2014-02-07 12.45.11

En jämställd hälso- och sjukvård

Av , , Bli först att kommentera 0

Att vård ska ges på lika villkor är en självklar utgångspunkt för Nya Moderaterna. Många studier av jämställdhet i hälso- och sjukvården visar att kvinnor och män behandlas olika när det inte finns skäl för det. Vi vet att det finns tydliga skillnader mellan HBTQ-personer och heterosexuella när det gäller hälsa, särskilt tydlig är denna skillnad bland unga. En stor bakgrund till detta är att HBTQ-personer i större utsträckning är utsatta för av osynliggörande, diskriminering, mobbning, hot om våld och våld. Sjukvården fyller därför en viktig funktion i arbetet med att motverka diskriminering och fördomar.

 

För att komma tillrätta med de skillnader som finns är det viktig att landstinget kontinuerligt arbetar med jämställdhet och har ett HBTQ-perspektiv som en del i sitt kvalitetsarbete. Det är viktigt att löner och arbetsvillkor fördelas rättvist och att landstinget bedriver en personalpolitik som gör att familjeliv och arbetsliv kan kombineras.

 

 

Bli först att kommentera
safe_image

Varför så få BUP-besök per helårsarbetare i Västerbotten?

Av , , Bli först att kommentera 4

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Västerbotten är en följetång i sjukvårdspolitiken i Västerbotten. Det har under många år varit en av landstingsfullmäktige, numera regionfullmäktiges mest debatterade frågor med anledning av dem många problem som finns inom verksamheten inte minst tillgängligheten.

 

Nu har en ny rapport kring hur många besök per helårsarbetare som görs i respektive län kommit.Flest gör Gotland med 512 besök per helårsarbetare och i Västerbotten med bara 218 besök placerar länet sig på näst sämsta placeringen i landet. Allt detta från statistik ur rapporten Psykiatrin i siffror, som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Uppdrag psykisk hälsa står bakom.

 

På grund av detta har jag väckt följande fråga till ansvarig socialdemokratisk politiker:

Varför så få BUP-besök per helårsarbetare i Västerbotten?

 

I Västerbotten är antalet besök per helårsarbetande personal i öppenvården, inom barn- och ungdomspsykiatrin, år 2018 bara 218. Detta kan jämföras med Gotland som har 512 och Sörmland med 448 besök. Rikssnittet är 329 besök. Allt detta från statistik ur rapporten Psykiatrin i siffror, som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Uppdrag psykisk hälsa står bakom.

 

Den sammantagna placeringen för Västerbotten är näst sämst. Det är förvisso en placering bättre än vid den förra statistiken. Trots att Moderaterna lyfte denna fråga år 2017 med krav om åtgärder och förbättringar har inget hänt.

 

 

 

Mot bakgrund av ovanstående ställer jag följande frågor till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Danielsson(S)

 

1.                         Är du nöjd med Västerbottens placering?

2.                         Tänker du vidta några åtgärder för att förbättra antalet besök per helårsarbetare inom Barn- och ungdomspsykiatrin i Västerbotten?

3.                         Ser du ett samband mellan få besök per medarbetare och att Västerbotten har bland Sveriges sämsta tillgänglighet till barn- och ungdomspsykiatri?

 

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition

 

Bli först att kommentera
BUP

Motverka den växande psykiska ohälsan och särskilt hos barn och unga

Av , , Bli först att kommentera 1

Den psykiska ohälsan ökar mest i samhället, inte minst bland barn och ungdomar. Den psykiska ohälsan i barn- och ungdomsåren riskerar att fortsätta i vuxenlivet om man inte får hjälp. En tidig insats och en sammanhållen vård för dessa unga är oerhört viktig. Det ger bättre möjligheter att hantera livsproblem och minska risken för framtida psykisk ohälsa.
Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har bland landets sämsta tillgänglighet och har under många år inte levererat tillfredsställande resultat. Psykiatrin är ett område där det är extra viktigt med ett ömsesidigt förtroende mellan patienten, anhöriga och behandlare. Om detta förtroende inte finns är det svårt att nå goda resultat. Skolhälsovården måste bli en integrerad del av vårdkedjan.

Hela psykiatrin behöver stärkas men situationen har varit oacceptabel under lång tid för barn och unga med psykisk ohälsa i Västerbotten. Vi menar att det krävs ett vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin för att öka egenmakten hos drabbade patienter, korta vårdköerna och bryta upp med dem långvariga problemen inom den offentligt drivna barn- och ungdomspsykiatrin i länet.

Bli först att kommentera

Bra ledarskap är en förutsättning för en bra vård

Av , , Bli först att kommentera 2

Bra ledarskap och chefskap är nödvändigt för att få välfungerande välfärdsverksamheter som bidrar till att uppfylla uppsatta mål. Att leda och coacha andra medarbetare och få dem att växa är en viktig del av chefskapet. Det är även viktigt att chefen bidrar till en arbetsmiljö där goda exempel sprids och lyfts fram, där utvecklingskraften får komma till sin rätt och där medarbetarna ges inflytande över verksamhetens innehåll. Hälso- och sjukvården ska tillhanda hålla goda stödsystem för regionens chefer som möjliggör att medarbetarna kan fullfölja uppdrag på ett bra sätt.

 

Det är viktigt med ett närvarande ledarskap, som har kännedom om verksamhetens och medarbetarnas utmaningar och möjligheter. För att säkra framtida förnyelse och ledning behöver hälso- och sjukvården i identifiera och stödja utveckling av medarbetare med intresse för att leda. Fler måste vilja och våga vara chefer inom hälso- och sjukvården. Det uppnås bara genom att göra ledarskapet attraktivt och tydligt. Det ska finnas tydliga och kända karriärvägar som gör det möjligt att bli ledare och chef. Goda ledare och chefer måste stöttas aktivt och ges möjlighet att utvecklas och vidareutbildas.

Bli först att kommentera
DSC_5477

Vården ska vara en attraktiv arbetsgivare

Av , , Bli först att kommentera 2

Det är tydligt att bristen på framför allt sjuksköterskor påverkar den vård som kan ges till patienterna. Vårdplatser måste stängas eftersom man inte har personal som kan bemanna dem. Framför allt drabbar detta verksamheter som drivs dygnet runt, alla årets dagar. Detta tillsammans med en allt för hög grad av inhyrd personal riskerar att bidra till en patientosäker vård. Därför är det extra viktigt är att hälso- och sjukvården fortsätter att utveckla och använda verktyg och metoder för att rätt kompetens finns på rätt plats i rätt tid.

 

Kompetens, trivsel och goda framtidsmöjligheter för medarbetarna är förutsättningar för vårdens och omsorgens höga kvalitet. Varje dag gör tusentals medarbetare ett fantastiskt och viktigt arbete. Alltför många beslut fattas högt upp i organisationen, medan personalens goda idéer inte alltid tas tillvara. Det vill vi ändra på.

 

Medarbetarnas kompetens är förutsättningen för vårdens och omsorgens kvalitet idag och i framtiden. Personalen inom vården måste erbjudas nya och fler karriärvägar, ha en bra och rättvis löneutveckling samt få den uppmärksamhet de förtjänar för sina dagliga och viktiga insatser. Vi vill med utgångspunkt i personalens situation göra flera förändringar som stärker deras kompetensutveckling och karriärvägar och därigenom skapa högre kvalitet. Det ska vara ett attraktivt och naturligt val att arbeta inom sjukvården.

 

Vi vill se över arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper och stärka personalens inflytande. Beslut ska fattas så nära de berör som möjligt. Vi är övertygade om att det går att organisera arbetet på ett mer optimalt sätt än idag. Läkarnas och sjuksköterskornas tid för patienterna kan utökas om till exempel vårdbiträden, medicinska sekreterare och undersköterskor tar över vissa arbetsuppgifter. Alla yrkesgrupper i vården ska kunna jobba på toppen av sin kompetens.

 

Det behövs en ständig översyn av rutiner regelverk för vårddokumentation i syfte att effektivisera, förenkla och minska den administrativa bördan för hälso- och sjukvårdens medarbetare.

 

Kompetensutveckling ska löna sig. Specialistutbildade sjuksköterskor och annan specialistutbildad personal behöver en bättre löneutveckling. Genom en mångfald av arbetsgivare skapas också en bättre arbetsmiljö som tar hänsyn till personalens olika behov och önskemål. Bristen på sjuksköterskor vill vi möta genom att utöka antalet utbildningsplatser och bättre introduktion och stöd som ny på arbetsplatsen.

 

Från Moderaterna vill vi se en tydlig strategi att Västerbottens läns landsting ska vara Sveriges bästa sjukvårdsarbetsgivare.

Bli först att kommentera
iStock_000014371972Small

Vården ska vara säker

Av , , 2 kommentarer 1

Den moderna sjukvården erbjuder behandlingar som är omfattande. De kan bota svåra sjukdomar men kan även innebära risk för komplikationer och biverkningar. Därför vill vi införa en nollvision mot skador i vården. Den patient som trots allt skadas av en skada eller komplikation som skulle ha varit undvikbara vill vi att det ska erbjudas ett rättssäkert och tryggt sätt att få upprättelse och kompensation.

 

Sjukvården behöver ständigt prioritera utveckling av medarbetarnas kompetenser och arbeta systematiskt med vardagliga förbättringar. Vi tror på införandet av lätt tillgängliga medicinska beslutsstöd som hjälper vården att fastställa diagnoser och besluta om behandlingar. Genom kvalitetssäkrade och dokumenterade processer blir det möjligt att följa upp och stärka vårdens kvalitet.

2 kommentarer
IMG_1657

Besluten inom vården måste flyttas närmare personalen

Av , , Bli först att kommentera 4

Vården kommer alltid vara i behov av att det finns tillräckligt med resurser, och därför är det viktigt att dessa används så effektivt som möjligt. Vi ser att det ofta förekommer dubbelarbete på grund av att det interna samarbetet inte fungerar tillräckligt väl. Föråldrade och otympliga IT-system är ett allvarligt problem som tar tid ifrån vårdpersonalens möte med patienterna. Vårdens IT-system måste bli bättre och onödigt dubbelarbete måste försvinna.

 

Många medarbetare är stressade och frustrerade över att de inte hinner utföra arbetet med den kvalitet de egentligen önskar. Det blir en neråtgående spiral som måste brytas. Vi tror inte att stora beslut på central nivå löser problemet, istället behöver inflytandet flyttas närmare personalen och patienten.

 

Vi vill att medarbetarna ska få mer att säga till om. Det öppnar upp för nya idéer och smarta lösningar på komplexa problem. Förändringsarbete måste byggas underifrån vilket skapar delaktighet och möjlighet att hitta bättre lösningar på det dagliga förbättringsarbetet

Bli först att kommentera
IMG_1858

Att söka vård ska vara enkelt

Av , , 2 kommentarer 1

Många tycker att det är krångligt och komplicerat att söka vård. Det händer ofta att man får olika besked i en fråga eller att som patient bli hänvisad till någon annan. Vi vill få en bättre vägledning vårdens labyrinter. Det gäller särskilt för gruppen multisjuka och personer med stora vårdbehov. Vi vill att distriktsläkare ska kunna ha möjlighet att i samråd med sjukhusläkare på berörd avdelning kunna göra en direktinläggning. Om båda specialistläkarna bedömer att en direktinläggning är att föredra så då behöver den enskilde inte passera förbi akuten utan kan direkt gå till rätt vårdavdelning.  

 

Vi välkomnar nya tekniklösningar som gör vården bättre och stärker patientinflytandet. Vi anser att det ska räcka med ett enda telefonnummer – 1177 – för att komma i kontakt med vården. Den erbjuder rådgivning, vägleder patienten till rätt ställe och kan dygnet runt boka in besök på vårdcentraler och sjukhus. Vi vill att det ska vara möjligt att i större omfattning läsa sina journaler, följa sina remisser och kommunicera med vården på Internet för dem som så önskar det.

 

En viktig satsning som regionen nu gör är FVIS (framtida vårdinformationssystem) som möjliggör fler och bättre digitala lösningar för vården.

2 kommentarer
Rushing blurry paramedic unit portable devices truck

Arbetslinjen är den viktigaste garantin för den gemensamt skattefinansierade sjukvården

Av , , Bli först att kommentera 1

Sjukvården har samhällets viktigaste funktion. Välfärden kan bara finansieras genom fler jobb och arbetade timmar. Sjukvården behöver mer pengar vilket den får när fler människor har ett jobb. Då får vi fler skattekronor till fler ambulanser, mer personal och nya läkemedel. Det är med allas vår arbetskraft vi skapar välstånd och bättre sjukvård. En offensiv satsning på sjukvården förutsätter fler människor i arbete. En bra sjukvård och omsorg utgör grunden i ett fungerande välfärdssamhälle.

Bli först att kommentera
2014-02-07 12.45.04

Sjukvård ska erbjudas i världsklass

Av , , Bli först att kommentera 0

Norrlands universitetssjukhus blev i år rankad som det näst bästa universitetssjukhuset i Sverige utifrån den höga medicinska kvalitén som erbjuds. Lasaretten i Skellefteå och Lycksele får goda betyg när det gäller medicinisk kvalité. De bra placeringarna bygger på de fantastiska insatser all personal gör varje dag. Moderaterna är mycket stolta över våra tre akutsjukhus som vi vill ska utvecklas.

 

Svensk hälso- och sjukvård är i ständig utveckling. Forskning och utveckling ger förutsättningar för nya behandlingsformer och läkemedel med förbättrade resultat som följd. Denna ständiga förbättringsprocess ställer krav på förändringar i hur vården organiseras och utförs. Vården ska ges på rätt nivå. Det gör att framförallt primärvården måste kunna ta ett större ansvar för patienternas vårdbehov. Tillgången till primärvård i hela länet måste förbättras. En förstärkning av primärvården och den nära vården innebär att resurser måste omfördelas inom hälso- och sjukvården så att primärvården kan axla ett större ansvar.

 

Tre skattefinansierade akutsjukhus i länet är en självklarhet. Sjukvården måste bli bättre på att samverkan inom våra tre sjukhus vilket skapar förutsättningar för att bättre specialisera sig. Det kan innebära att du som patient ibland måste åka till en annan del av länet för att få din operation eller behandling.

Bli först att kommentera