Viktigt att blicka framåt än att hela tiden jobba bakåt.

Av , , Bli först att kommentera 3

Jag läste här om dagen mot min förvåning att biltillverkaren Audi i sin framtidsvision tror på dieselmotorer, detta trotts utsläppsskandaler och diskussioner om dieselfria miljözoner i några av de större europeiska storstäderna. Man kan undra vart Audis ledning hållit hus under de senaste årens klimat-diskutioner, aldrig har klimat utmaningarna varit så påtagliga och i fokus som nu, man kan undra om Audis ledning satt och kolla repriser av serien Huset Fullt när Parisavtalet tog form?? Nä detta uttalande är för mig helt ofattbart.

Glädjande nog så kan vi se att resten av bil industrin har hängt med på tåget om att vi måste byta ut bilens drivmedel till fossilfria alternativ, det ska bli också riktigt intressanta att följa utvecklingen inom den övriga maskin och transport industrin, både Mercedes och Tesla jobbar på framtidens fossilfria lastbilar.

Som jag har påpekat flera gånger innan så är det viktigt att vi inom politiken skapar förutsättningar för dem som bor och verkar i våra städer att kunna enkelt ställa om till en mer hållbar och klimatsmart vardag, något också vi har börjat arbetet med här i Umeå kommun, vilket också man ser    i vår gemensamma budget som Miljöpartiet och Socialdemokraterna lagt och fått igenom nu i senaste kommunfullmäktige.

Bli först att kommentera

Skärpta regler vid vapenexport.

Av , , Bli först att kommentera 2

För mig som Miljöpartist och en medborgare av världen så är det av yttersta vikt att få stopp på vapenexporten till diktaturer och länder som allvarligt kränker mänskliga rättigheter.

Regeringen genomför nu ett förslag utifrån den KEX-utredning som påbörjades 2012 vilket resulterat i att Sverige blir det första landet i världen med ett demokratikriterium för vapenexport samtidig som man skärper flera av de avgörande riktlinjer och normer gällande vapen exporten.  Det känns också riktigt positivt att det finns ett brett övergripande stöd inom alla blocken för demokratikriteriet och de övriga förslagen för vapenexporten, detta är viktigt för att politiken ska hålla över tid.

I praktiken kommer demokratikriterium innebära att mottagarlandets samlade demokratiska status ska beaktas i en helhetsbedömning. Ju sämre den demokratiska statusen är desto mindre utrymme finns att bevilja tillstånd. I fall det förekommer grava brister i den demokratiska statusen utgör det hinder för tillstånd.

Ökat politiskt ansvar. Vid avsevärda försvars- och säkerhetspolitiska skäl kan tillstånd efter en noggrann prövning ändå ges. Vi anser att det är naturligt att regeringen fattar beslut i denna typ av fall då det borde anses vara av principiell betydelse. Syftet är att hålla politiker ansvariga i eventuellt kontroversiella ärenden.

Skärpningar sätter de mänskliga rättigheterna i fokus och kommer att vara ett centralt villkor i prövningen. Man sänker tröskeln från ”grova och omfattande” till ”allvarliga och omfattande” kränkningar mot mänskliga rättigheter.

Skärpning gällande följdleveranser och efterkontroller stärks också.  Det parlamentariskt tillsatta Exportkontrollrådet får ökad befogenhet och kommer höras om situationer i mottagarlandet av vapen försämras avsevärt. Inspektionen för strategiska produkter blir den myndigheten som får ansvaret för efterkontroller och med detta fler verktyg och ett mer tydligt uttalat mandat-

Det ska även finnas en ökad öppenhet och transparens med bättre uppföljning där en redovisning av tillståndsgivningen ska ges till Utrikesnämnden vid regelbundna tillfällen. Den årliga skrivelsen till riksdagen om strategisk exportkontroll ska göras tydligare och mer övergripande.

Skärpningarna av vapenexporten är viktiga steg framåt för oss i  Miljöpartiet och alla som är emot vapenexport till diktaturer. Vi i Miljöpartiet står samtidigt fast vid målet om att helt sluta exportera vapen till diktaturer.

Bli först att kommentera

Bygg LSS-Boenden i Umeå i trä

Av , , Bli först att kommentera 10

Jag har under en tid nu följt ett mycket spännande projekt i Kallfors utanför Södertälje där man bygger ett LSS-boende i trä. Byggnaden har byggts med isolerande och bärande väggar som bara består av trä och luft, man har på detta sätt lyckats eliminera giftiga material samt täck material i plats. Projektet har av bygg branschen fått titulera sig  –Sveriges mest miljövänliga LLS-boende.

Det är riktigt spännand att följa utvecklingen inom byggsektorn och de innovativa lösningar som hela tiden utvecklas för att minska klimatpåverkan. Byggnaden i Kallfors blir dessutom också genom sin byggkonstruktion ”värmetrögt” vilket leder till att man kan sänka uppvärmningskostnaderna med upp till 15-20% en annan bonus är också att denna process ger en kortare byggtid än ett ”vanligt bygge”.

Så genom att bygga i trä så kan vi under byggfasen minska klimatpåverkan med upp till 50%, vi använder dessutom ett levande material som har en positiv inverkan på koldioxiden i luften. Genom att bygga på detta sätt får vi även en positiv energi omställning vilket gör att vi får en hållbar drift av fastigheten. Att bygga i trä får också en positiv effekt på skogsindustrin och kommer skapa fler gröna jobb. Dessutom har det nu kommit flertalet vetenskapliga studier att trä i möbler och väggar är bra för vår hälsa och välbefinnande.

IsoTimbers foto.

 

 

Företaget som jag har följt i detta projekt heter Iso-Timber och finns i Östersund. Jag hoppas att dessa innovatörer ska kunna leda branschen på en ny bana och att detta blir den nya normen. Vi står inför många utamningar och behov där vi måste bygga nytt, nya bostäder och nya lokaler för olika verksamheter, jag hoppas och kommer att aktivt jobba för att vi inom Umeå kommun sätter detta som vår nya ”byggnorm”, även om själva investeringskostnaden kan bli några procent dyrare än en traditionell betongkloss så kommer man att ta igen detta med de sänkta driftskostnaderna. Man får heller inte glömma den cirkulära effekt detta kommer ha då man skapar fler gröna jobb men också det absolut främsta, den positiva effekt detta har ur ett miljö och klimatperspektiv.

Jag hoppas att vi inom Umeåkommun kan komma överens om att vi måste bygga smartare och klimatsmart, oavsett om vi står mot höger, vänster eller i mitten, så står vi inför klimatutmaningarna gemensamt, vi har ett gemensamt ansvar, nu idag, att säkra upp framtiden för kommande generationer, att tillsammans säkra upp vår framtid och ge Umeå, Sverige och alla världens medborgare rätt förutsättningar för ett klimatsmart och hållbart levende.

Bli först att kommentera

Demokratikriterium för vapenexport införs

Av , , Bli först att kommentera 2

Att få stopp på vapenexporten till diktaturer och länder som allvarligt kränker mänskliga rättigheter är en hjärtefråga för Miljöpartiet.

2012 tillsatte dåvarande regeringen en parlamentarisk kommitté (KEX) för att se över frågan. 2015 kom betänkandet ”Skärpt export av krigsmateriel”. Resultatet är en kompromiss med brett stöd i Sveriges riksdag. Regeringen genomför nu förslagen tillsammans med samtliga partier som stod bakom KEX-utredningen, dvs. M, C, L och KD. Sverige blir därmed det första landet i världen med ett demokratikriterium för vapenexport. Utöver demokratikriteriet sker flera andra viktiga skärpningar av vapenexporten. Att det finns ett brett stöd för demokratikriteriet och de övriga förslagen har varit viktigt för att politiken ska hålla över tid.

Skärpningarna av vapenexporten är viktiga steg framåt för Miljöpartiet och alla som är emot vapenexport till diktaturer. Miljöpartiet står samtidigt fast vid målet om att helt sluta exportera vapen till diktaturer. Under mandatperioden har MP också sett till att det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien har avslutats och att myndigheten för att främja vapenexport har lagts ner.

Bli först att kommentera

Att förebygga torka och fördjupade kartläggningar av grundvattenresurser

Av , , Bli först att kommentera 1

Gustav Fridolin, Isabella Lövin och Karolina Skog presenterade en regeringssatsning på att förebygga torka och fördjupade kartläggningar av grundvattenresurser. Fjolårets och årets låga grundvattennivåer ger en föraning om en framtid där vattenbrist och torka kan bli allt vanligare. Grundvatten påverkar vår dricksvattenförsörjning, jord- och skogsbruk, industri och turism. Den påverkar också förutsättningarna för växter och djur. Regeringen presenterar därför en satsning på att förebygga torka och fördjupa kartläggningen av grundvattenresurserna.

Kommunerna bär det huvudsakliga ansvaret för att säkerställa tillgång till rent vatten. Arbete pågår men mer behöver göras. Regeringen och de statliga myndigheterna arbetar med flera olika åtgärder för att hantera vattensituationen på både kort och lång sikt. Som en del i detta arbete presenterar regeringen idag en satsning på 200 miljoner inför höstens budgetproposition riktat mot att förebygga torka och att fördjupa kartläggningen av våra grundvattenresurser. Satsningen innefattar flera delar:

Förebygg torka

Huvuddelen av medlen investeras i att stärka landskapets egna förmåga att buffra och balansera vattenflöden, öka tillskottet till grundvattnet och öka vattenrening. Mera vatten ska kunna magasineras och hållas kvar i markerna, framförallt genom att restaurera och anlägga våtmarker.

Att fördröja vatten har stor betydelse för att fylla på grundvattnet men har också andra positiva effekter. Våtmarker som restaureras och nyanläggs bidrar till biologisk mångfald, klimat och att minska övergödningen. Att bromsa upp och hålla kvar vatten kan göras på flera olika sätt, anpassat till omgivningen. Stödet ska kunna användas i jord- och skogsbruk såväl som i tätort. Naturvårdsverket kommer inom kort att få i uppdrag att ta fram en våtmarksstrategi där frågan om risken för torka får särskild betydelse.

Fördjupa kartläggningen av våra grundvattenresurser

Kunskapen om grundvattenresurser i utsatta regioner behöver öka för att kommunerna ska kunna vita relevanta åtgärder

I höstens budgetproposition kommer SGU (Sveriges geologiska undersökning) få förstärkta resurser för att kunna bistå kommuner och län med fördjupade kartläggningar av grundvattenresurser i särskild utsatta regioner.

Öka medel till nationella vattenkatastrofgruppen VAKA

VAKA är en viktig stödfunktion som kommuner kan åberopa vid dricksvattenkatastrofer. VAKA har byggts upp genom tillfälliga medel och nu säkerställer regeringen att verksamheten kan fortsätta. Regeringen förstärker redan innevarande år resurserna för den nationella vattenkatastrofgruppen, VAKA och gruppen kommer att tillskjutas medel i höstens budgetproposition för att säkerställa verksamheten mer långsiktigt.

Bli först att kommentera

1000:e klimatåtgärden beslutad!

Av , , Bli först att kommentera 1

Igår fattade Naturvårdsverket beslut om den 1 000:e klimatåtgärden inom ramen för Klimatklivet. Totalt har nu 1003 ansökningar fått stöd. Klimatklivet ska stärka lokalt och regionalt klimatarbete genom stöd till klimatinvesteringar, exempelvis i en stad, kommun, på ett företag, i en skola eller i ett län.  Endast projekt som ger rejäla utsläppsminskningar per investerad krona beviljas stöd.

Hittills har över 9 000 laddpunkter för elbilar, 200 åtgärder för energikonvertering och 23 åtgärder för produktion av biogas fått stöd genom Klimatklivet. Förväntad utsläppsminskning från åtgärderna är 652 258 ton per år vilket motsvarar de årliga utsläppen ifrån 81 000 bensindrivna bilar.

Bli först att kommentera

Gröna framsteg i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 4
I måndags så antog Umeå kommunfullmäktige Socialdemokraternas och Miljöpartiets budget i sin helhet. Detta var mycket glädjande, trotts en lång budget debatt så visar vi röd-gröna att vi tar ett ansvar för Umeå och presenterar en budget i balans. I en tillväxt stad som Umeå finns det många utmaningar och vi ställs inför utökade behov inom våra verksamheter, tyvärr så är inte kommunens pengapåse obegränsad och det känns riktigt bra att vi med vår budget lyckats hantera de mest utmanade behoven, vi stärker verksamheterna inom välfärden och skolan, det känns riktigt bra.

Vår gemensamma budet är även ett bevis på den gröna politikens framgångar, klimatoffensiven får genomslag i Umeå kommun. Vi kan nu med vår gemensamma budget stärka miljöarbetet och utveckla vår stad i en hållbar och klimatsmart riktning, vår budget satsar även på miljön.

I vår gemensamma budget lyfter vi att vi måste effektivisera hur vi använder och förbrukar våra resurser, detta blir också påtagligt inom miljöarbetet, vi satsar på en energiomställning, det är viktigt att vi fortsätter att kunna leverera fossilfri energi och el till Umeå och att vi gör de nödvändiga satsningar som behövs för att minska på energi användningen inom våra egna lokaler och fastigheter. Vi satsar också med att stärka våra upphandlingsprocesser där vi ska kunna ställa mer och mer krav på hållbara och klimatsmata lösningar och företagnaden men även ställa krav så att företag även tar ett socialt och ekonomiskt ansvar. Vår budget innehåller flera avgörande miljösatsningar som kommer att stärka Umeå som stad, våra medborgare och kunna före oss alla med en hållbar infrastruktur.

Det är nu som den gröna rörelsen äntligen fått genomslag i Umeå kommun och det känns riktigt bra att vi i Miljöpartiet tillsammans med Socialdemokraterna kan leverera grön politik till Umeåborna.

Bli först att kommentera

Tankar från gårdagens kommunfullmäktige.

Av , , Bli först att kommentera 8

Vid gårdagens kommunfullmäktige var frågan om en utförsäljning av delar av AB Bostadens fastighetsbestånd uppe på ärendelistan. Tyvärr som jag befarat under den gångna veckan så fanns det inte tillräckligt med stöd för varken ett NEJ eller en återremittering av ärendet. Vi i Miljöpartiet har varit och är i sakfrågan emot en utförsäljning och vår linje var till att börja med ett avslag rakt av. Vi har också varit mycket kritiska på hur detta ärende hanterats och den avsaknad av en gedigen och transperent demokratisk process. Men efter att ha set de framgångar som ”Folkinitiativet” visat under veckan och hur man lyckats så snabbt mobilisera en kampanj för att få till en folkomröstning i frågan så valde vi att jämka oss med Arbetarpartiets förslag om en återremiss, så vår linje blev vid gårdagens fullmäktige att i första hand yrka på en återremiss och i andrahand på ett avslag. Trotts gårdagens bifall så tror jag inte att detta är helt i hamn än och det ska bli spännande att följa folkinitiativet, jag tror dem kommer att lyckas få till 9500 underskrifter för en folkomröstning.

Debatten var stundtals under kritik kan jag tycka såhär i efterhand, det blev stundtals en pajkastning som inte hade med ärendet att göra vilket tog bort fokus från sakfrågan vilket jag tycker är olyckligt. Det är viktigt att man har koll på de skillnader som råder mellan kommunal politik och att sitta i bolagsstyrelser och hur arbetsordningen för ett bolag fungerar. Jag kan tycka att det blev tydligt hos vissa ledamöten igår att insikten om detta saknades, vilket blir lite oturligt då detta skadar debatten och sakfrågan.

Här vidare delar jag med mig av mitt anförande i ärendet från gårdagens kommunfullmäktige:

-AB Bostaden är ett avgörande verktyg för att Umeå kommun ska kunna driva bostadspolitik. Det är genom AB Bostaden som vi tar ett ansvar för allmännyttan och tillgodoser våra medborgare med boende till en rimlig kostnad. I en marknad där vi ser mer och mer hur den privata bostadsmarknaden tyr sig mer och mer mot vinst maximering och ägande formen blivit den nya normen, är det utav yttersta vikt att vi skapar balans och ger alla samhällets invånare möjlighet att ett bra boende genom att bevara och stärka allmännyttan.

AB Bostadens övergripande syfte bör vara främja bostadsförsörjningen i Umeå kommun, det är vår uppgift att se till allmännyttans bästa och skapa boende som är tillgängligt för alla, oavsett social, ekonomisk, etnisk eller annan bakgrund. AB Bostaden ska ha en integrerande funktion och jobba aktivt för att skapa en plattform där vi motverkar en bostads segregation. Emot allmännyttan har vi ett samhällsansvar och ska främja såväl utbudet av hyresrätter som en väl fungerande konkurrens.

Det råder ingen tvekan om att det är brist på hyresrätter i Umeå. Vi är en kommun i tillväxt och bostadsförsörjningen är en av våra stora utmaningar. Men det finns alternativ, andra möjligheter till finansiering av nya bostäder och förvalta och utveckla det befintliga fastighets beståndet, det behöver inte ske genom att kommunen urholkar allmännyttan.

Det hävdas att vi måste sälja för att bygga nytt, att vi får inte låna mer, det finns inga andra alternativ. Jag påstår med emfas att det finns andra möjligheter. Det finns konstellationer som ger oss utrymme att låna mer, det finns strategiska åtgärder som ger oss utrymme för att skapa bostäder.

Med den heta byggkonjunkturen är det visserligen dyrt att bygga men kostnaden för att lånefinansiera bostadsproduktion har aldrig varit fördelaktigare. Man måste även ställa sig frågan

om är det rätt affärsmässigt och uppfyller vi som kommun de intentioner och ansvar vi har mot allmännyttan om vi säljer ut ett stort antal lägenheter som har rimliga hyror och ersätter dem med ett mindre antal nyproducerade hyresrätter med höga hyror? Det tycker inte jag. Om vi inte kan bygga idag utan att sälja kommunens egendomar då vet jag inte hur vi i framtiden skall kunna utveckla och stärka allmännyttan.

Ett fortsatt kommunalt ägande av hela AB Bostadens fastighetsbestånd innebär en trygghet för de boende. Dessutom är en stark allmännytta också en tillgång för hela Umeå genom att kommunen kan äga, långsiktigt förvalta och bygga för det bostadsbehov som finns. Om delar av AB Bostaden säljs så är det inte nybyggda och nyligen renoverade lägenheter med relativt höga hyror utan istället lägenheter ur det äldre beståndet med hyror som många har råd att betala som skulle bli aktuella för försäljning. Det betyder att det på sikt blir svårare för kommunen att ta sitt bostadsförsörjningsansvar.

Vi i Miljöpartiet de gröna hade velat sett en omfattande konsekvensanalyser av hur en utförsäljning påverkar Umeå kommuns medborgare samt specifikt de hyresgäster i just de områden man valt att avyttra. Allmännyttan fyller en viktig funktion i att möjliggöra och vara flexibel inför de bostadsbehov som medborgarna har. Inte heller har konsekvenserna utretts för de hyresgäster som valt det allmännyttiga boendet och tryggheten i det långsiktiga fastighetsförvaltandet, och hur de påverkas då hela kvarter allmännytta säljs till privata intressenter.

Utförsäljningen av AB Bostadens fastighetsbestånd har gått i ett rasande tempo. Är Umeå kommun på väg att sälja ut vår social bostadspolitik, är Umeå kommun på väg att sälja ut allmännyttan utan allmännyttans röst får bli hörd, där det värsta av allt är att det sker utan offentlig debatt. Inom loppet av några dagar har delar av politiken i Umeå kommun sålt ut viktiga kommunala tillgångar utan insyn eller transparens, med hänvisning till affärssekretessen.

Om beslutet i fullmäktige blir en försäljning så måste denna process först åtminstone föregås av en ordentlig debatt. Att säga att det redan är för sent håller inte. Då har vi ett stort demokratiskt problem i den här kommunen.

 

Med bakgrund av detta yrkar vi från Miljöpartiet de gröna Umeå:

I fösta hand återremiss av ärendet

I andra hand avslag

Bli först att kommentera

Mitt tal på kommunfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 11
1/3
Herr/Fru ordförande, ledamöter och åhörare.
Jag skulle vilja börja med att yrka bifall till Socialdemokraternas och Miljöpartiets budget förslag i sin helhet. Vår röd-gröna budget skapar balans i samhället, vår budget tar ansvar, den tar ansvar för Umeå, för individen, för framtiden och för klimatet.
Umeå och Sverige växer, vår röd-gröna regering har fått igång en hållbar ekonomi och fler än på länge har ett arbete att gå till. Vår röd-gröna regering har skapat fler nya möjligheter för oss att bygga ett grönt, klimatsmart, jämställt och integrerat samhälle.
Vår röd-gröna regering tar ansvar för individen och ser ett samhällsbygge som bygger på hållbarthet än nedskärningar och sänkta skatter. Vår röd-gröna regering stärker välfärden, den ger oss verktyg för att kunna stärka vårt Umeå, ett Umeå som sätter människor och samhällets behov i första hand. Under mandat perioden har vår röd-gröna regering levererar viktiga tillskott för att vi ska kunna fortsätta jobba med att säkra kvalitén i kommunens verksamheterna och bygga och utforma den hållbara kommunen för framtiden.
Det man kan konstatera är att miljöbudgeten har ökat med 73 procent under mandatperioden. Allmän miljö- och naturvård, ökade satsningarna på järnvägen, sänkningen av kostnader för reparationstjänster och småskalig solenergi, höjning av miljöskatterna som stärker arbetet med att ställa om till en hållabar vardag. Idag kan jag som miljöpartist sträcka på mig – vi gör skillnad, vi gör Sverige grönare!
Regeringen både utökar och förlänger satsningarna inom klimatklivet och stadsmiljöavtalen. Det tillförs mer pengar till klimatanpassning, giftfri miljö och marina reservat. Och det har anslagits mer pengar till skogsskydd. Alla dessa verktyg ligger nu framför oss för att skapa de förutsättningar som behövs för att Umeå kommun enkelt ska kunna ställa om till en hållbar och klimatsmart stad. Umeå ska vara en innovatör och förebild i omställningen.
Herr/Fru Ordförande.
Med en budget i balans så stärker vi Umeå, en budget i balans genom syras av ansvar, ansvar för människan, för välfärden och för klimatet. Solidaritet och allas lika värde. För jämställdhet, för ökad trygghet. En budget i balans stärker samhället och medborgarna. Umeå är en kommun i tillväxt, en tillväxt som måste ske långsiktigt hållbart.
Umeå är en stad som växer, detta skapar nya utmaningar och nya behov. Samtidigt som staden växer ökar även vårt ansvar gentemot samhället och medborgarna. När vår stad växer måste vi växa smart, vi får inte riskera att göra staden gråare och förstöra de mänskliga skalorna. Har har även ett ansvar att skapa rätt förutsättningar för ett förändrat resmönster, görs inte detta idag kommer vi i framtiden orsaka större klimatpåverkan och skapa en stad med sämre livsmiljöer. En växande stad innebär samtidigt ett ökat behov av bostäder, utbyggd service, fler förskoleplatser och arbetsplatser. Umeå ska vara en plats där man vill bo och där man vill verka.
Vi i Miljöpartiet tillsammans med Socialdemokraterna presenterar en budget med stora satsningar på välfärd, miljö och jämställdhet. Vi lägger fram en gemensam budget som stärker målet med att vi måste bli mer effektiva i användandet av våra gemensamma resurser. Jag vill tacka Hans Lindberg och den Socialdemokratiska kommungruppen för ett välfungerande, konstruktivt, etablerat och givande samarbete. Vi röd-gröna i Umeå delar en gemensam bild av Umeå där vi stärker välfärden och ser till de behov som vår kommun står inför. Vi i (S) och (MP) tar tillsammans ansvar för Umeå idag och för framtiden. Den

2/3
gröna politiken har aldrig fått ett sådant genomslag som nu och det vill jag tacka även tacka min egen kommungrupp för och Miljöpartiets medlemmar för.
Som Hans Lindberg tidigare nämnde så lägger vi extra resurser för att stärka för och grundskolan, tillföra resurser så vi som kommun ska kunna tillgodose behoven av LSS-boende. Att stärka dem som befinner sig i utsatta livssituationer. Att planera utifrån verksamheternas framtida behov redan idag. Stärka ungas möjligheter. Skapa trygghet och stabilitet för dem äldre. Vi måste blicka framåt och planera morgondagen redan nu, för en hållbar utveckling och tillväxt så anser vi i Miljöpartiet att vi bör identifiera och börjar jobba med behoven så tidigt som möjligt vilket vi gör med vår gemensamma budget. Med vår gemensamma budget vill vi stärka arbetet mot våld mot kvinnor. Vi vill också rikta resurser mot att bekämpa barnfattigdomen. En grundpelare inom vår röd-gröna politik är jämställdhet, jämställdhet är en rättvise- och kvalitetsfråga. Vi är som kommun skyldiga att erbjuda alla våra medborgare en likvärdig service. Jämställdhet är att se och stärka alla utsatta i samhället. I vår gemensamma budget stärker vi arbetet med detta.
Med vår gemensamma budget tar vi också ett stärkt ansvar för framtiden, för miljön.
Det är med stor glädje som vi i vår gemensamma budget kan presentera flera avgörande satsningar för ett hållbart och klimatsmart Umeå. Och det är glädjande att se att vi röd-gröna även i år stärker Umeå ur ett miljö och hållbarhets perspektiv.
Herr/Fru Ordförande:
Låt mig få presentera några av de miljö och hållbarhets satsningar som vi i Miljöpartiet tillsammans med Socialdemokraterna lyfter i vår gemensamma budget.
- Att ta fram strategi för en ökad självförsörjning av livsmedel och energi i samverkan med andra aktörer.
- Att ta initiativ till uppbyggandet av ett regionalt kunskapscentrum för gröna näringar och livsmedelsproduktion
 
Men det finns några uppdrag/mål som jag vill särskilt lyfta idag. De är:
  • - Att vi ska effektivisera kommunens energianvändning samt.
  • - Att fortsätta arbetet mot ett fossilfritt Umeå genom att utveckla nätet av laddningsfunktioner.
För att begränsa vår klimatpåverkan måste energiomställningen påskyndas och med ett omfattande energieffektiviseringsarbete. Långtgående och kraftfulla insatser krävs för att klara uppsatta mål. En stor utmaning för vår stad är ta oss ur ett fossilberoende inom transporter. Om Sverige skall nå målet att ställa om till fossilfri fordonsflotta till 2030 måste takten ökas och vi i Umeå får inte halka efter Fler fordon med fossilfri drivmedel behöver tas i bruk och cykling än mer främjas till detta krävs också en fungerande infrastruktur.
 Fortsatt satsning skall göras på el-bussar. Vi ska även säkra vår fossilfria energiproduktion i takt med att vår stad växer.
Många viktiga steg har tagits i Umeå kommun för att minska miljöpåverkan, en av dem viktigaste är antagandet av motionen ”Ett fossilfritt Umeå”, vilket är något vi nu måste jobba intensivare med. Men för att göra en omställning till en verkligt hållbar kommun krävs ännu fler åtgärder som genomsyrar hela den kommunala organisationen. I denna budget vill vi prioritera och stärka omställningen inom våra egna fastigheter.

3/3
Samt även presentera:
- Att prioritera det strategiska miljöarbetet och stärka miljökompetensen. - Att inom ramen för cirkulär ekonomi utarbeta ett system för återanvändning av inventarier
 samt minska användandet av plaster i syfte att minska kostnader såväl som klimat och  miljöpåverkan.
Energianvändningen står för en stor del av den globala klimatpåverkan och kräver åtgärder på flera plan. En övergång till förnybart energi är viktig men inte tillräcklig. Med en växande befolkning så måste vi också effektivisera vår energianvändning för att den ska vara långsiktigt hållbar.
Att plaster i olika former har blivit en av vår tids största miljöbovar är nu ett faktum. Det har blivit mer uppenbart att nya hot sommikroplaster och nanopartiklar har en förödande påverkan på vår miljö och vattendrag samt leder till en försämrad folkhälsa. Det råder stor okunskap om vad den så kallade cocktaileffekten plaster har mot oss människor och vår omgivning.
För att uppnå en långsiktig hållbarhet måste vi som kommun ställa krav och arbeta aktivt för att utveckla förutsättningarna för näringslivet i en hållbar riktning. Vi måste ställa krav vid kommunens upphandling. Umeå kommun ska vara en föregångare avseende miljö-, jämställdhets- och sociala krav vid upphandling och låta dessa krav väga tungt vid leverantörs utvärdering. Vi måste bli bättre på att följa upp både före, under och efter en upphandling eller avtals period. Miljöpartiet vill stärka kommunens upphandlings rutiner för att utöka miljö- och sociala krav vid upphandling samt uppföljningen av befintliga avtal.
Just nu pågår det största samhällsbygget Sverige har gjort på flera decennier, och redan nu syns flera ljuspunkter i samhället: arbetslösheten pressas ner, skolorna anställer tusentals fler och Sverige leder klimatomställningen. Svensk ekonomi utvecklas starkt tack vare vår röd-gröna regering och tack vare oss röd-gröna i Umeå så är Umeå en del av denna utveckling. Umeå är en bidragande del av denna utveckling och det ska vi röd-gröna se till att vi fortsätter med.
Herr/fru ordförande, ledamöter och åhörare:
Jag vill avsluta med att ännu en gång yrka bifall till Socialdemokraternas och Miljöpartiets budget förslag i sin helhet.
Bli först att kommentera

Miljardsatsning för en jämlik skola

Av , , Bli först att kommentera 3

Ojämlikheten i den svenska skolan måste brytas. I höstens budgetproposition avser regeringen göra fortsatta investeringar i skolan och aviserar nu ett ytterligare tillskott på 1,5 miljarder kronor under 2018 i syfte att skapa en mer jämlik skola med höga kunskapsresultat.

Regeringen har redan investerat mer än 11 miljarder kronor för en mer jämlik kunskapsskola 2017. För att kunskaperna ska fortsätta att öka och ojämlikheten i skolsystemet brytas krävs dock fler reformer.

Den 20 april 2017 överlämnade Skolkommissionen sitt delbetänkande till regeringen. Ett bärande förslag från Skolkommissionen rör att resursfördelningen i skolan inte är tillräckligt behovsstyrd. Skolkommissionen föreslår att ett statsbidrag inrättas som ger en långsiktig nivåhöjning av resurser till undervisning och elevhälsa och som kompenserar för huvudmännens skilda förutsättningar vad gäller elevernas socioekonomiska bakgrund.

Regeringen instämmer i att resursfördelningen till skolan behöver bli mer behovsstyrd. Medel måste i större utsträckning riktas mot de skolor som behöver det mest. I vårändringsbudgeten tillförde regeringen 0,5 miljarder till skolan i en jämlikhetspeng. Nu fortsätter regeringen investeringarna för en mer jämlik skola. 2018 kommer utöver tidigare investerade medel ytterligare 1,5 miljarder att avsättas ill skolan med fokus på att i större utsträckning fördela resurser utifrån elevernas socioekonomiska bakgrund, för att på så sätt nå förbättrade kunskapsresultat i alla grupper.

Många huvudmän får därmed betydande resursförstärkningar t.ex. att fördela lärar- och skolledarresurser, minska klasstorlekar, öka lärartätheten eller stärka kompetensutvecklingen.

Regeringen avser att återkomma i budgetpropositionen för 2018 om fortsatta investeringar i skolan för efterföljande år i syfte att skapa en mer jämlik skola med höga kunskapsresultat.

Bli först att kommentera