VA-problematiken i Västerbotten får kritik av EU

Av , , Bli först att kommentera 7

VA fråga är en av de större utmaningar som vi står inför och vi står inför omfattande åtgärder som kommer kräva enorma resurser. Fler börjar bosätta sig utanför centrum fyrkanten och närliggande ”villaområden”, fritidshus etableras med permanent boende. Samtidigt bevittnar vi konsekvenserna av enskilda avlopp som är uppbyggda på gammal teknik som har förödande konsekvenser på miljön, konsekvenser som lett till den omfattande VA debatt som finns idag. Vi behöver få bort enskilda avlopp som släpper ut för höga mängder av fosfater och föroreningar ut i naturen som leder till en kraftig biologisk obalans och rubbar ekosystemen, med förödande konsekvenser för vatten, natur och djurlivet.

EU-kommissionen har sedan 2010 riktat kritik mot Sverige för att det finns svenska avloppsreningsanläggningar som inte klarar avloppsdirektivets krav på rening och kontroll. Kritiken omfattar också tyvärr oss i Västerbotten. I de direktiv som finns har EU-kommissionen rätten att inleda överträdelseärenden om den anser att en medlemsstat inte följer ett direktiv och i förlängningen stämma medlemsstaten inför EU-domstolen.

Det är mot bakgrund till detta som regeringen nu håller möten med ansvariga kommuner och länsstyrelser om hur vi ska kunna åtgärda problematiken, en problematik som varit kända i flera år men som nu börjar få allt för omfattande konsekvenser om ingen åtgärd sker snarast. Det är angeläget att de reningsverk som berörs blir åtgärdade så fort som möjligt annars riskerar i förlängningen mycket höga böter samt att problematiken bara blir värre och värre och situationen kommer sluta med att vi står inför en akut problematik som kommer kräva ännu mer resurser samt ha haft en större negativ påverkan på miljön, detta är en risk vi inte har råd att ta.

Vid mötet kommer miljöministern, tillsammans med tjänstemän från Miljö- och energidepartementet, Naturvårdsverket och Svenskt Vatten, att gå igenom om de brister som EU-kommissionen har pekat på, vilka skyldigheter kommunerna och länsstyrelserna har och vilket stöd myndigheterna och organisationerna kan ge. Jag hoppas att detta också får upp ögonen för berörda statsråd och myndigheter om vilka utmaningar vi som kommuner står inför, det talas om kostnader i miljardklassen samtidigt som enskilda boende står inför en hög anslutnings kostnad. Jag anser att det bör övervägas ett större statligt stödpaket för detta så att ekvationen ska kunna gå ihop. Jag hoppas också på att regeringen kan ta fram resurser och direktiv som omfattar hur ny teknik och innovativa lösningar ska kunna bli ytterligare ett verktyg för att säkra miljön, ekosystemen och den biologiska mångfalden samtidigt som man kan förse med hållbara VA-lösningar.

Bli först att kommentera

Bättre förutsättningar för fossilfria transporter

Av , , Bli först att kommentera 7

Det är viktigt att skapa förutsättningar för medborgare att enkelt kunna ta ett aktivt kliv och få en klimatsmart och hållbar vardag. Det är upp till oss i politiken att se till att detta blir så smidigt som möjlig för att få fler att aktivt ändra sina vanor så att vi får en bättre klimatpåverkan. Vi ser också nu hur tekniken och nya innovativa lösningar ger oss nya möjligheter att transportera oss fossilfritt. Vi ser varje dag hur bla hur el och biogas transporter tar allt mer marknadsandelar och det är viktigt att vi ser till att ha rätt infrastruktur tillgänglig får att stimulera dessa marknader ännu mer.

Med bakgrund till detta är det en mycket viktig pusselbit i klimatomställningen att regeringen nu har beslutat att ge Trafikverket i uppdrag att göra en översyn av hur tillgången till ladd infrastruktur längs större vägar och hur detta ska kunna byggas ut kan främjas.

Idag har tillgången till snabbladdare ökar i Sverige men att det fortfarande finns områden med begränsad tillgång exempelvis längs vissa större vägar, vilket nu Trafikverket ska se över och utveckla vidare. I uppdraget ingår även att:

-Bedöma hur behovet av ladd infrastruktur på större vägar förväntas utvecklas

-Analysera vilka nyttor, kostnader och andra konsekvenser som en utbyggnad av snabbladdare längs större vägar kan föra med sig

-Analysera möjliga affärsmodeller som kan främja en tillräcklig utbyggnad.

Tack vare regeringens satsning på ladd infrastrukturen har många kommuner satsat på infrastruktursatsningar inom centrum områden. Nu ger vi röd-gröna ytterligare möjligheter att ta nästa steg för att också kunna öka ladd infrastrukturen längs större vägar i hela landet

Bli först att kommentera

Förslag mot vinster i välfärden

Av , , 1 kommentar 9

Regeringen presenterade tillsammans med Vänsterpartiet ett förslag för att få slut på den orimliga vinstjakten inom välfärden genom att införa vinstbegränsningar efter en flerårig process. Regeringen och V går fram med en proposition om krav på tillstånd att ta emot offentliga medel som inkluderar en vinstbegränsning. Denna lagrådsremiss är ett steg i den processen.

Miljöpartiet anser att övervinster inte hör hemma i skolan eller inom vård och omsorgen. Däremot värnar vi om valfrihet och mångfald för att tillgodose alla människors olika behov och se till att välfärdssektorn håller hög kvalitet.

Därför är vi mycket nöjda med att de ideella välfärdsföretagen slipper vinstbegränsningar som inte alls spelar på samma plan som exempelvis privata storföretag. Om regeringens och Vänsterpartiets förslag får stöd i riksdagen tror vi att den idéburna sektorn kommer få sig en rejäl skjuts när samtidigt de kommersiella inslagen i välfärden minskar.

1 kommentar

Vi röd-gröna stärker arbetet kring psykisk ohälsa hos barn och unga

Av , , Bli först att kommentera 4

Vår röd-gröna regering fortsätter att jobba vidare med att stärka jämlikheten i samhället och stärka situationen för dem som befinner sig i de mest utsatta livssituationerna, denna gång med ytterligare satsningar på barn och unga. Regeringen har nu get Socialstyrelsen i uppdrag att fördela 100 miljoner kronor i statsbidrag under 2018 för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa. Samtidigt stärker vi röd-gröna genom att rikta statsbidrag på totalt 360 miljoner kronor för att stärka bemanningen inom den sociala barn och ungdomsvården runt om i landet.

Det är viktigt att kunna ge de barn och unga som är i behov av insatser från socialtjänsten de resurser som behövs, detta blir också extra viktigt då många av dessa barn tillhör de mest utsatta i vårt samhälle. Allt fler barn och unga utsätts för svåra händelser och har svåra livsvillkor vilket ökar risken för att utveckla psykisk ohälsa. Därför är det viktigt att socialtjänstens har tillräckligt med resurser med rätt förutsättningar för att möta barn och unga med psykisk ohälsa.

Genom socialstyrelsen ska kommunerna bland annat använda medlen för kompetensutveckling för att öka förutsättningarna att riskfaktorer som leder till psykisk ohälsa uppmärksammas. Personal ska också arbeta mer med att motivera barn och unga att söka hjälp från hälso- och sjukvården. Genom satsningen hoppas regeringen också på att stärka samverkan mellan kommuner och landsting i de fall barn och unga behöver insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst. Detta är en mycket viktig pusselbit så att barnen inte hamnar i ett byråkratiskt vakuum då olika stuprör jobbar med samma ärende utan att ha samverkan som oftast leder till resursslöseri men främst att barnets upplevelse av hanteringen kan få ett negativt och besvärligt intryck.

Förutom kompetensutvecklingen ska medel riktas så att kommunerna kan stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården, genom att rekrytera fler socialsekreterare, arbetsledare och administratörer för att frigöra tid åt socialsekreterarnas myndighetsutövande.

Bli först att kommentera

Arbetet mot mäns våld mot kvinnor utvecklas och stärks

Av , , Bli först att kommentera 10
Vår röd-gröna regering har under en längre tid satsat extra resurser på att stärka kvinnors roll och jämställdhets frågor. Man har alldeles nyligen invigt jämställdhetsmyndigheten i Göteborg, Jag har tidigare skrivit om hur vi röd-gröna satsat mer på att stärka kvinnors hälsa, förbättra situationen för dem i skyddat boende med mera.
Nu satsar vi röd-gröna ytterligare för att motverka mäns våld mot kvinnor. Stödet kommer att riktas mot länsstyrelserna och dess pågående arbete mot mäns våld mot kvinnor. Stödet är på 90 miljoner kronor för 2018, som är en ökning på 30 miljoner kronor från 2017. Genom att stärka arbetet för att förebygga mäns våld mot kvinnor vill regeringen se förbättrade insatser till enskilda barn och vuxna med stöd av övergripande regionala strategier och handlingsplaner. Länsstyrelserna ska också ska bättre förutsättningar för samverkan mellan kommuner, landsting, regionala myndigheter och det civila samhället.
Regeringen kommer också utse länsstyrelsen i Östergötland att hålla i det projekt som kommer inrymma det särskilda nationella uppdraget för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Inom projektet kommer det också ligga stor fokus på att förebygga och bekämpa barnäktenskap, tvångsäktenskap samt könsstympning av kvinnor och flickor. Länsstyrelsen ska bland annat tillhandahålla stöd och information till yrkesverksamma som kommer i kontakt med berörda grupper, stödja myndigheter, övriga länsstyrelser och utveckla ett program för våldsförebyggande arbete med föräldrar.
Arbetet med att förebygga mäns våld mot kvinnor måste hela tiden utvecklas och det är viktigt att vi i politiken främja förebyggande insatser mot våld. Jag hoppas att nästa steg kommer att bli vi kan ändra lagen och äntligen få igenom Lex lotta. Med Lex lotta kan myndigheter få ytterligare verktyg och stöd som behövs för att lagföra de män som utövar våld mot kvinnor och mer effektivt stödjer den som är utsatt för våld.
Jag är stolt över vår röd-gröna regering som jobbar hårt med jämställdhets frågorna och hur de nu riktat resurser till att arbeta mot mäns våld mot kvinnor som gör det enklare att stärkt upp de verksamheter som jobbar med detta.
Bli först att kommentera

Nu blir det enklare för småföretagen att anställa

Av , , 1 kommentar 2

För oss i MP har det länge varit en viktig fråga att värna villkoren för småföretagare. En viktig åtgärd som vår röd-gröna regering har genomfört är att sänka tröskeln för att anställa som för många företagare är ett stort steg.

Från miljöpartiet sida har vi föreslagit och fått igenom en skatterabatt för första medarbetaren. Förslaget innebär att företagare nu har möjlighet att anställa sin första medarbetare utan att behöva betala full arbetsgivaravgift på lönen under det första året. Detta ger småföretagare att kunna enkelt möta behoven från sina respektive marknader genom att expandera sin egen verksamhet och samtidigt få stärkta resurser för att enkelt kunna hantera den period verksamheten ofta är lite mer känslig ekonomiskt under expansionsfasen. Arbetsgivaravgiften kommer att sänkas med ca 21%.  Förslaget gäller både enskilda firmor, ABn och HBn. Detta innebär att uppåt 300000 företag har fått stärkta resurser för att anställa och expandera sina verksamheter.

Vi röd-gröna har gjort det enklare att expandera sin verksamhet från att vara egen företagare till att bli arbetsgivare är stort steg som innebär både mer ansvar och fler möjligheter. Att det går bra för våra företag är en viktig pusselbit i samhällsstrukturen och kommer samtidigt att se till att minska arbetslösheten och att alla som kan jobba också har ett jobb att gå till.

Detta blir ett gott exempel hur man genom att ta ansvar för flera områden kan få en enhetlig framgång som gynnar alla, genom skattehöjningar på miljöområdet skapar det utrymme som behövs för att genom en grön skatteväxling kunna möjliggöra satsningar som detta.

Genom att höja skatter på det som vi vet förstör vårt samhälle och vår planet, utsläpp och ineffektiv resursanvändning Kan vi nu sänka skatter på företagande och arbete.

 

1 kommentar

Regeringen stärker barnperspektivet för dem i skyddat boende

Av , , Bli först att kommentera 2

Nu förslår vi röd-gröna i regeringen om åtgärder som ska stärka barnperspektivet för barn och unga som befinner sig inom skyddat boende. Mäns våld mot kvinnor är en av samhällets största utmaningar och får också ofta ett otäckt efterspel när det gäller barn som också har utsatts för både fysiskt och psykiskt våld. Det är viktigt att barn som utsatts och får uppleva våldet i nära relationer får rätt stöd och insatser tidigt. Ofta kan det vara svårt för barnet att förstå vad som har hänt och ur deras perspektiv kan nödvändiga insatser med skyddat boende bli extremt traumatiskt och där utredningen visar att vi måste stärka resurser för att säkerställa barnets rätt till skolgång och hälso- och sjukvård.

Varje år placeras uppåt 3000 barn i skyddat boende och det finns stora skillnader i handläggningen av barn i skyddat boende mellan olika kommuner. Idag räknas barn ofta som medföljande till den vårdnadshavare som vistas i skyddat boende och det förekommer ofta brister i stödinsatser, skolgång samt hälso- och sjukvård. stärka barnrättsperspektivet för barn som vistas i så kallat skyddat boende tillsammans med en av vårdnadshavarna. Redan 2016 började man se över hur denna grupp skulle kunna stärkas där man också ville titta närmare på hur man ska kunna förtydliga samhällets och enskilda aktörers respektive ansvar för barnen under tiden i boendet.

Ett urval av de åtgärder som nu förslås är:

-Skyddat boende ska regleras i Socialtjänstlagen.

-Socialnämnden ska noga följa vården av de barn och unga som vistas där och säkerställa barnets rätt till skolgång och hälso- och sjukvård.

-Det ska finnas kvalitetskrav för skyddade boenden med krav på verksamheten om kompetens och bemanning och boendena ska vara tillståndspliktiga.

-Skyddade boenden som ska ta emot barn ska begära registerkontroll inför anställning.

Detta är en viktig del av regeringens strategi att förbygga mäns våld mot kvinnor, det är viktigt att säkerställa barnens rättsliga ställning som idag upplevs som oklar.

Bli först att kommentera

Jag tackar nej till fortsatt kandidatur i landstings/regionlistan.

Av , , Bli först att kommentera 8

Under 13 års tid har jag verkat och arbetat för att vi i Miljöpartiet på lokala planet i Umeå ska kunna påverka den kommunala politiken så mycket som möjligt. Bland annat är jag glad över att vi i Miljöpartiet sedan senaste valet har ett politiskt samarbete med Socialdemokraterna i Umeå kommun; ett samarbete genom vilket vi i vissa delar har kunnat påverka den kommunala politiken i miljöpartistisk riktning.

Vid senaste kommunvalet blev jag den mest personkryssade Mp-kandidaten till kommunfullmäktige i Umeå. För det har jag tackat väljarna. I samband med provvalet som genomfördes internt i Miljöpartiet i Västerbotten i november blev jag den kandidat som fick störst förtroende för att vara med landstings/regionvalsedeln. Jag är hedrad över det förtroendet. Jag vill tacka partimedlemmarna i Västerbotten för det stödet. 

Sedan många år tillbaka finns det interna konflikter i Miljöpartiet i Umeå och Västerbotten. Många medlemmar har varit involverade och berörda av konflikterna. Särskild utsatta har våra förtroendevalda med utländsk härkomst varit då dessa många gånger har blivit utsatta inte bara för välförtjänt kritik, utan även för kulturrasism. Tyvärr har partiet på riksplanet inte gjort något nämnvärt för att motverka denna kulturrasism vars starkaste kännetecken är att demonisera, förtala och smutskasta ”den andre”.

För att bidra till att lösa de interna konflikterna, medverka till en god fortsättning för partiet och för att värna om vår potential att fortsätta vara en politisk kraft att räkna med på lokala och regionala planet har jag idag meddelat vår valberedning att jag önskar att andra partivänner tar över stafettpinnen. Därmed har jag meddelat att jag tackar nej till fortsatt kandidatur till landstings/regionlistan trots stödet från medlemmarna. I övrigt fortsätter jag mitt politiska arbete och mina uppdrag fram till valdagen.

Bli först att kommentera

Fler Gröna jobb för att stärka arbetsmarknaden

Av , , Bli först att kommentera 4
Med vår röd-gröna politik går det bra för Sverige, vi får bättre skolresultat, vi har en hög konjunktur där vi lyckas gå med överskott och kunna stärka med ytterligare resurser för att ta ansvar för skolan, vården, miljön och individen. Arbetslösheten har med röd-grön politik sjunkit, men vi nöjer oss inte där, därav så kommer nu regeringen att intensifiera arbetet med de grupper som står långt från arbetsmarknaden som tex långtids arbetslösa och nyanlända.
Runt om i landet så har vi mänger av olika företag inom de gröna näringarna som har svårt att växa för att det saknas arbetskraft. Med bakgrund till detta har nu regeringen i sin budgetproposition lagt fram åtgärder där det ska bli enklare att hitta vägar inom gröna jobb, genom detta kommer man kunna hantera en av de största utmaningarna på arbetsmarknaden idag som framförallt handlar om att nyanlända och långtids arbetslösa ska få jobb. Jobb potentialen inom de gröna näringarna är otroligt stor.
Regeringen har nu gett olika statliga myndigheter ett uppdrag att tillvarata den jobbpotential som finns inom de gröna näringarna. Skapa samverkan och kartlägga hur man ska kunna stärka dessa grupper som är långt från arbetsmarknaden till fortsatt anställning i näringslivet och samtidigt se till att eftersatta behov åtgärdas inom de gröna näringarna.
Uppdraget som ges från regeringen kommer kallas ”Tillvarata jobbpotential i de gröna näringarna” och kommer ges till följande myndigheter: Skogsstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning, Trafikverket och Naturvårdsverket, de 21 Länsstyrelserna samt Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen bidrar utifrån sitt ansvar inom arbetsmarknadspolitiken. Till övriga myndigheter avsätts 270 miljoner kronor 2018. Skogsstyrelsen ska koordinera och samordna så att myndigheternas insatser kompletterar varandra. Insatserna från myndigheterna ska utformas så att de ger deltagarna den kompetens som efterfrågas av näringslivet inom de gröna näringarna. Målet är att de ska få anställning i näringslivet.
Svensk ekonomi är stark och arbetslösheten har minskat med vår röd-gröna politik. Men vi nöjer oss inte där, vår röd-gröna politik handlar om att ta ansvar för hela samhället och alla medborgare inom alla samhälles och socio-ekonomiska strukturerar. Så jag ser mycket positivt på hur vi stärker upp de grupper som av olika anledningar har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det är också mycket viktigt att vi i denna med de utmaningar vi står inför med klimatomställningen att vi ser till att stärka det gröna näringslivet genom att bidra till bättre kompetensförsörjning och lägga en grund för vidare utveckling.
Bli först att kommentera

Vi röd-gröna stärker förutsättningarna för barnhälsovården och vården av sällsyntasjukdommar.

Av , , 1 kommentar 3

Nu stärker vår röd-gröna regering arbetet inom barnhälsovården och vården för patienter med sällsynta sjukdomar. Man kan se idag att barn som har sämre hälsa, tandhälsa och en lägre vaccinationstäckning, ofta bor i socioekonomiskt utsatta områden.  Det är viktigt att alla barn har tillgång till en bra vård och att det finns resurser för alla för att uppnå en bra och jämlik hälsa. Nu satsar regeringen tillsammans med SKL möjligheten för att fler barn ska kunna växa upp en med en god hälsa, detta ska vara en självklarhet för alla barn och vuxna oavsett socioekonomisk ställning eller regional tillhörighet.

120 miljoner kronor ska fördelas till landstingen för att öka tillgängligheten i barnhälsovården för grupper som har sämre hälsa och tandhälsa och lägre vaccinationstäckning, genom utökade hembesök eller annan uppsökande verksamhet i främst socioekonomiskt utsatta områden. Det kan bland annat handla om att:

-          informera föräldrar om nyttan med vaccination och även bemöta felaktig information och rykten som sprids om vaccinationer,

-          informera föräldrar om hur man uppnår en god tandhälsa och betydelsen av goda tandvårds- och levnadsvanor,

-          samtala kring barnens och familjernas levnadsvanor och förebyggande av psykisk ohälsa, övervikt och kroniska sjukdomar hos barn, samt skadeförebyggande insatser och ge råd och stöd kring amning och andra aktuella frågor.

Det finns idag också många i Sverige som lider av sällsynta sjukdomar, många av dessa är barn och unga. Det är viktigt att få en långsiktig struktur för att utveckla vården där vi stärker de befintliga vårdstrukturerna samtidigt som man utvecklar den nationella samordningen som leder till att man i dessa svåra fall också kan garantera en bra, jämlik och tillgänglig vård med patienten i centrum. Under 2018 så kommer man att tillsammans med SKL fördela 6 miljoner till de sex medicinska centrum för sällsynta diagnoser som finns i Sverige idag samtidigt som 1,5 miljoner för att stärka resurserna för en nationell samordning av sällsynta sjukdomar och en gemensam programområdes struktur för kunskapsstyrning. Genom denna samordningen hoppas man kunna öka förutsättningarna för en sammanhållen vårdkedja i hela landet.

Vi röd-gröna tar ett helhets ansvar för vården och det är viktigt att alla ska kunna ha tillgång till en bra och jämlik vård över hela landet.

1 kommentar