Vård 5 Foto Ulrika Vendelbo

Landstinget i Västerbotten ska bli bästa vårdarbetsgivaren

Av , , Bli först att kommentera 1

Det är tydligt att bristen på framför allt sjuksköterskor påverkar den vård som kan ges till patienterna. Vårdplatser måste stängas eftersom man inte har personal som kan bemanna dem. Framför allt drabbar detta verksamheter som drivs dygnet runt, alla årets dagar. Detta tillsammans med en allt för hög grad av inhyrd personal riskerar att bidra till en patientosäker vård. Därför är det extra viktigt är att hälso- och sjukvården fortsätter att utveckla och använda verktyg och metoder för att rätt kompetens finns på rätt plats i rätt tid.

Kompetens, trivsel och goda framtidsmöjligheter för medarbetarna är förutsättningar för vårdens och omsorgens höga kvalitet. Varje dag gör tusentals medarbetare ett fantastiskt och viktigt arbete. Alltför många beslut fattas högt upp i organisationen, medan personalens goda idéer inte alltid tas tillvara. Det vill vi ändra på.

Medarbetarnas kompetens är förutsättningen för vårdens och omsorgens kvalitet idag och i framtiden. Personalen inom vården måste erbjudas nya och fler karriärvägar, ha en bra och rättvis löneutveckling samt få den uppmärksamhet de förtjänar för sina dagliga och viktiga insatser. Vi vill med utgångspunkt i personalens situation göra flera förändringar som stärker deras kompetensutveckling och karriärvägar och därigenom skapa högre kvalitet. Det ska vara ett attraktivt och naturligt val att arbeta inom sjukvården.

Vi vill se över arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper och stärka personalens inflytande. Beslut ska fattas så nära de berör som möjligt. Vi är övertygade om att det går att organisera arbetet på ett mer optimalt sätt än idag. Läkarnas och sjuksköterskornas tid för patienterna kan utökas om till exempel vårdbiträden, medicinska sekreterare och undersköterskor tar över vissa arbetsuppgifter. Alla yrkesgrupper i vården ska kunna jobba på toppen av sin kompetens.

Det behövs en ständig översyn av rutiner regelverk för vårddokumentation i syfte att effektivisera, förenkla och minska den administrativa bördan för hälso- och sjukvårdens medarbetare.

Kompetensutveckling ska löna sig. Specialistutbildade sjuksköterskor och annan specialistutbildad personal behöver en bättre löneutveckling. Genom en mångfald av arbetsgivare skapas också en bättre arbetsmiljö som tar hänsyn till personalens olika behov och önskemål. Bristen på sjuksköterskor vill vi möta genom att utöka antalet utbildningsplatser och bättre introduktion och stöd som ny på arbetsplatsen.

Från Moderaterna vill vi se en tydlig strategi att Västerbottens läns landsting ska vara Sveriges bästa sjukvårdsarbetsgivare.

 

Bli först att kommentera

Vården ska vara säker

Av , , Bli först att kommentera 0

Den moderna sjukvården erbjuder behandlingar som är omfattande. De kan bota svåra sjukdomar men kan även innebära risk för komplikationer och biverkningar. Därför vill vi införa en nollvision mot skador i vården. Den patient som trots allt skadas av en skada eller komplikation som skulle ha varit undvikbara vill vi att det ska erbjudas ett rättssäkert och tryggt sätt att få upprättelse och kompensation.

Sjukvården behöver ständigt prioritera utveckling av medarbetarnas kompetenser och arbeta systematiskt med vardagliga förbättringar. Vi tror på införandet av lätt tillgängliga medicinska beslutsstöd som hjälper vården att fastställa diagnoser och besluta om behandlingar. Genom kvalitetssäkrade och dokumenterade processer blir det möjligt att följa upp och stärka vårdens kvalitet.

Bli först att kommentera

Tillgängligt för alla

Av , , Bli först att kommentera 5

För personer med funktionsnedsättningar är ofta hjälpmedel en förutsättning för ett rikt och självständigt liv. Vi ska därför se till att erbjuds nya och ständigt förbättrade hjälpmedel och säkerställa en god tillgänglighet med stora möjligheter till det egna valet att välja ett hjälpmedel.

Alla har rätt till ett bra bemötande och att själva få välja den vård de har förtroende för. Detta är särskilt viktigt när det gäller psykiatri. Lika viktigt är det att kunna välja bort alternativ.

Väntetider är destruktiva för alla och är ett bevis på att vården inte är optimalt utformad. En patient som fastnat i långa vårdköer riskerar att få sämre hälsa och försämrade förutsättningar att få en bra medicinsk vård. Det tar onödiga resurser för vården. Inte minst arbetet att administrera vårdkön med telefonsamtal och ovisshet hos den som är drabbad.

Bli först att kommentera
iStock_000018039088Medium

Krånglet i vården

Av , , Bli först att kommentera 6

En stor källa till både resursslöseri och att människor ofta känner sig frustrerade i vården är att det i Sverige är komplicerat att söka och få vård. Den höga graden av specialisering inom hälso- och sjukvården har gjort att den medicinska kvaliteten är den högsta i världen. Priset för denna höga grad av specialisering är att patienter som har behov av sammansatta insatser eller är multisjuka ofta hamnar mellan stolarna.

Sjukvårdens organisation i kombination med ersättningssystemen förstärker ofta drivkrafterna för. För patienterna märks detta framförallt genom att det är svårt att få kontakt och hitta rätt i vården och för skattebetalarna märks detta genom stora resurser försvinner när inte alla ser till vad som sammantaget blir bäst för patienten.

Bli först att kommentera

Ökade krav, behov och förväntningar på vården

Av , , Bli först att kommentera 1

Den ökade andelen äldre, den medicinsktekniska utvecklingen och medborgarnas kunskaper om vad vården kan åstadkomma kommer att göra att både behoven och förväntningarna på vården kommer att öka. Denna utveckling kommer också att påskyndas av standardutvecklingen, den ekonomiska tillväxten och människors ökade förväntningar på vårdens tillgänglighet, likvärdighet och kvalitet.

Samtidigt är hälso- och sjukvårdens resurser begränsade både vad gäller ekonomin och tillgången till medarbetare. Att hitta strategier för att balansera människors ökade krav, behov och förväntningar på vården, mot de faktiska begränsningar som finns, kommer därför att bli ännu mera angeläget i framtiden.

Bli först att kommentera
Rushing blurry paramedic unit portable devices truck

Besluten inom vården måste flyttas närmare personalen

Av , , Bli först att kommentera 1

Vården kommer alltid vara i behov av att det finns tillräckligt med resurser, och därför är det viktigt att dessa används så effektivt som möjligt. Vi ser att det ofta förekommer dubbelarbete på grund av att det interna samarbetet inte fungerar tillräckligt väl. Föråldrade och otympliga IT-system är ett allvarligt problem som tar tid ifrån vårdpersonalens möte med patienterna. Vårdens IT-system måste bli bättre och onödigt dubbelarbete måste försvinna.

Många medarbetare är stressade och frustrerade över att de inte hinner utföra arbetet med den kvalitet de egentligen önskar. Det blir en neråtgående spiral som måste brytas. Vi tror inte att stora beslut på central nivå löser problemet, istället behöver inflytandet flyttas närmare personalen och patienten.

Vi vill att medarbetarna ska få mer att säga till om. Det öppnar upp för nya idéer och smarta lösningar på komplexa problem. Förändringsarbete måste byggas underifrån vilket skapar delaktighet och möjlighet att hitta bättre lösningar på det dagliga förbättringsarbetet.

Bli först att kommentera
iStock_000018039088Medium

Att söka vård ska vara enkelt

Av , , Bli först att kommentera 1

Många tycker att det är krångligt och komplicerat att söka vård. Det händer ofta att man får olika besked i en fråga eller att som patient bli hänvisad till någon annan. Vi vill få en bättre vägledning vårdens labyrinter. Det gäller särskilt för gruppen multisjuka och personer med stora vårdbehov. Vi vill att distriktsläkare ska kunna ha möjlighet att i samråd med sjukhusläkare på berörd avdelning kunna göra en direktinläggning. Om båda specialistläkarna bedömer att en direktinläggning är att föredra så då behöver den enskilde inte passera förbi akuten utan kan direkt gå till rätt vårdavdelning.

 

Vi välkomnar nya tekniklösningar som gör vården bättre och stärker patientinflytandet. Vi anser att det ska räcka med ett enda telefonnummer – 1177 – för att komma i kontakt med vården. Den erbjuder rådgivning, vägleder patienten till rätt ställe och kan dygnet runt boka in besök på vårdcentraler och sjukhus. Vi vill att det ska vara möjligt att i större omfattning läsa sina journaler, följa sina remisser och kommunicera med vården på Internet för dem som så önskar det.

Bli först att kommentera
iStock_000018039088Medium

Vård och omsorg på varje människas villkor

Av , , Bli först att kommentera 3

Vården ska finnas när du behöver den och ges utifrån dina behov. Du ska kunna lita på att vården är tillgänglig, håller hög kvalitet och att väntetiderna är korta. Därför lovar Nya Moderaterna att halvera vårdköerna i landstinget om vi får makten efter den 9 september.

Vi vill stärka valfriheten och säkerställa kvaliteten i vården. Vi vill öka den enskildes valmöjligheter att själva kunna välja och styra var den ska få sin vård. Den utökade valfriheten kombineras med skärpta krav för att garantera en hög nivå på vård och omsorg.

Det måste bli enklare att få rådgivning genom samordning av vård- och omsorgskontakter.  Det behöver också tydliggöras för alla som arbetar inom vård- och omsorgen att kommunikationen med patienterna är en grundläggande del av uppdraget. Denna kommunikation måste utgå från hur den enskilde upplever sin situation och sina behov.

Bli först att kommentera
iStock_000014371972Small

Vården ska vara personlig

Av , , Bli först att kommentera 3

Dagens sjukvård är inte tillräckligt anpassad till de människor den ska tjäna. Allt för ofta är vården centrerad runt sjukdomen, och inte runt personen. En patient är mer än kropp, diagnoser och behandlingsmetoder. Därför måste det finnas tid att lära känna personen bakom symtomen.

Vården blir bättre och mer effektiv om patienten vår vara mer delaktig och tillsammans med personalen ta gemensamma beslut om behandlingen. Patienternas rättigheter är idag otydliga och är svåra att tillämpa. Vi vill därför att stärka patientens ställning i vården.

Vi vill att sjukvården blir bättre på att informera om patientens rättigheter och skyldigheter genom hela vårdprocess. Det kan handla om att ha rätt till vård i tid, rätt att få vara delaktig i besluten och att få korrekt information. Vi kallar det personcentrerad vård. Det är en naturlig utveckling av de förbättringar vi har kunnat se när vi drivit frågor som valfrihet, mångfald av vårdgivare, bättre tillgänglighet och dramatiskt kortade väntetider. Vi måste nu ställa om synsättet så att vårdens medarbetare också ser hela människan bakom patientens sjukdom. Vårdens olika delar och professioner behöver utveckla samarbetet så att man bättre tillgodoser hela människans medicinska behov vid varje vårdtillfälle.

Bli först att kommentera
IMG_0997

Arbetslinjen är den viktigaste garantin för den gemensamt skattefinansierade sjukvården

Av , , Bli först att kommentera 1

Sjukvården har samhällets viktigaste funktion. Välfärden kan bara finansieras genom fler jobb. Vi är Sveriges enda arbetarparti och tar ansvar för de offentliga finanserna.

Sjukvården behöver mer pengar vilket den får när fler människor har ett jobb. Då får vi fler skattekronor till fler ambulanser, mer personal och nya läkemedel. Det är med allas vår arbetskraft vi skapar välstånd och bättre sjukvård. En offensiv satsning på sjukvården förutsätter fler människor i arbete. En bra sjukvård och omsorg utgör grunden i ett fungerande välfärdssamhälle.

Bli först att kommentera