Umeå kommun behöver mer demokrati och transparens!

Av , , Bli först att kommentera 3

I dagens VK har jag och Mattias Larsson från Centerpartiet fått in en gemensam insändare, i en viktig fråga om demokrati, öppenhet och transparens i Umeå kommun. Insändaren kan du läsa här. Insändaren är en kortvariant av en gemensamt inskickad debattartikel. Då det inte gick få in den ursprungliga texten så finns den att läsa nedanför. ( fel på länkning, därav uppdatering)

 

 

Besluten i Umeå kommun behöver mer demokrati och transparens!

För oss är det viktigt att Umeå i verkligheten är en demokratisk kommun. En kommun som låter medborgarna kommer till tals. En kommun där de demokratiska regler som finns beslutade efterlevs. En kommun där medborgare och företag behandlas lika, oavsett storlek på plånbok eller kontakter i kommunhuset. Om beslut sker bakom stängda dörrar, utan att den demokratiska ordningen följs riskerar det att demokratin urholkas. Under de senaste åren har den demokratiska ordningen i Umeå kommun blivit sämre. Det är svårt att följa vem som fattar ett beslut, underlag inför beslut hemlighålls, medborgare som kommer med synpunkter behandlas på ett sätt som inte stärker demokratin eller medborgarnas samhällsengagemang. Om inte medborgare och företag behandlas lika så blir Umeå en sämre kommun. Ingen enskild person eller företag ska ha fördelar som andra inte har. Det finns många exempel på beslut där processen bakom inte haft den öppenhet och transparens vi tycker man har rätt att begära av en kommun som skall fungera på ett demokratiskt sätt.

Vi kan inte gå in på alla exempel som finns, men ett exempel som har diskuterats och där felaktigheter spridits är Länsbusstationen (kvarteret Lodet) i Umeå och byggande av bostäder där.  Andra partiers företrädare, speciellt Socialdemokraterna har spridit att det beslut som togs på mötet med kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott(KSNP) tidigare i år skulle innebära att det kommer byggas dyra insatslägenheter där. Till skillnad från det som (s) ville att AB Bostaden skulle bygga hyreslägenheter i form av Senior/Trygghetslägenheter där. Den historiebeskrivningen är inte korrekt!

På mötet fanns det en tydlig majoritet för att det ska vara hyreslägenheter där. En inställning våra två partier delar, då det följer den princip kommunen har om att gynna hyreslägenheter där det finns få av dem. Då Socialdemokraterna delar vår syn så är den frågan klar, det kommer att bli hyreslägenheter när busstationen bebyggs.

Stridsfrågan på mötet handlade om hur kommunen ska gå tillväga för att bestämma vem som ska få bygga hyreslägenheter där. Socialdemokraterna ville lämna marken till AB Bostaden, utan att andra haft möjlighet presentera sina förslag. Vi ville att kommunen skulle följa det vanliga tillvägagångsättet i enlighet med de demokratiskt beslutade principer i kommunens policy för markanvisning.

I dokumentet som beskriver hur det ska gå tillväga när kommunen fördelar mark till bostadsbyggande. Finns tre stycken modeller som man kan välja mellan, den absolut dominerande är jämförelseförfarande. Som i korthet går ut på att kommunen (KSNP) beslutar om vad kommunens vilja med marken är, exempelvis om det ska vara hyresrätter eller bostadsrätter, hur många lägenheter som ska byggas, miljökrav, osv. Detta ger fler bolag som bygger bostäder möjlighet att presentera sina förslag. Sedan görs en bedömning hur väl de olika förslaget uppfyller kommunens vilja. Detta tillvägagångsättet är det normala. Det finns de som ifrågasätter varför kommunen inte bara ger AB Bostaden mark att bygga hyresrätter?

Verkligheten är den att det finns en bostadsbrist i Umeå kommun och det kommunala bolaget AB Bostaden klara inte med dagens nationella regler och kraven på soliditetsnivån att bygga alla hyreslägenheter som behövs, Bostaden klarar av att bygga mellan 200 och 250 lägenheter per år idag, men behoven att mer än 800 hyreslägenheter byggs per år. Frågan blir då, hur ska kommunen få andra att bygga hyreslägenheter? Jo genom att ha ett tydligt och transparant tillvägagångsätt, lika för alla för hur kommunal mark till att bygga bostäder fördelas. Det är en styrka i Umeå att det finns fler seriösa aktörer som vill bygga hyreslägenheter. Är reglerna klara, tydliga och lika för alla tror vi fler vill bygga bostäder i Umeå.

Socialdemokraterna ville att kommunen i ärendet om att ge markreservation till AB Bostaden för att bygga hyreslägenheter på lodet använda en annan modell. Direktanvisning. En modell där kommunen direkt lämnar markanvisning till ett företag utan att fler fått möjlighet att presentera sina förslag. Vi såg ingen rimlig motivering till att göra detta i det beslutsunderlag som fanns till mötet. (Till och med socialdemokrater på mötet funderade på återremiss av ärendet).

Skälet till att (s) vill ge AB Bostaden direktreservation av busstationen är att hantera den interna konflikten som uppstod efter fjolårets försäljning av 1601 av AB Bostadens lägenheter. Här försöker man tysta kritiska röster med att delar av intäkten från försäljningen skall användas för byggande av seniorlägenheter/trygghetsbostäder. Trots att det inte finns något beslut om detta endast prat från (s) sida om detta.

Det beslut som däremot finns är det från kommunfullmäktige i måndags om att det inte är en kommunal uppgift att bygga trygghetsbostäder, men det verkar (s) inte tänka på! Oavsett om man anser att Bostaden försäljningen var rätt eller fel så bör det maktbärande partiet i kommunen rakryggat stå upp för sitt beslut och inte sprida dimridåer om saker som man vet Umeå behöver och Umeborna vill ha, men som det inte finns beslut om att bygga!

Dessutom finns det ingen klar sammanhållen plan vart en ny busstation ska etableras. (Pengar till någon ny busstation finns inte heller avsatta) Dialogen med länstrafiken om hur detta slutgiltigt ska lösas behöver genomföras, så vi kan få fler bostäder men samtidigt ha en bra busstation. Men Socialdemokraterna ville skynda på ett beslut om att fördela mark till bostadsbyggande där, trots att det finns många oklara frågor att lösa. Tid finns också till att göra detta då det är först 2021, troligtvis 2022 det kan börja byggas några bostäder där. Oavsett om vem som ska äga dem.

Om AB Bostaden lämnar det bästa förslaget för att bebygga busstationen så kommer de få möjlighet till det. Det är upp till AB Bostaden och andra som bygger hyreslägenheter att komma in med ett förslag som uppfyller kommunens behöv bäst.

Våra partier har olika ställningstaganden i flertal frågor. Men för våra partier är detta självklart: Umeå behöver vara en mer öppen demokratisk kommun där beslut tas i öppenhet, med tillräckliga underlag och där företag och medborgare behandlas lika och samhällsaktiva medborgare behandlas med respekt.

 

Mattias Larsson,  Centerpartiet

Mattias Sehlstedt, Vänsterpartiet

Båda ledamöter av kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott i Umeå kommun

 

Ojämlikheten och kvinnoförtrycket finns i alla livets och samhällets vrår

Av , , Bli först att kommentera 6

Igår hade Vänsterpartiets riksdagskandidat Gudrun Nordborg, två på riksdagslistan i Västerbotten efter Jonas Sjöstedt inne nedan insändare i Folkbladet. En  välformulerad och läsvärd text. Som visar på att Ojämlikheten och kvinnoförtrycket finns i alla livets och samhällets vrår. Om opinionsläget håller i sig är det stor sannolikhet att Gudrun sitter i Sveriges riksdag efter valet. Vilket vore en stor framgång för alla som är feminister och vänster.

Du kan också läsa den här 

”Att vara kvinna kostar på”

En del har hänt inom jämställdheten. Men granskar vi män och kvinnors ekonomiska förhållanden blottas många orättvisor. Genom politiska beslut har vi möjlighet till förändring, skriver Gudrun Nordborg (V).

Många av samhällets största orättvisor är grundade på kön. MeToo-uppropen om sexuellt laddade handlingar som män utsatt kvinnor för ger en kraftfull markering av det. Granskar vi kvinnors och mäns ekonomiska villkor blottas andra provocerande orättvisor. Och de två har samband med varandra. En svag ekonomi gör det svårt att bryta upp ur en destruktiv relation.

Otrygga arbetsvillkor och maktobalanser på våra arbetsplatser innebär ökade risker för sexuella trakasserier och övergrepp. Klass och kön är sammanflätade. Nutidens arbetare är ofta en kvinna och de mest utsatta inom arbetarklassen nu är framförallt kvinnor inom offentlig sektor och inom handel.

Skillnaden mellan kvinnors och mäns löner är tol procent. I genomsnitt får en kvinna 4 200 kronor mindre än en man i lön varje månad. Över ett arbetsliv beräknas kvinnor tjäna 3,6 miljoner kronor mindre än män. När yrkeslivet är över får kvinnor i genomsnitt 67 procent av vad män får i pension.

Om vi summerar lönearbete och hemarbete så jobbar kvinnor och män numera lika mycket, vilket i snitt är åtta timmar under veckans alla dagar. Medan män får lön och pensionspoäng för det mesta av sitt arbete utför kvinnor en stor del av sitt obetalt i hemmet. I genomsnitt arbetar en kvinna 47 minuter mer där per dag än en man. På ett år blir hennes hemarbete sju veckor mer än hans. Obalansen ändras bara långsamt och på ett märkligt sätt. Sedan 1990 har kvinnorna minskat sitt obetalda arbete med en timma per vardagsdygn, medan männen har ökat sitt med åtta minuter.

Det är inte ovanligt att kvinnor får bära ansvaret också för att dessa skevheter finns. Vissa hävdar att kvinnor väljer fel jobb, inte är tuffa nog i sina löneförhandlingar eller inte kan hantera jämställdheten i parrelationen skickligt nog. Men att skuldbelägga enskilda kvinnor är grymt orättvist. Att påverka enskilda män till att ta ansvar för att förändra sakernas tillstånd är mera rimligt, men inte heller det är tillräckligt. Vi måste göra mycket mer för att rasera rådande könsmaktsordning. Vi har många anledningar att elda under vår vrede.

Genom politiska beslut har vi möjlighet att skapa förändring. Trygga anställningar och en sexualundervisning med feministiska perspektiv är några av de förändringar som Vänsterpartiet kräver. Andra angelägna beslut är att snarast höja garantipensionen, införa individualiserad föräldraförsäkring och sex timmars arbetsdag.

Och tillsammans med fackföreningarna måste vi kämpa för höjda löner i kvinnodominerade yrken och tryggare arbetsmiljö. En ny seriös kvinnomaktutredning borde tillsättas, den förra redovisades för 20 år sedan.

Använd din rösträtt, annars används din tystnad av någon annan.

Gudrun Nordborg (V) Riksdagskandidat

En röst på V är en röst mot nedskärning av skolan

Av , , Bli först att kommentera 3

I dagens Folkbladet har jag och Ulrika Edman fått in nedan insändare. Som du också kan läsa här.

En röst på V är en röst mot nedskärning av skolan

Folkets röst. I Folkbladet den 18 augusti och på bloggar går Socialdemokraternas före detta starke man Lennart Holmlund till angrepp på Vänsterpartiet. Vänsterpartiet angrips för att vi snabbt vill bygga ut förskolan, nå 15-barnsmålet under kommande mandatperiod, bygga förskolor nära barns hem, förbättra arbetsvillkoren genom fler pedagoger men också arbetstidsförkortning inom förskolan. För att klara av dessa satsningar föreslår vi en öronmärk skattehöjning på 50 öre, det vill säga 142 miljoner per år till skolområdet.

Vi vill att Umeå ska växa utan storstadsproblem och ha en skola i världsklass. Kostnaden för löneökningar och ökningar av antalet barn och ungdomar i skolan motsvarande 48.46 miljoner har S inte tillfört skolnämnderna, en politik de delar med högerpartierna. Siffror på vad S osthyvlar varje år kommer från ekonomiavdelningen. Denna utveckling måste brytas!

En kommunal skattehöjning är inget självändamål, utan nödvändigt utifrån att den Socialdemokratiska regeringen vägrar beskatta de rika så att de bidrar mer till den gemensamma välfärden. I dag betalar rika varken förmögenhetsskatt eller arvsskatt. Radhusägaren på Carlshem betalar lika mycket i fastighetsskatt som den havsnära lyxvillan i Djursholm.

Ett ökat skatteuttag för att omfördela från privat till offentlig konsumtion är nödvändig för att öka den ekonomiska jämlikheten i Sverige. För medborgare som vill att detta ska bli verklighet är Vänsterpartiet det enda alternativet. Vänsterpartiets politik hänger ihop och vi vågar säga att om staten inte tillför mer pengar till skolan så måste kommunalskatten höjas om välfärden ska finansieras.

Vi vill att Umeå ska växa utan storstadsproblem och ha en skola i världsklass. Skolans kompensatoriska uppdrag att utjämna klasskillnader kan inte nog underskattas. En röst på Vänsterpartiet i kommunvalet är en röst för en välfärd att lita på och att nedskärningarna inom skolan stoppas.

Ulrika Edman (V)

Mattias Sehlstedt (V)

Bygg fler billiga hyreslägenheter

Av , , Bli först att kommentera 7

För Vänsterpartiet är det viktigt att det byggs hyresrätter, men lika viktigt är att det byggs hyresrätter med rimliga hyror. Alla som vill, oavsett storlek på plånboken ska kunna bo i Umeå. Vi har flera gånger denna mandatperiod förslagit just att kommunen ska kräva ett tak för kommande hyror när kommunen fördelar mark till fastighetsägare som ska bygga hyresrätter på kommunens mark. Tyvärr har vi blivit nedröstade av de andra partierna. Som en detalj måste nämnas att en privat fastighetsägare, som kommer att bygga hyresrätter på gamla badhustomten kommer att bygga hyresrätter med ett tak för hur höga hyrorna kommer att bli. Men utan att det varit ett krav från kommunen. Fastighetsägaren får då får den ta del av statligt stöd som V varit med och drivit fram i samarbete med regeringen.

För Vänsterpartiet är bostad en social rättighet.

Vi vill: 

- Bygga bort bostadsbristen

- Att kommunen ska ställa krav på kommande hyresnivåer på hyresrätter vid fördelning av en del av kommunens mark till bostäder

- Se till att kommunen har en mer långsiktig planering av bostadsmark. Som innebär att det ska finnas detaljplanerad mark för bostäder i förväg och mer mark måste göras byggklar i förväg.

- Stoppa ytterligare utförsäljningar ut AB Bostaden

Nydalafrågan: Svaret från S

Av , , Bli först att kommentera 6

Ser att Socialdemokraterna genom Hans här har svarat på den viktigaste fråga som jag och Vänsterpartiet ställt oss, som är

” Tänker du och Socialdemokraterna tillåta att ett privat företag etablerar sig vid Nydalasjön, inom det område som i den fördjupade översiktsplanen är avsatt som park och rekreationsområde för Umeåborna?” Bakgrunden till det hela kan du läsa här , här och här

Hans svar i sitt inlägg var:”varken jag eller någon annan politiker har lovat upplåtelse av ett område vid Nydalasjön till en privat aktör. Översiktsplanen är tydlig och står fast. Socialdemokraterna har ingen avsikt att ändra detta. ”

Tack för svaret Hans, uppskattar det, att vi fick detta klargjort innan valet. Tolkar detta svar, tillsammans med ditt tidigare att ni(S) som(V)i säger nej till att privata företag på något sätt ska få etablera sig i Nydalas park och rekreationsområde, (skulle jag ha gjort en felaktig tolkning av dina svar så får du gärna säga till). Detta senaste svar från S var tydligare än ditt första svar som bara var att ni inte lovat en markanvisning. Med din tidigare formulering fanns det kvar en öppning, med att hyra ut marken till ett privat företag, vilket också i praktiken hade inneburit en privatisering. En lösning som jag också skrivit om verkade diskuteras. Var noga med att just få svar på min fråga så det inte blir några missförstånd. Som det blivit tidigare då frågor (i KF) varit för avgränsade och lämnat öppningar att göra liknande saker, men inte exakt det som frågats om i enkla frågor eller interpellationer. Exempelvis utförsäljningsfrågan ur AB Bostaden.

Att få svar på frågan var det viktiga. Vilket innebär att den överenskommelse om FÖP Nydala som våra partier står bakom gäller. Det är glädjande för en långsiktigt hållbar samhällsplanering i Umeå kommun!

Ser och förstår att Hans missförstår min energiska vilja att få ett tydligt svar från honom och Socialdemokraterna kan jag inte annat än att beklaga. Då S styr kommunen måste de räkna med att få frågor, även på sådant som kan vara känsligt och jobbigt. Speciellt i en valrörelse där det är stressigt. Så jag väljer att ha överseende med vissa påståenden.

Anledningen varför jag ställde mina tre enkla frågor och även att jag ställde frågan till Socialdemokraterna i mina blogginlägg var just för att jag inte fick något svar från kommunens tjänstemän, då frågan var uppe på byggnadsnämndens sammanträde, inte heller fått någon återkoppling efteråt trots att jag var tydlig i min kritik. Jag har tidigare under mina år som deltidspolitiker i kommunen kunnat få svar på mina frågor, när jag inte fick det så ställde jag mina första enkla frågor till kommunfullmäktigemötet.

Med Hans svar kan jag lämna den delen, om privatiseringsförsöket och konstatera att dörren för privatisering är stängd med Hans svar. Men hur detta har kunnat hända behöver redovisas och det behöver säkerställas att det inte händer igen. Hans skrev i sitt inlägg” Jag har fått veta att beredningen på Mark och exploatering bottnar i ett rent misstag. Sådant inträffar faktiskt,”

Visst misstag kan ske, alla människor gör fel någon gång. Men sker misstag är det rimligt att det politiska organ som är ansvarig för en verksamhet får information om detta så fort som möjligt. För min del är inte detta ett litet misstag, att det ansöks om planläggning som skulle ha möjliggjort en privatisering i Nydalas park och rekreationsområde. Skrev i ett av mina tidigare blogginlägg  just om denna eventualitet att MEX skickat in ansökan om planläggning utan politiskt förankring.

Men detta får redas ut i efter hand. Dags att återgå till valrörelsekampanjande, får återkomma till de kvarstående funderingarna efter valrörelsen. Inte många dagar kvar nu. Jag kommer  i valkampanjandet på gator och torg att fokusera på att berätta om vad Vänsterpartiet vill och vad vi driver. Hur vi vill göra Umeå, Västerbotten och Sverige till ett jämlikare samhälle.

Klimat och miljödebatter på KF

Av , , Bli först att kommentera 6

Måndagens sammanträde med kommunfullmäktige i Umeå innehöll uppfriskande nog flera olika debatter om miljö och klimatfrågor. För den som vill går det att se fullmäktigedebatten i efterhand här. Finns en bra funktion som gör att man inte behöver se hela möte utan snabbt kan komma till den del som man är intresserad av.

Motion: Klimatmål nu

Vänsterpartiet och Ellika Nordström (-) hade en motion om Klimatmål nu! Läs den här. Då Ellika redan tyvärr flyttat så var Åsa Bäckström den skribent som tog debatten för motionen. Grunden är att kommunen under många år saknat lokala miljömål. VK skriver om det här.  Umeå kommun har sedan 2012 saknat lokala miljömål, vilket vi ville åtgärda med motionen. Måste också passa på att tacka Ellika för alla hennes insatser under mandatperioden. Jag har tagit till mig en hel del av hennes kloka ord och kunskap. En människa är aldrig färdiglärd.

Motionens förslag var i korthet:

- Att Umeå kommun skyndsam tar fram lokala klimatmål kopplade till nationella och regionala klimatmålen och bör sträcka sig minst tio år framåt.

- Att de lokala klimatmålen årligen följs upp och revideras av kommunfullmäktige.

Vi fick stöd av FI till vår motion. Men inte av MP eller något annat parti för den delen. Inte ens den sista delen i motionen om att årligen få upp de lokala klimatmålen till debatt och beslut i KF. Vilket hade kunnat säkerställa att fullmäktige måste diskutera frågorna regelbundet.

Pendlarparkeringar

Liberalerna, genom Peder Westerberg hade en motion om pendlarparkeringar. En motion med en att sats som lyder ” Att Umeå kommun utreder behov av och lämpliga placeringar av pendlarparkeringar med anslutning till kollektivtrafiken i kommunen.”

Själva grundtanken med motionen var intressant. När man tänker vidare på det hela med att anlägga parkeringar för bilar, i anslutning till kollektivtrafik i hela kommunen blir frågan mer invecklad. Jag var uppe också i debatten flera gånger om detta.Utanför Umeå stad, exempelvis i Holmsund, Obbola, Hörnefors, Sävar så är det rimligt att kommunen ordnar pendlarparkeringar för bilar i anslutning till kollektivtrafikens större busshållplatser. För att det förenklar för den som vill ta bussen, där det inte än finns andra rimliga lösningar. Går det inte att lämna bilen vid större busshållplatser innebär det sannolikt att personen istället tar bilen in till exempelvis centrum.

Men i Umeå stad, särskilt där det finns bra kollektivtrafik blir det inte lika rimligt. För Vänsterpartiets del tycker vi inte att det är rimligt att mer yta i Umeå stad avsätts till bilar. Vi behöver flytta över pengar som går till bilar till mer hållbara transportsätt som gång, cykel och kollektivtrafik. Därför tyckte vi det inte var nödvändigt att utreda lämpliga placeringar av pendlarparkeringar i Umeå stad, de pengarna kan gå till att göra istället för att utreda. Exempel inom samma område där det skulle det vara bättre att satsa pengar på är att förbättra busshållplatserna. Busshållplatser där det åker mycket folk ifrån borde få en tillbyggnad/sidobyggnad så att det går att cykla till busshållplatsen och förvara cykeln säkert under tak i anslutning till busshållplatsen. Eller att genomföra den förbättring av busshållplatserna som redan beslutats om att kunna se vilken tid bussen ska komma. Så man inte behöver stå och undra över hur länge det är kvar tills bussen kommer. Finns även många andra bra förslag för att underlätta för hållbara resor, än att anlägga bilparkeringar i närheten av kollektivtrafiken i Umeå stad. Även här förvånad över att Miljöpartiet helt stödde motionen, även fast Elin Söderberg, deras nuvarande riksdagskandidat deltog på fullmäktigemötet som kf ledamot. En person som enligt min erfarenhet brukar vara kompetent i dessa frågor.

Till det hela måste jag skriva att vi i Vänsterpartiet var öppna för att bifalla motionen, om den begränsade sig till att handla om kommundelarna, inte Umeå stad. Men i praktiken fick vi inget napp från L på det förslaget. Det var synd.

Nydalafrågan och privatiseringsförsöket

Som jag skrivit om tidigare här  och här. Hade tre enkla frågor till kommunalrådet Hans Lindberg(S). Men frågorna hans tyvärr inte med på fullmäktigemötet. Först när klockan var ca 1745 var alla beslutsärenden klara och fullmäktige avslutas när beslutsärendena är klara, om klockan blivit ca 1800. Vilket är ytterst synd och innebär att Umeås innevånare inte får ett klart svar från Hans och Socialdemokraterna på min viktigaste fråga: ”Tänker du och Socialdemokraterna tillåta att ett privat företag etablerar sig vid Nydalasjön, inom det område som i den fördjupade översiktsplanen är avsatt som park och rekreationsområde för Umeåborna?”

Om det inte är deras plan vore det enkelt att bara svara: Nej. Men ett icke svar och tystnad är också en form av svar. För de medborgare som vill värna och säkerställa Nydalas park och rekreationsområde så är det säkrast att rösta på ett parti som står för att bevara Nydala för alla Umeåbor.

För (v)år del är vi kristallklara: Nydala ska vara till för alla Umeåbor, inga kapitalintressen i vår park och rekreationsområde!

 

Fanns ytterligare debatter på KF som handlade om klimat, miljö, hållbarhet och långsiktig samhällsplanering. Men klockan är mycket och dags att ladda för en ny dag med valkampanjande. Trots ett uppmätt stöd för V i Umeå på 18.8% så fortsätter valrörelsen lika intensivt.

V näst största parti i Umeå, enligt VK mätning

Av , , Bli först att kommentera 9

Enligt dagens opinionsmätning i VK som du kan läsa här har Vänsterpartiet ett stöd på 18.8%. Vilket enligt mätningen gör Vänsterpartiet till kommunens näst största parti. Större än Moderaterna. I förra kommunalvalet blev Vänsterpartiet tredje största parti i Umeå kommun och näst största parti i Umeå stad.

Detta är glädjande siffror! Jag har saknat lokala opinionsmätningar för Umeå eller Västerbotten. Samtidigt ska man komma ihåg att det är valresultatet på valdagen som gäller. Däremot så visar mätningar grovt åt vilket håll det lutar. Har känt av i val kampanjandet att vi har medgång, utifrån stöd från människor vi pratar med. Men väljare bestämmer sig allt senare, så trots dessa positiva siffror gör det mig bara ännu mer på att fara ut och valkampanja för en Vänsterseger. Hoppas att fler tänker på det sättet.

Har nedan gjort en jämförelse mellan denna mätning(siffran längst till vänster) och föregående vals resultat i kommunvalet.

 

M 15,4%, senaste valresultat: 16.39%

C 8,4% , senaste valresultat: 5.89%

L 7,5 %, , senaste valresultat: 6.06%

KD 2,0%, senaste valresultat: 3.9%

S 31,5% , senaste valresultat: 36.75%

V 18,8%, senaste valresultat: 13.07%

MP 5,7 %, senaste valresultat: 7.37%

SD 6,3%, senaste valresultat: 3.24%

Fi 1,2% , senaste valresultat: 3.9%

AP 2,1% , senaste valresultat: 2.73%

 

 

 

Resultaten har redovisats för VK i en diagramrapport.

Felmarginalerna är olika för varje parti.

Felmarginalen är för varje parti följande:

M 15,4 (+/- 3,15%)

C 8,4 (+/-2,42%)

L 7,5 (+/- 2,30%)

KD 2,0 (+/-1,22%)

S 31,5 (+/- 4,06%)

V 18,8 (+/- 3,41%)

MP 5,7 (+/- 2,03%)

SD 6,3 (+/- 2,12%)

Fi 1,2 (+/- 0,95%)

AP 2,1 (+/-1,25%)

Andelen osäkra väljare: 13,1%

Följande partier har en säkerställd förändring jämfört med valet 2014:
C, KD, S, V, FI

Privatiseringsförsöket av Nydala: Ny information och mer reflektioner

Av , , Bli först att kommentera 14

Jag har efter förra bloggen om Nydala fortsatt att arbeta med frågan, trots att vi är mitt uppe i valrörelsens slutspurt. Måste tacka för all uppskattning och samtidigt förklara att jag av tidsbrist inte hunnit svara på alla kommentarer än. Tiden räcker inte till allt. Prioriterar högt att vara ute och prata med medborgare i så stor utsträckning jag klarar av just nu.

En intressant sak har framkommit. Fått detta bekräftat av flera trovärdiga källor i stadshuset i Umeå under veckan. Vilket är att kommunstyrelsens/KSNP:s vice ordförande, tillika kommunalrådet Anders Ågren, Moderaterna inte har varit med och gett några som helst instruktioner till mark och exploatering om att ansöka om planläggning. En minst sagt intressant utveckling.

Som jag skrev i förra inlägget är det ytterst bristfälligt demokratiskt (för att uttrycka mig diplomatiskt) att kommunens mark och exploateringsavdelning har sökt om denna planläggning utan godkännande från kommunstyrelsens näringslivs och planeringsutskott.

Men jag har ytterst svårt att tro att kommunens mark och exploateringsavdelning har ansökt om planläggning som möjliggör en privatisering, utan att få godkännande av någon inom politiken, det vill säga kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg, Socialdemokraterna. Detta för att dra igång en planläggning som möjliggör en privatisering av området och som strider emot den fördjupade översiktsplanen för Nydalaområdet.

Sett att Hans skrivit  ett svar på mitt förra blogginlägg om Nydala. Där han hävdar att jag sprider felaktiga påståenden. Hans L(S) skriver att ”Jag vill bestämt tillbakavisa det Sehlstedt gör gällande. Det har inte lovats någon marktilldelning till något privat företag från kommunledningens sida.”

Men har förklarar inte ”vem” som gett mark och exploatering(Mex) godkännande att ansöka om planläggning, trots det strider emot den fördjupade översiktsplanen. Har ytterst svårt att tro att Mex  gjort detta utan politiskt förankring.Till de politiska ordvrängerierna i det hela är att Hans skriver ” markfördelning”. Vad jag förstått efter mitt förra inlägg är att ett tänkt upplägg är att kommunen ska hyra ut marken till det privata företaget på ett långsiktigt avtal, så Hans kan samtidigt som han avvisar att kommunen ska lämna marktilldelning till företaget vilja hyra ut marken till det företaget. Ett direkt och klart svar från honom hade jag uppskattat istället för detta.

Tillvägagångssättet innebär ändå stora problem. Ett område som är planerat som park kan komma att användas av ett privat företag, för att etablera en verksamhet som innebär att allmänheten inte har fri tillgång till området. De som känner mig vet att jag inte är en person som sprider felaktiga påståenden, om jag har gjort det och Hans kan visa på att det inte kommer att bli någon privatisering i någon form inom Nydalas park- och rekreationsområde så är jag villig att be om ursäkt, vill inte bidra till ett dåligt klimat i valrörelsen. Men före det ens kan bli aktuellt måste hans svara på mina frågor, som jag ställt som enkla frågor till morgondagens kommunfullmäktige, utan ordvrängerier. Speciellt denna frågeställning: ”Tänker du och Socialdemokraterna tillåta att ett privat företag etablerar sig vid Nydalasjön, inom det område som i den fördjupade översiktsplanen är avsatt som park och rekreationsområde för Umeåborna?”

Osäkert om mina enkla frågor hinns med i morgon. Det enklaste hade varit om Hans L och Socialdemokraterna hade svarat på mina frågor offentligt, speciellt den ovanför. Det hade kunnat få ett slut på funderingar och frågetecken kring det hela.  En passus är att Socialdemokraterna ofta klagar på att Vänsterpartiet skriver för många enkla frågor och interpellationer. Här hade de kunnat välja att svara offentligt i förväg, vilket gjort att jag kunnat dra tillbaka mina frågor, istället så innebär S beteende en längre dagordning till KF, som de själva kritiserar.

Som sagt har jag ytterst svårt att tro att kommunens mark och exploaterings avdelning ansökt om en planläggning som möjliggör privatisering av ett område runt Nydala, som också bryter emot FÖP:n, utan att det finns någon politiskt förankring.

Om det är så att MEX har skickat in ansökan om planläggning, utan politisk förankring har den styrande majoriteten tappat kontroll över kommunen. Vilket i sig vore anmärkningsvärt. Då det skulle innebära att frågor som enligt min demokratisyn måste beslutas av politiker numera av kommunledningen överlåtits till tjänstepersoner.

Måste avsluta och återgå till att förbereda mig klart med finslipning inför morgondagens kommunfullmäktigesammanträde. Många intressanta frågor som kommer att behandlas. Förutom mina egna tre enkla frågor kommer Vänsterpartiets motioner om upp:

-          Klimatmål nu! . Läs den här

-          HBTQ certifiering/diplomering av stadsbiblioteket. Läs den här

-          Resurscentrum för genus och jämställdhet. Läs  den här

Tyvärr fick vi inte stöd av något annat parti i kommunstyrelsen för våra motioner, hade hoppats på stöd av exempelvis Miljöpartiet men det stödet har uteblivit än så länge. Vi får väl se hur debatten och besluten går imorgon på fullmäktige.

Ronny Eriksson, Jonas Sjöstedt, Cats & Dinosaurs mfl: Imorgon söndag i Döbelns park start kl 1200

Av , , Bli först att kommentera 7

Imorgon söndag 26 augusti är det dags för Vänsterns sommartal i Döbelns park.

Det kommer att bli en eftermiddag fylld av politik, musik, komik, kulinarisk mat, ballonger och barnaktiviteter. Jonas Sjöstedt håller sommartal kl 14.00. Det sänds också live på Vänsterpartiets Facebooksida. Schema för hela dagen finns under bilden. I år gästas Jonas Sjöstedt av inga mindre än Ronny Eriksson; mannen bakom Euskefeurat och det härliga bandet Cats & Dinosaurs. Arrangemanget görs av Vänsterparitet, Ung Vänster och ABF och är gratis och öppet för alla. Vi utlovar en fantastisk stämning!

 

bild sommartal rätt

Hela schemat för dagen följer:

12:00 – 12:30 Cats & Dinosaurs. Glad swingmusik!
12:30 – 12:40 Tal av Ung Vänsters ordförande Henrik Malmrot.
12:40 – 13:10 Visor med Carolina Batista De Miranda.
13:10 – 13:20 Tal av Ulrika Edman gruppledare (v) i Umeå kommun.
13:30 – 14:00 Ronny Eriksson. Träffsäker komiker och sångare.
14:00 – 14:30 Jonas Sjöstedts sommartal. Sänds även LIVE på Vänsterpartiets Facebooksida.
14:30 – 15:00 Cats & Dinosaurs.
15:00 – 15:30 Ronny Eriksson

Inget inträde.
Välkommen!

 

 

 

Privatisering av Nydala stoppat! Tillfälligt..

Av , , 11 kommentarer 12

Det var längesen jag var lika arg som idag. Dagens Byggnadsnämnd utgör bara ett ytterligare exempel på att demokratin i Umeå kommun inte fungerar som den ska. Det är en sak att bli nedröstad, det är jag van vid. Men det är en helt annan sak att information undanhålls och att man är på väg att bli lurad utifrån fina formuleringar.

På dagens nämnd fanns det ett ärende på dagordningen som handlade om Nydalaområdet, ett av Umeåbornas viktigaste rekreationsområde. Till en början reagerade jag inte på själva ärendet. Det handlade om att inleda planläggning av östra delen av Nydalasjön med ett område för rekreation och ett område för att möjliggöra bevarandet av de kulturhistoriskt intressanta stugorna. Men efter en ytterligare läsning så börjar jag förstå att något konstigt är på gång. När det gäller rekreationsdelen står det ingenting att detta område ska vara en kommunal offentlig plats tillgänglig för allmänheten. När jag då börjar höra mig för så får jag viss information vid sidan om. Information som inte var tänkt för någon annan än de styrande partiernas högsta företrädares öron.

”Rekreationsområdet” handlar om att ett finskt företag har uppvaktat Umeå kommun och dess kommunalråd från S och M med önskemål om att de vill bygga en anläggning i anslutning till Nydalasjön. Ett företag som VK skrev om under juni månad. Företaget vill såklart ta betalt från allmänheten för att få tillgång till deras tänkta anläggning. Detta skulle innebära en privatisering av ett område vid Nydalasjön för att ett företag ser bra möjligheter att tjäna pengar på det.

Området runt Nydalasjön har av kommunfullmäktige avsatts som ett  park/rekreations/naturområde för Umeåborna. Vilket är ytterst viktigt att försvara. Alla ska ha möjligheter att i närheten av staden ha tillgång till natur och grönområden, utan att behöva öppna plånboken. Anläggningar ska drivas av kommunen eller av stabila föreningar, inte av kapitalintressen! Nydalasjön är en känslig sjö som ligger på gränsen att drabbas av algblomning. En näringslivsetablering där skulle påverka sjöns kvalitet. Området där det privata rekreationsområdet var tänkt att etableras är också det lämpligaste området för en anläggning för att rena sjöns vatten. Något som skulle bli betydligt svårare ifall området privatiserades.

I ärendet inför Byggnadsnämnden fanns ytterst bristfällig information om det jag skriver ovan. Längre ner i texten kan du läsa alla info inför dagens BN som ledamöterna i nämnden fick . Eftersom jag nu råkar att, förutom BN, också sitta i kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott, som är ansvariga för översiktsplanerbete och näringslivsetableringar så vet jag att ingen information enligt ovan heller har getts på något utskottsmöte. Den arbetsordning som KF och KS antagit är att utskottet ska få information om kommande etableringar och planeringar som går emot översiktsplanerna. Ett tydligt exempel på hur man frångår demokratiskt fattade spelregler för att försöka driva igenom något man vet att befolkningen inte vill ha. Men det drivs fram för att gynna kapitalintressen.

Som tur är finns det fortfarande personer som vill stoppa högsta hönsens tokiga planer och som ser till att information kommer fram till oss i oppositionen. Det som nu skett påminner mig om för ganska många år sedan före antagandet av den fördjupade översiktsplanen för Nydalaområdet antagits, då ledande företrädare från S och M informellt drev att det skulle byggas en 18-håls golfbana på Östra sidan av Nydalasjön. Golfbaneprojektet stoppades lyckligtvis med gemensamma insatser från företrädare i V och progressiva S-företrädare från de östra stadsdelarna i Umeå. Tror också AP eller deras föregångare var en del av detta breda arbete för att stoppa golfbanan.

De tre viktiga rekreationsområdena: Nydala, Gammlia och området vid Röbäck är en förutsättning för att kunna bygga mer bostäder i Umeå och bygga bort bostadsbristen. Utan dessa området kommer det bli mindre rimligt att förtäta i Umeå med bostäder. Vilket i sin tur får som konsekvens att vi riskerar att få en stadsutbredning, vilket försämrar hållbarheten både miljömässigt och socialt.

Beslutet i Byggnadsnämnden blev att inte inleda planläggningen, vilket framgår i kommunens eget pressmeddelande här. Men faran är inte över än. Både på sammanträdet, och i kommunens pressmeddelande så framkommer det att det finns politiker som kan tänka sig att ett företag får etablera sig inom rekreationsområdet för Nydala, fast längre från sjön, som jag tolkar det. Det innebär att det behövs att vanligt folk säger ifrån och inte accepterar detta, samtidigt som vi som sitter på parlamentariska uppdrag arbetar emot förslaget.

Citat från pressmeddelandet:

”En sådan här anläggning behöver inte ligga nära vatten, utan den kan lika gärna etableras på annan plats. Vi vill skydda strandremsan runt Nydalasjön.”

Min tolkning av detta, tillsammans med information före och under sammanträdet är att företrädare från de styrande partierna kan tänka sig släppa in kapitalintressen att etablera sig inom Nydalas natur och rekreationsområde. Om de hade menat att en annan placering, som inte skulle vara i närheten av Nydalaområde så skulle de ha uttryckt det även i pressmeddelande.

Jag hoppas jag har fel, men jag tycker det enda ärliga är att S och M öppet till medborgarna inför valet ska berätta om de tänker tillåta detta eller inte. Får (v)år del är vi kristallklara: Nydala ska vara till för alla Umeåbor, inga kapitalintressen i vårt rekreationsområde!

 

Utifrån detta blogginlägg har jag inatt skickat in tre separata enkla frågor till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg, Socialdemokraterna. Frågor som är viktiga att vi får svar på. Kommer imorgon torsdag att ordna med ordentlig länkning inkl. layoutning av dessa frågor, men redan nu finns texten i frågorna längst ner i detta blogginlägg.

Den första enkla frågan handlar om : S tänker privatisera Nydala?

Den andra andra frågan handlar om tillvägagångssättet är demokratiskt: Varför informerades inte KSNP om planerna att privatisera Nydala?

Den tredje enkla frågan handlar om: Vem som gav kommunens mark och exploateringsavdelning i uppdrag att ansöka om planläggning för att möjliggöra en privatisering av Nydala?

 

Finns många fler frågor att ställa; Exempelvis hur detta kommer påverka miljön i sjön, om detta innebär att S vill skriva om/riva upp FÖP:n för Nydala, gäller den överenskommelse som S, V och AP hade om FÖP:n för Nydala, mm. Men har redan arbetat från 0750 i morse och nu är klockan ca 0120.

Nästa sammanträde med kommunfullmäktige är på måndag den 27 augusti, då svar på enkla frågor kan ges och redan nu kan man se delar av handlingarna. Detta fullmäktigemöte har många frågor och det finns tyvärr stor risk att mina viktiga frågor inte kommer att hinna behandlas. Men hoppas att socialdemokraterna i Umeå ändå svarar på min viktigaste fråga, till väljarna innan valet: Tänker S tillåta privatiseringar av Nydalaområdet?

 

 

 

 

 

 del 3

 

 

del 2

 

 

del 1

 

 

del 4

 

Urklipp ur den fördjupade översiktsplanen om rekreationsområde, s 12

Hela FÖP:n han du läsa här:

3.2 Rekreationsområde. Nydalas roll för Umeås övergripande grönstruktur Nydalaområdet är en viktig del i Umeås övergripande grönstruktur. Förutom höga sociala värden som ett vidsträckt stadsnära rekreations- och friluftsområde, ingår området även i ett nätverk av gröna ekologiska korridorer kring Umeå. Gröna ekologiska korridorer är av betydelse utifrån ett ekologiskt landskapsperspektiv men har även rekreationsvärden. Korridoren kan ses som del av en grön infrastruktur som underlättar spridning av biologiska arter mellan naturmiljöer och underlättar tillgängligheten för människor till naturen i och utanför staden. Viktiga gröna korridorer som leder till Nydalaområdet är till exempel stråket från universitetsområdet via Noret till Nydala och från Carlshöjd/Carlshem via Tomtebo till Nydalasjön. På östra sidan Nydalasjön sträcker sig en ekologisk skogsmarkskorridor från E4 ner till Grössjön. Korridoren har stor betydelse för att sammanlänka skyddsvärda naturmiljöer och skapa möjligheter för spännande naturobservationer av djurarter som förflyttar sig längs korridoren.”

 

Urklipp ur den fördjupade översiktsplanen om Nydalasjöns vattenkvalitet, sida 13

För att Nydalasjön ska behålla sina värden för rekreation och friluftsliv är det viktigt att sjön bibehåller en hög vattenkvalitet. Nydalasjön och omgivande tillrinningsområde är mycket känsliga för en ökad näringstillförsel. I en studie som handlade om näringsbalansen i Nydalasjön, beräknades en maximal utsläppsmängd för fosfor som inte riskerar att sjöns vatten blir för näringsrik med en påtaglig risk för algblomningar som följd, se Kartläggning och utvärdering av närsaltstillflöde till Nydalasjön, utförd av WSP 2006). Studien visar att den maximala tillåtna fosforbelastningen med 80–85 kg fosfor per år redan är uppnådd. Med fortsatt ökad fosfortillförsel riskerar sjön att ändra karaktär från måttligt näringsrik till näringsrik som kan leda till algblomning och äventyra sjöns lämplighet som badvatten och för rekreation. Den största belastningen av närsalter sker från campingverksamhet och sportfält. Avlopp från stugorna runt sjön och andra aktiviteter inom sjöns avrinningsområde som till exempel gödsling av sportfälten ges tydliga riktlinjer för att inte riskera en försämring av vattenkvalitén. Om det tillkommer verksamheter inom avrinningsområdet som riskerar att öka fosfortillförseln, måste nuvarande utsläpp av fosfor minska i motsvarande grad.

 

 

 

 

 

 

 

 

Umeå kommuns pressmeddelande

Ingen höghöjdsbana vid Nydala

Umeå kommun – 2018-08-22 17:24 CEST

 

Den planerade höghöjdsbanan föreslogs ligga inom strandskyddat område.

Byggnadsnämnden kommer inte att inleda planläggning av höghöjdsbana vid Nydalasjön. Nämnden anser att platsen inte är lämplig.

Ansökan gällde att skapa planmässiga förutsättningar för naturnära aktiviteter och rekreation i anslutning till Nydalabadet. Planen skulle också möjliggöra bevarandet av kulturhistoriskt intressanta stugor i enlighet med intentionerna i översiktsplan, fördjupningen för Nydala. Planen skulle också säkerställa allmänhetens tillgänglighet till strandområdet.

En enig byggnadsnämnd avslog ansökan.

– Nästan två tredjedelar av planen ligger inom strandskyddsområdet, säger Mikael Berglund (S), ordförande i byggnadsnämnden. En sådan här anläggning behöver inte ligga nära vatten, utan den kan lika gärna etableras på annan plats. Vi vill skydda strandremsan runt Nydalasjön.

Kontakt

Mikael Berglund (S)

ordförande

byggnadsnämnden

070-559 71 84

mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)

vice ordförande

byggnadsnämnden

070-679 75 03

ulrik.berg@umea.se

Alireza Mosahafi (MP)

2:e vice ordförande

byggnadsnämnden

070-678 82 87

alireza.mosahafi@umea.se

 

 

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Dela på sociala medier

 

Från Umeå kommuns hemsida

 

Kommunstyrelsens
näringslivs- och planeringsutskott

Uppgifter och befogenheter

Näringslivs- och planerings utskottet är kommunstyrelsens organ för

 • strategisk omvärldsbevakning av näringslivsfrågor och samhällsbyggnadsfrågor
 • främjande av en gynnsam utvecklingsmiljö för näringslivet i Umeå genom aktiv extern marknadsföring av kommunen och dess resurser
 • samordning av näringspolitiskt riktade insatser genom kommunens egna eller närstående organ
 • motiverande och stödjande av utvecklingsprojekt i samverkan med näringslivet universiteten och andra aktörer
 • strategisk omvärldsbevakning av internationell/nationell samverkan, EU, högre utbildning och forskning
 • samverkan med högre utbildning och forskning som syftar till strategisk tillväxt och utveckling i näringslivet samt utveckling av strategiska branscher
 • strategiskt samarbete med universiteten och näringslivet för kommersialisering av forskning
 • utvecklingsplanering inom samhällsbyggnadsområdet för socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling, bland annat fysisk planering, mark och bostäder; näringsliv och arbetsmarknad; trafik och samfärdsel; natur, miljö och energi; utbildning; social välfärd, kultur, fritid och rekreation samt Umeås regionala roll
 • mål och riktlinjer för bebyggelseplanering, trafikplanering och övrig fysisk planering
 • upprätta förslag till översiktsplan/utvecklingsplan
 • utfärda särskilda riktlinjer och planeringsförutsättningar som underlag för detaljplanearbete, programarbete och övrig planering samt riktlinjer för markpolitiken
 • ta initiativ till planläggning enligt byggnadslagstiftningen.

Näringslivs- och planeringsutskottet beslutar i följande ärenden,
med undantag för vad som delegerats till annan att besluta om:

 • näringslivsfrämjande marknadsföring och utvecklingsprojekt i samverkan med näringslivet, universitet och andra näringslivsfrämjande parter
 • utvecklingsprojekt som syftar till internationell marknadsutvidgning för näringslivet
 • utvecklingsprojekt inom områdena högre utbildning och forskning
 • upprättande och avslutande av samverkansavtal, avsiktsförklaringar för samverkan med högre utbildning och forskning
 • utvecklingsprojekt och samverkansavtal inom områdena utbildning och forskning kopplat till näringslivsutveckling och samhällsbyggnadsområdet
 • yttranden över fastighetsplaner och över detaljplaneförslag
 • yttrande om en detaljplan ska anses vara av principiell art/större vikt eller om den kan antas av byggnadsnämnden med stöd av delegation.
 • godkänna exploateringsavtal för detaljplaner som antas av byggnadsnämnden
 • markanvisning för kommande exploatering
 • utse förtroendevalda inom utskottet att delta i utbildning, konferenser, studieresor med mera.

 

 

 

 

Enkel fråga till Hans Lindberg(S) kommunstyrelsens ordförande

Tänker S privatisera Nydala?

På byggnadsnämnden den 22 augusti 2018 fanns ett ärende om planbesked för Nydala på dagordningen (Ärendet: 273/18 Planbesked för Nydala 1_51mfl – inleda planläggning ) . I ärendehandlingarna handlade det om ”att skapa planmässiga förutsättningar för rekreation…”

Inför och under sammanträdet fick jag vetskap om att planläggningen av ett ”rekreationsområde” egentligen handlar om att ett finskt företag ville etablera en höghöjdsbana vid Nydalasjön. Det innebär att släppa in ett privat företag inom rekreationsområdet, vilket inte framgick i nämnds handlingarna.

Den fördjupade översiktsplanen för Nydalaområdet föreskriver att området rund sjön ska vara ett park och rekreationsområde för Umeåborna, inte ett etableringsområde för privata företag. Antagandet av den fördjupade översiktsplanen var också en överenskommelse mellan S, V om att skydda Nydalaområdet från privata intressen och säkerställa allmänhetens tillgänglighet till området.

I förordet till den fördjupade står det: ” Nydala är ett viktigt rekreationsområde för Umeå och för en växande befolkning. Planområdets huvudändamål är rekreation och friluftsliv. Översiktsplanen främsta mål är att Nydala ska bidra till en hållbar utveckling för Nydalaområdet och för hela Umeå.”

 

Fråga:

-          Tänker du och Socialdemokraterna tillåta att ett privat företag etablerar sig vid Nydalasjön, inom det område som i den fördjupade översiktsplanen är avsatt som park             och rekreationsområde för Umeåborna?

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

Enkel fråga till Hans Lindberg(S) kommunstyrelsens ordförande

Varför informerades inte KNSP om planerna att privatisera Nydala?

Det har framkommit att ett finskt företag vill etablera sig vid Nydalasjön. Ingen information om denna företagsetablering har getts till kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott(KSNP), det organ i kommunen som ansvarar för näringslivsetableringar och kommunens översiktliga planering.

Det har dock framkommit att Umeås kommunalråd redan i vintras informerades om det finska företagets intresse att etablera sig. Information som det är rimligt att hela KSNP får, men inte fått. Ett sådant tillvägagångssätt har tydliga demokratiska brister från de styrande partierna.

 

Fråga:

-          Varför informerades inte kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott om planerna på att tillåta ett privat företag att etablera sig vid Nydalasjön och tycker du              att detta tillvägagångsätt demokratiskt är förenligt med fullmäktiges och kommunstyrelsens delegation och uppdrag/lämnade befogenheter till KSNP?

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Enkel fråga till Hans Lindberg(S) kommunstyrelsens ordförande

Vem gav Mark och exploatering i uppdrag att ansöka om plan för att möjliggöra privatisering av Nydala?

Umeå kommuns mark och exploateringsavdelning (MEX), har skickat in en ansökan till Byggnadsnämnden om att påbörja planläggning av ett område vid Nydalasjön. Ärendet: 273/18 Planbesked för Nydala 1_51mfl – inleda planläggning. Ärendet har inte gått via KS näringslivs- och planeringsutskott, som är den politiska organet som är ansvariga för MEX.

Ansökan gällde att starta planläggning av ett område vid Nydalasjön som enligt kommunens fördjupade översiktsplan för Nydala (FÖP Nydala)är avsatt som parkmark. I FÖP Nydala står det:

”Nydalaområdet är en viktig del i Umeås övergripande grönstruktur. Förutom höga sociala värden som ett vidsträckt stadsnära rekreations- och friluftsområde, ingår området även i ett nätverk av gröna ekologiska korridorer kring Umeå. Gröna ekologiska korridorer är av betydelse utifrån ett ekologiskt landskapsperspektiv men har även rekreationsvärden. Korridoren kan ses som del av en grön infrastruktur som underlättar spridning av biologiska arter mellan naturmiljöer och underlättar tillgängligheten för människor till naturen i och utanför staden. Viktiga gröna korridorer som leder till Nydalaområdet är till exempel stråket från universitetsområdet via Noret till Nydala och från Carlshöjd/Carlshem via Tomtebo till Nydalasjön. På östra sidan Nydalasjön sträcker sig en ekologisk skogsmarkskorridor från E4 ner till Grössjön. Korridoren har stor betydelse för att sammanlänka skyddsvärda naturmiljöer och skapa möjligheter för spännande naturobservationer av djurarter som förflyttar sig längs korridoren.”

I kombination med det ansökta området är avsatt som parkmark, ingår området också i strandskyddsområdet för Nydalasjön. Min och Vänsterpartiets tolkning att denna ansökan inte är förenlig med den antagna FÖP Nydala.

Om kommunens egna ansökan bryter emot en FÖP måste beslutet att ansöka om planläggning tas av Närings- och planeringsutskottet.

 

Fråga:

-          Varför togs inte beslutet om att ansökan om planläggning av området av kommunstyrelsens näringslivs och planeringsutskott och vem gav Mark och exploatering i                 uppdrag att ansöka om plan för att möjliggöra privatisering av Nydala?