Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti

Av , , Bli först att kommentera 1

Gustav Fridolin presenterar idag en åtgärdsgaranti som skall garantera att alla elever får det stöd de behöver för att lära sig läsa, skriva och räkna.
Garantin som nu skickas på remiss till lagrådet innebär att ännu ett av Miljöpartiets viktigaste vallöften blir verklighet.
Att elever ska få stöd tidigt är ett av regeringens prioriterade områden inom skolan. Sedan 2014 har en rad insatser genomförts för att stärka de tidiga insatserna och förbereda för en åtgärdsgaranti i förskoleklass och lågstadiet.

Under en pressträff på Bollstanäs skola i Upplands Väsby presenterade Gustav Fridolin idag att en åtgärdsgaranti kommer att införas i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, sameskolan och specialskolan. Garantin skall resultera i att elever i behov av stöd upptäcks tidigt och får de insatser som de behöver för att nå så långt som möjligt i sitt lärande. Forskning och internationell erfarenhet visar att det förebyggande arbetet och de tidiga insatserna har en avgörande betydelse för en framgångsrik skolgång.
Åtgärdsgarantin är uppfylld när skolorna har genomfört den av garantin reglerade kartläggningen och analysen, planerat och vidtagit de stödåtgärder som behövs samt följt upp åtgärderna och överfört resultatet av uppföljningen till ansvarig lärare i kommande årskurs.

Garantin som nu ska skickas på remiss till Lagrådet avser införas från hösten 2018.

Bli först att kommentera

Försvarsuppgörelsen är klar

Av , , Bli först att kommentera 4

Miljöpartiet och Socialdemokraterna har kommit överens med Moderaterna och Centerpartiet om ökade resurser till försvaret de kommande åren. Uppgörelsen innebär ett tillskott på 2,7 miljarder per år för åren 2018 – 2020.
Uppgörelsen omfattar både satsningar på de civila och de militära delarna av försvaret och innefattar en bred palett av åtgärder. På den militära sidan handlar det bland annat om nyinköp av materiel där försvarets nuvarande utrustning blivit för gammal eller saknas, sjukvårdsutrustning och en utökad officersutbildning. På den civila sidan läggs pengarna bland annat på ökade resurser till kommuner och regioner för att de ska kunna förbättra sin krisberedskap, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  får ökade resurser för att möta påverkansoperationer och pengar avsätts till räddningstjänst, livsmedelsförsörjning, elektroniska kommunikationer och energiförsörjning.

Trots den kompromiss som uppstår när fyra partier ingår i en gemensam överenskommelse är en hel del av denna satsning sådant som miljöpartiet har drivit länge. Främst handlar det om den betydande förstärkningen av de civila delarna, och särskilt då arbetet mot påverkansoperationer.

Den ökade satsningen mot påverkansoperationer är särskilt aktuell då vi går mot valår och, i andra europeiska länder, sett försök till påverkan av valutgångar.
Det försämrade säkerhetspolitiska läget motiverar mer pengar till försvaret och satsningen är en viktig del i att ta ansvar för landets trygghet och stabilitet.

Bli först att kommentera

Hållbart företagande är framtiden.

Av , , Bli först att kommentera 7

I omställningen till ett mer klimatsmart och hållbart samhälle finns det många pusselbitar som måste falla på plats, vi måste se över hur vi producerar och konsumerar, hur vi bygger och utvecklar infrastruktur, hur vi rör på oss och transporterar oss och vad vi äter och hur vi äter. Vi måste effektivisera vår förbrukning av de resurser som finns så den ska räcka till oss alla och in i framtiden.

Omställningen handlar inte bara om praktiska saker det handlar också om ett nytt ”mindset”, hur vi tänker och värderar saker, detta blir mer och mer tydligt i företagande, där fler och fler företag måste förutom ett ekonomisk ansvar börja ta ett socialt och miljömässigt ansvar. Det är viktigt att det skapas rätt förutsättningar så vi tillsammans kan ta fram både kortsiktiga och långsiktiga lösningar för ett klimatsmart och hållbarare företagare där alla intressenter bidrar och tar ett helhetsansvar. Företag måste bli bättre på  utveckla processen för varor och tjänster så dem har så minimal miljöeffekt genom hela livskedjan. Inom företagande måste lönsamhet gå hand i hand med ett miljö och samhällsansvar, jag tror detta är framtiden för framtidens företagande, ett hållbart företagande.

Det är spännande att se hur nya företag från dag ett väljer ett hållbart företagande och att det också ger resultat, det är också spännande att de hur fler och fler redan etablerade företag och även stora koncerner börjat ställa om till ett hållbart och ansvarstagande företags koncept.

Ett av dessa nya spännande nya företag finns här hos oss i Umeå, företaget TACK. Ett företag som har genom ny tänkande och hållbart företagande som affärs ide att ge oss förutsättningar och möjligheter till ett klimat smart och hållbar livsmedelskonsumtion. Livsmedelskonsumtionen är en av de största delarna i klimat omställningen, vi måste ta ett större ansvar för vad vi äter, vart våra livsmedel kommer ifrån och hur de framställts och hur de tagit sig till våra hem. En annan utmaning är den mängd livsmedel vi konsumerar och en av de största utmaningarna är den mängd livsmedel som slängs bort i onödan. Företaget TACK levererar och jobbar aktivt med att göra de hållbara produkterna, råvarorna och tjänsterna lättillgängliga för konsumenten.  De satsar på ”matkassar” med lokal producerade varor så långt det går och kompletterar med ekologiska råvaror från andra delar av Sverige. Men det TACK också gör är att visa oss konsumenter och utbilda oss i en hållbar konsumtion av deras ”matkassar”, hur man använder alla delar av råvaran, det skapar en hållbar livsmedels kedja och hur vi minskar vårt matsvin.

Jag tycker att det är spännande att se hur företagande utvecklas mot en hållbar riktning och det är extra spännande när man kan ta en enkel affärside och genom nytänkande och innovation, skapa en förändring till det bättre, för en bättre miljö och hälsa.

Bli först att kommentera

Vi måste kraftsamla för skogen.

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag har jag fått en debattartikel publicerad på VF:

Skogen är en av de absolut viktigaste resurser vi har, inte minst för oss i norra Sverige. Skogen en källa till glädje såväl som en ovärderlig naturresurs. Den ger oss virke, energi, svamp, bär och fantastiska naturupplevelser, en plats där alla åldrar kommer i kontakt med djur och natur. Skogen är en av grundpelarna i den biologiska och ekologiska livscykeln och mångfalden, därför är det av ytterst vikt att skogen brukas hållbart. Vi måste tillsammans kraftsamla för att bevara skogen och hålla den levande, vi måste utnyttja skogens resurser på ett hållbart sätt så kommande generationer ska kunna njuta av skogen som vi får idag.  Idag avverkas skyddsvärda skogar och kalhyggesbruket är den dominerande skogsbruksmetoden. Skogen ska vara en rik och tillgänglig oavsett var du bor, med träd av många slag och åldrar. Vår röd-gröna regering har ökat anslagen till skydd av värdefulla skogar  med 80 procent. Utrotningen av växter och djur är, vid sidan av klimathotet, jordens mest akuta miljöutmaning. Vi behöver både skydda mer skog och ställa om skogsbruket mer hållbart där man värnar och säkrar den biologiska mångfalden och livscyklar som finns i naturen.

Vi behöver genomföra en rikstäckande biotopinventering. Nyckelbiotoper är små skogsområden med mycket höga naturvärden och har en viktig roll för att bevara skogens hotade växter och djur. De är också viktiga att bevara för att klara miljömålet om levande skogar. Nyckelbiotoper har för oss i Miljöpartiet varit en prioriterad fråga. Därför vill vi se en rikstäckande nyckelbiotops inventering.

Vi måste även satsa på ett hyggesfritt skogsbruk. Med hyggesfria skogsbruksmetoder kan vi bruka skogen samtidigt som den finns kvar för både för djur, växter och friluftsliv. Vi i Miljöpartiet vill att den lilla andel av skogen som sköts med hyggesfria skogsbruksmetoder ska öka. Vi vill sätta upp mål för hyggesfritt skogsbruk för den statligt ägda skogen. Det är också viktigt att stödja det växande intresse som finns hos många skogsägare. Vi vill därför se ökade insatser för kompetens- och metodutveckling inom detta område.

Vi måste mer börja prioritera skogsråvaran där den ger störst klimatnytta. Efterfrågan på skogsråvaran växer. Skogen är en viktig tillgång i omställningen till ett fossilfritt samhälle och en cirkulär ekonomi, men skogen är också en begränsad resurs som måste förvaltas hållbart. Skogen måste brukas inom naturens gränser. Störst klimatnytta gör träden om de kan användas i byggnader och andra konstruktioner för att ersätta material som stål och betong med stor klimatpåverkan. Vi måste värna om skogen så den ska kunna fortsätta ge oss byggmaterial och andra resurser men inom naturens gränser.

Nasser Mosleh, Gruppledare MP Umeå

Bli först att kommentera

Media måste prioriteraklimatfrågorna

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag har jag fått en debattartikel publicerad på VK:

Enligt en undersökning från SIFO som har granskat hur mycket media utrymme olika politiska frågor fått, tyvärr så hamnar miljöfrågorna sist. Detta är mycket beklagligt då miljöfrågorna är en av modern tids största utmaningar och det är NU som vi har sista chansen att kunna hantera och ändra på den negativa spiral världen befinner sig i när det gäller klimat/miljö och hållbarhets frågor.

Det som också är lite bekymrande är att just nu pågår den största klimat omställningen i modern tid, vi har en röd-grön regering som satsar på klimatoffensiven som aldrig förr, vi har en regering som satsar på klimat och hållbarhets frågor mer än någon tidigare regering.  Sverige är också en förebild för världen, fler och fler länder tar efter oss och tar kampen för en bättre framtid, för miljön och klimatet. Vi hat tecknat Paris avtalet, vi utmanar de normer inom maktens korridirer som försummat klimatet. Varje dag så tar vi kliv framåt i klimatoffensiven men ändå väljer media att inte ger miljön sitt utrymme.

Samtidigt så kan man läsa i rapporten om att miljöfrågan och förändringar i klimatet fortfarande är en av de frågor vi svenskar är mest bekymrade över. Det är viktigt att klimat och miljö frågor får ett brett utrymme i media, både det negativa men också främst det positiva och framgångarna inom miljöarbetet. Det är viktigt att vi kan visa vilka utmaningar som finns och att dem finns runt om oss i vår egen vardag och hur vi behöver hantera dem, utrymme i media skapar också medvetenhet och underlättar omställningen till en mer hållbar vardag.

Med ett smältande Arktis, stigande havsnivåer och pågående massutrotning av djurarter samtidigt som det varje dag tas fram beslut och ny innovation på hur vi ska kunna hantera detta finns det en uppsjö av saker att rapportera om. Det är en utmaning att kommunicera klimat och miljö på ett tydligt sätt, men det är absolut nödvändigt att media tar frågan på allvar. Här har media ett ansvar att engagera och informera befolkningen om vår tids ödesfråga och hur vi jobbar för att lösa den.

I en tid där media blir mer och mer beroende av att sälja lösnummer och klick, där enskilda sakfrågor eller skvaller får det största utrymmet så att pengarna ska fortsätta rulla in, så skjuts klimat och miljö frågan med sin ofta komplexa och långsamma nyhetsvärde åt sidan. Media måste upplysa läsarna om alla vinklar och delar av miljöarbetet, det finns ingen anledning att förminska allvaret i klimathotet, men utan de positiva vinklarna försvinner läsarnas intresse.

Visst tillåts klimatfrågan ett visst utrymme i våra svenska medier, och visst finns det enskilda journalister som gör ett jättejobb. Ändå verkar dagens miljöjournalistik hamnat i ett oförkänt utanförskap. Hållbar utveckling kräver hållbar kommunikation ut till medborgarna.

Bli först att kommentera

Låt de unga Afghanerna få andrum och framtidshopp.

Av , , Bli först att kommentera 5

Just nu pågår en manifestation på Mynttorget i Stockholm där hundratal unga asylsökande med stöd av andra vädjar till migrationsverket att inte avvisa unga tillbaka till Afghanistan.

Säkerhetsläget i Afghanistan är i obalans, enligt Svenska Afghanistankommittén så finns det  inte längre något område i landet  som kan klassas som helt säkert, genom att utvisa dessa ungdomar så skickar vi dem mot all förmodan en oviss framtid som kommer mot all förmodan präglas av extrem fattigdom, tiggeri, slavliknande förhållanden där man använder dem som marionetter av olika oppositions miliser och kriminella nätverk följt av död, ett land med en svag regeringsmakt där fortfarande olika miliser håller landet i ett järngrepp som präglas av terror och kaos. Samtidigt som migrationsverket vill utvisa unga till Afghanistan så avråder UB att man ska resa dit med anledning av säkerhetsläget.

Dessa ungdomar skickas till en framtid av ovisshet och extrem utsatthet. Det finns också rapporter från olika hjälporganisationer som bevittnat om hur utvisade unga från Europa dödats när de återkommit till Afghanistan.

De ungdomar som har kommit hit har fått en chans till en omstart, att börja om, andas ut, att bygga upp och stärka den egna individen. De har börjat gå i skolan, praktisera och skapa sig en grund för framtiden, de interageras in i våra samhällen och får känna trygghet och utvecklas som individer. Att då utsätta ett barn för det trauma att mitt i studier och framtidsambitioner ha i bakhuvudet att man ska skickas tillbaka eller för många skickas mot en säker död. Hur ska vi kunna ge dessa individer det hopp om framtiden dem förtjänar med denna dubbelmoral.

Vi måste kunna ge dessa unga andrum, ge dem utrymme att skapa en framtid, skapa rätt förutsättningar att klara sig i livet, att få njuta av livet. Om ej i Sverige så kanske ute i den fria och trygga delen av världen. Det är inte människovärdigt att skicka dessa till det som väntar dem i Afghanistan.  Utvisa inte dessa ungdomar till Afghanistan.

Bli först att kommentera

Budskapet måste nås ut

Av , , Bli först att kommentera 5

Enligt en undersökning från SIFO som har granskat hur mycket media utrymme olika politiska frågor fått, tyvärr så hamnar miljöfrågorna sist. Detta är mycket beklagligt då miljöfrågorna är en av modern tids största utmaningar och det är NU som vi har sista chansen att kunna hantera och ändra på den negativa spiral världen befinner sig i när det gäller klimat/miljö och hållbarhets frågor.

Det som också är lite bekymrande är att just nu pågår den största klimat omställningen i modern tid, vi har en röd-grön regering som satsar på klimatoffensiven som aldrig förr, vi har en regering som satsar på klimat och hållbarhets frågor mer än någon tidigare regering. Sverige är också en förebild för världen, fler och fler länder tar efter oss och tar kampen för en bättre framtid, för miljön och klimatet. Vi hat tecknat Paris avtalet, vi utmanar de normer inom maktens korridorer som försummat klimatet. Varje dag så tar vi kliv framåt i klimatoffensiven men ändå väljer media att inte ger miljön sitt utrymme.

Samtidigt så kan man läsa i rapporten om att miljöfrågan och förändringar i klimatet fortfarande är en av de frågor vi svenskar är mest bekymrade över. Det är viktigt att klimat och miljö frågor får ett brett utrymme i media, både det negativa men också främst det positiva och framgångarna inom miljöarbetet. Det är viktigt att vi kan visa vilka utmaningar som finns och att dem finns runt om oss i vår egen vardag och hur vi behöver hantera dem, utrymme i media skapar också medvetenhet och underlättar omställningen till en mer hållbar vardag.

Med ett smältande Arktis, stigande havsnivåer och pågående massutrotning av djurarter samtidigt som det varje dag tas fram beslut och ny innovation på hur vi ska kunna hantera detta finns det en uppsjö av saker att rapportera om. Det är en utmaning att kommunicera klimat och miljö på ett tydligt sätt, men det är absolut nödvändigt att media tar frågan på allvar. Här har media ett ansvar att engagera och informera befolkningen om vår tids ödesfråga och hur vi jobbar för att lösa den.

Bli först att kommentera

Systemet prioriterar fel.

Av , , Bli först att kommentera 4
Igår eftermiddag så sprang jag in i en bekant till mig som jobbat som sjuksköterska, hen hade även läst min blogg om ”sjuksköterskelyftet” och vi hade ett mycket givande samtal. Under min promenad hem från busshållplatsen så kunde jag konstatera att det jag skrivit om stämde och att arbetsmiljön och arbetsvillkoren för landets sjuksköterskor är värre än jag trott.
En fundering jag fick också var hur är systemet uppbyggt som avgör vad en sjuksköterska är värd och hur mycket en medarbetare ska klara av? Jag minns en artikel från förra året som listade dem läkare som tjänade mest i länet, kan det verkligen vara rätt att landstinget ska betala ut årslöner på flera miljoner till enskilda läkare eller verksamhets chefer samtidigt som verksamheterna går på knäna, samtidigt som det saknas resurser får att garantera vårdplatser och patientsäkerheten. Givetvis så är detta inte läkarnas fel, utan det är systemets fel. Det känns inte rätt.
En sjuksköterska ansvarar för omvårdnaden av patienten, dem ansvarar för administrering av medicin, de preparerar och hanterar läkemedel som vid fel ordinering kan vara dödlig.
Att smärt och ångest lindra patienter. Sjuksköterskor finns där för personer i kris, trösta och ta hand om anhöriga, hantera en vardag som ska bli så smärtfri för människor med obotliga sjukdomar, ge respekt och värdighet för personer i livets slutskede och för dem som på olika sätt är utsatta i samhället. Sjuksköterskor har ansvar för patienters liv varje dag. Sjuksköterskor måste varje dag uppleva bortgång och motfall. Landets sjuksköterskor är de bultar som håller det maskineri som är vården ihop.
Så hur ska detta system kunna upprätthålla den otroligt breda och höga kompetens som finns när den inte är villiga att betala sjuksköterskor en rimlig lön som gör att de inte lämnar vården. Hur kan det tillåtas att systemet får så grovt göra felprioriteringar och inte prioritera sjuksköterskor och undersköterskor på samma sätt som man prioriterar läkare och verksamhets chefer. Det är landets sjuksköterskor som får lida för systemets felprioriteringar, sjuksköterskor som inte ges möjligheten att utföra sitt dagliga arbete enligt de lagar och regler som styr hälso- och sjukvården. Samtidigt blir det också patienterna som får lida då vi inte kan garantera den säkerhet och vård de har lagstadgad rätt till.
Bli först att kommentera

Lagrådsremiss om obligatorisk förskoleklass

Av , , Bli först att kommentera 3

Regeringen har idag beslutat att gå vidare till lagrådet utifrån grundskoleutredningens förslag att skolplikten för barn bosatta i Sverige ska börja ett år tidigare än i dag, det vill säga höstterminen det år barnet fyller sex år. Skolplikten ska påbörjas från förskoleklassen som då blir en obligatorisk skolform. Det här är en fråga som Miljöpartiet har arbetat för.

Alla barn ska få en bra start in i skolan. Förskoleklassen ger en jämlik start i barns upptäckande av språk, matematik och andra kunskaper. Mötet mellan förskolans och grundskolans pedagogik ger en möjlighet att möta alla barn där de är, och det här stärker förskoleklassens roll och ansvar i ett sammanhållet skolsystem.

Regeringen har sedan tidigare stärkt förskoleklassens pedagogiska uppdrag genom nya avsnitt i läroplanen. Denna reform stärker ytterligare ansvaret att förbereda för årskurs 1 och vara en bro mellan förskola och grundskola.

Bli först att kommentera

Hög tid för ett sjuksköterska lyft.

Av , , Bli först att kommentera 3

Efter nästan ett helt decennium av Allians politik där skattesänkning efter skattesänkning avlöst varandra samtidigt som man privatiserat bort välfärden så flera miljarder försvinner ut från vår gemensamma skattekonto ut till riskkapitalet, har resultatet blivit att vår svenska välfärd urholkats.

2014 fick vår röd-gröna regering överta en välfärd som var styrd in i en kris som skulle bli svår att ta sig ur, det saknades resurser och personal för att kunna garantera vårdplatser och en hög kvalitativ vård över hela riket. Verksamheterna gick på knä och många av medarbetarna valde att lämna vården med anledning av dålig arbetsmiljö, dåliga scheman, dåliga löner och en minimal chans till utveckling. Men från dag ett har vi röd-gröna jobbat med att åter igen stärka den svenska välfärden, stärka samhället och individen, vi har sett till att vi är på rätt spår, ett spår som ger oss åter resurser att kunna stärka välfärdens verksamheter och där vi kan ta ansvar för vården, skolan och miljön.

Arbetssituationen för landets sjuksköterskor har varit ohållbar, det har vittnas om hur kvaliteten och säkerheten inom vården försämrats, hur vårdplatser tas bort då det saknas bemanning, hur medarbetare bränns ut både psykiskt och fysiskt då arbetes belastningen är för mycket och orätt. Verksamheterna måste spara och spara vilket blir till en ond cirkel där personalen får betala priset och i slutändan också patienterna.

Det är nu tid att vår röd-gröna regering gör ytterligare särskilda lönesatsningar, likt den löneökning som vi röd-gröna initierat för lärare så är det hög tid att vi nu gör samma kraftsamling för landets sjuksköterskor. Ett sjuksköterskelyft med lönesatsningar på landets sjuksköterskor och undersköterskor, där vi skapar förutsättningar så befintlig personal ska känna att det lönar sig och finns en utvecklings möjlighet till att genom föra specialistutbildningar. Genom detta skulle vi kunna få fler att söka sig till vård yrken men också få dem som redan finns att stanna kvar, sjukvården måste få kosta, vi måste lägga resurser så att det finns fler medarbetare, att dessa även har en rättvis lön och att dessa har en rättfärdig löne och kompetens utveckling framför sig. Detta är en av grund pelarna för att vi ska kunna säkra framtidens vård, en vård som blir mer hög-specialiserad vilket kommer kräva fler medarbetare och fler medarbetare som specialist utbildar sig. Medarbetarna inom vården är den viktigaste resurs som finns och vi måste investera i dessa så vi kan ta oss ur vård krisen.

Bli först att kommentera