Hur behandlar Umeå kommun sin personal?

Av , , Bli först att kommentera 7

I slutet av förra veckan och början av denna vecka blev (v)åran debattartikel publicerad i VK och VF. Då den text vi skrivit och skickat in blivit kortad väljer jag att lägga ut debattartikel som vi skickat in tidningarna.

Här kan du läsa publiceringen i VF med deras rubrik ” Tystnadskulturen är allvarlig”  och här  kan du läsa publiceringen i VK som fick rubriken ”Hur behandlas personalen”

 

Hur behandlar Umeå kommun sin personal?

Fredagen den 6 april stängde tillförordnad stadsdirektör utan förklaring av två ledande tjänstepersoner från både sitt arbete och sin arbetsplats. Sedan får kommunstyrelsen utan förhandsinformation den 10 april ta ställning till förändrad delegation. Att som politiker i kommunstyrelsen ta ställning till och besluta om en så drastisk åtgärd som att stänga av två chefer från sin arbetsplats utan en närmare förklaring, är högst ovanligt och allvarligt ur demokratisynpunkt. Orsaken till avstängningarna kan inte ha kommit som en blixt från en klar himmel. Att varken KS eller de berörda cheferna har fått någon förklaring är mycket allvarligt. En sådan personalpolitik skapar otrygghet och rädsla; Vem står näst på tur?

När Vänsterpartiet har försökt få information om varför tf stadsdirektör, endast efter ett par veckor på sin nya tillfälliga befattning vidtar en så drastisk åtgärd som avstängning av två av sina närmaste chefer inom Umeå kommun, har vi fått till svar från kommunalråd Hans Lindberg (S) att inga brottsmisstankar föreligger och att en utredning pågår. Den rådande tystnaden motiveras med att värna de inblandande, men tystnaden öppnar i själva verket upp för onödiga spekulationer om brottslighet eller grav misskötsel, vilket ofta är fallet vid en avstängning av en arbetstagare. Att varken kommunalrådet, tf stadsdirektören eller personaldirektören går ut med att inget brottsligt föreligger är oetiskt ifall syftet inte är att ta heder och ära av de berörda.

Tf stadsdirektör är underställd kommunstyrelsen, därför borde ansvariga politiker i kommunstyrelsen eller i KS-arbetsutskott fått information om vad som föranleder dessa drastiska åtgärder, innan delegationsärendet och ett eventuellt beslut om avstängning togs. Att som kommunalråd Hans Lindberg hänvisa till att det inte är en fråga för politikerna, är att frånta sig ansvaret för kommunens personalpolitik. Medborgarna och kommunens anställda förväntar sig att vi politiker fattar beslut som är välgrundade och faktabaserade utifrån rådande lagstiftning.

När Vänsterpartiet i kommunfullmäktige i april frågade om avstängningen, beskrev Hans Lindberg anledningen ”arbetsmiljöproblem” och ”arbetsplatsutveckling” som skäl för de vidtagna åtgärderna, vilket gör det ytterst anmärkningsvärt att politiken inte uppmärksammats eller informerats tidigare. Arbetsmiljöproblem ska hanteras med analys, reflektion och en handlingsplan som följs upp och åtgärdas. Fullmäktiges politiker ger förutsättningarna för arbetsmiljöarbetet och kommunallagen kräver att nämndspolitiker ska se till att arbetsmiljölagen följs i nämndens verksamhet. Arbetsmiljöarbetet i praktiken sköts självklart av tjänstepersoner, men ansvariga politiker ska vara väl informerade.

Vänsterpartiet menar att den rådande tystnadskulturen som vuxit fram genom åren, är förödande för det demokratiska samtalet och för en sund, förtroendeskapande och insiktsfull personalpolitik. Ytterst ser vi att det handlar om vilken värdegrund som vi politiker vill ska råda i mötet med våra medarbetare och chefer. En kultur som är öppen och stöttande, istället för dömande, inger förtroende och tillit. Alla anställda ska känna sig delaktiga och ha inflytande över sin arbetssituation. Om arbetsgivare upplever att chefer eller medarbetare inte sköter sina åtaganden på ett tillfredsställande sätt, ska gängse rutiner sättas i verket och handlingsplaner utarbetas. Detta förutsätter en god kommunikation och dialog av alla inblandade- politiker, chefer, medarbetare och fack. Motsatsen till öppenhet och transparens är en tystnadskultur som skickar ut signaler om att den som påtalar problem och oegentligheter själv är den som är problemet. Vänsterpartiet vill se en värdig personalpolitik, inte en repressaliekultur.

Umeå kommun väljer att hantera arbetsmiljöproblem genom att skapa arbetsmiljöproblem. Därmed befästs tystnadskulturen. Vänsterpartiet anser att kommunen behöver en annan personalpolitik som präglas av öppenhet och en tilltro till att våra anställda gör sitt bästa och drivs av det gemensammas bästa före egen vinning. Kommunens värdegrund och kommunnytta ska alltid ha företräde före egna maktambitioner och andra okända motiv.

För Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp

Ulrika Edman

Mattias Sehlstedt

Åsa Bäckström

Lennart Arvidsson

Elisabeth Zachrisson

Lasse Jacobson

Jan-Olov Carlsson

Friskvårdstimma, KF och debattnivå

Av , , Bli först att kommentera 3

I måndags sammanträdde kommunfullmäktige i Umeå. Fanns många viktiga frågor på dagordningen och blev en hel del intressanta diskussioner. Tyvärr blev det i vissa av diskussionerna en låg debattnivå, en nivå som verkar fortsätta från vissa bloggar.  Den sänkta nivån från vissas sida kanske handlar om att det är valår och kanske i avsaknad av att driva egen politik så väljer vissa att tillskriva andra personer och partier åsikter som inte stämmer. Men jag sänker mig inte till den nivån. Istället för att tro på allt som skrivs, tolkas och låter mindre rimligt uppmanar jag folk att se själv. Fullmäktige sammanträdet i måndags finns att se här 

En av frågorna som diskuterades på kommunfullmäktige var frågan om friskvårdstimma, utifrån en motion från M. Ett förslag som stöddes av Centerpartiet, Vänsterpartiet, Moderaterna och Feministiskt Initiativ. Idag finns det i de kommunala bolagen en friskvårdstimma för personalen. Västerbottens läns landsting som styrs av: S, V och MP har också en friskvårdstimma för personalen. Säkert skulle den kunna göras mer tillgänglig än idag både i de kommunala bolagen och i landstinget.

För Vänsterpartiets del hade vi redan i vårt budgetförslag för 2018 med grunden till detta, i vår satsning ”Förbättrade arbetsvillkor”. Med prioritering för välfärds verksamheterna med högst sjukskrivningstal. Vårt första steg för att kunna införa detta har vi finansierat i vårt budgetförslag. Vilket du kan läsa här .  Även skrivit om Vänsterpartiets budgetförslag där vi prioriterar välfärden finansiering högt här och här 

Istället för att skriva mer väljer jag att nedan lägga ut Vänsterpartiet gruppledare Ulrika Edmans första inlägg i debatten om friskvårdstimma på kommunfullmäktige.


Ulrikas inlägg om friskvårdstimme

”S har drivit en anmärkningsvärt ambitionslös personalpolitik, där man underfinansierat välfärden istället för att laga och utveckla, vilket hade varit fallet om man valt en majoritet med Vänsterpartiet. Och då har jag inte heltidsinförande i åtanke där man ville göra det genom hot som smutsade ner heltidsreformen. När V ville införa heltid så var det för dyrt, när S gjorde det så var det kostnadsneutralt.

Vänsterpartiet menar att en friskvårdstimme skulle ingå i ett friskvårdspaket som kommunalt anställda har tillgång till. Vi ser att de fackliga företrädarna är försiktigt positiva till förslaget i sig och handlar inte om att ta bort ngt annat, men har en rädsla för hur det slår mot verksamheten, vilket vi har förståelse för. Att framställa detta som dyrare än införande heltidsinförande är oseriöst. Att klara kompetensförsörjningen i framtiden är akut här och nu, kommunen måste vara en annan sorts arbetsgivare för att locka med schyssta arbetsvillkor. Säger vi nej så säger vi samtidigt att det är ok med fortsatt olika arbetsvillkor för de kvinnodominerade grupperna, när det är möjligt inom de kommunala bolagen.

En friskvårdstimme var inte Vänsterpartiets främsta arbetsmiljöåtgärd, utan vi ser finansiering och förstärkning av välfärden som nummer ett. För Vänsterpartiet har det varit viktigt att majoriteten säkerställer att friskvård ska vara möjligt för schemalagd personal och att det kan utformas efter verksamheten. Om det skulle innebära en arbetstidsförkortning en dag i veckan så ser vi det positivt och som ett steg närmare en generell arbetstidsförkortning inom främst äldreomsorgen. Vi menar att man ska påbörja genomförandet med friskvårdstimme där sjuktalen är som högst, då det i en genomförandefas inte finns någon anledning till att detta inte kan göras stegvis.

Vi har valt att bifalla motionen utifrån ett strategiskt ställningstagande därför att alla former av arbetsmiljöförbättringar har BLOCKERATS av S. De genomför inget utan att få med sig allianspartierna trots att de i retoriken låter som Vänsterpartiet. Om ni hade velat genomföra strategiska personalpolitiska förbättringar så finns det en röd majoritet i Umeå. När nu M kommer med ett hyfsat progressivt förslag så säger S att arbetsmiljön för de kvinnodominerade grupperna redan är så taskig att vi vägrar att förbättra den. Därför har Vänsterpartiet yrkat bifall till motionen.”

Ulrika Edman, gruppledare Vänsterpartiet

Kommunen måste ställa krav på tillgänglighetsanpassning och energikrav, även vid byggandet av större fritidshus

Av , , 9 kommentarer 2

På förra veckans byggnadsnämnd den 18 april startade jag igång en intressant diskussion. Kring en fråga som inte varit löst sedan tidigare i Umeå kommun.

Det handlar om kraven att på bostäder ska vara tillgänglighetsanpassade och att personer med funktionsvariationer ska kunna bo i dem, samt att energikraven ska följas. Om man bygger en så kallad åretruntbostad är de här två sakerna ett krav.  Vi i Vänsterpartiet tycker det är en självklarhet att vi ska ha ett samhälle där nya bostäder byggs så att alla ska kunna bo i dem, oavsett om man har en funktionsvariation eller inte. Vilket är en lika rimlig självklarhet som att nya bostäder ska  uppfylla energikraven, så att vi kan skapa ett mer hållbart samhälle. Men så fungerar det inte i praktiken i Umeå kommun. Det finns en bugg i systemet, som jag uppmärksammade i samband med ett ärende på byggnadsnämnden.

Om en person ansöker om att bygga ett fritidshus, även om byggnaden är 150-200 kvadratmeter (kvm) på en fritidshustomt behöver sökande inte uppfylla tillgänglighet – eller energikraven.

Då punkten på dagordningen handlade om ett enskild ärende kunde jag inte lägga ett yrkande i principfrågan. Men jag och Vänsterpartiet fick muntligt stöd från de andra partierna i nämnden i frågan och presidiet lovade att ta upp frågan i beredningen för att säkerställa att tjänstepersonerna ska få i uppdrag att skriva fram ett förslag till riktlinjer som fastställer funktionshinderanpassning och energikrav på bostäder som till stor sannolikhet kommer att användas till åretruntbostad.

Jag skickade in följande text till presidieberedningen i byggnadsnämnden för att förtydliga vad Vänsterpartiet tycker i frågan:

Att ge kontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på riktlinje till nämnden, när det gäller huvudbyggnader på fritidshustomter. En riktlinje som innebär att om huvudbyggnaden är stor ska nämnden ställa kravet att åretruntstandard ska gälla och bygglovet ska vara enligt året runt bebyggelse.

Jag hoppas att denna fråga inte hamnar i en långbänk, utan att flertal partier stödjer den linje som jag och Vänsterpartiet lagt fram i denna fråga. Vi vill skapa ett samhälle som är tillgängliga för alla, detta är en pusselbit på vägen dit. Man borde sätta kravet på att huvudbyggnader (på fritidshustomter) som är större än 100kvm, helst 80kvm ska omfattas av krav på funktionshinderanpassning och energikrav.

 

Bakgrund till frågan:

För några år sedan, före min tid i kommunfullmäktige beslutades att ta bort hur stort ett fritidshus får vara. Tidigare var den maximala storleken för ett fritidshus i Umeå kommun 150kvm. Före det var den maximala storleken 80kvm för huvudbyggnad och 70 kvm för komplementbebyggelse. En konsekvens när man tog bort max taket för fritidshus innebär att allt fler bosätter i byggnader som är klassade som fritidshus, det är idag en verklighet i Umeå kommun.

När fullmäktige beslutade om att ta bort 150kvm som max för fritidshus missades att hantera frågan om funktionshinderanpassning och energikrav. En byggnad på över 80-100kvm kommer still stor sannolikhet användas som åretruntbostad inom en rimlig framtid. Därför att det enda rimliga att kommunen stoppar denna bugg i systemet.

 

 

 

 

 

Intressant opinionsmätning från SVT/Novus

Av , , Bli först att kommentera 4

Nu på morgonen har SVT publicerat deras och Novus senaste opinionsmätning. Som du kan läsa här 

En intressant mätning där 4.927 slumpmässigt utvalda personer bland alla svenskar som är röstberättigade. Mätningen är en av de större mätningar som görs och andelen osäkra väljare verkar var lågt.

För Vänsterpartiets del visar den att vi nationellt stabiliserat oss mellan 7.5-8% i väljarstöd, om man ser på flera olika mätningar, två exempel här och här

8.1%V i SVT/Novus mätning

5.72% V nationellt i valet 2014

+ 2,38 i ökning sedan valet jämfört med denna mätning

Mätningen tar även upp de regionala skillnaderna som finns i landet.  Ett exempel på detta är att i förra valet fick Vänsterpartiet 5.72% nationellt i valet 2014 medan vi i Västerbotten fick 10.96% i riksdagsvalet i hela länet. Siffran i Umeå 2014 var 12,34%

Mätningar som denna ska inte överdrivas, men det visar på hur trenderna utvecklas på sikt. Vilket också SVT tar upp, då speciellt kring S, som du kan läsa här. Men också att tre av dagens riksdagspartier ligger i närheten av 4% spärren.

Samtidigt måste man komma ihåg att en mätning är inte valresultat, det är på valdagen det verkligen avgörs. Det är på valdagen som väljarna avgör;  om man vill ha ett mer jämlikt hållbart samhälle, ett samhälle som minskar klass och könsklyftor, vilket kräver ett starkt stöd för V i valet.

 

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Klimatomställning: Om inte vi, vem? Offentligt möte måndag

Av , , Bli först att kommentera 0

Imorgon måndag anordnar Vänsterpartiet Umeå ett offentligt möte om klimatomställning och hur vi kan skapa ett samhälle som både är hållbart och jämlikt.  Med vår riksdagsledamot Jens Holm som är partiets talesperson i miljö- och klimatfrågor.  Jens kommer att prata utifrån sin bok ” Om inte vi, vem? som du kan läsa mer om här

För den som vill veta mer om Vänsterpartiets klimatpolitik så rekommenderar jag vårt Ekologiska-ekonomiska punktprogram som antogs på kongressen 2016 och som kan läsas här

Affisch Jens Holm blogg

Kaoset med nya personalsystemet, kommer välfärdsnämnderna kompenseras?

Av , , 2 kommentarer 0

Nu på måndag den 23 april är det fullmäktige i Umeå kommun. Det finns många intressanta saker på dagordningen. Vänsterpartiets fullmäktigeledamot Gudrun Nordborg har ställt nedan fråga som blir intressant att höra svaret på.

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S)

Bör välfärdsnämnderna kompenseras för kaoset med det nya personalsystemet?
Till Umeå kommunfullmäktige 2018-04-23

De anställdas villkor är en prioriterad fråga för Vänsterpartiet. Vi vill förverkliga det som ansvariga politiker och tjänstepersoner ofta framför; Umeå kommun ska vara attraktiv som arbetsgivare.

Det nya personalsystemet orsakade kaos när det infördes förra våren, ett kaos som varade länge och som ännu inte tycks vara över. Omfattande merarbete har lagts ner på rättelser av löneutbetalningar, scheman, föräldraledigheter och semesterdagar. Många anställda har behövt ifrågasätta om hen har fått för lite eller för mycket på lönekontot. Åtskilliga har fått felaktiga scheman som gjort att de inte har kommit till jobbet som förväntat eller saknat kollegor på arbetspasset, vilket i sin tur har drabbat brukare inom främst socialtjänsten och äldreomsorgen. Till detta kommer att många nu är osäkra på om de har rätt underlag från kommunen inför sin självdeklaration. Det är tragiskt att de anställda inom dessa två välfärdsnämnder och därmed på de mest kvinnodominerade arbetsplatserna blivit extra drabbade. Detta har också medfört ekonomiska påfrestningar inom kommunen och då inte minst för välfärdsnämnderna. De har tvingats ta ansvar för och hantera problem som skapats av andra.

Kommunens anställda borde aldrig ha utsatts för detta experiment och våra kommunala skattemedel borde aldrig ha missbrukats till detta illa planerade projekt. Detta kostsamma kaos hade kunnat undvikas genom preciserade krav på vad det nya systemet måste klara av och dessutom genom att man infört systemet på ett kompetent sätt och t ex först efter test för en mindre grupp anställda istället för att som nu skett genast köra det för alla anställda i kommunen. Detta tycks också bekräftas av den förlikning som kommunen och leverantören Visma Enterprice AB träffade i november 2017. Enligt avtalet ska Umeå kommun betala 1,6 Mk till leverantören för extrakostnaderna runt systemleveransen.

Fråga:
- Är du beredd att medverka till att åtminstone välfärdsnämnderna får viss ekonomisk kompensation för kaoset som det nya personalsystemet drabbat dem med?

Gudrun Nordborg Vänsterpartiet

 

Ekosystem och näringslivsstrategi

Av , , Bli först att kommentera 2

I tisdags på kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott fanns det en fråga på dagordningen som handlade om en näringslivsstrategi för Umeå kommun. Som väntat innehöll dokumentet ett språkbruk som jag själv inte skulle använda mig av, men med S och M i det praktiska styret av Umeå kommun blev jag inte förvånad.  Fanns en hel del saker som jag vill ändra och utveckla i dokumentet innan det antas. Men återkommer till det både i denna text och senare.

En sak som jag reagerade på direkt när jag läste igenom förslaget inför mötet var att ordet ekosystem användes. Men inte på ett vanligt sätt. I dokumentet används begreppet ”ekosystem” för att beskriva stödjande system för att skapa fler jobb. Begreppet ekosystem används i vanliga fall för att beskriva ett avgränsat område i naturen som vi människor valt att betrakta som ett system. Tycker att begreppet ekosystem i dokumentet behöver bytas ut till exempelvis, stödjande strukturer eller stödsystem. Detta för att skapa tydlighet och klarhet i vad som menas.

Men det är ganska typiskt att i kommunala dokument använda sig av ett språkbruk som inte är så rimligt, men denna gång gick det för mig över gränsen. Även fast jag fick medhåll från andra ledamöter i utskottet så var det ingen annan än jag som ville göra ändringar i dokumentet innan det skickades ut på remiss. Accepterade därför att lämna en protokollanteckning med min och Vänsterpartiets inställning. Men det är klart, jag kommer när dokumentet kommer tillbaka efter remissrundan lägga förslag på att ersätta ordet ekosystem, men också de ytterligare sakerna jag tar upp här. Finns garanterat mer att ha synpunkter på men tiden att i detta lägen inför en remiss ta upp allt har inte funnits. Protokollsanteckningen som jag skickades in finns att läsa längre ner, en protokollsanteckning kan inte vara allt för lång så valde att ta med det jag vid mötet tyckte vara de mest centrala delarna som behövde ändras och utvecklas.

Förslaget till näringslivsstrategi kan du själv läsa här ,  på sida 11 och 13 kan du hitta det jag skriver kring ekosystem.

Innehållsmässigt är förslaget till näringslivsstrategi bättre jämfört med föregående utkast vi fått redovisat. Men fortfarande finns det en del punkter som behöver förändras innan vi i Vänsterpartiet anser att man kan anta strategin. Tycker att strategin efter remissförfarandet måste utvecklas när det gäller att ta tillvara på nyanlända svenskar på arbetsmarknaden och möjligheterna till yrkesutbildningar, speciellt för att klara kompetensförsörjningen i samhället. Förslaget till strategin nämner inte ens frågan om nysvenskar, vilket vi tycker är anmärkningsvärt när både kommunen, staten och företagen har ett gemensamt ansvar i den frågan men också om yrkesutbildningar, som både behöver förklaras och utvecklas i strategin.  Även vikten av att klara bostadsförsörjningen för nuvarande och kommande Umeåbor behöver utvecklas och förtydligas i dokumentet. Utan någonstans att bo så får alla verksamheter, offentliga som privata, svårt att rekrytera personal. Dels genom att det skapar svårigheter att rekrytera personal som inte redan bor i kommunen, men också  genom att ungdomar och unga vuxna kan stanna kvar i kommunen utan att behöva bo under ohållbara former, eller inte har möjligheten att flytta hemifrån.  Att offentlig service fungerar bra och får tillräckliga resurser behöver också förstärkas i texterna. En förutsättning för att hela kommunen ska leva och inte heller skapa segregerade områden är att den offentliga servicen ska finnas och vara välfungerande både i och utanför centrum och Umeås olika stadsdelar.

 

 

 

 

Protokollsanteckning angående näringslivsstrategi

Förslaget till näringslivsstrategi har förbättrats jämfört med föregående utkast. Men fortfarande finns det en del punkter som behöver förändras innan vi anser att den kan antas. Vänsterpartiet anser att strategin efter remissförfarandet måste utvecklas när det gäller att ta tillvara på nyanlända svenskar på arbetsmarknaden och möjligheterna till yrkesutbildningar, speciellt för att klara kompetens-försörjningen i samhället. Kommunen, staten och företagen har ett gemensamt ansvar i frågan, som både behöver förklaras och utvecklas i strategin.  Även vikten av att klara bostadsförsörjningen för nuvarande och kommande Umeåbor behöver utvecklas och förtydligas i dokumentet. Utan någonstans att bo så får alla verksamheter, offentliga som privata, svårt att rekrytera personal. Att offentlig service fungerar bra och får tillräckliga resurser behöver också förstärkas i texterna. I dokumentet används begreppet ”ekosystem” för att beskriva stödjande system för att skapa fler jobb. Begreppet ekosystem används i vanliga fall för att beskriva ett avgränsat område i naturen som vi människor valt att betrakta som ett system. Vi tycker att begreppet ekosystem i dokumentet behöver bytas ut till exempelvis, stödjande strukturer eller stödsystem. Detta för att skapa tydlighet och klarhet i vad som menas.

Öppenhet, demokrati och avstängningar i Umeå kommun

Av , , 2 kommentarer 3

Den senaste veckan har det hänt mycket i Umeå kommun. Händelser som inte är av det vanliga slaget. Menar självfallet beslutet att stänga av två av kommunens tjänstepersoner från sina arbetsplatser. Tillvägagångsättet som används är minst sagt av det ovanliga slaget. Finns många frågor som jag skulle önska svar på. Då vi inte fick tillräckligt med information då frågan var uppe i kommunstyrelsens arbetsutskott i veckan som ett informationsärende innebär det att frågan kommer upp i kommunfullmäktige. Vi i Vänsterpartiet är inte ensamma om att ha frågor om detta, även andra förtroendevalda har ställt frågor om detta.

Även Petter Bergner på VK har skrivit en intressant och läsvärd opinionskrönika  om detta som du kan läsa här

Följande mening tycker jag är särskilt intressant ” Hur ska medborgarna i Umeå kunna sovra bland dessa när ingen insyn ges?”

Jag som är vald att företräda medborgarna skulle inte kunnat ha formulerat det bättre. Men det är enligt min mening ännu värre än så, när inte ens kommunstyrelsen i Umeå får tillräckligt information om vad som hänt. Finns information så finns den hos högre tjänstepersoner och företrädarna från de partier som i praktiken styr Umeå kommun, Socialdemokraterna och Moderaterna.

Umeå kommun gynnas inte på något sätt av en tystnadskultur. Demokrati förutsätter bland annat öppenhet, transparens och att kunna förklara de beslut som tas. Även om politiker delegerar beslut till tjänstepersoner är politiken ansvariga för vad som beslutas.

Vi i Vänsterpartiet har via vår gruppledare skickat in nedan enkla fråga och vi får hoppas att svaren på denna fråga, men också svaren på andras ställda frågor i ärendet i stort kommer att kunna ge oss mer svar än vi idag har.

 

180418 Öppenhet vs tystnadskultur_Fråga_V final

 

Till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):
Att prata om öppenhet men inte informera kommunstyrelsen

Till Umeå kommunfullmäktige
2018-04-18

På kommunstyrelsen 180410 lades ett extraärende fram om ändrad delegationsordning vid sittande möte. Den enda motiveringen som gavs var att komma tillrätta med arbetsmiljöproblem. Det traditionella sättet att komma tillrätta med arbetsmiljö är att lösa detta med de inblandade, vilket vi i Vänsterpartiet trodde var det gängse förfarandet i en professionell organisation.

Dagen efter kommunstyrelsens sammanträde framkommer via media att två tjänstepersoner redan fredagen den 6 april blivit avstängda med lön från sina arbeten/arbetsuppgifter/arbetsplatsen.
Kommunstyrelsen är, efter kommunfullmäktige, Umeå kommuns högsta organ. Även om den politiska församlingen delegerat ansvaret till tjänstepersoner, för exempelvis arbetsmiljö, så är politiken alltid ytterst ansvarig. Anmärkningsvärt är att kommunstyrelsen inte fick information om avstängningarna på kommunstyrelsesammanträdet som skulle fatta beslut som hanterade konsekvenserna av dessa. Att som förtroendevald och ledamot i kommunstyrelsen informeras om vad som sker via lokalmedia, istället för i kommunstyrelsen, är inte rimligt.

Det är inte första gången som denna demokratisyn blir tydlig hos den politiska majoriteten. Motsatsen till öppenhet och transparens är skapande och bibehållande av en tystnadskultur som skickar ut signaler om att den som påtalar problem och oegentligheter själv är den som är problemet. När Vänsterpartiet har pressat de huvudansvariga politikerna från S och M som sitter som ordförande/vice ordförande så har vi fått till svar att det inte föreligger några brottsmisstankar, vilket är de misstankar man får vid en så drastisk arbetsrättslig åtgärd. Att inte gå ut med det skadar de berördas anseende och öppnar upp för onödiga spekulationer.

V frågar:
- Varför informerades inte kommunstyrelsen om avstängningarna på sammanträdet 180410? Visste ens du som kommunstyrelsens ordförande om avstängningarna innan KS-sammanträdet 180410?
Ulrika Edman, Vänsterpartiet

Det är dags att prioritera Tomtebo

Av , , Bli först att kommentera 0

Vi blir allt fler Umeåbor och speciellt sker ökningen på Tomtebo. En ökad befolkning i en stadsdel innebär att behoven av förskolor, skolor och fritidsanläggningar ökar. Vi i Vänsterpartiet har de senaste åren i våra budgetförslag i Umeå kommun avsatt pengar för en ny idrottshall på Tomtebo, tillsammans med prioriteringar att öka antalet förskolor. Behoven av en ny idrottsanläggning är som störst på Tomtebo och vi väljer att prioritera denna satsning, före andra satsningar på idrottsanläggningar, just för att behoven är störst där.

Med tillkommande bebyggelse på Tomtebogård och Tomtebostrand med 1000tals fler lägenheter de kommande åren blir behoven av detta allt större. För att klara av dessa satsningar har vi valt att prioritera ner annat som renoveringar av torget och annat som vi tycker att skjutas på framtiden. Tyvärr har vi än så länge inte fått stöd av andra partier för detta, men man kan ju hoppas på en förändring.

I slutet av förra veckan skrev vänsterpartiets fyra företrädare i fritidsnämnden om detta här 

En inlägg som jag också klistrar in nedan. En fråga inte får glömmas bort eller dras i långbänk.

Det är dags att prioritera ungdomarna på Tomtebo

Tomtebo är en snabbt växande stadsdel i Umeå. Många barnfamiljer har flyttat in eller är på väg att flytta in i området. Det här ställer ökade krav på barnomsorg, skola och inte minst fritidsanläggningar för barn och ungdomar.
Folkbladet Redaktion
Publicerad 14 april kl. 13:00

 
Med en förväntad ökning av antalet barn och ungdomar på mellan 35 – 40 procent under den kommande tioårsperioden så blir en ny idrottsanläggning på Tomtebo alltmer nödvändig. GUIF som organiserar 40 procent av alla barn och ungdomar i de östra stadsdelarna får allt svårare att lösa tränings- och matchtider för sina 150 lag i i olika idrotter. Det här har också föreningen påpekat för olika företrädare i kommunen vid flera tillfällen.

Vänsterpartiet har under flera år avsatt medel för en ny Tomtebohall i våra budgetförslag. Men vi har inte fått något stöd från övriga partier i kommunfullmäktige.

Fullmäktiges handlingsförlamning riskerar att leda till att idrottsföreningen tvingas neka nya barn och ungdomar plats i sina verksamheter och att skolan får hitta olika nödlösningar för att klara idrottens behov.Nya idrottsanläggningar byggs inte över en natt. Från Vänsterpartiet har vi på olika sätt begärt att frågan prioriteras i fritidsnämnden. Svaret från majoriteten i nämnden har hela tiden varit att det måste hanteras längre fram.

Även om besluten fattas i dag så byggs inte nya idrottsanläggningar över en natt. I juni klubbas kommunens budget för 2019, då är det återigen upp till bevis för den politiska majoriteten! Ska de ökade barn- och ungdomskullarna i de östra stadsdelarna återigen få stå tillbaka för andra mer spektakulära satsningar, eller…?

Umeå Kommun har ett starkt föreningsliv som måste värnas. GUIF är ett bra exempel på detta med sina 1 800 medlemmar. Det handlar om väldigt många barn och ungdomar som engageras i olika idrotter och där många äldre jobbar helt ideellt som ledare. De växande barn- och ungdomskullarna i de östra stadsdelarna måste ges möjlighet till en meningsfull fritid och kultur. Bygget av en ny idrottsanläggning på Tomtebo är en viktig del av det och får inte fortsätta dras i långbänk!

Lennart Arvidsson
Sofia Stolt
Abdi Hanad
Sofia Ed
Vänsterpartister i fritidsnämnden, Umeå kommun

 

 

 

 

Utförsäljningen av hyreslägenheter på måndagens kommunfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 4

Igår måndag sammanträde kommunfullmäktige i Umeå. Många ärenden skulle avgöras och för mig och Vänsterpartiet var frågan om utförsäljning av över 1600hyreslägenheter från AB Bostaden den största frågan. Jag hade tänkt att få klart detta blogginlägg redan igår, men ett långt fullmäktigemöte och nyheten om att partikamraten Daniel Kallos gått bort gjorde att orken inte infann sig. Daniel kommer att vara saknad av många.

När fullmäktige började och dagordningen skulle fastställas föreslog vi i Vänsterpartiet att frågan om utförsäljning ut Bostaden skulle tas efter lunch, istället för senare under dagen. Förra gången ärendet var uppe i kommunfullmäktige tog frågan lång tid och det fanns även denna gång många åhörare närvarande som uppenbarligen kommit just för att kunna följa den debatten.  15 ledamöter varav 9 från V röstade för att ärendet skulle tas efter lunch. 48 ledamöter röstade för att frågan skulle tas senare under dagen.

Mina två inlägg i debatten på fullmäktige kan du läsa längre ner. Han inte med att säga allt jag ville under ett inlägg så innehållet togs i två inlägg.

För oss i Vänsterpartiet var det en självklarhet att i första hand yrka att frågan skulle återremitteras. Det av två huvudsakliga skäl. För det första så har inte andra finansieringslösningar utretts. För det andra så har hela processen stora demokratiska brister. Skrivit om båda skälen tidigare. När fullmäktige röstade om vårt förslag om återremiss fick vi stöd av 12 ledamöter. Alla 9 ledamöter från V, FI och Ellika Nordström (-). Resterande partier röstade för att frågan skulle avgöras på mötet.

I omröstningen om själva sakfrågan: om att sälja eller inte röstade 18 ledamöter för att inte vilja sälja och resterande 51 närvarande ledamöter för att sälja.    

 

Inlägg i KF 2018 10 30 Om utförförsäljningen av AB Bostaden  

Ordförande, fullmäktige och Umeåbor. 

Min och Vänsterpartiets grundsyn är att bostad är en social rättighet, inte en handelsvara. Både situationen med bostadsbrist och behovet av renoveringar av miljonprogrammet beror på politiska beslut. Politiska beslut kan också ändra detta. Vi i Vänsterpartiet har både nationellt och lokalt flertalet förslag både för att kunna bygga bort bostadsbristen och renovera miljonprogramsområdena, utan utförsäljningar. Att privatisera och sälja ut är att göra bostäder till en handelsvara, inte att göra bostadspolitiken till en självklar del av välfärdspolitiken.  

Tillvägagångsätt: Utförsäljningen av 1600 av AB Bostadens hyreslägenheter är en fråga av stor vikt för Umeås innevånare, men har inte på ett rimligt sätt förankrats demokratiskt innan beslut fattades.  Att bli nedröstad i olika politiska frågor är en sak, det är något jag och Vänsterpartiet som oppositionsparti i Umeå kommun är ganska vana vid. Men när det slarvas med; demokratisk ordning, demokratiska principer, möjligheter till insyn, tillräckliga underlag för beslut och en öppen debatt för båda förtroendevalda och medborgare blir ett en annan sak, ett värre tillstånd. Delaktigheten har begränsats till några få personer i några enstaka partier. Som förtroendevald fick jag ta del av mer information via VK än via handlingarna. Detta är inte rimligt. Därför vill Vänsterpartiet att ärendet ska återremitteras, så att de som ska fatta besluten ges möjlighet att diskutera förslaget med partikamrater och berörda medborgare. Det är så det måste fungera i en demokrati. Det som nu har hänt är ytterligare ett bevis på att ledande Socialdemokrater i Umeå inte värderar öppenhet och transparens särskilt högt. Redan i början av året har vi fått höra att sossarnas fullmäktigegrupp fattade beslut om att vara för en försäljning. Hade ni i S velat hade ni kunnat lyfta fram principfrågan, för beslut om inriktning i KF. Ni valde att inte göra det. Med motiveringen att ni vill undvika protester. Socialdemokraters uttalanden från talarstolen tidigare idag om folkrörelsetradition att vara ” Vara ute och prata med medborgare och nå de som i vanliga fall inte hörs” känns helt från kopplat från det tillvägagångsättet detta beslut tas. Inför valet 2014 var V, S, MP, mfl emot en utförsäljning av hyreslägenheter ur AB Bostaden för att bygga nytt. Partier som var emot utförsäljning fick en tydlig majoritet i KF. Det rimligaste är att väljarna skulle få ta ställning till detta i ett val, innan beslut sker.  

Sakfrågan, att sälja lägenheter: Verkligheten politiskt är att Socialdemokraterna anslutit sig till moderaternas politik. Med att sälja ut hyreslägenheter för att bygga nya. Moderaterna och högern har fått igenom sin politik men hjälp av Socialdemokraterna. S-Partiet som för bara för några få år sedan kraftfullt tillsammans med oss i Vänstern argumenterade emot utförsäljningar med samma argument. Det politiska läget i kommunen är förändrat, den låga demokratiska ribban för hur man kan driva igenom något har lyckats sänkas. Hur man driver igenom sin politik säger en hel del på hur man ser på demokrati och folket. Hans Lindberg(S) har flera gånger utryckt att” Avyttringen är en ”win-win-lösning” Säkert, för de som har pengar men inte för vanliga människor med normala inkomster. Socialdemokraterna försöker på olika sätt motivera deras totala kursändring. Men verkligheten är att de helt har anslutit sig till de linje Moderaterna och de andra borgerliga partierna hade 2013. Då Alliansens motion om att sälja ut 5000 av bostadens lägenheter för att investera i nyproduktion diskuterades och med en stor majoritet avslogs av fullmäktige i Umeå.  Förstår att Moderaterna och de andra högerpartierna är glada idag, de kommer som de ser ut få igenom sin högerpolitik genom socialdemokraternas anslutning till alliansens politik. Socialdemokratiska partiet går på Carl Bilts och moderaternas linje om ” Den enda vägens politik”

Senast 2014 argumenterade Vänsterpartiet tillsammans med S mfl i KF att det är en dålig politik att sälja hyreslägenheter för att bygga nya. Då det krävs att sälja 2-3lägenheter för att kunna bygga EN ny lägenhet! Denna högerpolitik som S nu står för innebär att möjligheten att via hyresintäkterna i AB Bostaden bygga nya hyreslägenheter minskar.

Den nationella trenden: Under 10 år, Mellan 1996 och 2016 byggde den kommunala allmännyttan 82 500 lägenheter i flerbostadshus, enligt statistik från SCB. Men under samma tid privatiserades nära 180 000 lägenheter genom ombildningar till bostadsrätter och försäljningar till privata fastighetsbolag. En ekvation som lett till ett kraftigt reducerat bestånd.

Ytterligare finns det inga garantier som kan säkra att låga hyror bibehålls, eller för den delen att de lägenheter som säljs fortsätter vara hyresrätter.  Självklart vill köparna ha en avkastning på sin investering, vem kommer få betala detta? jo just hyresgästerna! Konsekvensen att Bostaden kommer äga färre lägenheter med låg hyra, vilket kommer leda till att folk med sämre ekonomi får mindre möjlighet att skaffa en bostad. Till den kategorin hör ungdomar, studenter och även äldre personer. En privat ägare vill bara köpa ifall det finns pengar att tjäna, antingen genom lägre underhåll, hyreshöjning eller genom omvandling till bostadsrätter – varav alla scenarion innebär en nitlott för hyresgästen och ett slag mot det jämlika inkluderande Umeå där alla har rätt till en bostad.