Bekämpa fattigdomen är en avgörande del i klimatomställningen.

Av , , 1 kommentar 5

Som ordförande för Fairtrade Umeå så hade vi går nöjet att anordna en föreläsning med Sveriges egen klimatguru Pär Holmgren. En punkt som Pär lyfte var att enligt hen så var den viktigaste utmaningen att få bukt med gällande de mål som agenda 2030 presenterar att bekämpa fattigdomen i världen och jag håller med. I fattiga regioner så saknas resurser för att en på allvar kunna satsa på ett omställningsarbete, även om viljan finns. Vi ser också mer och mer hur påtagliga klimat och naturkatastroferna har blivit på senare år och vi ser hur det är fattiga regioner som drabbas hårdast av dessa klimatförändringar, detta oftast då dessa regioner är beroende av jordbruk för sin överlevnad, ett jordbruk som nu allt för ofta utplånas. Tyvärr blir också en av följderna av detta att antalet hungriga människor i världen ökar. Vi har alla ett gemensamt ansvar för klimatet och vår jord och som ledande land i klimatomställningen är det viktigt att vi stärker arbetet mot att bekämpa klimatförändringar, fattigdom och tryggad livsmedelsförsörjning. En åtgärd för detta är att vi investerar i jordbruk i de mest utsatta länderna.

Det är med glädje vi nu kan presentera att Miljöpartiet genom regeringen fått igenom att Sverige kommer att under de kommande tre åren ge en halv miljard kronor till den Internationella jordbruksutvecklingsfonden (IFAD), ett specialiserat FN-organ som stödjer fattiga kvinnor och män i fattiga regioner runt om i världen för att säkra och utveckla ett hållbart jordbruk. Genom detta kan vi stärka fattiga regioner genom att via jordbruket kunna sälja varor på lokala marknader eller starta sina egna företag som leder till ökade inkomster och förbättrade levnadsvillkor. Genom detta kommer dessa regioner kunna stärka sitt arbete med klimatomställningen och jämställdhet.

IFAD främjar utvecklingen i fattiga regioner och hållbar livsmedelsproduktion genom förmånliga lån och gåvor och integrerar miljöaspekter, klimatanpassning och jämställdhet. Många IFAD-stödda program riktar sig till de allra fattigaste personerna och genomförs i avlägsna områden runt om i världen, där få andra organisationer är aktiva. IFAD:s projekt främjar ofta småskaligt jordbruk och inkluderar särskilt unga personer, kvinnor, och ursprungsbefolkningar. IFAD har ett globalt mandat att arbeta med fattigdomsbekämpning och är verksamt i 96 länder över hela världen. Från 2010 till 2015 har IFAD:s verksamhet bidragit till att lyfta 24 miljoner människor ur fattigdom.

1 kommentar

Fossilfria transporter i hela landet

Av , , 1 kommentar 4

El, flytande biodrivmedel och biogas är de förnyelsebara drivmedel som står till buds när transportsektorn ska bli 100 procent fossilfri. Om Sverige ska vara ett föregångsland måste vi redan nu ta fram en plan för hur såväl väg, sjöfart- och i möjlig utsträckning även luftfartens energiförbrukning ska kunna bli fossilfri till 2030. Utgångspunkt måste därvid vara att hela kedjan fungerar. Det vill säga, produktion och distribution av hållbara alternativ måste säkerställas samtidigt som efterfrågan garanteras genom att fordon som tankar biogas eller laddar med laddstolpen finns på marknaden. Styrmedel måste rikta in sig på samtliga områden, med inriktningen att fossila drivmedel ska sluta säljas 2030.

För att få till stånd ökad användning av biodrivmedel krävs långsiktiga spelregler som gör att företag vågar göra nödvändiga investeringar i hållbar biodrivmedelsproduktion. Därför har Miljöpartiet i regeringen infört världens mest ambitiösa reduktionsplikt, en lag som kräver att drivmedelsföretagen successivt reducerar det fossila innehållet i de flytande bränslena. Lagen bör kompletteras med ett tydligt slutdatum för när den sista tanken med fossilt bränsle säljs. Miljöpartiet verkar för att allt fordonsbränsle i Sverige ska vara 100 procent förnybart 2030.

1 kommentar

Man kan inte sälja skinnet innan man skjutit björnen

Av , , Bli först att kommentera 6

Under den senaste tiden har man kunnat se olika utspel från framträdande Miljöpartister om att man kan tänka sig styra med Moderaterna om det skulle bli maktskifte. Idag kan man se ytterligare utspel om hur man vill samarbeta hellre med V än med L eller C i en kommande röd-grön styrd regering. Man stödjer sina uttalanden med att man måste vara pragmatisk och det viktigaste är att till vilket pris som helst hålla den gröna rörelsen levande.

För mig blir detta mycket märkligt, hur kan man redan nu måla upp scenarion om med vem man vill och inte vill samarbeta med? Valet är den 9 september och efter det kan man börja arbeta fram olika konstellationer. För mig är det viktigast som Miljöpartist att vi håller oss till vår politik och våra gröna värderingar och inte att man nu ska, i mina ögon försöka bjuda ut sig till högst bjudande. Jag tycker att dessa ledande på riksplanet måste sluta skicka upp alla dessa ”testballonger” vilket förvirrar och skapar oro bland våra medlemmar och våra väljare.

Är dessa miljöpartister redo att exempelvis stödja moderaterna som i sin tur samtidigt får stöd av SD?? Det är inte jag i alla fall. Eller är dessa miljöpartister redo att kompromissa bort ytterligare medlemmarnas vilja för att få hålla kvar vid någon form av makt??

Jag är dock mycket tacksam över Gustav Fridolins uttalande idag om att man inte idag kan eller vill specificera hur framtidens politiska strukturer kommer se ut.

Bli först att kommentera

Ruttna äpplen ska bort från byggbranschen.

Av , , Bli först att kommentera 4

Det byggs just nu rekord mycket i Sverige och byggbranschen är i ett mycket lukrativt läge. Med vår röd-gröna politik så har vi verkligen fått fart på bostadsbyggandet igen. Men allt har en baksida och byggbranschen är en del som ibland kopplats till mindre bra rubriker som fusk och mindre legitima verksamheter. I en sådan lukrativ bransch är det viktigt att se till att regler och lagar följs och att man säkrar kvaliteten och arbetarnas rättigheter. Majoriteten av alla inom byggbranschen gör ett bra jobb men för att rensa bort de ruttna äpplena så lägger vi fram en ny kraftfull lagstiftning som bla innebär ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen, där man säkrar löner och motverkar osund konkurrens och monopolbildningar.

Jag tycker detta är en viktig markering mot dem som inte följer reglerna och en viktig åtgärd att stärka villkoren för alla seriösa och duktiga entreprenörer inom byggbranschen så att dessa inte riskerar att konkurreras ut av de som fuskar med skatten, struntar i säkerheten eller inte betalar ut rätt löner.

Förslaget bygger på att en arbetstagare i bygg- och anläggningsbranschen som inte får lön ska kunna få betalt av det företag som anlitat arbetstagarens arbetsgivare. I andra hand ska huvudentreprenören ansvara. Om entreprenörsansvaret aktualiseras så kan den entreprenör som betalat arbetstagarens lön i efterhand kräva ersättning från arbetsgivaren. Förslaget förväntas ha en preventiv effekt och göra det svårare för oseriösa aktörer att verka genom noggrannare kontroller av vilka underentreprenörer som släpps in på svenska byggarbetsplatser. I förslaget presenteras också att arbetstagaren och arbetstagarorganisationerna ska ha rätt till information om aktörerna i entreprenadkedjan. Brott mot informationsskyldigheten föreslås kunna leda till skadestånd. Enligt lagförslaget ska parterna på arbetsmarknaden fortsatt kunna reglera frågan om entreprenörsansvar i kollektivavtal som då ska tillämpas i stället för lagstiftningen. Entreprenörsansvaret föreslås gälla både inhemska och utstationerade arbetare.

Genom att nu riva upp lex laval så hoppas jag att fler myndigheter kommer samarbeta bättre för att motverka osund konkurrens och att vi stärker fackförbundens möjligheter att kräva svenskt kollektivavtal på arbetsplatserna, detta kommer vara en avgörande pusselbit för att stärka kvaliteten och säkerheten för själva bygget och arbetarna.

Bli först att kommentera

Miljöpartiets klimatfärdplan – så ska vi leva upp till Parisavtalet

Av , , Bli först att kommentera 3

Miljöpartiet presenterar i dag en klimatfärdplan med 142 åtgärder som ska göra så att Sverige lever upp till Parisavtalet. Vi utmanar övriga partier att matcha oss!

Vi har ett val, vi kan vara de som tog problemen på allvar och gjorde det som krävdes. Eller så väljer vi att vara de som med öppna ögon brände upp resurserna på jorden och förutsättningarna för ett gott liv. Klimatet kan inte vänta. Det handlar om #nu.

Därför presenterar Miljöpartiet i dag en klimatfärdplan som samlar totalt 142 åtgärder som tar avgörande steg mot att Sverige lever upp till våra åtaganden inom Parisavtalet och tar det internationella ledarskap som världen behöver.

Läs Miljöpartiets klimatfärdplan.

Läs Miljöpartiets klimatfärdplan (kortversion)

Bli först att kommentera

6 förslag – vi satsar på tågen!

Av , , 1 kommentar 6

Sverige ska åter bli ett av världens mest moderna tågländer. Vi presenterar sex förslag för bättre och snabbare tåg!

Järnvägen kommer ha en avgörande roll för att uppnå målet om att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland.  Sverige ska bli ett internationellt föredöme i omställning till hållbara transporter. Nu presenterar vi sex förslag för snabbare och bättre tåg i Sverige.

Klimatet kan inte vänta. Detta är investeringar som Sverige behöver göra nu!

1.  Snabbare tåg och nya spår

Genom att bygga nya stambanor för höghastighetståg ökar den totala kapaciteten i järnvägsnätet. Så skapas goda förutsättningar för att utöka godstrafiken på räls liksom den regionala tågpendlingen. Miljöpartiet vill att utbyggnad av moderna höghastighetsbanor ska ske så snabbt som möjligt och kan därför tänka sig att finansiera satsningen med hjälp av lånefinansiering. Parallellt med att nya stambanor för höghastighetståg byggs vill Miljöpartiet göra investeringar i andra nationella stråk, så som Norrlandskusten och Stockholm – Oslo.

2. Offensiv upprustning av befintlig järnväg

Parallellt med utbyggnad av höghastighetsbanor krävs offensiva satsningar på den befintliga järnvägen. Investeringar i järnvägen är inte ett val mellan höghastighetsbanor och att satsa på befintliga banor, ska vi nå våra klimatmål måste vi göra båda två. Ingen som idag pendlar med tåg ska få det svårare att göra det i framtiden, därför måste särskild omsorg tas om banor som används för regional pendling.

3. Nollvision för tågstrul

Miljöpartiet vill ha en nollvision för tågstrul. En nollvision för tågstrul bör antas av regering och riksdag och Trafikverket ska få i uppdrag att arbeta tillsammans med berörda parter för att det ska uppnås och bör utöver uppföljning och besiktning också bedriva delar av underhållet själva.

4. Tåg till Europa

Miljöpartiet vill att SJ får i uppdrag att både erbjuda attraktiva avgångar till våra grannländer samt att sälja biljetter till alla större städer i Europa. Sverige bör också agera pådrivande för att de europeiska tågbolagen samordnar en europeisk tidtabell mellan huvudstäder och andra viktiga orter, precis som det finns för flyg.

5. Ett nationellt biljettsystem

Miljöpartiet vill vi se ett nationellt, enhetligt biljettsystem för all järnvägs- och kollektivtrafik ska utvecklas och införas i hela Sverige. Systemet ska ge möjligheten att ha gemensamma rabattårskort som gäller i hela landet.

6. Mer gods på räls

För att minska utsläppen från godstransporterna vill Miljöpartiet att mer långväga gods ska gå på räls och till sjöss. Därför vill vi vid sidan av utbyggnad av järnvägen, införa en differentierad avståndsbaserad skatt på lastbilar, en så kallad vägslitageskatt.

1 kommentar

Gröna jobb är vägen för en levande landsbygd

Av , , 1 kommentar 3

Det är viktigt att vi får en levande landsbygd. För att få detta måste vi investera i en hållbar infrastruktur med hållbara kommunikationer, där människor och varor enkelt, snabbt och miljö-vänligt kan förflytta sig mellan länets orter. Det är också viktigt att se till att samhällsservicen finns tillgänglig för alla delar av landsbygden. Redan nu kan vi se hur vi i Miljöpartiet genomfört åtgärder genom regeringen där vi satsat på att bygga ut och säkra den digitala infrastrukturen vilket jag hoppas ska kunna återskapa utbildnings säten på landsbygden men också skapa en plattform där det lokala näringslivet kan knyta åt sig innovativa företag som genom ett modernt digitala samhälle finner sina säten ute i landsbygden. Att skapa förutsättningar där både människor och produkter enkelt, snabbt och hållbart kan röra sig kommer sudda ut de flesta av de hinder företag ser för att skapa sitt säte utanför de större städerna.

Men en av de viktigaste pusselbitarna för att kunna bo och leva på landsbygden är att vi lyckas skapa arbetstillfällen och uppmuntra företagande genom att vi skapar förutsättningar så att företag vill utveckla och etablera sig. Jag tror starkt på att nyckeln till detta är små och medelstora företag. För att underlätta för dem har vi i Miljöpartiet via regeringen bla infört det så kallade växa-stödet. Stödet innebär att enskilda näringsidkare som anställer sin första personal får kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter det första året. Vi har också underlättat för företagen genom att minska deras ansvar för sjuklönekostnaden, ett förslag som många företagare lyft upp som viktigt.

Jag tror starkt på också att landsbygden har en centralroll inom klimatomställningen, det är på landsbygden som vi kommer se utvecklingen av nya branscher med nya jobb inom jordbruk, energiproduktion och skogsbruk. Där vi kommer kunna producera vår egen mat, biobränslen och ta fram nya hållbara råvaror och material. Det är med bakgrund till detta som vi i Miljöpartiet genom regeringen gett Tillväxtverket i uppdrag att betala ut nära 70 miljoner kronor per år i tre år till de kommuner ute på landsbygden. Genom detta kan vi stärka kommunernas förutsättningar att utveckla företagsklimatet och näringslivet och ge en injektion med syftet är att förbättra möjligheterna att utveckla nya hållbara branscher och nya gröna jobb. För oss i Västerbotten kommer bla Vindeln, Lyksele, Bjurholm, Dorotea, Åsele och Vilhelmina kunna söka uppåt 1,76 miljoner kronor per år från Tillväxtverket mellan 2018 och 2020. Kommunerna får själva avgöra vad medlen ska användas till, förutsatt att pengarna går till näringslivsutveckling och satsningar på att förbättra företagsklimatet. Jag hoppas att detta blir en del som stärker oss som en region som driver hållbart framåt där vi blir Sveriges ledande klimat region.

1 kommentar

En bättre skola med Miljöpartiet

Av , , Bli först att kommentera 2

Det är viktigt med en jämlik skola, där vi satsar på lärare och elever. Där vi lyfter läraryrket med bättre arbetsvillkor och högre löner och där vi har resurser så att alla elever ska klara skolan. En bra skolgång lägger grunden för hela livet framåt. Skolan ska se till alla elevers behov och detta bygger en stark kunskapsnation och det är viktigt att lärare får fokusera på lärande och sina elever så att ingen lämnas efter och samtidigt att ingen heller hålls tillbaka.

Miljöpartiet har genom sin position i regeringen tagit skolan framåt, vi har med vår politik visat att vi tar ansvar för dem inom skolväsendet. Vi har satsat för att och resurserna inom skolan så att eleverna får mer tid med sina lärare, lärarna får mer tid för sitt arbete och klasserna kan bli mindre.  Skolan ska ge alla elever samma chans. Oavsett var de kommer ifrån eller vilka föräldrar de har. Vi har också satsat på att stärka lärarna där vi tar till vara på den kompetens som finns och där vi får fler engagerade lärare.

I en välfungerande skola är det viktigt att elever ska få rätt stöd i rätt tid, där man som lärare har de resurser som krävs för att kunna ge extra stöd för att få med sig läsningen, skrivandet eller räknandet och där stödet enkelt och snabbt kommer på plats.

Därför presenterar nu Miljöpartiet via regeringen förslag på en garanti för tidiga stödinsatser som ska kunna säkerställa att elever för behövda insatser i tid. Det är viktigt att alla får de bästa förutsättningarna att lära sig läsa, skriva och räkna är avgörande för att varje elev också ska kunna tillgodogöra sig kunskaper i skolans övriga ämnen. Skolinspektionens granskningar tyder på att stödinsatser ofta sätts in för sent, och inte alltid är anpassade efter elevens individuella behov och detta måste vi justera omgående.

Bli först att kommentera

Konsumentinformation för fler aktiva klimatsmarta val.

Av , , Bli först att kommentera 5

En viktig punk i den klimatplan som vi i MP kommer att gå till val på är att flyget ska redovisa sina utsläpp. Idag är flyget befriat från skatter där man tar ansvar för den klimatpåverkan, flyget måste som andra transportbranscher bära sina egna klimatkostnader. Men på samma sätt som nu flyget står inför utmaningen att ta sitt klimatansvar så måste också flyget kunna för sina kunder redovisa en konsumentinformation där det klart och tydligt redovisas allt som påverkar klimatet med just den flygresan. Detta är något som redan åligger bil och lastbilsbranschen så även här ska inte flyget slippa ta samma ansvar som de övrigt fossil användande branscherna.

Det är viktigt att vi skapar förutsättningar för att människor ska enkelt kunna göra hållbara och klimatsmarta val, för att omställningen ska lyckas så måste mycket gå smidigt och enkelt för medborgarna. Därför måste det vara högst rimligt att som andra branscher bör också flyget ha en märkning av flygresor så att konsumenter kan göra medvetna val. Jag tror också att när man enkelt kan se och jämföra så blir det mer påtagligt hur klimatpåverkan blir och man gör då fler hållbara val.

Redan nu har vi i Miljöpartiet genom regeringen fått igen två åtgärder för att minska flygets klimatpåverkan. Dels den flygskatt som införs den första april, dels tillsätts inom kort en utredning om hur inblandningen av biobränsle i flygbränslet ska kunna öka och jag håller med om att redovisning av flygresor klimatpåverkan är ett ytterligare steg vi måste ta.

Under de senaste åren har vi kunnat se hur bil och lastbilsbranschen är inne i en omvandling just nu, vi ser fler och fler innovativa lösningar på fossilfria transporter, så när producenterna för vägfordon börjar satsa för att tar sitt ansvar så måste flygindustrin också ta sitt ansvar.

Men jag tycker att kravet på konsumentinformation inte ska stanna här, för att enklare kunna göra medvetna val i sin vardag så räcker det inte bara att ställa krav mot de mest självklara branscher som har en inverkan på klimatet, utan jag vill se samma konsumentinformation också när vi köper mat, handlar kläder osv. På detta sätt blir det enklare att göra smarta val i sin vardag och man får ett bättre perspektiv på sin egen klimatpåverkan vilket jag tror kommer leda till att man gör fler aktiva smarta val för klimatet.

Bli först att kommentera

Biblioteken är ett viktigt nav för hela samhället.

Av , , Bli först att kommentera 5

Biblioteket är en viktig mötesplats där människor med olika bakgrund och förutsättningar kan mötas och ta del av kunskap, litteratur och kultur. En plats som står för en stor kunskap och en enorm kompetens. Bibliotek erbjuder alla en plats för samverkan och där alla kan få ta del av kultur till lika förutsättningar. Framför allt så blir också biblioteken en viktig del för landsbygden och fungerar många gånger som ett nav för evenemang, kultur, samhällesviktig information och samhällsnytta. I många orter är biblioteken samhällets samlingspunkt. Enligt bibliotekslagen ska varje kommun ha folkbibliotek men antalet folkbibliotek och biblioteksfilialer minskat, vilket är en oroväckande trend som framförallt slår mot människor som lever på landsbygden.

Nu har vi i Miljöpartiet drivit igen att det ska satsats ytterligare i folkbiblioteken över hela landet. Med Miljöpartiet i ansvarande position för kulturen så kommer regeringen att satsa 250 miljoner per år i tre år på detta projekt. Satsningen kommer ske via statens kulturrådet som fått i uppdrag i att genomföra satsningen och fördela pengarna. Satsningen ska genomföras i samverkan med Kungliga biblioteket utifrån nationella strategiska överväganden och i dialog med andra berörda aktörer. En del av satsningen, 25 miljoner kronor per år, tillförs kultursamverkans modellen där bl.a. medel till bibliotek, läs-och litteraturfrämjande fördelas. Statens kulturråd kommer också överväga kommunernas olika förutsättningar och ta fram en strategi som bygger på att få så långvariga bestående effekter av satsningen. Det är viktigt att vi stärker bibliotekens resurser så att de kan fortsätta ge den samhällsnytta som bibliotek gör och att vi kvarhåller den viktiga roll biblioteken haft runt om i våra samhällen.

Bli först att kommentera