IMG_1657

(M) vill se höjda straffavgifter för vuxna som inte dyker upp på planerade vårdbesök

Av , , Bli först att kommentera 2

Pressmeddelande 191115: M vill se höjda straffavgifter för vuxna som inte dyker upp på planerade vårdbesök

Moderaterna genom Nicklas Sandström har lagt en motion i regionfullmäktige där man vill se höjda straffavgifter för vuxna som inte dyker upp planerade vårdbesök. Moderaterna har sneglat på en studie från kirurgkliniken i Mora som undersökt problemet med uteblivna besök.

 

Efter ett år visade det sig att tretton procent av de inbokade operationerna på kliniken inte blev av. Många angav utlandsresa eller fritidsaktiviteter som anledning till uteblivet besök, ibland avbokades tiden samma dag som operationen skulle ägt rum. Att flera operationer avbokats just under älgjakten var enligt studien ingen slump.

 

  • Precis som i Mora borde problemet finnas i Västerbotten. Varje bortkastad vårdtimme är en för mycket. Den skulle ha istället kunna användas till någon annan med större behov, säger Sandström (M).
  • Ett rimligt sätt att poängtera vikten av detta är att höja straffavgiften för vuxna, något Skåne redan gjort framgångsrikt. Höjda avgifter kan dels bidra till att korta vårdköerna då färre läkartider och operationsresurser gapar tomma. Det visar även på värdet av vården som allt för många tar för given, säger Sandström (M).

 

Mer information
Nicklas Sandström

 

Motionen i sin helhet:

Motion

Umeå 13 november

 

Höjda straffavgifter för vuxna som missar besök

 

I en nyligen utförd studie från Kirurgkliniken i Mora undersökte problemet med uteblivna besök. Efter ett år visade det sig att tretton procent av de inbokade operationerna på kliniken inte blev av. Många angav utlandsresa eller fritidsaktiviteter som anledning till uteblivet besök, ibland avbokades tiden samma dag som operationen skulle ägt rum. Att flera operationer avbokats just under älgjakten var enligt studien ingen slump. Notan för regionen blir väldigt dyr när ett operationsteam står uppradat i väntan på en patient som inte dyker upp.

 

Samma problematik borde även finnas i Västerbotten. Varje bortkastad vårdtimme är en för mycket. Den skulle ha istället kunna användas till någon annan med större behov. Ett rimligt sätt att poängtera vikten av detta är att höja straffavgiften för vuxna. Höjda avgifter kan dels bidra till att korta vårdköerna då färre läkartider och operationsresurser gapar tomma. Det visar även på värdet av vården som allt för många tar för given.

 

I Skåne som har genomfört en sådan förändring såg de dels ökade intäkter men framför allt en minskning av uteblivna besök.

 

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att regionfullmäktige beslutar:

 

Att  Hälso- och sjukvårdsnämnden att återkomma till regionfullmäktige om förslag om höjda straffavgifter för vuxna som inte kommer på avtalad tid.

 

 

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition 

Bli först att kommentera
Allianspartier

Ett första steg mot fast läkare i primärvården

Av , , Bli först att kommentera 2

Att få träffa samma läkare vid besök på sin hälsocentral är något som patienter värderar väldigt högt. Sverige har medicinska resultat i världsklass, men vi brister i kontinuitet, trygghet och tillgänglighet till läkare. Särskilt problematiskt är det i primärvården.

 

När patienter behöver berätta samma berättelse för flera personer behövs längre tid i vårdmötet. Detta är en patientsäkerhetsrisk och ger sämre kvalitet. Det riskerar att leda till frustration för patienten och en onödigt tung arbetsbörda för den enskilde läkaren. Samtidigt är det ett ineffektivt utnyttjande av våra gemensamma skattepengar.

 

Alliansen i Västerbotten vill åtgärda det och föreslår ett första steg i en primärvårdsreform med en fast läkare med tillhörande vårdteam. Vårt förslag innebär en särskild ersättning för de hälsocentraler som kan erbjuda minst 70 procent av sina patienter en fast namngiven läkare. Stimulansersättningen syftar till att göra det mer attraktivt att arbeta på en ordinarie tjänst vid någon av hälsocentralerna i regionen och samtidigt skapa ekonomiska förutsättningar för hälsocentralerna att rekrytera fler fasta läkare. Vi är även övertygade om att göra primärvården mer attraktivt att jobba i och därmed bidra till att minska bristen på allmänläkare.

 

När en läkare har ett helhetsansvar för sina patienter kan en välfungerande och nära vård med kontinuitet och tillgänglighet för västerbottningarna säkras. Tanken är inte att patienten ska träffa en läkare om så inte behövs. Grunden är fortsatt lagarbetet över olika yrkesgrupper som idag finns på en hälsocentral. Däremot behöver patienterna informeras om vem som är deras fasta läkare. Målet är en stärkt kontinuitet och en ökad tillgänglighet för patienten. Att patient och läkare känner varandra är en fördel för alla, men särskilt för dem som behöver vården mest. Vi är övertygade att detta skapar ökad trygghet, bättre tillgänglighet och högre kvalitet.

 

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition

 

Ewa-May Karlsson (C)

Gruppledare

 

Carin Hasslow (L)

Gruppledare

 

Hans-Inge Smetana (KD)

Gruppledare

 

 

 

 

Bli först att kommentera
PET-MR 141009

Att vara bäst i klassen straffar nationens möjlighet till forskningsframsteg

Av , , 1 kommentar 7

 

Varje år producerar hälso- och sjukvården enorma mängder värdefulla data som är en guldgruva för våra forskare. Forskningsdata som legat till grund för många viktiga vetenskapliga upptäckter. Samarbetet mellan regionerna och akademin har sedan länge varit välfungerande och omgärdat med fungerande skyddsmekanismer såsom hantering av personuppgifter och etikprövning.

I Sverige hämmas nu utvecklingen av användningen av hälsodata av rådande regelverk. Juridiken runt hälsodata är komplex och svår att överblicka, vilket försvårar samarbetet mellan hälso- och sjukvården och akademin. Bland annat belyses detta i Forska Sveriges rapport för år 2019.

I vissa fall kan det röra sig om okunskap om  gällande nya regelverk och hur de ska tolkas och att ansvarsfördelningen är oklar. Följden kan bli att personalen gör fel, vilket kan få juridiska konsekvenser. Alternativt kan följden bli att personalen inte vågar agera och viktig utveckling vad gäller hantering av vårddata riskerar att hamna på efterkälken. Det drabbar  både forskning och i slutändan  patienterna.

Ett av många exempel är luftvägsregistret, ett nationellt kvalitetsregister för astma och kol. Eftersom alla regioner arbetar olika med detta sker ingen automatisk överföring av data till relevanta register. Detta gör att vården inte kan överblickas och jämföras, trots ett nationellt kvalitetsregister. Enkla brister i journalsystem, dataöverföring och samordning gör att vården inte kan utvecklas. Ett annat problem är att kliniska forskare har mycket svårt att få etiktillstånd för att få ut journaldata.

I nuläget får både forskare och hälso- och sjukvårdspersonal försöka hitta egna lösningar och svar, vilket skapar osäkerhet och fördröjer eller till och med förhindrar utvecklingen. Inte minst osäkerhet runt GDPR är i nuläget ett stort problem. Ett problem som även har inneburit ökad byråkrati vid hantering av personuppgifter utan att det tillför någon egentlig nytta  jämfört med hur det fungerat tidigare.

Sverige skulle kunna ta lärdom av grannlandet Finland. De har löst problematiken smidigare. I mars år 2019 antogs ett förslag om nya regler för användningen av data från social- och hälsovården inom forskning, utveckling och innovation. Finland anses därefter  fått en internationell konkurrensfördel inom life science.

Sverige har en enorm potential med våra kvalitetsregister, befolkningsregister, personnummer, biobanker och hälsodataregister. Tyvärr nyttjas inte denna potential fullt ut. Regeringen måste genomföra en omgående översyn av lagar, regler och regleringsbrev som möjliggör att för akademi och regioner  att kunna samla, dela och använda hälsodata. Samtidigt  måste individers integritet skyddas. Patienters rätt att använda sin egen data behöver tydliggöras och stärkas.

Sveriges vilja att vara bäst i EU-klassen att tolka GDPR på hårdast möjliga sätt riskerar nu att vi att hamnar på efterkälken. Det är hög tid att justera lagarna vad gäller hälsodata för patienternas skull och för att vi inte ska hamna efter andra länder.

 

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Socialpolitisk talesperson

 

Marie Morell (M)

Ordförande SKL sjukvårdsdelegation

 

Nicklas Sandström (M)

Regionråd Västerbotten

 

 

Artikeln finns publicerad på Dagens medicin, klicka här: https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/10/23/viljan-att-vara-bast-i-klassen-kan-ge-farre-forskningsframsteg/

 

1 kommentar
IMG_1756

Sjukvårdens ekonomi är i fritt fall – utvecklingen måste vändas

Av , , Bli först att kommentera 3

I dagarna kom Moderaternas förslag till budgetmotion vilket föreslår mer pengar till sjukvården än regeringen med stödpartier. Det är en viktig signal om att vi prioriterar välfärdens framför friår och bidrag. Dessa resurser hade varit välbehövliga för Västerbottens del. Regionens ekonomi är i fortsatt fritt fall. Just nu pekar prognosen på ett underskott på över en halv miljard. Vårdköerna är dessutom bland de längsta i landet. Det är en ohållbar situation och utvecklingen måste vändas. Effekterna av ett långvarigt Socialdemokratiskt styre i Västerbotten och i riket börjar bli allt mer kännbart.

Kärnuppdraget måste värnas och det som inte är sjukvård som till exempel onödig administration och byråkrati behöver minskas ned. Tyvärr kommer det även nu innebära att personalstyrkan behöver minskas. Några andra förslag är behovet av förbättrade och mer sammanhållna vårdkedjor så att patienter slipper skickas runt i systemet till höga kostnader och stort lidande för den enskilde. Vården inom regionen och mot kommunerna behöver bli sömlös. Vi vill också stärka primärvården och införa en fast läkarkontakt med tillhörande vårdteam.

Arbetsmiljön måste förbättras så regionen på allvar kan bli en attraktiv arbetsgivare. Karriärvägarna är få för och behöver bli fler. Ledarskapet måste stärkas och fortbildning behöver vara en självklarhet i det livslånga lärandet. Vårdköerna är för långa och behöver kortas så att regionen får ta del av de nationella kömiljardspengarna. Vi föreslår även en ny ekonomisk styrmodell där fler av besluten ska fattas av de närmsta cheferna, mer självstyre för sjukhusen, fler vårdval, såväl som satsningar på primärvården som på sjukhusen samt på våra medarbetares arbetsmiljö.

Att det blivit så här är framför allt effekterna av ett långvarigt socialdemokratiskt styre som skjutit problemen framför sig. 

 

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition

 

 

Bli först att kommentera
IMG_0574

Rödgröna dimridåer för att dölja sina misslyckanden

Av , , Bli först att kommentera 3

Hälso- och sjukvården i länet är i en mycket allvarlig situation. Regionen riskerar att lämna år 2019 med underskott på 545 miljoner kronor som måste återbetalas inom tre år. I Sveriges kommuner och landstings (SKL) ekonomirapport för oktober har Region Västerbotten näst högst underskott per innevånare. Till det har även länet högst pensionsskuld per innevånare. Regionen har dessutom de senaste åren börjat låna till nyinvesteringar och det sista året även till reinvesteringar.

Det är därför förståeligt att den politiska majoriteten (S+V+MP) väljer att lägga ut dimridåer istället för att diskutera de faktiska problemen (VK 18/10). De menar att vi som opposition inte står upp för den åtgärdsplan som alla partier i regionfullmäktige ställde sig bakom i juli. Det stämmer inte. Om de faktiskt läser de förslag som presenteras från oss, står det uttryckligen att vi gör det men med andra prioriteringar. För dem verkar det vara enklare att förhålla sig till den politiska oppositionen, än de reala och massiva problem sjukvården i länet står inför.

Utvecklingen måste vändas. Från Alliansen i Region Västerbotten är vi bekymrade över den avsaknad av krisinsikt som finns hos de styrande rödgröna partierna. Vi ser de ekonomiska utmaningar som finns på kort och lång sikt, utmaningar som tyvärr bara förvärrats under den senaste åren. Inte nog med att ekonomin har försatts i fritt fall, vårdköerna har också blivit längre. Västerbotten är fortsatt bland de regioner som ligger mycket dåligt till när det gäller tillgänglighet.

De rödgröna partierna har invändningar mot att vi prioriterar om inom fastställda budgetramar för Hälso- och sjukvårdsnämnden samt Regionstyrelsen. Detta gör vi genom att minska på till exempel administration, ökad samordning av sjukresor, slopad slutenvårdsrabatt, centrala anslag och köp av konsulttjänster. Detta för att ha råd att genomföra viktiga satsningar på en primärvårdsreform för att stärka den nära vården, fler AT/ST-block samt satsningar på personal och fler karriärvägar.

Det krävs kraftfulla åtgärder för att vända denna utveckling. Vi har lagt förslag om att förbättra vårdkedjorna så att patienter slipper skickas runt i systemet till höga kostnader och stort lidande för den enskilde. Vi vill också stärka primärvården och införa en fast läkarkontakt med tillhörande vårdteam. En stärkt primärvård bidrar till bättre vård till en lägre kostnad och minskar onödiga och dyra sjukhusvistelser.

Vi har även föreslagit en ny ekonomisk styrmodell, där flera av besluten ska fattas av de närmsta cheferna. Mer självstyre för sjukhusen, fler vårdval, såväl som satsningar på primärvården som på sjukhusen samt arbetsmiljön för våra medarbetare. Vården ska organiseras runt patientens unika behov med vårdkedjor som håller ihop, för att undvika dyra lösningar som ger en sämre kvalité för patienten. Dessutom krävs ett ständigt arbete med att minska vårdskador samt minimera kvalitetsbrister.

Allt detta är utmaningar som kräver åtgärder omgående. Då krävs politisk förändringskraft och en vilja att utveckla och förbättra sjukvården. Ett grundproblem är att maktinnehavet med mer än 40 år av rött styre har lett till en avsaknad av idéer och brist på vilja och förmåga att pröva nya lösningar.  Det krävs ett nytt ledarskap med nytänk och ny kraft i Region Västerbotten!

 

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition

 

Ewa-May Karlsson (C)
Gruppledare

 

Carin Hasslow (L)

Gruppledare

Hans-Inge Smetana (KD)

Gruppledare

 

Bli först att kommentera
IMG_1756

Sjukvårdens ekonomi är i fritt fall – utvecklingen måste vändas

Av , , Bli först att kommentera 3

I dagarna kom Moderaternas förslag till budgetmotion vilket föreslår mer pengar till sjukvården än regeringen med stödpartier. Det är en viktig signal om att vi prioriterar välfärdens framför friår och bidrag. Dessa resurser hade varit välbehövliga för Västerbottens del. Regionens ekonomi är i fortsatt fritt fall. Just nu pekar prognosen på ett underskott på över en halv miljard. Vårdköerna är dessutom bland de längsta i landet. Det är en ohållbar situation och utvecklingen måste vändas. Effekterna av ett långvarigt Socialdemokratiskt styre i Västerbotten och i riket börjar bli allt mer kännbart.

Kärnuppdraget måste värnas och det som inte är sjukvård som till exempel onödig administration och byråkrati behöver minskas ned. Tyvärr kommer det även nu innebära att personalstyrkan behöver minskas. Några andra förslag är behovet av förbättrade och mer sammanhållna vårdkedjor så att patienter slipper skickas runt i systemet till höga kostnader och stort lidande för den enskilde. Vården inom regionen och mot kommunerna behöver bli sömlös. Vi vill också stärka primärvården och införa en fast läkarkontakt med tillhörande vårdteam.

Arbetsmiljön måste förbättras så regionen på allvar kan bli en attraktiv arbetsgivare. Karriärvägarna är få för och behöver bli fler. Ledarskapet måste stärkas och fortbildning behöver vara en självklarhet i det livslånga lärandet. Vårdköerna är för långa och behöver kortas så att regionen får ta del av de nationella kömiljardspengarna. Vi föreslår även en ny ekonomisk styrmodell där fler av besluten ska fattas av de närmsta cheferna, mer självstyre för sjukhusen, fler vårdval, såväl som satsningar på primärvården som på sjukhusen samt på våra medarbetares arbetsmiljö.

Att det blivit så här är framför allt effekterna av ett långvarigt socialdemokratiskt styre som skjutit problemen framför sig. 

  

 

Bli först att kommentera

Alliansen i regionen lägger fram en alternativ verksamhetsplan för Hälso- och sjukvårdsnämnden

Av , , Bli först att kommentera 1

Pressmeddelande 191003: Alliansen i regionen lägger fram en alternativ verksamhetsplan för Hälso- och sjukvårdsnämnden

 

Idag presenterar Alliansen i regionen sin alternativa verksamhetsplan för Hälso- och sjukvårdsnämnden år 2020. En nämnd som dras med stora ekonomiska problem och långa vårdköer.

Alliansen genomför  omprioriteringar och satsningar på 20 miljoner för att vända utveckling. Som innebär pengar till en nära vård/primärvårdsreform, personalsatsning inkl stärkta karriärvägar och resurser för att minska vårdköer.

 

Alliansens verksamhetsplanen innehåller utöver det ett 40-tal olika förslag och åtgärder som Alliansen menar att nämnden borde arbeta med inom ekonomi, styrning och ledning, korta vårdköer och hur nämnden ska bli en bättre arbetsgivare.

- Det behövs ett nytt ledarskap för Region Västerbotten! Aldrig förr, under det över 40-åriga Socialdemokratiska ansvaret för sjukvården i länet, har behovet av en ny ledning varit så stort som nu. Åratal av underlåtenhet att leda och styra verksamheten har medfört att Regionfullmäktige tagit ett historiskt stort sparpaket som omfattar 565 miljoner kronor. Projekt balans år 2012 omfattade cirka 140 miljoner kronor. Regionens ekonomi är helt enkelt i fritt fall, säger Lars Bäckström

- Alliansen är mycket oroad över den ekonomiska situation som Region Västerbotten befinner sig i. Verksamheterna går med stora och ständiga underskott. Ekonomin räddas på sista raden med aktieaffärer som inbringar kapital som borde gå till investeringar och pensionsavsättningar alternativt spara i ladorna för sämre tider, inte täcka upp ständiga driftsunderskott. Samtidigt som vårdköerna inte minskar nämnvärt och det är ännu mer anmärkningsvärt, säger företrädarna för Alliansen i nämnden i ett gemensamt uttalande.

Bli först att kommentera
cropped-Lägg-till-en-rubrik1.png

Socialdemokraterna, vad hände med inrättandet av ett Beroendecentrum?

Av , , Bli först att kommentera 6

Pressmeddelande 190926:

På insändarplats i VK (26/9) efterlyser två företrädare från psykiatrin vid NUS vart det planerade Beroendecentrumet tagit vägen. Redan år 2012 motionerade Moderaterna om behovet av att inrätta ett centrum likt andra universitetssjukhus redan hade då. Under 2014 motionerade Moderaterna i Umeå kommun om att i samverkan med Västerbottens läns landsting inrätta ett Beroendecentrum.

– Förslaget handlar inte om att inrätta någon ny verksamhet utan samla den befintliga på ett ställe för att nå vinster i from av mer patientcentrad vård, samverkan mellan personal i kommun och region, säger Sandström (M).

Mottagandet av förslaget togs emot väl bland tjänstemän och politiker. Under 2015 vände Socialdemokraterna och ställde sig bakom förslaget. Nu undrar regionrådet i opposition Nicklas Sandström (M) i en interpellation vad som hände med inrättandet av ett Beroendecentrum.

– Ett beroendecentrum med nära samarbete med primärvården, psykiatri, försäkringskassan, kriminalvården, socialtjänsten och som endast koncentrerar sig på att hjälpa människor som lever med destruktiva beteenden skulle minska antalet missbrukare avsevärt och hjälpa många tillbaka, säger Sandström (M).

Bli först att kommentera
Children in computer lab

Att BUP är näst sämst i landet duger inte

Av , , Bli först att kommentera 4

I en relativt ny undersökning visar på hur många patientbesök som görs inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) per helårsarbeterare. Det är tyvärr en oroande statistik. Västerbotten med bara 218 besök per helårsarbetare placerar sig på näst sämsta placeringen i landet. Flest gör Gotland med 512 besök per helårsarbetare. Det får även genomslag i kötider där Västerbotten har bland de längsta i landet.

 

Att BUP länge haft stora problem med tillgänglighet för unga människor som ofta är i akut behov av hjälp är sedan länge känt. Trots att Socialdemokraterna, i flera mandatperioder lovat och lovat att situationen på BUP minsann är under kontroll och ska lösa sig, händer det inget.

Några förslag Moderaterna drivit är att Västerbotten bör inför vårdval inom BUP likt Kronoberg. Det gör att du som familj själv får välja var du ska söka hjälp. Till det tillför vi riktade nationella pengar för att minska köer och möjliggöra satsningar på barn- och ungdomspsykiatrin. Utöver det behöver vi minska på byråkrati och krångel så att personalen på BUP får bättre förutsättningar att kunna göra sitt jobb. Från moderaterna kräver vi att Socialdemokraterna tar ansvar för att komma till rätta med situationen så att de barn och unga som behöver den professionella hjälp som finns på BUP får den.

 

Nicklas Sandström
Regionråd i opposition (M)

 

 

 

Bli först att kommentera
viselpipa

#tystnaden – inför en visselblåsarfunktion i Regionen

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag startar länets media en gemensam kampanj för att belysa en tysthetskultur bland offentligt anställda i länet. Det är bra. I en välmående organisation ska eventuella missförhållanden öppet kunna hanteras oavsett om den är privat eller offentligt finansierad. Meddelarfriheten är en viktig skyddslagstiftning för anställda att ta kontakt med media för att kunna berätta om sin situation.

Från Moderaterna har vi under en längre tid velat införa en visselblåsarfunktion som skulle kunna vara ett sätt för anställda i Region Västerbotten att kunna larma om missförhållanden. Första gången år 2013 röstades tyvärr förslaget ned av s-majoriteten i länet. Nu har vi motionerat igen och hoppas så klart på ett bifall. Sedan år 2013 har många fler kommuner och regioner infört detta.

 

Moderaternas förslag:

 

Motion

Umeå den 26 april

 

Inför en visselblåsarfunktion

 

År 2013 motionerade Moderaterna om att landstinget skulle införa en visselblåsarfunktion. Detta för att underlätta för medarbetarna att kunna rapportera in eventuella missförhållanden. Det är inte alltid som anställda kan gå till sin närmaste chef och meddela detta p.g.a. rädsla för negativa konsekvenser.

 

Sedan år 2013 har mycket hänt. Många regioner och kommuner har redan infört den här lösningen. Senast var Skellefteå kommun.

 

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att regionfullmäktige beslutar:

 

                             Att Region Västerbotten inför en visselblåsarfunktion 

 

                            

 

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition 

Bli först att kommentera