Verkligheten ljuger inte: Om Äldreomsorgen

Av , , Bli först att kommentera 1

Idag har det varit kommunfullmäktige och det var flera intressanta debatter om finansieringen av Äldreomsorgen och vad konsekvenserna blir av att nämnden inte fått tillräckligt med pengar. I korthet har äldrenämnden i Umeå kommun flera år i rad haft högre lönekostnader och ökat antal äldre, än vad nämnden har fått i pengar av de S/MP budgetar som en majoritet av fullmäktige röstat för. Vilket innebär att personalen måste springa fortare, göra mer jobb än tidigare och tyvärr nog få färre arbetskollegor. S/Mp budgeten för 2017 innebär att 21,6 miljoner kronor per år ska sparas i i Äldrenämnden. Vilket innebär att kostnader för 21,6 miljoner kronor ska skäras bort; Det får konsekvenser.

Här kan du själv se dagens kommunfullmäktigemöte och höra och se själv.

Passar också på att nedan lägga ut debattartikeln som Ulrika Edman och Åsa Bäckström(V)  fått publicerat i senaste numret av ETC Umeå. Då den även kan ses som ett svar på detta blogginlägg.

Du kan även läsa debattartikeln här.

 

Verkligheten ljuger inte

 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet använder klassiskt ordvrängeri när de bemöter oss. Det skriver Vänsterpartiet i en slutreplik i debatten om äldreomsorgen.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Umeå tar till grova ordalag när det gäller vår artikel ”Ingen äldreomsorg är bättre än personalens arbetsvillkor”, där vi hävdar att S/MP lagt en rad nedskärningsbudgetar för välfärdsnämnderna.De använder ord som ”osanning”, ”upprörande” och ”lögnaktigt”. Vi behöver inte svara i lika hårda ordalag, eftersom både budgetsiffrorna och verkligheten stödjer oss. Dessutom vittnar vårdpersonalen om vardagen på golvet, med rådande brist på arbetskamrater och under hot om delade turer och personaluppsägningar – allt för att budgeten ska gå ihop.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet sysslar med klassiskt ordvrängeri. Att berätta hur mycket man kompenserar nämnderna, säger inget om de faktiska behovsökningarna eller det underskott som uppstått genom tidigare års underfinansiering. Det är helt sant att man i år kompenserar mer än vad man gjort tidigare under denna mandatperiod, men det räcker inte. Årets S/MP budget för 2017 togs i juni 2016 och det är den verklighet som verksamheterna just nu lever i. I den nu gällande budgeten så har inte välfärdsnämnderna kompenserats för vare sig löneökningar eller volym – alltså ett växande Umeå med ökande behov.

När det gäller 2018 års budget har den inte ens börjat gälla, men i den så riskerar äldrenämnden ett stort underskott om man inte kommer i fas med tidigare års besparingar, samt utebliven kompensation för heltidsreformen. Det är verkligheten, och den ljuger inte.

Att S/MP lägger nästa års budget för 2018 och kallar kompensation för ”satsningar” är ett nyspråk för att dölja det faktum att resultatet blir fortsatta nedskärningar. Eller som de själva skriver i kommunens pressmeddelande från äldrenämnden 2017-08-31: ”Den budget som kommunfullmäktige tilldelat äldrenämnden för 2017 innebär att äldreomsorgens verksamheter behöver minska kostnaderna med 21,6 miljoner kronor per år.

I december förra året gav äldrenämnden berörda verksamheter uppdraget att ta fram förslag för att kunna öka nämndens intäkter och minska kostnaderna … / / Förslagen handlar om avgiftshöjningar, personalreduceringar och att effektivisera arbetet.” Här skyller man visserligen på fullmäktige, men vilka styr och lägger budgeten där? Jo, Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

S/MP skriver i sin replik: ”Även när det gäller investeringarna har vi prioriterat hårt. 677 miljoner ska under 2018 finansiera investeringar i förskolor, skolor och LSS-boenden”. Detta är delvis sant, därför att ni har underlåtit att göra det tidigare. Verkligheten, valrörelsen och folkopinionen har tvingat fram detta, dock i elfte timmen.

Vänsterpartiet hade ett annat budgetförslag som bygger både på andra prioriteringar och en skattehöjning – inte bara för att kompensera välfärdsnämnderna, utan för att utveckla välfärden i Umeå. Inte minst de V-märkta välfärdsmiljarderna som Vänsterpartiet förhandlade fram med regeringen skulle kunnat bidra till detta. Trots denna V-märkta satsning på 49 miljoner så valde ni för välfärden en traditionell försiktighet med osthyvelprincipen, istället för att förstärka och utveckla en skola och äldreomsorg i världsklass.

Ulrika Edman & Åsa Bäckström (V)
Ulrika Edman, gruppledare (V) och Åsa Bäckström (V), äldrenämnden

 

Försäljningen av Vasaskolan pausas

Av , , Bli först att kommentera 2

 

På dagens möte med kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott var frågan om Vasaskolan på dagordningen. Vasaskolan är lokalen där Gitarrmuseet och klubben 100 numera ligger. Fastigheten ägs av Umeå kommun och har tidigare använts som skola. Bakgrunden till ärendet idag är att utskottets majoritet, S och allianspartierna i december 2016 beslutade att påbörja en process med markanvisning för Vasaskolan, en beslut som skulle slutat i att kommunen skulle ha sålt fastigheten. Redan på mötet i december var vi i Vänsterpartiet motståndare till en försäljning av Vasaskolan och röstade emot beslutet. Då vi redan vid det tillfället såg att denna byggnad på sikt skulle behöva användas som en lokal för kommunal verksamhet. Att vi blir fler innevånare i kommunen innebär så klart att kommunen behöver mer lokaler för exempelvis skolor, förskolor, äldreomsorg, socialtjänsten, mm.

Inför dagens möte fanns det ett tjänstemannaförslag till beslut som löd:
”Förslag till beslut
Näringslivs- och planeringsutskottet beslutar att
Markanvisning av fastigheten Siv 1 inte ska genomföras. Fastigheten ska behållas i kommunal ägo med avsikt att bevara handlingsfriheten för framtida utbildningsverksamhet.” Se nedan för hela tjänsteskrivelsen.

Jag och Vänsterpartiet yrkade bifall till tjänsteskrivelsen. Även Mattias Larsson Centerpartiet yrkade bifall till tjänsteskrivelsen.
Moderaterna och Liberalerna ville att markreservationen och i praktiken försäljning av fastigheten skulle slutföras.
Socialdemokraterna kom med ett eget förslag som löd:
” Markanvisningen av fastigheten kv siv( är Vasaskolan i formaliaspråk) förskjuts för vidare utredning av skolans behov av lokaler med anledning av nya befolkningsprognosen”
”Utredningen presenteras senast under november 2017 till kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott”

Då det är tre socialdemokrater i utskottet innebar det att deras yrkande fick mest stöd och gick igenom. Vilket innebär att försäljningen av Vasaskolan pausas. Ett steg åt rätt håll.

Förhoppningsvis innebär det i slutändan att försäljningen stoppas, att likt frågan med försäljning av gamla turistbyrån att socialdemokraterna ansluter sig till Vänsterpartiets linje. Som innebär att behålla de fastigheter kommunen äger  inklusive Vasaskolan, då det kommer finnas behov av dessa för offentlig verksamhet genom att vi har en stad och kommun som växer. Speciellt viktigt är detta i centrala delar av Umeå, då det är svårt att kunna bygga nya offentliga lokaler där.

Det som blir ännu mer uppenbart med denna fråga är att det saknas en långsiktig planering för kommande behov av lokaler för välfärden. Det blir också uppenbart att snabba ogenomtänkta beslut, som det var när det i december beslutades att påbörja försäljning av Vasaskolan måste upphöra.

I backspegeln blir det också märkligt när kommunen och företrädare för S majoriteten till fastighetsägare på Business Arena Umeå( en mötesplats/konferens i Umeå med fastighetsägare, mm från hela Sverige) i slutet av februari 2017 marknadsförde just kvarteret siv där Vasaskolan ligger som ett objekt som kan ”vidareförädlas” när det beslutats att fastigheten ska säljas genom markanvisning.Snabba kast fram och tillbaka som det nu varit i frågan om Vasaskolan blir inte bra för någon, varken för kommunen, medborgarna eller någon annan för del delen. Men är glad att kommunen nu beslutat att pausa försäljningen. Förhoppningsvis innebär detta att försäljningen helt stoppas i november då vi får tillbaka frågan till utskottet.

Här nedan finns det mer att läsa om detta:

http://www.vk.se/2096907/skjuter-upp-forsaljningen-av-guitarsfastigheten

https://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/kommunen-kan-behaalla-guitars-fastighet-2155654

1 av 2
Tjänsteskrivelse
2017-09-05
Näringslivs- och planeringsutskottet

Diarienr: KS-2017/00738
Behov av lokaler för utbildningsverksamhet
Förslag till beslut
Näringslivs- och planeringsutskottet beslutar att

Markanvisning av fastigheten Siv 1 inte ska genomföras. Fastigheten ska behållas i kommunal ägo med avsikt att bevara handlingsfriheten för framtida utbildningsverksamhet.

Ärendebeskrivning
Mark och exploatering fick i december 2016 i uppdrag av KSNP att utreda och föreslå upplägg för markanvisning avseende fastigheten Siv 1. Tekniska nämnden överlämnade fastigheten till Mex i mars 2017. Mark och exploatering har under våren bjudit in till intresseanmälan för markanvisning inom fastigheten varpå sex byggherrar inkommit med bidrag.

Sedan dessa beslut fattades om att avyttra fastigheten har förutsättningarna väsentligt förändrats. Nya befolkningsprognoser under våren visar på en kraftig ökning av antalet barn och unga under de närmaste åren. Detta leder till att behovet av lokaler för olika former av utbildningsverksamhet ökat kraftigt och här är kvarteret Siv, med sitt centrala läge, en resurs som kan användas för de behoven.

Fastighet har den 24/8 2017 informerat Tekniska nämnden om den rådande situationen och verksamhetens önskemål om att avbryta markanvisningsprocessen och avvecklingen av fastigheten Siv 1.

Mark och exploatering föreslår därför att dra tillbaka erbjudandet om markanvisning.

Det kan uppkomma ekonomiska konsekvenser med anledning av tillbakadragandet. Detta beslut avgör inte hur denna ekonomiska påföljd ska hanteras, den frågan får behandlas politiskt om och när den uppkommer.

Beslutsunderlag

KSNP 2016-12-13 § 169 Uppdrag att utreda och föreslå upplägg för markanvisning

TN 2017-03-23 § Överlämnande av fastigheten från Tekniska Nämnden

Beredningsansvariga
Frida Lindström, Mark och exploatering
Karin Isaksson, Fastighet

Beslutet ska skickas till
Beredningsansvariga​​

Umeå kommun Protokollsutdrag
Näringslivs- och planeringsutskottet 2016-12-13
Justerares sign: Utdraget bestyrks:

§ 169
Diarienr: KS-2016/00859
Utreda: Markanvisning för kvarteret Siv och
kvarteret Guldskrinet

Beslut
Näringslivs- och planeringsutskott beslutar
att uppdra till Mark och exploatering att utreda och föreslå upplägg för
markanvisning avseende kv Siv och kv Guldskrinet.

Beredningsansvariga
Stina Sjöblom, Helen Nilsson
Näringslivs- och planeringsutskottets beslutsordning

Yrkanden
Mattias Sehlstedt (V) – avslag på markanvisning avseende kv Siv
Hans Lindberg (S) – enligt tjänsteskrivelsen

Propositionsordning som godkänns
Bifall till Hans Lindbergs förslag (enl tjänsteskrivelsen) mot bifall till
Mattias Sehlstedts yrkande. Ordföranden finner att utskottet beslutar
enligt tjänsteskrivelsens förslag

Här är alternativen till att sälja Bostadens lägenheter

Av , , Bli först att kommentera 5

 

Idag har jag och Nooshi Dadgostar riksdagsledamot för V och bostadspolitisk talesperson en debattartikel publicerad i Västerbottens kuriren. Som kan läsas här och nedan

 

Här är alternativen till att sälja Bostadens lägenheter

 

Den 26 augusti har Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande (S) i Umeå ett långt blogginlägg med en känga mot Vänsterpartiet med rubriken ”Vad är Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiets alternativ?” och syftar då på utförsäljning av allmännyttan som S i Umeå gick till val på att inte sälja ut. Hans Lindberg skriver ”Detta kritiserar Vänsterpartiet lokalt såväl som partiets ordförande på nationell nivå Jonas Sjöstedt. Man tar sig för pannan! Vad är Vänsterpartiets lösning? De har inte presenterat något alternativ. Säger bara nej, nej och nej. Jag tycker inte det är seriöst.”

Vänsterpartiets grundsyn är att bostad är en social rättighet, inte en handelsvara. Både situationen med bostadsbrist och behovet av renoveringar av miljonprogrammet beror på politiska beslut. Politiska beslut kan också ändra detta. Vänsterpartiet har både nationellt och lokalt flertalet förslag både för att kunna bygga bort bostadsbristen och renovera miljonprogramsområdena, utan utförsäljningar. Att privatisera och sälja ut är att göra bostäder till en handelsvara, inte att göra bostadspolitiken till en självklar del av välfärdspolitiken.

Vi i Vänsterpartiet beklagar att socialdemokraterna i Umeå har anslutit sig till Moderaternas politik genom att sälja ut över 1 600 ur allmännyttans lägenheter i Umeå. Ett beslut som togs med demokratiskt tvivelaktiga metoder, men vi väljer i detta inlägg att beskriva Vänsterpartiets alternativ till utförsäljningar.

Nationellt har Vänsterpartiet tillsammans med regeringen kommit överens om satsningar för att öka byggandet av hyreslägenheter, med rimliga hyror. Men tyvärr har Socialdemokraterna i Umeå röstat ner våra förslag när vi föreslagit att använda oss av den politik som Vänsterpartiet och S-regeringen kommit överens om. Exempelvis att via kommunens markfördelning ställa krav på bostadsaktörer om ett tak för kommande hyresnivåer, så att fler har råd att bo. Detta visar att om S stödjer sig på högerpartier så blir självfallet också deras politik högerinriktad. Här visar Socialdemokraterna i handling att de hellre väljer att samarbeta med Moderaterna än Vänsterpartiet i Umeå, tvärt emot vad man gör på riksplanet i hur man bäst löser bostadsbristen.

Uppenbarligen kan den Socialdemokratiska politiken lokalt förändras före och efter ett val, men uppenbart har kommunalrådet missat att läsa protokollen där beslutet om utförsäljningar togs där vi hade listat några tänkbara alternativa finansieringslösningar. Som att:

• Kommunen ger ut en bostadsobligation, för att finansiera nybyggnation och renoveringar.

• Under en begränsad tid prioritera att AB Bostaden renoverar befintliga lägenheter före nybyggnationer, förutsatt att andra bostadsföretag fortsatt bygger mycket nya hyresrätter.

• Låna till att bygga nytt.

• Bostaden planerar för att bygga ett större bostadsområde, för att nyttja att det är billigare att bygga mycket samtidigt.

• Bostaden i kommande bebyggelse även bygger andra boendeformer än hyreslägenheter, som ett sätt att finansiera renoveringar. Detta leder även till en mer blandad bebyggelse, vilket är socialt hållbart.

• Bostaden på områden, exempelvis Ålidhem, där det finns överskott av parkeringar bygger stadsradhus som kan säljas för att dra in pengar till renoveringar av närliggande hyresrätter.

• Se till att boende i Bostaden få vara med och besluta om vilken renoveringsnivå som ska ske vid renovering.

Med våra förslag så är vi säkra på att allmännyttan i Umeå skulle klara av att både bygga nytt och renovera lägenheter utan att sälja ut. En inställning som Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i Umeå var överens om så sent som 2014. AB Bostadens ekonomi är stark och det har funnits tid att hitta andra lösningar än att sälja ut om Socialdemokraterna faktiskt velat hålla vad de sagt i valet 2014. Vänsterpartiet har flertal gånger räckt ur handen till Socialdemokraterna kring att hitta långsiktiga gemensamma röda förslag, men de har inte varit intresserade. Den långsiktiga finansieringen av allmännyttan var inte heller akut. Utförsäljningen före sommaren gjordes för att Socialdemokraterna i Umeå vill sälja ut och de ville undvika att betala skatt till staten, på det sätt som riksdag och S-regering beslutat

Det är socialt ohållbart och långsiktigt oekonomiskt att sälja ut allmännyttan. Den genomsnittliga hyresnivån riskerar att stiga då en konsekvens av att sälja ut delar av det gamla beståndet är att vi gemensamt äger färre lägenheter med låg hyra, vilket kommer leda till att människor med sämre ekonomi får färre möjligheter att skaffa en bostad. Till den kategorin hör till exempel ungdomar, studenter, låginkomsttagare och även äldre personer. Bara kommunen har ett socialt uppdrag och kan styra sitt ägande till att alla ska inkluderas på bostadsmarknaden, även de med små ekonomiska medel och som saknar kapital på banken eller rika föräldrar.

En privat ägare vill bara köpa ifall det finns pengar att tjäna, antingen genom lägre underhåll, hyreshöjning eller genom omvandling till bostadsrätter – varav alla scenarion innebär en nitlott för hyresgästen och ett slag mot det jämlika inkluderande Umeå där alla har rätt till en bostad.

 

Nooshi Dadgostar,
riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson (V)

Mattias Sehlstedt,
ledamot i Närings- och Planeringsutskottet Umeå kommun (V)

 

Försäljning ut AB Bostaden, yttrande till förvaltningsrätten: del 2

Av , , 2 kommentarer 5

 

I tisdags hade kommunstyrelsen i Umeå sammanträde. Frågan om yttrande till förvaltningsrätten var uppe igen, efter att det förra veckan var i kommunstyrelsens arbetsutskott som jag skrev om här. Tjänsteförslaget till yttrande som nu är beslutat innebär att:

”Umeå kommun yttrar att förvaltningsrätten avslår samtliga överklaganden av ovanstående beslut”

De personer som röstade för tjänsteskrivelsen stödjer alltså ovan mening .
Vi i Vänsterpartiet lyfte samma yrkanden som vi gjorde i arbetsutskottet. Vilket kortfattat handlar om:


Att
vi i första hand ville att ärendet skulle återremitteras och skrivas om så att de demokratiska bristerna som funnits ska framgå i kommunens yttrande

Att i andra hand inte yttra sig enligt förslaget, det vill säga att avslå förslaget. Förslaget och tjänsteskrivelsen finns att läsa här Protokollsutdrag  Yttrande_med_namnunderskrift (2)

Vi i Vänsterpartiet yrkade på omröstning om den andra att satsen. Vilket innebär att varje ledamot som tjänstgör måste avlägga sin röst och det noteras till protokollet. Det vara bara Vänsterpartiets ledamöter röstade emot tjänsteskrivelsen. Synd men verkligheten.

I korta ordalag går tjänsteskrivelsen ut på att utförsäljningsfrågan demokratiskt gått korrekt tillväga.  En linje vi i Vänsterpartiet inte delar.  Tyvärr var vi det enda partiet i kommunstyrelsen som stod för denna linje i handling.

 

Följande personer röstade för tjänsteskrivelsen:

Hans Lindberg(S)

Christer Lindvall(S)

Moa Brydsten(S)

Mikael Berglund(S)

Peter Wigren(S)

Nasser Mosleh (MP)

 

Anders Ågren(M)

Peder Vesterberg(L)

Veronica Kerr(KD)

Anna-Karin Sjölander (C)

Elmer Eriksson (M)


Följande personer röstade enligt Vänsterparts yrkande

Ulrika Edman(V)

Mattias Sehlstedt(V)

Bore Sköld (V)

 

Följande person lade ner sin röst.

Jan Hägglund, Arbetarpartiet(AP)

 

Jag tycker tre saker är intressanta att notera: 

1)Miljöpartiet genom Nasser Mosleh röstar enligt tjänsteskrivelsen.

2)Peter Wigren(S), som var en av socialdemokraterna som motsatte sig utförsäljningar och inte deltog när utförsäljnings beslut togs i kommunfullmäktige deltog i beslutet på kommunstyrelsen.

3)      Jan Hägglund(AP) lägger ner sin röst. Jan Hägglund är sista ersättare i kommunstyrelsen för deras valtekniska allians. En plats som AP fått genom sin allians med S, de fyra högerpartierna och MP. Men så pass många S:are var borta att han fick tjänstgöra som ordinarie för första gången någonsin.  Motiveringen till att han lade ner sin röst var att deras ersättarplats endast var tänkt för insyn, inte politiskt inflytande.  För mig ett underligt resonemang.

V driver fram att avdragsrätten för fackföreningsavgiften återinförs

Av , , Bli först att kommentera 7

Vänsterpartiet har i flera budgetförhandlingar med regeringen drivit frågan om att införa en avdragsrätt för fackföreningsavgiften, men förrän nu har detta verkat vara svårt att bli verklighet. Då regeringen inte har varit tillräckligt intresserade att tillskapa mer inkomster för att finansiera detta.

Men äntligen har (v)i fått igenom detta i budgetförhandlingarna.  En reform som ökar jämlikheten på arbetsmarknaden. Den borgerliga regeringen tog bort denna avdragsrätt, men de bibehöll avdragsrätten för delar av arbetsgivarorganisationernas medlemsavgift.

Förhoppningsvis leder detta till att fler tycker att de har råd att vara med i en fackförening och att de fackliga organisationerna får större förutsättningar att stärkas. Enligt nyhetsrapportering ikväll innebär det att 3 miljoner löntagare i snitt får en förstärkning på 1000kr per år.

Reformen är tänkt att träda ikraft juli 2018.

Läs mer här: http://www.vansterpartiet.se/avdrag-for-fackforeningsavgiften-nasta-ar

Försäljningen ur AB Bostaden, yttrande till förvaltningsrätten

Av , , 1 kommentar 5

På dagens möte med kommunstyrelsens arbetsutskott var frågan om yttrande till förvaltningsrätten uppe, gällande de överklagningarna av försäljnings beslutet som lämnats in. För mig och oss i Vänsterpartiet har det varit klart att tillvägagångssättet som beslutet togs på om att sälja över 1600hyreslägenheter ur AB Bostadens bestånd inte gått demokratiskt rätt till.

Därför yrkade jag idag

yrkar i första hand:
Att ärendet ska återremitteras för att skrivas om så att de demokratiska brister som funnits i processen framgår. Med hänvisning till vänsterpartiets reservation i KS när försäljningsbeslutet hanterades där

Jag yrkar i andra hand:
Att arbetsutskottet inte yttrar sig i enlighet  med tjänsteskrivelsens förslag till beslut

Vänsterpartiet var och är motståndare till en försäljning av lägenheter ur allmännyttan, men då en majoritet ändå drivit igenom ett försäljningsbeslut hade vi önskat att det skedde i gängse demokratisk ordning, samt att försäljningen borde skett i öppenhet och transparens och där alla intresserade skulle ha haft möjlighet att lägga anbud.

Bara den demokratiska hanteringen i sig var ett skäl för återremiss, vilket borde framgå i kommunens yttrande. Det är synd att Socialdemokraterna har anslutit sig till moderaternas syn på utförsäljningar av hyreslägenheter ur AB Bostaden.Vi tycker att det är rimligt att  det inför ett val tydligt deklareras av de partier som vill sälja hyreslägenheter ur AB Bostaden ,och därmed ge medborgarna en möjlighet och chans att via valet få sin röst hörd. Speciellt då en tydlig majoritet i KF, bestående av V, S, MP och AP 2013 avslog en motion från högerpartierna om att sälja ut hyreslägenheter ur AB Bostaden. De partier som inför valet 2014 sade sig inte vilja sälja ut ur AB Bostaden fick en majoritet i kommunfullmäktige.

En av anledningarna till varför det gick för fort framgick i en intervju av AB Bostadens socialdemokratiska ordförande, då han uttalade innebörden att de, Socialdemokraterna och högerpartierna valde detta tillvägagångssätt för att undvika protester från medborgarna.

Jag och Vänsterpartiet tycker det är positivt att medborgare engagerar sig och får möjlighet att i val få möjlighet att ta ställning till stora avgörande beslut, som detta. Hur man driver igenom ett beslut och sin politik säger en hel del om ett parti. Om man väljer att göra det bakom stängda dörrar snabbt för att undvika protester, eller om man väljer en öppen debatt där många får komma till tals. Tycker det är bra att det nu blir granskningar av detta tillvägagångssätt. Något som försäljningsivrarna inte verkar uppskatta.

Försäljningsivrarna i S och högerpartierna hävdar att pengarna från en försäljning ska användas till olika investeringar i nya hyresrätter mm . Men vad jag vet finns inte några sådana beslut tagna, jag frågade också i fullmäktigedebatten om hur pengarna från försäljningen skulle användas om det garanteras att pengarna stannar i bolaget för renoveringar och nybyggnationer eller pengarna ska användas till andra investeringar i kommunen, men fick inget svar på min fråga. Huvudmotiveringen till att sälja handlade från försäljningsivrarna om att minska AB Bostadens kommande investeringar i renoveringar. Men nu efteråt verkar vissa försäljningsivrare ändra grunden till sina ställningstaganden. Fortsättning följer då detta ärende även ska upp i kommunstyrelsen.

Process kantad av mygel

Av , , 5 kommentarer 5

Insändtext publicerad i VK

Umeås socialdemokrater säljer ut allmännyttan, vår gemensamma egendom, någons bostad, för nästan 1,2 miljarder. Utförsäljningen av 1600 av AB Bostadens hyreslägenheter är en fråga av stor vikt för Umeås invånare, men har inte förankrats demokratiskt innan beslut fattades.  Den hastiga processen har kantats av mygel, undanhållande av information, och överraskningsmoment. Delaktigheten har begränsats till några få personer i några enstaka partier. Därför yrkade Vänsterpartiet på att ärendet skulle återremitteras, så att de som ska fatta besluten ges möjlighet att diskutera förslaget med partikamrater och berörda medborgare. Det är så det måste fungera i en demokrati. Det som nu har hänt är ytterligare ett bevis på att ledande Socialdemokrater i Umeå inte värderar öppenhet och transparens särskilt högt.

Vänsterpartiet är emot en försäljning av allmännyttan av två skäl; det ena är socialt, dvs. ur rättvise- och fördelningssynpunkt, och det andra är ekonomiskt. Bara kommunen har ett socialt uppdrag. Försäljning till privat aktör innebär alltid sämre chanser att bo bra för låginkomsttagare, nysvenskar, studenter, fattigpensionärer, ensamma mammor och funktionshindrade. En privat ägare vill bara köpa ifall det finns pengar att tjäna. Antingen tjänar de pengar genom att ha ett lägre underhåll än Bostaden skulle ha haft, genom att höja hyrorna, eller genom att omvandla hyresrätter till bostadsrätter och sälja dem. Alla dessa scenarier innebär en nitlott för hyresgästen. Vänsterpartiet jobbar för att alla i samhället ska ha en bra bostad till en rimlig kostnad. Vi vill inte se utanförskap, hemlöshet och fattigdom i vårt rika land. Vi vet också att det lönar sig att investera i jämlikhet. Det har varit de nordiska ländernas framgångsrecept.

Vänsterpartiet har föreslagit en rad alternativ för att förstärka AB Bostadens ekonomi, både för nyproduktion och för att underhålla de gamla bestånden. Bostaden är ett välskött företag med en stabil ekonomi.  Vi menar att bolaget klarar av att möta renoveringsbehovet ifall ägaren tillåter en lägre produktionstakt, så länge trycket på att bygga nya bostäder hos andra aktörer förblir högt. Vi ser även gärna att ägaren (Umeå kommun) tillåter en utökad kreditlimit alternativt ett lägre avkastningskrav för 2017/2022. Vi har också föreslagit att Umeå kommunföretag (UKF) ger ut en bostadsobligation för att finansiera renoveringar av AB Bostadens bestånd, likt det man har gjort i Göteborg. Ett annat av våra förslag är att vi på områden såsom Ålidhem, drar in pengar genom att bygga stadsradhus på lågt nyttjade parkeringsplatser; stadsradhus som sedan kan säljas. Detta bidrar till en blandad bebyggelse samt en ett ekonomiskt tillskott för renoveringar och nyproduktion.

Det är långsiktigt ekonomiskt ohållbart att sälja ut i ett läge där fastighetspriserna ökar med i snitt 7,5 % per år, och räntenivåerna är historiskt låga.  Om de andra partierna ändå vill sälja, så anser Vänsterpartiet att en sådan försäljning måste göras genom ett öppet anbudsförfarande för att inte riskera gynnande av en enskild näringsidkare. Det är därtill ytterst tveksamt om prislappen, på 1,2 miljarder, kan antas skälig när ingen värdering av dessa områden tagits fram.

Ulrika Edman, gruppledare (V)
Mattias Sehlstedt, ledamot i Närings- och Planeringsutskottet (V)
Bore Sköld, ledamot i AB Bostadens styrelse (V)

Miljöpartiets dubbelspel om AB Bostaden

Av , , 4 kommentarer 9

I söndags kunde man läsa att Miljöpartiets kommungrupp i Umeå, på deras gruppledares, Nasser Moslehs blogg berättade att de skulle gå emot en försäljning av de 1601 lägenheterna från AB Bostaden. Blev till en början glad över denna förändrade politik  från Miljöpartiets sida.

Under slutet av förra mandatperioden, under 2014 röstade Miljöpartiet valda representant i AB Bostadens styrelse för att utreda en försäljning av mellan 600 och 1000lägenheter.  Ett utdrag av beslutet i affärsplanen som Miljöpartiet och alla andra partiers valda företrädare, förutom Vänsterpartiets röstade för löd:

”Av det skälet ska en utredning och rapport tas fram med beskrivning av försäljningsobjekt motsvarande 600 — 1000 lgh. Rapporten ska vara utformad med sådant underlag och sådana förberedelser att åtgärder snabbt kan vidtas. Processens olika steg och tidsplaner ska framgå”

Här kan ni läsa beslutet i affärsplanen för bostaden som beslutades 2014. Protokollsutdrag från mötet finns att läsa här.

Nu är det 2017 och en ny utredning har gjorts. När frågan behandlades på gårdagens kommunstyrelse föreslog vi i Vänsterpartiet i första hand grundläggande:

Att återremittera ärendet för att utreda andra möjliga finansieringslösningar för AB Bostadens långsiktiga finansiering.

Då hela processen och tillvägagångssättet ur demokratiskt hänseende är förkastligt. Det har varit en alldeles för hastig process kantad av mygel, undanhållande av information, och överraskningsmoment. Delaktigheten har dessutom begränsats till ett antal få personer. En fråga av den här digniteten bör vara ordentligt utredd och väl förankrad hos såväl bolag som ägare innan beslut fattas.

Jag trodde att Miljöpartiets företrädare skulle yrka bifall på vårt återremiss förslag, för att ta fram andra förslag. Men jag fick fel: Miljöpartiet ansåg likt sina styrande kollegor S+ Alliansen att frågan skulle avgöras på sittande möte.

Läste sedan igår kväll att det på Miljöpartiets gruppledares blogg skrivits ett nytt inlägg där följande mening finns att läsas på slutet:

”Vi i Miljöpartiet de gröna hade velat sett en omfattande konsekvensanalyser av hur detta påverkar Umeå kommuns medborgare samt specifikt de hyresgäster i just de områden man valt att avyttra.”

OM Miljöpartiet hade menat allvar med detta ovan så skulle de ha yrkat på att återremittera frågan för att utreda detta. Vi i Vänsterpartiet hade varit öppna för ett gemensamt förslag till återremiss. Men vid omröstningen på kommunstyrelsen röstar Nasser M för att ärendet skulle avgöras på sittande möte.

Jag kan inte beskriva detta som något annat än ett dubbelspel. Ena stunden vill Miljöpartiets ledning gå sina medlemmar och väljare till mötes genom att rösta nej till utförsäljningar. I nästa stund agerar de på ett sätt som innebär att de tycker att den demokratiska processen gått rätt till och att alla frågor är tillräckligt utredda för att fatta ett beslut på sittande möte, genom att rösta för att frågan skulle avgöras på måndagens kommunstyrelsemöte.

Vi sätter välfärden främst

Av , , Bli först att kommentera 3

 

I lördagens Folkbladet fick vi tre i Vänsterpartiet kommunpolitiska gruppledning in denna debattartikel. Som handlar om Vänsterpartiets förslag till budget för Umeå kommun nästa år.  Missade att lägga ut den i helgen.

 

Vi sätter välfärden främst
I Vänsterpartiets förslag till budget för Umeå kommun 2018 går vi fram med välfärdssatsningar. För Vänsterpartiet är det viktigaste att centrala välfärdsnämnder finansieras fullt ut.Den osthyvling som skett de senaste åren under S/MP-styret måste stoppas. För att klara finansieringen av löneökningar och volymer och samtidigt satsa på personalens arbetsvillkor och barngruppernas storlek, ser vi det som nödvändigt att, förutom att göra stora omprioriteringar, även höja kommunalskatten med 20 öre.Vi vet att det finns folkligt stöd för en rimlig skattehöjning när resurserna går till välfärden. Totalt innebär vår budget en satsning på mer än 100 miljoner kronor mer till välfärdssatsningar.

Vi tar i vårt budgetförslag bort den nedskärning på 22,5 miljoner som S/MP:s förlag till kommunbudget innebär, genom att de partierna inte kompenserar för den ökande befolkningen. Vi satsar dessutom 40 miljoner på att minska barngrupperna i förskolan och 56 miljoner kr på schyssta villkor för personalen i äldreomsorgen och skolan.

Vår budget bygger på principerna om den barnvänliga staden och rättvis fördelning mellan män och kvinnor. Vi vill att Umeå ska växa utan storstadsproblem, vilket innebär att Umeås tillväxt inte får ske på bekostnad av dem som behöver välfärden som mest.Vår budget innebär tydliga omprioriteringar, från kommunadministration, näringslivsservice och bilvägar till skola, förskola, äldreomsorg och socialtjänst. Vår budget innebär tydliga omprioriteringar, från kommunadministration, näringslivsservice och bilvägar till skola, förskola, äldreomsorg och socialtjänst. För att klara av välfärdsuppdraget bedömer vi att kommunen behöver mer intäkter. Stora ökningar av antalet barn och äldre gör det allt svårare att upprätthålla en välfärd att lita på i kommunens centrala välfärdsnämnder skola, funktionshinder och äldreomsorg.

Detta kombinerat med åratal av S-märkta nedskärningar i välfärden och en skenande låneskuld för Umeå kommun innebär att nödvändiga investeringar blir allt svårare att finansiera utan att ytterligare urholka viktig välfärd.För att Umeå ska växa utan storstadsproblem är det viktigt att de omfattande investeringar som vi lånar pengar till också kommer barn, unga och äldre till del i form av förskolor, skolor och äldreboenden. Vänsterpartiet föreslår därför också omprioriteringar i investeringsbudgeten. Prioriteringar som satsar mer på skolor och förskolor, i motsats till tidigare satsningar på ansiktslyftningar i centrum. Den stora skillnaden med Vänsterpartiets budgetförslag jämfört med majoritetens är att vi inte tvingar välfärdsnämnderna till nedskärningar. Våra ekonomiska förslag är steg på vägen i det vi anser vara rätt riktning för Umeå. Den stora skillnaden med Vänsterpartiets budgetförslag jämfört med majoritetens är att vi inte tvingar välfärdsnämnderna till nedskärningar som innebär att personalen måste springa fortare, fler sjukskrivna pedagoger och en ständig nedprioritering av barnens arbetsmiljö.

Vi står för en utjämnande politik som minskar klassklyftor. Ett jämlikare Umeå är ett framgångsrikare Umeå.

Ulrika Edman (V)
Gruppledare

Mattias Sehlstedt (V)
Gruppledning

Åsa Bäckström (V)
Gruppledning

Försäljningsbeslutet väcker oro

Av , , 3 kommentarer 4

Idag efter kommunstyrelsens sammanträde skickade vi ut följande pressmeddelande.

 

Vänsterpartiet är
mycket oroade över försäljningsbeslutet

PRESSMEDDELANDE
2017-06-12

Nu har Kommunstyrelsen beslutat att sälja ut 1601 lägenheter ur Umeås allmännytta. (Bluffaktura-)Företaget Heimstaden föreslås köpa områdena Carlshem och Mariehem för ca 1,2 miljarder. Vänsterpartiet är nu väldigt oroliga för Umeås, hyresgästernas, och AB Bostadens framtid.

⦁    Ur demokratiskt hänseende är beslutet förkastligt. Socialdemokraterna i Umeå säljer ut människors hem som ett överraskningsmoment, undanhållandet av information har nått helt nya dimensioner, säger Ulrika Edman, gruppledare för V.

I Bostadens styrelse, Umeå kommunföretag och Kommunstyrelsen lade Vänsterpartiet motförslag mot utförsäljningen. Samtliga socialdemokrater och allianspartister röstade för beslutet att sälja.

⦁    Det här är antagligen den största och viktigaste frågan AB Bostaden någonsin har fattat, och att det då tillåts gå till på det här sättet är bedrövligt, säger Bore Sköld, styrelseledamot i AB Bostaden för (V). – Ett flertal av styrelsens ledamöter, med olika partifärger, påpekade att denna process inte gått till på ett tillfredsställande sätt. Ändå blev beslutet så entydigt. Det är synd att partipiskans lag alltid ska lyda, säger Bore Sköld (V).