Viktigt att skapa rätta förutsättningar

Av , , Bli först att kommentera 3

Vi i Miljöpartiet de gröna Umeå anser att det ska vara enkelt att medvetet satsa och investera på hållbara och klimatsmarta lösningar. Det är viktigt att vi som kommun skapar förutsättningar för våra medborgare att ta leva hållbart.

En av dem är att ta bort avgiften på bygglov för installation av solpaneler. Detta skapar också möjligheter för bygglovs handläggare att kunna lägga mer tid på andra frågor.

Vi ser även nu hur de kommunala bolagen satsats mer och mer på hållbara miljö investeringar. Vi har via de kommunala bolagen även satsar på att enkelt möjliggöra projekt som gör det enkelt att satsa klimatsmart.

Vi ser även på regeringsnivå om att man vill gå vidare med förslag på flera förenklingar i lagen om bygglov där inkluderat solceller.

Vi röd-gröna har under mandatperioden jobbat med att få till klimat investeringar för en klimatsmart framtid, där vi skapar rätt förutsättningar för medborgarna. Därför känns det riktigt bra att byggnadsnämnden beslutat idag att inom riktlinjer för solceller m.m antagit att det ska vara bygglovs fritt att montera anläggningar upp till 30kvm.

Min förhoppning blir även att efter regeringens utredning så kommer installation av solceller bli helt bygglovs fri oavsett storlek, samt att vi på lokalnivå ska kunna införa att kommunen också bistår med rådgivning för den som vill skapa sin egen solel. Inom de kommunala bolagen ska vi satsa på att investera i solceller på offentliga byggnader och underlättat mikroproducenters anslutning till nätet

Bli först att kommentera

Vem är det som saknar kunskap egentligen.

Av , , Bli först att kommentera 4

Liberalernas kortsiktiga och ansvarslösa politik blir bara mer och mer bekräftad efter deras utspel. Liberalernas gruppledare i Umeå väljer att angripa Miljöpartiets riksdagsman som deltog i debatten gällande kilometerskatten i Dorotea genom att ifrågasätta hens kunskaper. I sin blogg skriver Liberalen att då Miljöpartisten är från Skåne så saknar hen kunskaper om hur det ser ut i Norrland, i samma inlägg menar Liberalen även på att det ej finns någon problematik med utländska åkare i Sverige.

Att vi tycker olika i frågan är det ingen tvekan om, utan det är till och med bra, det skapar politik och debatt. Men tyvärr från Liberalernas sida blir det inget av detta heller då man bara gnäller och tycker allt är fel men samtidigt inte kommer med några egna förslag eller lösningar, man presenterar inga andra alternativ. Att kalla Miljöpartiets riksdagsman okunnig känns lite på dagisnivå och får mig att ställa frågan om vad som ger Liberalernas gruppledare rätten att uttala sig på detta sätt, vad har Liberalerna åstadkommit för något som ger rätt till ett sådant utspel??

I sin blogg skriver Liberalen att 80 % av alla godstransporter sker redan idag via ett svenskt åkeri och jag tolkar det som att Liberalerna menar att det ej finns en problematik med utländska åkerier eller chaufförer känns också lite oroande. Det Liberalerna behöver lära sig är granska och vara mer källkritisk mot sina källor och kanske se vad för ändamål och resultat källan vill uppnå. På samma sätt som Liberalerna skulle kunna presentera underlag som stödjer sitt 80% påstående så skulle jag kunna presentera för det motsatta. Ger detta rätt att kalla någon okunnig….nej det gör det inte. Utan det är utspel som detta samt avsaknaden av förslag och lösningar, avsaknaden av närvaro i den politiska debatten från Liberalernas sida som får mig att ifrågasätta deras kunskaper.

Att kilometerskatten lades på is för tillfället var för att vi röd-gröna ville omstrukturera förslaget, vi i MP har hela tiden haft en linje om att kilometerskatten inte ska ha samma inverkan och få samma genomslag där det saknas alternativ till väg transporter som exempelvis Norrland. Vi vill också bygga ut och utveckla infrastrukturen så att transporter blir mer och mer oberoende av fossila drivmedel. Men jag antar att detta också är något Liberalerna glömt att läsa på sig om. Jag finner det också oroande hur Liberalerna väljer att demonisera de företag i Sverige som väljer att satsa på hållbara och klimatsmarta lösningar, ett exempel på detta är träindustri jätten Martinssons. Jag hade istället välkomnat förslag från Liberalerna om hur man kan motivera och utveckla förutsättningar för företag som satsar som Martinssons, men tyvärr inget där heller.

 

Bli först att kommentera

Resekostnaderna i Umeå kommun

Av , , Bli först att kommentera 4

Igår på kommunfullmäktige hade Arbetarpartiet ställt en interpellation angående kommunens kostnader för studie resor. Jag håller med om att för en kommun i Umeås storlek och med den utvecklings potential vi har så är kostnaderna inte höga.

Det är viktigt att vi inom kommun har möjlighet till att vidare utvecklas och få bredare kunskaper och erfarenheter genom utbildningar. Att vi reser ger oss även möjligheter att dela erfarenheter med andra och marknadsföra Umeå, vi får möjlighet att bygga broar och relationer som gagnar Umeå. Det är också viktigt att vi i kommunen har en bra omvärldsbevakning.

Vi i Umeå står inför en tid av utveckling och tillväxt där vi tar oss mot en hållbar och klimatsmart riktning och i detta är det viktigt att vara uppdaterad om vad som händer runt om oss.

Dock är det också viktigt att vi i kommun inte spenderar hejvilt och att varje resa ska vara väll motiverat, vi bör nog också se över om hur vi kan bli mer digitala och utnyttja ny teknik och mötesformer.

Bli först att kommentera

Friskvårdstimme?!

Av , , Bli först att kommentera 3

Att stärka folkhälsan är något vi absolut ska eftersträva. Starkare och friskare medarbetare är en prioritering. Det är av högsta prioritering att få ner sjukskrivningstalen inom våra mest utsatta verksamheter. Dock ser jag inte hur moderaternas förslag ska kunna genomföras samt hur den ska kunna få den effekt de menar på. De verksamheter som har mest sjukfrånvaro och mest utsatta arbetsmiljöer som tex: vård, omsorg och skola kommer ej kunna ta del av detta, där ett fåtal medarbetare kommer kunna nyttja frisktimman. Detta medför en risk att skapa klyftor mellan olika yrkesgrupper samt ojämnställt inom kommunen då de yrken som all förmodan ej kommer kunna ta del av detta i sin verklighet är kvinno dominerade.

Hur kostnaderna för detta ska finansieras är heller ej utrett samt det saknas återkoppling från kommunens olika verksamheter om utfallet av denna motion och hur den kommer påverka de olika nämnderna. Det är behövs en konsekvensanalys och därför har vi i MP med S yrkat på att ärendet ska återremitteras. Det är viktigt att få en återkoppling av alla verksamheter och dess personal och ledare.

Bli först att kommentera

Umeå kommun ska inte ålders pröva EKB

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag har vi i MP Umeå i kommunfullmäktige debatterat och yrkat avslag till Sverigedemokraternas motion – Kommunal åldrsprövning av EKB
Vi i Umeåkommun ska lägga fokus på dem som kommit hit, ge stöd och trygghet där vi skapar en stabil tillvaro.Det handlar i grunden om att säkerställa att barnen växer upp under trygga och goda förhållanden och att deras behov av omsorg tillgodoses.

Vi i MP Umeå anser därtill att det inte är lämpligt ur ett barnrätts perspektiv att kommunerna som har i ansvar att tillgodose barnens behov samtidigt ska göra åldersbedömningar av desamma. Vår uppgift är att ta ansvar för individer som kommer till vår kommun oavsett vilket utfall som kommer i framtiden. Ansvaret för åldersbestämning ligger hos statliga Migrationsverket, det ligger under dem att pröva och avgöra detta. Det är inte kommuns plats eller ansvar att utföra detta vi ska istället ska vi hjälpa ensamkommande asylsökande barn med frågor rörande bland annat frågor om boende, skolgång och att utse god man och särskilt förordnad vårdnadshavare.

De barn som kommer hit har haft en otroligt tuff resa. De står ensamma i världen när de kommer över gränsen till vårt land. Då är det vår uppgift att göra allt vi kan för att ge dem stöd på bästa möjliga sätt. Barn är barn, oavsett om de är födda i Sverige eller om de har kommit till Sverige från andra länder, själva eller tillsammans med sina föräldrar. Att vara barn innebär att ha särskilda rättigheter vilka fastslås i barnkonventionen. Vi i Umeå kommun ska ge stöd och trygghet till alla individer som kommer till Umeå kommun, oavsett utfallet för dem i framtiden så måste vi under tiden finnas där och skapa trygghet och hjälpa dem bygga en grund i sin nya tillvaro.

Bli först att kommentera

Delat försörjningsstöd för att minska kvinnoförtryck.

Av , , Bli först att kommentera 6

Vi i Umeå kommun måste se över de riktlinjer som finns idag gällande utbetalningen av försörjningsstöd, där bidragen bör delas ut till hälften lika till båda partners i hushållet.

Studier visar att i de hushåll som får någon form av ekonomiskt bistånd så betalas det i regel ut till män, jag anser att detta skapar en plattform för en ojämnlik situation att dela bidragen lika ger en möjlighet till ökat ansvar och deltagande, man får ett ökat ansvar men även en ökad överblick och självständighet. Att dela ansvaret för ekonomin ökar jämnlikheten mellan parterna i hushållet.

Att låta mannen få hela bidraget kan sätta många kvinnor i en undergiven position mot mannen i hushålet där man måste hela tiden be om pengar till mat och annat, detta lägger en grund för ekonomisk förtryck mot kvinnor och kan leda till ekonomiskt våld.

Att dela på bidraget kan också ge en känsla av självständighet och kontroll som kan ge kvinnorna en möjlighet att lämna en relation som är dålig, för ofta är ekonomin en av huvudfaktorerna att man stannar kvar trots att man inte mår bra. Man ger ett ytterligare verktyg för att motverka våld i nära relationer, vi måste sudda ut mannens ekonomiska kontroll över kvinnan.

För mig känns det som en självklarhet att vi i Umeå ska se till att vi har delad utdelning av alla ekonomiska bidrag, vi måste nu se till att detta också blir genomfört i verksamheterna.

Bli först att kommentera

Liberalerna försätter att lämna skolan i sticket.

Av , , Bli först att kommentera 4

Ser att Liberalerna sågar skolkommissionens förslag. Man väljer att göra utspel om att det är ett oseriöst förslag. Efter att ha kört Sveriges skolpolitik i botten, där man drivit igen den ena misslyckade reformen efter den andra, reformer som oftast drivits mot lärarkåren och dem som jobbar i skolan. Kommissionen läger fokus på bla. Obligatoriska skolval och extra resurser till elever och skolor med särskilda behov. Jag finner det lustigt att Liberalerna i sitt utspel väljer att bortse att skolforskningen och de som arbetar i skolan välkomnar kommissionen utredning, detta visar bara mer på den negativa effekt Liberalerna haft på den Svenskaskolan. Jag tycker det är bra att Lärarfacken tar ställning emot Liberalernas agerande: ”Det är inte seriöst” säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

Den Svenska skolan står inför stora utmaningar, några har alltid funnits där men mycket är tyvärr efterspelet av Liberalernas botten körning av den Svenskaskolan. Jag tycker det är bra och nödvändigt att vi nu har samlat professionen och vetenskapen där inriktningen är mot eleven och dem som jobbar inom skolan. Liberalerna har dragit isär skolan och sänkt kunskapsnivåerna, vi måste få bygga upp en stark och jämlik skola med likvärdighet och genom detta höja kunskaps nivåerna. Elever ska kunna få en bra utbildning på en skola med breda och rätt resurser oavsett vilken kommun man bor i eller vilken skola man går i. En skola som delar upp elever efter bakgrund har ej samma förutsättningar för goda resultat som en skola där olika bakgrunder möts. Jag välkomnar kommissionens rapport där vi nu tillsammans med forskningen och skolvärlden kan ta fram  långsiktigt hållbar reform som både ger arbetsro och framtidstro för elev och lärare.

Det jag tycker är oseriöst är hur Liberalerna väljer att vinkla den del i kommissionens rapport om ”lottning” till skolor, först och främst så har inte regeringen tagit ställning till denna del, man kan också höra från vår skolminister Gustav Fridolin om att iden är inget som man är riktigt såld på. ”Lottningen” är en av flera förslag i rapporten om hur man ska kunna hantera och bryta de problem som finns i skolan idag. Nu ska förslagen genom olika remiss instanser och vi måste se vad utslagen blir från dessa.

Det enda som är oseriöst är Liberalerna själva och de borde ta sig en titt i spegeln och  inse hur dem drivit skolan till botten. Liberalernas utspel visar bara att man fortfarande lämnar skolor och elever med särskilda behov i sticket.

Bli först att kommentera

Felaktiga rapporteringar om livslängden för kärnkraften

Av , , Bli först att kommentera 2

Igår presenterades två delar i genomförandet av energiöverenskommelsen; förlängningen av elcertifikatsystemet och kärnavfallsfinansiering.

Fem partier (MP, S, M, C och KD) har enats om att tidigarelägga utbyggnaden av förnybar energi jämfört med det förslag Energimyndigheten lagt. Det är ytterligare 18 TWh som tillförs stödsystemet för förnybar energi. 18 TWh mellan 2020-2030 ska jämföras med det tidigare målet 30 TWh 2003-2020.

Per år är detta alltså en rejäl höjning av utbyggnaden. 18 TWh kan också jämföras med hela 3 kärnkraftsreaktorer. Förslagen om kärnavfallsfinansiering handlar om hur pengarna i Kärnavfallsfonden ska förvaltas. De fem partierna har ställt sig bakom förslaget från Strålsäkerhetsmyndigheten om placeringsreglemente, att räkna avgiften utifrån 50 års driftstid och höjda ekonomiska säkerheter hos kärnkraftsägarna om pengarna inte skulle räcka. Notera att Ekots rapportering imorse att överenskommelsen skulle handla om politiskt beslut om driftstid är fel. Det handlar om hur många år avgiften räknas utifrån. Det finns inget nytt beslut om driftstid för kärnkraftsreaktorerna. Driftstiden avgörs av marknaden utifrån förutsättningarna, det är marknaden som stänger kärnkraften.

Olönsam kärnkraft konkurreras idag ut av förnybar energi. Storsatsningen på förnybart som också nu tidigareläggs är det mest avgörande för kärnkraftens framtid och hur snabbt vi når 100 % förnybar energi. 4 av 10 reaktorer har redan beslutats att stängas före 2020. MP gick till val på att minst två reaktorer skulle stängas., så det har gått fortare än till och med vi hoppades. De fem partierna har enats om 100 % förnybar elproduktion år 2040. Regeringen har uttalat att omställningen sannolikt går fortare.

Bli först att kommentera

Vi måste behålla byggtempot i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 2
Har fått denna  insändare publicerat i VK idag.
Vi i Umeå kommun står inför en utmanande uppgift med att hantera bostadsbristen som råder i vår kommun. Vi är dock rätt ute och med det stöd från regeringen som vi får har vi nu kunnat att sakta men säkert börja bygga oss närmare en lösning gällande boende situationen i Umeå. Det som är viktigt här att vi ej stannar upp i byggandet och att vi under kommande år ska kunna leverera fler och fler bostäder.  Vi måste bygga uppåt 5000 nya lägenheter för att ens få en balans i ekvationen.

Det som bekymrar mig är dock att det finns viss lobby  verksamheter i Sverige som vill bromsa upp tempot, jag tolkar det som att man vill skapa en bättre ekonomisk utgångspunkt där man kan hålla priserna uppe på material och befintliga fastighets bestånd, ju mer vi bygger desto mindre blir det ju säljarens marknad.

Jag hoppas att vi i Umeå kommun ska kunna låta oss ej påverkas av dem som vill dra ner på tempot. Vi jobbar och måste jobba effektivare med att ha byggklar mark tillgänglig från kommunens sida samt att vi redan nu förstärkt upp på bygglov och plan sidan så att vi ska kunna hantera ärenden snabbare och bättre.  Mitt intryck från att sitta i AB Bostaden är även att det börjar bli billigare per/kvm att bygga idag än tidigare.

Umeå ska vara en attraktiv plats att leva och verka. Vi har med den bostadspolitik som förs av vår röd-gröna regering alla förutsättningar att kunna bygga ikapp mer och mer, vi måste skapa rätt förutsättningar får dem som vill bygga i Umeå.

Nasser Mosleh /MP Umeå

Bli först att kommentera

Liberalerna är naiva och ansvarslösa.

Av , , Bli först att kommentera 4

Liberalerna visar mer på hur kortsiktig och ansvarslös allianspolitiken är. I bloggen idag kan man återigen läsa om hur Liberalerna gnäller över olika skatte förslag som vår röd-gröna regering lagt fram, man gnäller och gnäller men tyvärr som vanligt så gnäller man utan att ge något annat förslag. Liberalerna börjar tyvärr bli mer och mer som Västerpartiet där man naivt sitter i ett hörn gnäller bara för gnällandets skull utan att försöka komma med någon lösning eller finna en lösning framåt.

Det som är mest oroande är att Liberalerna verkar ha identifierat de utmaningar vi i norra Sverige står inför, men ändå….gnäll, gnäll, gnäll och inga förslag till lösningar. I bloggen skriver Liberalerna att - Den grupp i samhället som kommer att påverkas mest av höjd bensinskatt, är de som inte har tillgång till något annat transportmedel än bil, alltså de som bor på landsbygden. I Norrland har vi av naturliga skäl, inte heller tillgång till ett väl utbyggt kollektivtrafiknät.

För det första så blir dubbelmoralen lite för genomskinlig, Liberalerna satt med i den allians regering som själva höjde bensin skatten under sin regerings tid. För oss röd-gröna är det just de som inte har några andra alternativ än fossil bilar som ligger i fokus, anser inte Liberalerna att dem som bor på landsbygden är värdiga en fungerande infrastruktur? Eller att bara för att man bor på landsbygden ska man inte kunna resa och röra sig lika enkelt som dem som bor längst kusten? För oss röd-gröna ska det  vara enkelt och tillgängligt att bo kvar på landsbygden. Priset på olja kommer bara att stiga samtidigt som klimatpåverkan kommer bli allt mer tydlig. Vad har Liberalerna för lösning när dem som bor på landsbygden inte kan rör sig fritt då oljepriset är skyhögt och det saknas infrastruktur?  Men med sin kortsiktiga politik och när man sitter i ett hörn och gnäller blir svaret… Jo ingen och Liberalerna lämnar klimatet och landsbygden i sticket.                                                                 Vi vill att det ska vara möjligt att transportera sig på landsbygden även i framtiden. Bensin priset idag ger utrymme för att kunna höja skatten. Trotts höjd bensin skatt är en liter billigare nu än tidigare. Detta ger oss utrymme att investera, vi måste utveckla en hållbar infrastruktur för tåg och buss där det ska vara enkelt och snabbt att resa, vi vill bygga ut de förnybara bränslena och underlätta för ett fossilfritt resande. Vi måste satsa på att främja utvecklingen av förnybara drivmedel.

Vidare skriver Liberalerna att – Sen skulle skatten heller inte ge något tillbaka till Norrland. De miljarderna som staten skulle få tillbaka i nettointäkter per år, ska investeras i järnvägar i södra Sverige.                                                                                                                                                                   Det måste vara svår för Liberalerna att erkänna vår röd-gröna politiks framgång, redan nu har vi förbättrat förutsättningarna för Norrbotniabanan, satsningar på Norrtåg, genom klimatklivet inversterar vi mer än någonsin i framtiden. Vi får mer och mer bevis också på hur vår politik genomsyras i näringslivet och hur större aktörer börjar ställa om sina transporter till fossilfritt, ett bra exempel på detta är Martinssons som är ledande inom träindustrin.

Liberalerna med alliansen hade ansvaret för landsbygden i åtta år och utvecklingen gick åt fel håll, man har rustat ner landsbygden.  Över 14000 statliga jobb försvunnit från landsbygden, man har negligerat bredbandsutbyggnaden, järnvägsunderhållet samt att vidare utveckla infrastrukturen för ett levande inland. Liberalerna har lämnat landsbygden i sticket och man blundar för de utmaningar som väntar. Naivt och ansvarslöst!!

Bli först att kommentera