Centerpartiet tror på och kämpar för biodrivmedlen

Av , , 2 kommentarer 5

Sverige och världen står inför ett paradigmskifte inom vår energianvändning,
vi tänker inte alltid på att ur ett systemperspektiv är energi alltid detsamma spelar ingen roll om energin används för uppvärming, elproduktion eller transporter, den måste vara framställd på ett hållbart sätt.

Ett mål som Centerpartiet länge drivit och som nu regeringen beslutat om är "en fossiloberoende fordonsflotta till 2030", detta kan låta som grekiska men innebär alltså att vi måste sluta använda olja för att driva våra fordon. Här har kritiken mot bristen på långsiktighet varit stundtals hård. Vi har unfer åren kunnat se att när staten via olika styrverkyg stöttat förnyelsebara drivmedel så förändras väldigt snabbt. Något som kritiserats från bla. Gröna Bilister är bristen på långsiktighet i regeringens miljöbilsambitioner, därför blev jag jätteglad när jag läste denna artikel signerad Energiminister Anna-Karin Hatt (c) som handlar just om synen på biodrivmedeln i framtiden. Där kan man läsa:
Skattebefrielsen för biobränslena blir kvar
De höginblandade bränslena, som biogas och E85, ska även framöver ska ha goda förutsättningar. Därför är min utgångspunkt att den nuvarande skattebefrielsen för dessa ska ligga fast till åtminstone 2020, skriver it- och energiminister Anna-Karin Hatt (C). 

Jag minns ännu när jag för mer än tio år sedan besökte Green Zone på Ersboda så då var nyinvigt och lyssnade till Per Carstedt, han sade redan då att etanolen inte var hlea lösningen vad gäller framtidens bränslen men ett viktigt första steg och det gäller ännu. Etanolen har och kommer att ha en viktig roll att spela för att skapa en fordonspark som är mindre miljöbelastande än dagens.
Därför är dagens besked från energiministern väldigt välkommet,
ett steg om än litet mot en mer hållbar framtid!

2 kommentarer

Idag stänger Centerpartiets öppna ideprogramssida

Av , , Bli först att kommentera 5

 I dag är sista dagen för den helt öppna delen av Centerpartiets Ideprogramsarbete, alltså det som man kan göra via http://www.centerpartiet.se/framtidsbygget/ jag hoppas att alla som är intresserade av att fundera framtid tagit chansen att skriva i wikin. Är det så att man inte känner sig hågad att skriva där så går det alldeles utmärkt att skicka ett mail till: ideprogram@centerpartiet.se

Vi i Grubbe/Västerhiske Centeravdelning spurtar med idéprogramsarbetet med ett öppet möte på Musköten, Umedalen i kväll klockan 19:00 så är du intresserad? Välkommen till Musköten!

Det är intressant att läsa de gamla partiprogrammen som också finns på sidan, när man läser 1912 års program så framstår mycket förutom språket som rätt så relevant även idag eller vad tycker du?

Bondeförbundets program

I. Rättvisans och rättfärdighetens principer tillämpande i allmänna angelägenheter.
II. Höjande av landets andliga och materiella kultur samt allmänvälmågans utbredning.
III. Att söka organisera jordbruksbefolkningen så att den, även under nuvarande rösträttssystem, skall kunna
göra sitt inflytande gällande vid allmänna val och dylikt.
IV. Full likställighet i beskattningshänseende mellan landsbygden och städerna.
V. Förbud för enskilda och bolag att genom monopol, truster etc. utnyttja det befintliga tullskyddet för egen
vinning och såmedelst efter godtycke beskatta den stora allmänheten.
VI. Kreditens ordnande för jordbruket, det större såväl som det mindre, genom inrättande av kommunalbanker
enligt ett efter omständigheterna modererat Raifeisens system, så att kommunerna så småningom bliva sina
medlemmars långivare.
VII. Förhindrande av varje det minsta försök att överföra skatter på jorden enligt de georgistiska principerna,
varigenom jordbrukarne skulle berövas sin egendom.
VIII. Bättre kontroll och större sparsamhet med statens medel.
IX. Förenkling och modernisering av landets ämbetsverk.
X. Ett fullt effektivt försvar inom ramen av landets ekonomiska bärkraft och med nödig hänsyn till, att ej
jordbruket berövas allt för stor arbetskraft, särskitdt under skördetiden, i förening med skolundervisning i
ämnen som hava betydelse för det praktiska lifvet.

 

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Oövertänkt och taffligt beslut om Nydalastugorna….

Av , , Bli först att kommentera 12

Från mobilen

Oövertänkt och taffligt beslut om Nydalastugorna. Något annat kan man inte säga när man läser dagens artikel i VK. Jag förutsatte faktiskt (men man skall ju aldrig upphöras förvånas) att kommunen hade haft en dialog med de som äger stugor runt sjön om vad som skulle hända om förslaget till ÖPL fördjupning skulle gå igenom.
Jag är ingen expert på denna typ av frågor men som jag bedömer det så är beslutet som togs i går ”att stugorna skall inlösas.” Alls inte samma sak som tvångsinlösen.
Så de som äger stugor har rätt att behålla dem – men även en rätt att sälja dem om de så önskar.
Men jag är säker på att sista ordet ännu inte är sagt vad gäller stugorna och dess framtid.

Bli först att kommentera

Maud och Ola i Tavelsjö en lyckad afton

Av , , Bli först att kommentera 4

Ikväll ordnade Centerpartier i Tavelsjö ett samtal mellan Maud Olofsson och Ola Nordebo. Ola agerade utfrågare och Maud berättade från sina drygt tio år som partiledare för Centerpartiet. 
Ola Nordebo och Maud Olofsson på scen i Tavelsjö bygdegård.

Maud berättade från de första åren som partiledare fram till bildandet av Alliansen och maktskiftet 2006.
En intressant sak jag inte kände till var Maud och Fredrik Reinfeldt var FN delegater i New York samtidigt, när de bägge var rätt nya som partiledare och att det var där som mycket av de diskussioner som sedan låg till grund för bildandet av alliansen skedde. För det är lika viktigt på nationell och för den delen internationell toppnivå med personliga relationer mellan människor som det är för oss alla i vardagen.

Maud fick även frågan om vem av alla makthavare som hon träffat genom åren som är den märkligaste att träffa, och svaret kom blixtsnabbt – Berlusconi!

Och med tanke på vad man läst om denna man så kanske det inte är så underligt.
Stort tack till Tavelsjöcentern, Ola Nordebo och Maud Olofsson för denna härliga kväll.  

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Dagens debatt om Nydalastugorna

Av , , Bli först att kommentera 11

Idag hade vi en riktig maraton debatt om förslaget till Fördjupad Översiktsplan för Nydalaområdet. Finnsmer info på kommunens hemsida. Samt på VK.se

Det blev nu inte så mycker av debatt kring själva översiktsplanen, utan det blev mer stugorna som hamnade i fokus.
Bildkollage VK

Om vi börjar med planen i stort så tycker jag den i det stora hela är okej, den tydliggör Nydalaområdet som i huvudsak rekreations och fritidsområde, samt begränsar möjligheterna till ytterligare exploatering.
! planen omnämns flera gånger de risker som finns framöver med vattenkvaliteten i sjön om vi inte lyckas begränsa tillförseln av närsalter (Kväve och Fosfor). Det finns omnämnt ett antal åtgärder man kan vidta för att komma tillrätta med problemen – men en öpl säger ju vad kommunen anser att man bör göra, inte vad man kommer att göra. Här hoppas jag dock att man snarast jobbar vidare med förslag till konkreta åtgärder. Problemen bottnar förenklat i att sjön är grund och att omsättningstiden på vattnet är långsam ungefär 2,5 år.

Sedan blev ju stugorna själva huvudärendet, här anser jag och Centerpartiet att man lyfter upp en bisats till huvudsats. Rung sjön finns det idag 64 stugor 50 av dessa är i privat ägo och resterande 14 är i olika former av privat ägo. Det var dessa 14 stugor som  majoriteten hela tiden sköt in sig på och debatterade. Att kommunen har ett ansvar för 50 stugor som man kanske skulle fokusera mer på var aldrig intressant.

Centerpartiets inställning är att de stugor som idag finns runt Nydalasjön utgör ett positivt inslag till miljön runt sjön och bidrar till ökad trivsel och trygghet. Och att ett bevarande inte alls innebär att vi begränsar allmänhetens tillträde till sjön, ej heller arr vi riskerar Nydalasjöns vattenkvalitet.

Skall dock bli intressant att se hur kommunen väljer att gå vidare nu, att hitta 40 miljoner för att börja riva, flytta, lösa in och rusta upp stugor blir intressant.

Även Anders och Peder har bloggat om stugorna.

Här kommer kommunens pressmeddelande:

Umeå kommun 2012-10-29
Pressmeddelande

Planen för Nydala antagen

Kommunfullmäktige har antagit den fördjupade översiktsplanen för Nydala. Beslutet ledde till votering, som slutade med siffrorna 33-32, efter oenighet om stugorna runt Nydalasjön.

Den fördjupade översiktsplanen beskriver Nydala som ett viktigt stadsnära rekreationsområde. Utöver plats möjligheter till turism, friluftsliv, rekreation och boende inom planområdet föreslås också ett verksamhetsområde kallat Entré norr, för exempelvis Eurostop, bilhandel och bilservice. Längre österut föreslås Anumarks trädgårdsstad med 150 enfamiljshus/stadsdelshus samt ett tiotal tomter för hästnära boende. 400 lägenheter och verksamheter föreslås vid den södra delen av sjön med start tidigast efter 2020.

Stugor flyttas
För att göra området närmast sjön tillgängligt för allmänheten inlöses sju privata stugtomter och tio arrendestugor. Därefter rivs 34 stugor. Inom ett reservatsområde i nordöstra delen av sjön bevaras befintliga tolv stugor. Fem stugor som bedöms ha höga kulturmiljövärden flyttas till området från andra delar runt sjön.
Den totala investeringskostnaden för iordningställande av mark och andra åtgärder bedöms uppgå till omkring 40 miljoner kronor.

Ville bevara
Kommunfullmäktiges beslut att anta kommunstyrelsens förslag stöddes av de 33 ledamöterna i Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Arbetarpartiet. Alliansen och Miljöpartiet yrkade på en ändring av den skrivning i planen som rör Nydalastugorna.
- Ett bevarande av stugorna står inte på något sätt i motsats till rekreationsmålet. Västerbottens museums inventering visar att merparten av de 64 stugorna är värda att bevara, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M).

Garanti för underhåll
Ingemar Jangvad (S) menar att en inlösen gör att kommunen kan står som garant för att stugorna underhålls, och byggnadsnämndens ordförande Åsa Ögren (S) ser att ett befästande av den privata äganderätten skulle kunna inskränka på allmänna rekreationsbehov.
- Vi måste också vara rakryggade inför dem som redan fått sin stuga inlöst, säger Åsa Ögren.

Mer information:

http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/planerochstyrdokument/utvecklingochplanering/stadsplaneringochbyggande/oversiktsplan/fordjupadeoversiktsplaner/nydalaomradet.4.59dbd48c11914b76789800013028.html
Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Åsa Ögren (S)
ordförande
byggnadsnämnden
Umeå kommun
090-16 13 29
070-326 70 26
asa.ogren@umea.se

Anders Sellström
ledamot
Kommunfullmäktige
070-540 12 12

Isabella Forsgren
projektledare
Utvecklingsavdelningen
Umeå kommun
090-16 13 87
070-326 12 60
isabella.forsgren@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se

 

 

Bli först att kommentera
Etiketter:

Sommartid en stöld från medborgarna ränta eller valfrihet kommer det

Av , , Bli först att kommentera 7

Så skall vi i natt göra det jag alltid ansett onödigt, ändra till vintertid, eller normaltid som jag föredrar att kalla det (känns mindre jobbigt). Jag kände en riktig lust att skriva en söndagsblogg om det. De farhågor som ursprungligen fanns om att korna skulle gå i sin när man började med sommartid var kanske lite överdrivna men det finns andra problem

Detta flyttande av timmar fram och tillbaka tycker jag är helt meningslöst, men vore det  bara meningslöst så kunde vi väl fortsätta med det men det innebär ju faktiskt att staten stjäl en timme av alla medborgare. Det gör ju exempelvis att sommarsemesterna tar slut en timme tidigare än vad den skulle göra om vi tillämpade normaltid. Samma sak gäller ju de som avlider under sommaren, de dör ju kan man säga med en skuld, hur långt blev livet egenltigen? Eller kommer man till pärleporten och får vänta en timme på att få komma in eftersom tiden änu inte är ute? 

Samma sak gäller skulden som samhället har till hela svenska folket under sommarhalvåret! Staten knycker en timmer av oss alla under ett halvt år. Tillämpar man riksbankens reporänta på 1,5% och räknar på att vi är 9 miljoner medborgare i Sverige så är en rimlig återbetalning 2250 timmar till svenska folket. (Utöver de 9 miljoner timmar vi får tillbaka)

Personligen tror jag inte särskilt mycket på den idén men en annan grej jag funderat på är att istället låta oss använda vår vintertidstimme fritt. Om man nu skall hålla på och tramsa med sommartid, kan vi väl själva få berstämma när vi vill använda den extratimme vi får inatt. Är ju rätt kasst att det är timmen mellan två och tre vi får två gånger. Visst vore det bättre att spara på den timmen och ta ut den när den behövs bättre kanske ta ut den som en timmes sovmorgon en trött novemberonsdag, eller använda den om man är sen till bussen eller tåget och kanske inte hinner dit – det är ju då man kan behöva en extra timme.

Hoppas verkligen någon i riksdagen tar tag i detta, vi har ju som slutat med lokal tid. Vi hade ju lite större lokalt inflytande av tiden tidigare men med järnvägstrafikens införande i landet så centraliserades även detta. Så mina möjligheter att ta upp detta i kommunfullmäktige är ju rätt begränsade.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Trähuset på kajen

Av , , Bli först att kommentera 15

Idag hade jag och Eric Bergner denna insändare införd i VK:s papperstidning. Vi tycker det är fel att byggnadsnämnden beslutat avbryta planarbetet för detta hus, därigenom är det väl mest troligt så att det blir kaffeved. Det tycker vi är fel vad tycker du?

 

Vad är överenskommelser värda?
 
Byggnadsnämnden fattade beslut i torsdags om att avbryta detaljplanearbetet för Brage 7 efter votering med siffrorna 7-4.
 
Bakgrunden är för de flesta väl känd och det handlar i korthet om trähuset från –tjugotalet som fanns efter Thulegatan inne på kvarteret Heimdal och som nu står uppallad på järnbalkar på kajen.
Byggnadsnämnden hade gett fastighetsägare rivningslov på huset och i praktiken är huset i lagens mening rivet eftersom det nu är flyttat från sin ursprungliga tomt .
I november 2011 slöt Väven i Umeå AB det gemensamägda bolaget en överenskommelse med Föreningen för byggnadskultur ”att under förutsättning att begärd detaljplan beviljas möjliggör att det från Thulegatan bortflyttade trähuset bevaras i ursprungligt skick och placeras permanent på föreslagen tomt i Umeå centrum”, motprestationen var att föreningen för byggnadskultur skulle återta sitt överklagande till Mark och Miljödomstolen.
Byggnadsnämnden beslutade i september 2011 att i detaljplan pröva en ny placering av trähuset och nu har alltså byggnadsnämnden beslutat att avbryta en planläggning av en placering av huset på Brage 7 vid Hotell Plaza, med motivet att platsen inte är lämplig.
 
Byggnadsnämnden har genom kommunens planmonopol en mycket stor makt över vad och var det skall byggas. Överenskommelsen mellan Kulturväven i Umeå AB och Föreningen Byggnadskultur väger i juridisk mening jämfört med det byggnadsnämnden beslutar mycket lätt.
 
Nu uppstår den intressanta och principiella frågan, överenskommelsen mellan Föreningen för Byggnadskultur och Kuturväven i Umeå AB är och kommer inte vara de enda avtal och överenskommelser som kommunen och enskilda träffar, samtidigt som det pågår en parallell planprocess som i fallet med trähuset efter Thulegatan
Vågar någon enskild träffa ett avtal/överenskommelse med kommunen om innehållet efter prövningen inte visar sig vara värt ett enda dugg.
 
Eller som det heter i den gamla progglåten från 70-talet ”Vem i hela världen kan man lita på”
 
Vi tycker att man för övrigt borde ha prövat trähusets placering genom ett fortsatt detaljplanearbete…
 
Mattias Larsson (c) gruppledare
Eric Bergner (c) led byggnadsnämnden

Bli först att kommentera

Välkomna till Umeå Michael, Kent, Nina och Acko!

Av , , Bli först att kommentera 7

 Idag besöker Michael, Kent, Nina och Acko Umeå. Det är en del i den turné som genomförs av Alliansens partisekreterare under 2012. Det är givetvis jättekul att de fyra regeringspartierna Partisekreterare valt att prioritera Umeå och jag hälsar de hjärtligt v’älkomna!

Som synes på programmet nedan så finns det en stund för mingel och samtal i eftermiddag, även om anmälningstiden gått ut så tror jag det finns en stol och kaffe för den som missat att anmäla sig.

Bli först att kommentera

Kulturväven kommer att bli fantastisk

Av , , Bli först att kommentera 6

 I morse gjorde vi i KSAU studiebesök på bygget av Kulturväven.
Bygget fortgår i rasande takt och nu på plats så kändes det faktiskt att detta inte blir så tokigt. De som arbetat med processen har verkligen gjort ett gott arbete så dessa nya lokaler kommer att bli någonting som Umeborna verkligen kommer att uppskatta. Jag är fortfarande övertygad om att det finns möjlighet att bevara någon form av biblioteksverksamhet vid Vasaplan så den frågan är ännu inte körd i botten. Och jag tycker jag fick positiva svar av Lennart H på min fråga om var dansen skall vara i fullmäktige. Så de två frågetecken som finns bör kunna bli till utropstecken innan huset är klart. Men här kommer några bilder:
Först Programhandlingen:

Lite bilder.
Vi började på plan 4
86 meter lyftkran, cool tjej där uppe (hon vinkade till mej tror jag var svårt att se.)
På taket högre än såhär kommer man inte
Stora Hotellet och Stallet här ser man hur Kulturväven kommer att ansluta mot Stora Hotellet där man nu gör en ny fasad på baksidan.
Den blivande Blackboxen
Blivande källaren nedanför Stora Hotellet
Bli först att kommentera
Etiketter:

Centerpartiet väljer partiledare inte Aftonbladet!

Av , , 3 kommentarer 18

Aftonbladet hade idag krigsrubriker med budskapet om att Annie Lööf borde avgå detta baserar man på en opinionsundersökning där 297,25 av de tillfrågade vill byta ut Annie. (Tack för analysen SvD).

Jag är den förste att erkänna att annies första år som partiledare och minister inte har varit en dans på rosor! Men jag underar hur många som skulle klarat det bättre?
Att kliva in som departementschef och partiledare i mitten av en mandatperiod torde vara blande det svåraste som finns! 
Annie gjorde en mycket bra insats i förra veckans partiledardebatt.

Spola fram till 171 minuter kan du höra Annies anförande, jag tycker det är klockrent! Hon lyfter det som är i fokus i Centerpartiets höstkampanj – bristen på jobb för unga! Vi vägrar vänja oss vid den höga ungdomsarbetslösheten. 

Centerpartiet brottas för stunden med dåliga opinionssiffror det är sant. Vi jobbar med detta på alla plan, det nya idéprogrammet, Ett hållbart val, Framtidsagenda 2020, Nytt infrastrukturprogram, mm.
Så vi är medvetna om våra problem samtidigt som vi är övertygade om att det finns ett behov av ett parti som kommer att adressera flera av de svåra frågor vi står inför framöver, det handlar inte bara om arbetslösheten, vi vet att miljö och klimatfrågorna, välfärdens framtida finasiering mm. finns framför oss som viktiga framtidsfrågor.

Samtidigt är det jobbigt när media hela tiden fokuserar kring tillfälliga opinionsmätninger, och följer den gängse logiken – spring dit där det luktar blod. Nu tycker jag faktiskt det börjar bli löjligt! Ett av de få privilegier vi som partimedlemmar har är rätten att välja vår egen partiledare, eftersom vi i Centerpartiet valde Annie och vi ingår i regeringen så är givetvis vår partiledare minister i regeringen!!
Så sluta tramsa Aftonbladet!
För övrigt kan man notera att inte ens Aftonbladet verkar säkra på vad de skall tycka, eller hur skall man annars tolka Lena Melins inlägg?, Å andra sidan är ett annat inlägg mer kritiskt! Där håller jag dock med om en sak, vi som är aktiva i partiet måste kliva fram och stötta Annie! Det gör jag!
Ser även att Mikael A i Tingsryd säger samma sak, smålänningar är kloka!

3 kommentarer
Etiketter: ,