Mer bostäder med flexibla parkeringstal

Av , , Bli först att kommentera 2

Mer bostäder med flexibla parkeringstal

För oss i Vänsterpartiet är skapandet av bättre förutsättningar för en mer hållbar stad centralt. För att värna miljön och nyttja befintliga resurser ser vi gärna en förtätning av befintlig bebyggelse. Med exempelvis bostäder , verksamhetslokaler och handel. Som samtidigt ger ett större underlag för exempelvis kollektivtrafik och butiker och handelslokaler utspridda över staden.

Vid dagens byggnadsnämnd fanns ett ärende som handlade om den kommande parkeringsnormen för Umeå kommun. I praktiken handlar det om hur många parkeringsplatser för bilar och cyklar som måste skapas när man uppför byggnader. Parkering tar ofta upp mycket plats, plats som jag och Vänsterpartiet gärna ser kan användas till annat som grönområden eller mer bostäder.

Förslaget  innehöll också möjligheter till att behöva anlägga mindre antalet parkeringsplatser, om man som fastighetsägare exempelvis skapar en bilpool och högkvalitativa cykelparkeringar.  Vilket i stort bygger på systemet med gröna parkeringsfriköp som S och V introducerade som försöksprojekt under förra mandatperioden.

Gröna parkeringsköp innebär att en fastighetsägare kan få en minskning på 40 % av antalet bilparkeringsplatser men måste i stället satsa på omklädningsrum, bra cykelparkering och avsätta pengar till påverkans-och beteendearbete gentemot de arbetsplatser som finns i fastigheten och som sköts av kommunen och parkeringsbolaget. Denna modell minskar antalet bilparkeringsplatser och är ett bra styrmedel i arbetet för en hållbar stad där hållbara transportsätt som gång och cykel uppmuntras.

Till min förvåning så innehöll beslutsförslaget från tjänstepersonerna en kraftig begränsning. Speciellt då kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott, där jag också sitter, har varit ytterst positiva till att göra gröna parkeringsfriköp permanenta och att införa mer flexibla parkeringstal. En fråga som jag och Lennart Holmund(S) båda drivit under den tid han var kommunalråd, speciellt kring gröna friköpen.

Begränsningar innebar att fastighetsaktörer generellt inte skulle ha möjlighet att få reducerat antalet parkeringsplatser när bostäder byggs. En begränsning som jag menar innebär att backa bandet istället för att gå framåt med ett progressivt synsätt på statsbyggande för att skapa ännu bättre förutsättningar för förtätning med blandat innehåll. Förslaget innehöll tyvärr även förslag som stod emot varandra och det var inte tydligt vad som gällde. Låt mig ge ett exempel. På ett ställe hette det att en reducering av parkeringsplatser  endast ska ges via gröna parkeringsköp, samt att det bara kan ges till verksamhetslokaler. Men på sidan innan stod att fastighetsägare kunde få möjlighet till en 10% nedsättning om fastigheten låg längs kollektivtrafiken stommnät med 10minuters trafik. Helt enkelt två saker som står emot varandra. Jag har högre förväntningar än detta på de underlag som vi politiskt förtroendevalda får från kommunens tjänstepersoner. Då måste jag också tillägga att detta ärende blev återremitterat för ytterligare beredning på tjänstepersonsnivå på nämndens tidigare sammanträde i december. Då var jag inte heller nöjd med förslaget för att det innebar orimliga investeringskostnader för kommunen. Investeringsmedel som i stället borde gå till förskolor, skolor och äldreomsorg.

Därför föreslog/yrkade jag och Vänsterpartiet att möjligheten till reducering av parkeringstalen även skulle gälla för bostäder. Samt att man även längs kollektivtrafikens stommnät skulle kunna få en reducering på 10% av antalet parkeringsplatser. Mitt yrkande innehöll fyra olika delar( kan läsas i sin helhet nedan).

Genom att detta ärende togs upp i december försökte jag innan sammanträdet se om det fanns möjlighet att få stöd från andra partiet för min inriktning. Då jag och Vänsterpartiet tidigare haft en gemensam linje med S i dessa frågor kändes det mest naturligt att vända sig till dem. Men då den vägen inte var framkomlig så blev jag ytterst glad att få stöd från samtliga allianspartiers företrädare i byggnadsnämnden för de yrkanden jag la. Alliansens företrädare yrkade direkt efter jag lade dem i nämnden bifall till dem, vilket jag är glad över.

Det viktiga är att det förslag som nu går ut på remiss är framåtsyftande och ger verktyg för en mer hållbar utveckling.  I nämnden var vi helt överens om att remissen skulle gå ut brett till exempelvis hyresgästföreningen, fastighetsägareföreningen och kommunala instanser som är berörda( KSNP, jämnställdhetsutskottet, mfl)

Jag hoppas att vi får många remissvar på det reviderade förslaget till nya parkeringsnormer från aktörer som berörs av detta.

 

BN 15 februari. Yrkande ärende 37: 17 reviderad parkeringsnorm

Jag yrkar:
Att följande text på sida 11 i dokumentet stryks” Grönt parkeringsköp tillämpas för tillfället inte för bostäder , men kan bli aktuellt att testa i utvalda pilotprojekt”

Att konsekvens ändra på sida 10, (under rubriken grönt parkeringsköp), att stryka orden ” för verksamheter”

Att följande mening läggs till efter ” reducering av parkerings talet” ( på rad två under rubriken grönt pköp) ”, förutom 10% parkeringsreduceringen som omnämns på sida 9

Att följande text på sida 9 stryks” ( rad tre under rubriken friköp och sammnyttjas av parkering ) ” , det till en avgift lägre än den faktiska kostnaden för fastighetsägaren att själv anordna parkering” ( samt sätta  punkt Efter ordet” finns”  på rad tre)

Med (v)änliga hälsningar
Mattias Sehlstedt

S och M – Umeås oheliga allians

Av , , Bli först att kommentera 2

Insändare publicerad i VF, även inskickat till VK

S och M – Umeås oheliga allians

Moderaternas gruppledare Anders Ågren bekräftar i sin replik bilden av det politiska läget i Umeå; att M hellre minimerar Vänsterpartiets inflytande än att vara en opposition som vill ta makten.

Ett exempel på Vänsterpartiets oansvarighet är försöket med 6 timmars arbetsdag, enligt Ågren. Men det är en av de saker vi är mest stolta över, en reform som gett kommunens personal på en arbetsplats bättre arbetsförhållanden.  Vi diskuterar gärna våra förslag, hur vi vill göra Umeå till en bättre kommun, där välfärden får tillräckligt med resurser och orättvisorna minskar. Vi är det enda partiet i fullmäktige som föreslår att löneökningar ska kompenseras, så att personalen, brukarna och medborgarna ska slippa nedskärningar i välfärden. Vi debatterar gärna dessa frågor, medan Ågren tar mest chansen i sin replik att försöka smutskasta sina motståndare.

I sin iver att minimera Vänsterpartiets inflytande istället för att driva sin egen politik så stödjer M ett minoritetsstyre av S/MP.  Genom sin gemensamma valtekniska allians stödjer de S, vilket gör Ågren delansvarig för nuvarande oordning och bristande transparens i styret av Umeå kommun. M väljer att stödja S och S väljer att stödja M. Det är verkligheten i dagens Umeå.

I Vänsterpartiet tycker vi att Umeå kommun förtjänar en tydlig majoritet som kan prioritera välfärden och minska orättvisorna i samhället. En övervägande majoritet av Umeåborna röstade i senaste kommunvalet för en rödgrönrosa politik. Men S och M väljer att försöka glömma detta och istället stödja varandra i en mittensörja, där M försöker dra S högerut och S stödjer sig på M för att behålla makten. Det är uppenbart att det behövs mindre S/M i kommunpolitiken. En röst på Ågren är också en röst på Lindberg.

Ulrika Edman, kommunstyrelsens arbetsutskott (V)
Mattias Sehlstedt, ers kommunstyrelsens arbetsutskott (V)

För att följa hela debatten på VF:

http://www.folkbladet.nu/1781748/s-och-m-umeas-oheliga-allians

http://www.folkbladet.nu/1776375/m-vi-vill-visst-ta-makten

http://www.folkbladet.nu/1773358/moderaternas-vilja-att-styra-ekar-tomt

 

Äntligen! Umeå kommun säger nej till kärnavfall i Pyhäjoki

Av , , Bli först att kommentera 5

I dag beslutade Kommunstyrelsens Näringslivs- och planeringsutskott (NP) att Umeå kommun ställer sig negativt till Finlands planer på slutförvar för använt kärnbränsle utanför Pyhäjoki.

Jag tycker detta verkligen var på tiden att kommunen uttalade sig negativt kring  planerna på kärnbränsleförvaring i vårt grannområde. Vi i Vänsterpartiet har flera gånger försökt få Umeå kommun att uttala sig negativt kring kärnkraftsprojektet i Österbotten, nu har nu äntligen lyckats! Det är stora risker förknippade med kärnkraftsprojektet som är helt omotiverade med tanke på det potential som finns med hållbara energikällor.

Den som hängt med i tidigare diskussioner om kärnkraftverket i Österbotten vet att tidigare har en majoritet i kommunen med S och M i spetsen vägrat att kommunen ska uttala sig . Nu har S ändrat åsikt och tycker likt Vänsterpartiet att kommunen ska uttala sig om kärnkraften i Österbotten och konsekvenserna av denna. Det är en positiv utveckling även om det är i senaste laget att S vaknar i kärnkraftsfrågan…

Vänsterpartiet vill se ett kärnbränslefritt Bottenviken och en kärnkraftsfri värld, och det är en sådan värld vi vill lämna till kommande generationer.

Tjänsteskrivelse/Antaget beslutsförslag på dagens KS-NP möte.

Umeå kommuns synpunkter på underrättelse om att Finland påbörjat planering av slutförvar för använt kärnbränsle

Umeå kommun är oroade över lokalisering av inkapslingsanläggning och slutförvar i området kring Pyhäjoki. Kommunen anser att man i första hand bör överväga annan energiproduktion och i andra hand andra lokaliseringar. Umeå kommun vill fortsatt delta i processen med miljökonsekvensbedömningen. Umeå kommun anser också att den förändrade hotbilden gällande t.ex. terrordåd och vad det kan få för påverkan ska belysas i det fortsatta arbetet med miljökonsekvensbedömningen.
Omvärldsfaktorer och världsläget har gjort att synen på kärnkraft förändrats. Händelserna i Japan, Tysklands ändrade inriktning samt den ökade oron i världen har bidragit till tveksamheter. Sverige har fortsatt sin satsning på förnybar energi och därmed en successiv avveckling av kärnkraften. Till detta kommer bedömningarna att kärnkraften är mycket svår att motivera utifrån dess höga kostnader samtidigt som allt fler konkurrenskraftiga alternativ på hållbar energiproduktion framkommer. Umeå kommun anser därför att den starka inriktningen mot kärnkraft i Finland är en felsatsning.
En ny inkapslingsanläggning och slutförvar av radioaktivt avfall innebär dels kortsiktiga risker i samband med hanteringen och dels långsiktiga risker från förvaret. I hanteringen, där avfall ska tas ur reaktoranläggningen, vid transporter och då inkapsling ska ske kan ett flertal moment gå fel genom tekniska brister eller den mänskliga faktorn. I förvaret, som ska klara lagring i hundratusentals år, kan olika naturliga och mänskliga faktorer påverka. I Norden är mycket små men frekventa jordbävningar vanliga och kan medföra sprickor och sättningar i berggrunden. Ett kärnavfallsförvar kan också medföra hotbilder i samband med terrorverksamhet eller krigssituationer. Avståndet från en planerad anläggning i närheten av Pyhäjoki är inte särskilt stort till Sverige vid en eventuell olycka eller hotbild. Sammantaget finns ett antal oroande aspekter i form av mindre läckage till underjorden som är mycket svåra att åtgärda samtidigt som större läckage i form av olyckor eller attentat som kan ge mycket snabba förlopp. Finland har naturligtvis sin suveränitet att inom ramen för internationella och nationella bestämmelser lokalisera den aktuella anläggningen. Umeå kommun är dock oroade och vill avråda från en placering i närheten av Pyhäjoki.

”Vänstermaffia” och fifflande bostadsaktörer”

Av , , 1 kommentar 12

Jag skrev i mitt förra inlägg om de fifflande bostadsaktörerna i Umeå, som skulle ha byggt hyreslägenheter men istället byggt insatslägenheter. Från min och Vänsterpartiets sida är vi tydliga med att sådant fusk och avtalsbrott måste få allvarliga konsekvenser. Kommunen måste visa att den tar regler om markanvisning på allvar. Självfallet skall alla bostadsaktörer behandlas lika och de som inte sköter sig ska först göra rätt för sig, innan de får några fler möjligheter. Det är också viktigt att kommunen låter rättsväsendet pröva eventuella avtalsbrott.

Det jag inte skrev  om var andra partiers företrädares reaktion på den information vi fick.  Jag har aldrig tidigare skrivit något om hur andra partiers företrädare utryckt sig i slutna mötesrum. Men nu gör jag ett undantag, då uttalandena från speciellt en av ledamöterna gick över alla gränser.

För min linje om tydlighet, likabehandling och min åsikt att kommunen ska använda rättsväsendet för att försöka rätta till avtalsbrotten anklagades jag av Liberalernas gruppledare Peder Westerberg inför alla andra politiska företrädare i utskottet och närvarande tjänstepersoner för att bete ”mig som Vänstermaffia” och för att ”vilja skicka hotbrev”. Två gånger betecknade han förslaget att utnyttja rättsväsendet som hemmahörande i en ”Vänstermaffia”.

Kanske behöver Peder Westerberg gå en utbildning i vad rättstat innebär. Att använda sig av rättsväsendet för att försöka komma tillrätta med avtalsbrotten är knappast något som brukar känneteckna maffian.  Det kan nämnas att vi även fick muntlig information att vissa av de fifflande aktörerna, när felaktigheterna påpekats av kompetenta kommunaltjänstepersoner, utryckt ”men då får ni (kommunen) stämma oss”.

Jag förväntar mig att fler än jag och Vänsterpartiet inser att vi måste vara tydliga i detta läge från kommunens sida och då speciellt från de partier som i olika sammanhang betonar värdet av att kunna styra planeringen av Umeå kommun i en hållbar riktning.  Jag hoppas att åtminstone socialdemokraterna i slutändan kommer att inse att hårda och tydliga konsekvenser emot de som fifflat än nödvändig. Jag noterar att en socialdemokratisk bloggare skrivit om just detta. http://blogg.vk.se/andersforss/

Men utifrån hur socialdemokraterna tidigare agerat i frågor som Vänsterpartiet väckt och som (S) borde hålla med om är jag tyvärr inte lika säker. Några exempel som lett till denna tveksamhet  har jag skrivit om tidigare. Det har gällt att (s) inte röstat för att införa den s.k. ”vita jobb modellen” ochett annat exempel är att (s) i praktiken agerat på ett sätt som motverkar att få till en jämnställd namnsättning i samhället.

http://blogg.vk.se/mattiassehlstedt/2016/05/20/ofeministiska-beslut-av-s-och-mp/

http://blogg.vk.se/mattiassehlstedt/2016/04/25/vita-jobb-motion-pa-kommunfullmaktige-i-umea/

Om det mot förmodan nu finns partier som vill att byggfifflet  inte skall leda till tydliga åtgärder borde de verkligen rannsaka sig själva.  Om begreppet ”maffia” över huvud taget hör hemma i detta sammanhang gäller det ju snarare metoden att bryta ingångna avtal…

Hyresrätter och fifflande bostadsaktörer i Umeå

Av , , 9 kommentarer 10

I tisdags, på kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott fick vi en redovisning som jag reagerade kraftigt på.

299 stycken lägenheter som byggts på tidigare kommunal mark och som var fördelade för att byggas som hyresrätter har i verkligheten blivit insatslägenheter. Trots att markanvisningen från kommunen gällde hyreslägenheter. De bostadsaktörer och företag som gjort på detta sätt har helt enkelt lurat kommunen och i praktiken berövat alla Umeås bostadssökande utan stora plånböcker en möjlighet att få en hyreslägenhet. Även socialtjänstens stora behov av att kunna upplåta hyreslägenheter undermineras av detta beteende.

Till det kan läggas att det endast är när kommunen ger markreservation som vi kan styra upplåtelseformen. I Umeå har Vänsterpartiet i samförstånd med en tydlig och bred majoritet drivit att vi måste ha bostadsområden med blandad bebyggelse för att undvika segregation och skapa en blandstad där människor oberoende avklasstillhörighet och ursprung kan mötas i sitt bostadsområde.  Det som nu hänt är att den förda politiken saboterats av skrupelfria byggherrar.

Det handlar om fyra olika områden och aktörerna bakom dessa projekt har helt enkelt fifflat och lurat kommunen. Något som naturligtvis är helt oacceptabelt!

Denna situation krävs det att kommunen kraftfullt agerar. Jag och Vänsterpartiet kommer framöver att rösta nej till alla kommande förslag att fördela mark till dessa fifflande bostadsaktörer och depersoner bakom dessa, om de till äventyrs vågar på nytt  söka om markreservation. Om de inte ber om ursäkt och rättar till de fel de begått gentemot kommunen och medborgarna. Naturligtvis måste dessa företag återbetala den 15 % markprisrabatt de fått eftersom det är billigare att köpa kommunal mark för hyresrätter än för insatslägenheter,  De måste också på något sätt kompensera kommunen för de hyresrätter de skulle ha byggt.  Det skulle till exempel kunna ske genom att de ordnar egen mark, i områden med behov av hyresrätter och där uppför de 299 hyreslägenheter som de förbundit sig att bygga på den kommunalt tilldelade marken. Jag och Vänsterpartiet är också tydliga med att avtalsbrotten måste få juridiska konsekvenser. Om kommunen inte stämmer dessa fifflande aktörer för avtalsbrott så tappar Umeå kommun stor del av sin trovärdighet. Om dessa aktörer inte gör rätt för sig måste det få synliga och kännbara konsekvenser.

Umeå vinner inget på att ha oseriösa företagare i kommunen.

Det finns många andra företag och driftiga personer som gör rätt för sig som säkerligen skulle vilja få större möjligheter att bygga på kommunal mark.

För att avslutningsvis vara mycket tydlig. Det jag beskrivit ovan handlar om fyra områden:

1. Mungon på Teg.

Där har Staffan Näslund fått en direktanvisning av kommunal mark, för att bygga 81hyreslägenheter. De såldes i stället direkt som insatslägenheter  

 2) Irrblosset,  på Tomtebo

Där har Roger Roshed fått markanvisning för hyresrätter, som gällde 72 stycken hyreslägenheter. De såldes vidare och blir omvandlades till bostadsrätter

 3. Vårdträdet / Källan på Tomtebo

Där har Sune Nathanaelsson fått markanvisning för hyresrätter, som gällde 46 stycken hyreslägenheter, vilka  blir bostadsrätter. Han har dock återbetalat mellanskillnaden i markpris till kommunen.

 4. Gimoborg på Carlshem.

Där har Staffan Näslund/Kjell Grönlund fått direktanvisning för hyresrätter, som skulle ha inneburit ca 100 hyreslägenheter. Projektet har sålts vidare som bostadsrättsprojekt utan förvarning

 

Denna redovisning på kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott var ett informationsärende, därför kunde inga beslut fattas.  Men det är i alla fall klart att en återbetalning kommer att krävas. Men det är självfallet inte tillräckligt. Jag återkommer till hela denna härva och då också till de reaktioner jag fått på mitt och Vänsterpartiets tydliga ställningstagande.

Mer bostäder och blandad bebyggelse på Ålidhem med (V)

Av , , Bli först att kommentera 9

På dagens byggnadsnämnd fick vi i Vänsterpartiet igenom fyra förslag/yrkanden i ett ärende. Yrkandena innebär att i kommande planarbete på norra Ålidhem kommer det kunna bli mer bostäder, mer blandade boendeformer, inklusive mer stadsradhus, allt detta ska prövas, istället för enbart punkthus och affärs/parkeringsanläggning. Vilket känns som en framgång!

Ärende handlade mer detaljerat om att påbörja ytterligare planering av ett område på norra Ålidhem. Det handlar om området norr om Docentvägen och Stipendiegränd, inklusive parkeringsplatsen mellan dessa vägar. Förslaget gick ut på att norr om Docentvägen påbörja planering för att bygga en parkeringsanläggning och verksamhetslokaler, närmast vägen Ålidbacken och bakom det bygga ett antal punkthus. Parkeringsanläggningen och verksamhetslokalerna är tänkt att utgöra en sammanhållen byggnad emot vägen Ålidbacken. Byggnaden kan fungera som en bullermur mot bostäder innanför. Parkeringsytan mellan Docentvägen och Stipendiegränd skulle bibehållas. Ett förslag som i grunden var bra, men inte så kreativt. Förslaget var att nämnden endast skulle notera informationen och lägga det till handlingarna, trots att det var ett beslutärende. Men jag tyckte inte att det dög!

Vi som är politiskt valda att företräda medborgarna ska fatta politiska beslut och vara med och styra utvecklingen. Styra utvecklingen mot ett mer socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle, där en större blandning av människor, större mångfald av boendeformer och boendetyper är en central del. Vi vill också möjliggöra för fler människor med olika behov att i detta fall kunna få möjligheten att bo på Ålidhem. Detta lyckades vi med, vilket exempelvis innebär att parkeringsytan mellan vägarna ska finnas med i planeringen för bostäder och  kunna ge plats för mer stadsradhus.

Vi i Vänsterpartiet har tidigare kämpat för mer bostäder och blandade boendeformer på Ålidhem. Detta har vi lyckats med på södra delen av Ålidhem, genom att vi fått igenom stadsradhus mellan geografigränd och biologigränd. Nu har vi tagit ytterligare ett steg i det arbetet med beslut som inkluderar två delar om att pröva möjligheten att bygga fler statsradhus. 

Mina yrkanden som jag fick bifall på i BN lyder: 

Yrkande ärende: 186/16: Detaljplan för Professorn 2 mfl.
Att nämnden beslutar att utöka planområdet enligt skissen( Utökat planområde)
Att lägga till följande text i ” På den nuvarande parkeringen (”Docenten rutan”) ska med den kommande planeringen prövas att ersättas med lägre bebyggelse av stadsradhuskaraktär. För att öka mångfalden av boendeformer på stadsdelen. Bortfall av parkeringsplatser kan exempelvis lösas med den tillkommande parkeringsanläggningen emot vägen.
Att i det utökade planområdet bakom tillkommande bebyggelsemur ska möjligheten prövas att även bygga stadsradhus.
Att i det kommande planarbetet( i det utökade området) pröva möjligheten till bostäder ovanpå bebyggelsemuren (verksamheter och parkering) mot vägen, med så kallad tyst sida.

”Otroligt ogrönt av MP” : Frågan om Sportotek

Av , , Bli först att kommentera 8

På dagens kommunfullmäktige har en motion om införande av ett sportotek behandlats. Vänsterpartiets Lennart Arvidsson och Ellika Nordström(-) hade skrivit denna utmärka motion. Sportotek finns redan i olika former i andra kommuner. Grundiden är att organisera en fritidsbank med utlåning av idrottsutrustning. Det handlar om att utjämna klasskillnaderna i möjligheten till idrottsutövning. Men det handlar också om ett modernt miljötänk. Om att återanvända idrottsutrusning och att använda utrustningen tills den kanske slits ut. Kanske något att tänka på för en kommun som aspirerar att stärka den cirkulära ekonomin och har en vilja att bli miljöhuvudstad.

Tyvärr röstade endast Vänsterpartiet, Ellika Nordström (-) och Feministiskt initiativ för motionen. Den valtekniska majoritetskartellen  med S, Mp, AP och kommunens högerpartier yrkade avslag till motionen.
Då Miljöpartiets Gabriel Farrysson i kommunfullmäktige hävdat att Vänsterpartiet och Ellika Nordström genom denna motion sysslar med populism beskriver jag nedan hur vi jobbat med denna fråga. Jag kan inte se i några protokoll från Fritidsnämnden att nämnden själv, eller för den delen Miljöpartiet lagt några förslag som liknar vårt förslag om sportotek. Men med att vår motion i denna fråga och det positiva bemötande grundtanken fått i fullmäktige få vi se om andra partier än Vänsterpartiet tar med denna blygsamma satsning i sina budgetförslag.
För den som undrar över rubriken i detta blogginlägg så kommer den från det inlägg som Ellika Nordström gjorde i sitt första inlägg i fullmäktige i denna fråga. Tyvärr så fungerar inte webbsändningen och en majoritet i KF har sedan tidigare beslutat att ta bort radiosändningen.

Bakgrund: Vad Vänsterpartiet och Ellika gjort om Sportotek.

I Vänsterpartiets budgetförslag för 2016, som vi lade i kommunfullmäktige den 1 juni 2015 föreslog vi att Fritidsnämnden skulle ges medel för att dra igång ett sportotek.
(V)i fick då inget stöd från något annat parti, än FI och Ellika N(-)
Vi i Vänsterpartiet har aldrig hävdat att vi kläckt iden med sportotek. Men vi tycker att idéen är lysande!
Det var också därför som Lennart Arvidsson(V) och Ellika Nordström(-) under hösten skrev en motion om att satsa på ett sportotek i Umeå och att om de krävs ett ekonomiskt tillskott så skulle fritidsnämnden ges det. När Fritidsnämnden besvarade motionen så blev beslutet i en enig nämnd att satsa på en lokal variant av ett sportotek under förutsättning att nämnden får ett tillskott. Ett tillskott på mellan 80 000-100 000kr.

En röd majoritet i kommunen, en utsträckt hand

Av , , Bli först att kommentera 10

Insändare publicerad i både VK och VF.

Umeå kommunfullmäktige har en klar röd majoritet, vilket var väljarnas vilja i valet 2014. Samtidigt styrs kommunen av en S-minoritet med endast 37 %. (V)i anser att en kommun som Umeå borde ha en budget som stöds av en majoritet i kommunfullmäktige.

Umeå har en otydlig politisk ledning. Alliansen har gett S + MP egen majoritet i kommunledningen tillika budgetberedningen, medan de saknar egen majoritet, med 27 av 65 mandat i kommunfullmäktige. Vi i Vänsterpartiet anser att man bör ha en majoritet bakom sig för den budget man sedan styr kommunen med.

Sedan valet 2014 har både minoritetsstyren och blocköverskridande styren fördubblats, men flertalet kommuner har fortfarande majoritetsstyren. I detta finns många demokratiska utmaningar vilket för det första handlar om oppositionens dubbla uppdrag. I Umeå har S kommit överens med Alliansen om att det är Alliansen som är oppositionen, samtidigt som Alliansen ingår i det valtekniska samarbetet med S + MP + AP.

Det är svårt att ta en opposition på allvar som både utgör majoritet och opposition. Otydligheten i styrningen gör det svårt för medborgarna att utkräva ansvar. Vi i Vänsterpartiet är villiga att, med en majoritet i ryggen, sätta oss i budgetförhandlingar med S för 2017. Med oss vid förhandlingsbordet skulle Umeå få en bättre budget som innebär; välfärdssatsningar framför lyxsatsningar, rättvisare fördelning mellan män och kvinnor samt tydliga steg på vägen för att åstadkomma en barnvänligare och tillgängligare kommun för alla.

Ulrika Edman, gruppledare (V)
Mattias Sehlstedt, gruppledning (V)
Åsa Bäckström, gruppledning (V)

 

Ofeministiska beslut av S och MP

Av , , 1 kommentar 10

På onsdagens byggnadsnämnd hände saker som man kan ifrågasätta utifrån vad som tidigare demokratiskt beslutats, vilket handlar om att följa beslutet som nämnden tidigare tagit kring jämställdhet vid namnsättning.

Jag trodde att det fanns en tydlig majoritet i nämnden för att nämnden skulle dra vårt stå till stacken för att försöka skapa ett mer jämställt samhälle även när det gäller avspeglingen i det offentliga rummet. Besvikelsen på Socialdemokraterna och Miljöpartiet infinner sig genom att de nu röstat igenom ett beslut som går tvärtemot principbeslutet nämnden tidigare fattat i uppdragsplanen (jämför ”verksamhetsplan”).

Det nya beslutat tillåter att mansnamn fortfarande får dominera ny namnsättning. Jag undrar vad kommuns jämställdhetsutskott, med ordförande Emma Vigren (S) tycker om detta?

BAKGRUND
Om man ser på vad vägar, kvarter, parker, och så vidare namngetts genom tiden tror jag de flesta ser att namnen som satts är en betydande del mansnamn. Män har helt enkelt getts ett större avtryck även i den fysiska miljön.

Vänsterpartiets ledamöter i Umeås byggnadsnämnd fick för några nämndsmöten igenom att ändra kommunens princip vid namnsättning, vilket innebar införande av målsättning att jämna ut skillnaderna mellan vad som namnsätts med manliga respektive kvinnliga namn i det geografiska rummet. Vårt förslag fick då stöd av alla partier i byggnadsnämnden, förutom kristdemokraterna och moderaterna. En tydlig majoritet i nämnden.

Beslutet som nämnden tog var i samband med nämndens uppdragsplan och togs på mötet 18 november 2015. Yrkandet Vänsterpartiet då lade löd som följer.

” – Vid nya namnsättningar ska antalet kvinnonamn överstiga antalet mansnamn med målsättningen att den ojämna fördelningen som finns  idag, när det gäller mäns respektive kvinnors avtryck i stadsbilden, ska minska.”

Nämnden biföll vårt yrkande.

För hela protokollet:
http://umea.se/download/18.41c23e415115c5087314348/1448960006584/BN+protokoll+2015-11-18+§§+313-360+PuL-tvättad.pdf

Beslutet på onsdagens byggnadsnämnd vid namnsättning av 62 parker(se nedan lista) följer inte beslutet i uppdragsplanen. Anmärkningsvärt är också att tjänstepersoner lägger fram förslag till beslut som inte följer nämndens tidigare beslut. Vilket jag också uppmärksammade nämnden på.

Men tydligen är det svårt för vissa att hålla i tidigare inriktningsbeslut. Men om vi ska kunna skapa ett samhälle där kvinnor och män ges lika utrymme krävs det att man håller i principer. Synd att socialdemokraterna och miljöpartiet inte verkar klara av det.

 

Vita jobb motion på kommunfullmäktige i Umeå

Av , , 1 kommentar 8

Idag har Vänsterpartiets motion om ”Vita jobb” behandlats av kommunfullmäktige i Umeå. Arijan Kan och Lasse Jakobsson, som både är fullmäktigeledamöter för Vänsterpartiet hade en motion vars attsats innebar: Att; Umeå kommun inför ”Vita jobb”- principen vid upphandling av tjänster.

Hela motionen finns att läsa i följande länk, där mer om vita jobb modellen beskrivs; http://umea.se/download/18.4abd289214afe982c99b01a/1422360954852/15100_1.pdf
Man skulle kunna tycka att detta enkla, konkreta och tydliga förslag skulle blivit bifallet av kommunfullmäktige. Då en övervägande del av fullmäktige består av så kallade röda partier, som i grunden delar detta förslag. En åsikt som även framfördes från talarstolen från förträdare från exempelvis:  V, S , AP. Men då förslaget kom från Vänsterpartiet kunde tydligen inte socialdemokraterna bifalla motionen, utan både S och även MP ville endast anser att den är besvarad. Socialdemokraterna och Miljöpartiet yrkade redan i kommunstyrelsen att den skulle besvaras, med tillägget att” Vita jobb- modellen inarbetas i nya inköps. och upphandlings policyn. I tidigare behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott ville S och MP endast anser den besvarad med tjänsteskrivelsen, som inte innebar någonting bindande.
Man kan fråga sig vad som är skillnaden mellan motionens förslag och besvarat är, förutom just att motionen skrivits av företrädare från Vänsterpartiet. En tråkig inställning från de styrande partiernas sida att behandla ett förslag, där det finns en tydlig majoritet på detta sätt. Men det som ändå är roligt är att ett konkret förslag från oss i Vänsterpartiet i praktiken kommer att bli genomfört i kommunen.  Med det beslut som fullmäktige ändå tog idag. Vänsterpartiet gör skillnad helt enkelt!
Jämför själv motionens förslag till beslut med Socialdemokraterna och Miljöpartiets besvarad textens beslut nedan. Motionens förslag:Umeå kommun inför ”Vita jobb”- principen vid upphandling av tjänster. Besvarat: ” Vita jobb- modellen inarbetas i nya inköps. och upphandlings policyn.
Själva debatten och det som framkom där i olika partiers ställningstaganden  om motionen var intressant, men får återkomma till det i ett senare blogginlägg.  För den som själv vill se debatten finns den tillgänglig i nedan länk.  http://umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/webbtvljud/fullmaktige25april2016.4.52b297e315406c31c2710afb.html
1 kommentar