ulf cancer

Köerna till cancervården ska bort!

Av , , Bli först att kommentera 1

Det svider allra mest i hjärtat när unga drabbas av cancer. Därför satsar vi moderater på att kapa köerna till viktiga operationer, och riktar särskilt stöd till Barncancercentrums viktiga arbete. Tillsammans med våra storsatsningar på BUP och skolan är detta några av våra viktigaste välfärdsprioriteringar:

 • Satsa en miljard för att kapa köerna till cancervården.
 • Två miljarder om året för att korta köerna till besök, operation och återbesök i specialistvården.
 • Bättre stöd vid barncancer, genom att satsa 60 miljoner kr om året för att säkra tillgången till psykologer och kuratorer på de sex barncancercentrum som finns idag.
 • En miljard om året för att trygga mödra-, förlossnings- och eftervården.
 • 150 fler utbildningsplatser för barnmorskor varje år.
 • En miljard om året för att bygga ut den nära vården.
 • 500 miljoner om året till BUP och första linjens psykiatri för att korta köerna för barn och unga med psykisk ohälsa.
 • Bättre tillgång till skolsköterskor och kuratorer.
 • 400 miljoner om året för att fler ska kunna utbilda sig till specialistsjuksköterska med bibehållen lön
 • 200 miljoner om året för effektivisering genom att nyttja ny teknik och digitalisering.
 • Utbilda fler specialistsjuksköterskor och patologer och stärka vårdkedjan genom att bl.a. förbättra eftervården för cancerpatienter.
 • Välfärden ska få kosta pengar. Men det kräver att man kan prioritera, fatta tuffa beslut och att fler arbetar.
Bli först att kommentera
2

Det behövs en strategi för att bli Sveriges bästa sjukvårdsarbetsgivare

Av , , Bli först att kommentera 1

Det är tydligt att bristen på framför allt sjuksköterskor påverkar den vård som kan ges till patienterna. Vårdplatser måste stängas eftersom man inte har personal som kan bemanna dem. Framför allt drabbar detta verksamheter som drivs dygnet runt, alla årets dagar. Detta tillsammans med en allt för hög grad av inhyrd personal riskerar att bidra till en patientosäker vård. Därför är det extra viktigt är att hälso- och sjukvården fortsätter att utveckla och använda verktyg och metoder för att rätt kompetens finns på rätt plats i rätt tid.

Kompetens, trivsel och goda framtidsmöjligheter för medarbetarna är förutsättningar för vårdens och omsorgens höga kvalitet. Varje dag gör tusentals medarbetare ett fantastiskt och viktigt arbete. Alltför många beslut fattas högt upp i organisationen, medan personalens goda idéer inte alltid tas tillvara. Det vill vi ändra på.

Medarbetarnas kompetens är förutsättningen för vårdens och omsorgens kvalitet idag och i framtiden. Personalen inom vården måste erbjudas nya och fler karriärvägar, ha en bra och rättvis löneutveckling samt få den uppmärksamhet de förtjänar för sina dagliga och viktiga insatser. Vi vill med utgångspunkt i personalens situation göra flera förändringar som stärker deras kompetensutveckling och karriärvägar och därigenom skapa högre kvalitet. Det ska vara ett attraktivt och naturligt val att arbeta inom sjukvården.

Vi vill se över arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper och stärka personalens inflytande. Beslut ska fattas så nära de berör som möjligt. Vi är övertygade om att det går att organisera arbetet på ett mer optimalt sätt än idag. Läkarnas och sjuksköterskornas tid för patienterna kan utökas om till exempel vårdbiträden, medicinska sekreterare och undersköterskor tar över vissa arbetsuppgifter. Alla yrkesgrupper i vården ska kunna jobba på toppen av sin kompetens.

Det behövs en ständig översyn av rutiner regelverk för vårddokumentation i syfte att effektivisera, förenkla och minska den administrativa bördan för hälso- och sjukvårdens medarbetare.

Kompetensutveckling ska löna sig. Specialistutbildade sjuksköterskor och annan specialistutbildad personal behöver en bättre löneutveckling. Genom en mångfald av arbetsgivare skapas också en bättre arbetsmiljö som tar hänsyn till personalens olika behov och önskemål. Bristen på sjuksköterskor vill vi möta genom att utöka antalet utbildningsplatser och bättre introduktion och stöd som ny på arbetsplatsen.

Från Moderaterna vill vi se en tydlig strategi att Västerbottens läns landsting ska vara Sveriges bästa sjukvårdsarbetsgivare.

 

 

Bli först att kommentera
18153552

När du är sjuk behöver du vård – inte en kölapp!

Av , , Bli först att kommentera 1

Västerbotten har till stora delar en väl fungerande hälso- och sjukvård som till viss del är världsledande. Det finns flera stora utmaningar med kraftigt växande vårdköer, stress bland medarbetare, byråkrati, vårdplatsbrist och en primärvård som inte räcker till. Det måste åtgärdas.

Moderaterna har en politik för en skattefinansierad sjukvård av hög kvalitet som finns i hela länet med tre akutsjukhus utan vårdköer. Vi vill ta tillvara medarbetarnas engagemang och kompetens. För oss ska patienten alltid vara i centrum och få en vård utan köer.

Vi tar kampen för vården. Vi vill att du ska känna dig trygg om du blir sjuk. När du blir akut sjuk ska du veta att en ambulans kommer i tid. Du ska veta att du får bästa möjliga sjukvård av högsta kvalité när du behöver den och utan att hamna i en vårdkö. Vi moderater har inte alla lösningar på sjukvårdens problem men vi har en genuin vilja att diskutera och ta till oss goda förslag om hur vården ska bli bättre och komma fler till del.

Moderaterna söker tillsammans med partierna i Alliansen förtroendet att ta över styret av hälso- och sjukvården i Västerbotten.

Våra prioriterade valfrågor:

 

1. Vårdköerna ska bort!

Vårdköerna har fördubblats de senaste fyra åren. Vi vill införa en ny och sammanhållen kömiljard för att korta köerna. Du ska få vård när du behöver det utan väntetider.

 

2. Åtgärda vårdplatsbristen – fler vårdplatser

Det behövs fler vårdplatser med rätt utbildad personal på länets sjukhus för att kunna ge en bra vård utan köer.

 

3. Mer patientarbete mindre byråkrati

Mindre byråkrati ger mer vård. Fler beslut ska fattas av proffsen i sjukvården och färre av politiker. Sjukvårdens medarbetare ska få jobba med rätt saker.

 

4. Valfriheten ska öka

Vi vill ge mer valfrihet och inflytande till patienter och vårdens medarbetare. Självbestämmande måste öka och det nära ledarskapet stärkas.

 

5. Förstärkt primärvård med patientansvariga läkare

Gruppen mest sjuka äldre skickas runt i vården idag till stort lidande och höga kostnader. Vi vill ge alla en vård med fast läkarkontakt med tillhörande vårdteam.

 

 

Bli först att kommentera

Kommer Moderaterna att kunna genomföra alla förslag som ni går på val på?

Av , , Bli först att kommentera 5

Det är vår ambition men det bygger även på att det blir en moderatledd regering då en del av satsningarna bygger på nationella satsningar. Vi vill även styra tillsammans med våra vänner i alliansen därför blir det även en förhandling med dem om vilka förslag som ska prioriteras först. Vi måste även ta i beaktande att en del av förslagen blir först möjligt när ekonomin tillåter. Landstinget har en ekonomisk tuff situation och därför är det av största vikt att få till ett nytt styre som har politiska förslag och ledarskap att vända utvecklingen.

Bli först att kommentera
cropped-62.png

Valdagen närmar sig – (M) viktigaste frågor för sjukvården

Av , , Bli först att kommentera 3

Valdagen närmare sig om bara några dagar kan vi få ett nytt politiskt ledarskap för Sverige och sjukvården i Västerbotten. Du som väljare avgör. Vi moderater går till val med en samlad politik för att göra Sverige till ett bättre land. Sverige behöver en ny riktning och en ny regering efter valet den 9 september. Nu tar vi tag i Sverige!

När det gäller sjukvården i länet behövs en rad olika politiska åtgärder. Västerbotten har till stora delar en väl fungerande hälso- och sjukvård som till viss del är världsledande. Det finns flera stora utmaningar med kraftigt växande vårdköer, stress bland medarbetare, byråkrati, vårdplatsbrist och en primärvård som inte räcker till. Det måste åtgärdas.

Moderaterna har en politik för en skattefinansierad sjukvård av hög kvalitet som finns i hela länet med tre akutsjukhus utan vårdköer. Vi vill ta tillvara medarbetarnas engagemang och kompetens. För oss ska patienten alltid vara i centrum och få en vård utan köer.

Vi tar kampen för vården. Vi vill att du ska känna dig trygg om du blir sjuk. När du blir akut sjuk ska du veta att en ambulans kommer i tid. Du ska veta att du får bästa möjliga sjukvård av högsta kvalité när du behöver den och utan att hamna i en vårdkö. Vi moderater har inte alla lösningar på sjukvårdens problem men vi har en genuin vilja att diskutera och ta till oss goda förslag om hur vården ska bli bättre och komma fler till del.

Moderaterna söker tillsammans med partierna i Alliansen förtroendet att ta över styret av hälso- och sjukvården i Västerbotten.

Våra prioriterade valfrågor:

1. Vårdköerna ska bort!

Vårdköerna har fördubblats de senaste fyra åren. Vi vill införa en ny och sammanhållen kömiljard för att korta köerna. Du ska få vård när du behöver det utan väntetider.

2. Åtgärda vårdplatsbristen – fler vårdplatser

Det behövs fler vårdplatser med rätt utbildad personal på länets sjukhus för att kunna ge en bra vård utan köer.

3. Mer patientarbete mindre byråkrati

Mindre byråkrati ger mer vård. Fler beslut ska fattas av proffsen i sjukvården och färre av politiker. Sjukvårdens medarbetare ska få jobba med rätt saker.

4. Valfriheten ska öka

Vi vill ge mer valfrihet och inflytande till patienter och vårdens medarbetare. Självbestämmande måste öka och det nära ledarskapet stärkas.

5. Förstärkt primärvård med patientansvariga läkare

Gruppen mest sjuka äldre skickas runt i vården idag till stort lidande och höga kostnader. Vi vill ge alla en vård med fast läkarkontakt med tillhörande vårdteam.

 

Nu tar vi tag i Sjukvården i Västerbotten!

 

Bli först att kommentera

Vad är Moderaternas viktigaste fråga för den regionala utvecklingen av länet

Av , , Bli först att kommentera 1

Moderaternas övergripande politiska målsättning med den lokala regionala utvecklingen är – tillväxt i Västerbotten. Vi vill se ett växande Västerbotten med växande företagsamhet och ökad turism.

 

Från och med 1 januari 2019 blir landstinget i Västerbotten en ny region med ett samlat ansvar för den regionala utvecklingen i länet. Det ger nya förutsättningar att kraftsamla för en starkare och mer attraktivare region. Moderaternas övergripande politiska målsättning med den lokala regionala utvecklingen är – tillväxt i Västerbotten. Vi vill se ett växande Västerbotten med växande företagsamhet och ökad turism. Arbetspendlingen måste fungera med buss och tåg.

 

Det bästa sättet att minska sjukdom och ohälsa är att fler får ett jobb och ett socialt sammanhang. I detta är det regionala utvecklingsarbetet mycket viktigt.

Bli först att kommentera
Nu tar vi tag i vårdköerna

Trygg och tillgänglig vård – 24,8 miljarder

Av , , Bli först att kommentera 3

Ulf Kristersson presenterade idag Moderaternas vårdagenda med prioriterade reformer för att korta vårdköerna och höja vårdens kvalitet. Totalt omfattar reformerna 24,8 miljarder kronor under nästa mandatperiod.

Sverige ska ha en trygg och tillgänglig vård. Den svenska hälso- och sjukvården håller ofta hög medicinsk kvalitet och har medarbetare som gör fantastiska insatser, dygnet runt. Men det finns också problem att ta tag i. Ett av de mest akuta problemen är att vårdköerna har fördubblats sedan Stefan Löfvens regering tillträdde. Inom cancervården får bara hälften av patienterna vård i tid.

- Köerna måste kortas. Därför avsätter vi nu en halv miljard kronor om året för att korta cancerpatienternas väntetider, inom ramen för kömiljarderna. Vi vill också uppdatera den nationella cancerstrategin. Totalt handlar det alltså om drygt en miljard kronor årligen till cancervården, sa Ulf Kristersson.

Andra viktiga delar av Moderaternas vårdagenda är att bygga ut den nära vården genom en nationell primärvårdsreform och att ge de patienter som vill möjlighet till en fast vårdkontakt. Vårdkedjan mellan mödra-, förlossning- och eftervården ska stärkas. För att förbättra patientsäkerheten behövs ökad koncentration av den högspecialiserade vården. Därutöver krävs effektivisering av vården genom ny teknik och digitalisering, samt bättre villkor för vårdens medarbetare.

- Moderaterna vill lösa de problem som finns i vården, på både kort och lång sikt. Man ska kunna lita på att hälso- och sjukvården finns där när man väl behöver den, avslutade Kristersson.

Ulf Kristersson presenterade även en särskild satsning för att barn som drabbas av cancer och deras familjer ska få bättre stöd, såväl under som efter behandling. Det handlar till exempel om stöd från psykolog eller kurator. Totalt ska 60 miljoner kronor årligen fördelas till Sveriges sex barncancercentrum.

Moderaternas vårdagenda:

Återinför förstärkta och utvecklade kömiljarder för att snabbt korta vårdköerna

Ny nationell cancerstrategi för att utveckla vården

Nationell primärvårdsreform med fast vårdkontakt

Trygg mödra-, förlossnings- och eftervård

Ökad koncentration av den högspecialiserade vården

Bli först att kommentera

Hur ser Moderaterna på dagens landstingsskatt?

Av , , Bli först att kommentera 2

Vi kan konstatera att skatten har höjts flera gånger såväl lokalt som nationellt trots det finns stora underskott och fördubblade vårdköer. För att vända utvecklingen behövs ett nytt politiskt ledarskap som på allvar åtgärdar de underliggande problemen som finns inom sjukvården. Det handlar om en vård som inte hänger ihop speciellt för de mest sjuka äldre. Vårdpersonal som inte får jobba med det man är utbildad till är ineffektivt och bidrar till dålig arbetsmiljö. En primärvård som inte har förutsättningar att vara första linjens vård samt mycket mer. Vi vill pröva att vända på varenda sten och prova alla lösningar innan vi är beredda att höja skatten. Vi bedömer att det inte finns något utrymme att sänka landstingskatten under kommande mandatperiod.

Bli först att kommentera

Hur vill Moderaterna stärka primärvården?

Av , , Bli först att kommentera 2

Vi vill genomföra en nationell primärvårdsreform där vi vill se en fast läkarkontakt med ett tillhörande vårdteam. Nationellt och lokalt vill vi göra satsningar så att primärvården blir första linjens hälso- och sjukvård. Framförallt primärvården måste kunna ta ett större ansvar för patienternas vårdbehov. Vi ser att genom en stark primärvård går det att undvika onödiga besök på akutmottagningen. Erfarenheten visar att en väl fungerande primärvård ger positiva effekter på hela sjukvårdssystemet. Här behöver vi också skapa förutsättningar och möjligheter för fler aktörer att hjälpa till och bidra till en stärkt primärvård i vårt län.

Bli först att kommentera
39914022_1091323107710684_6295992945753456640_n

Barn som mår dåligt ska få vård – inte en kölapp

Av , , Bli först att kommentera 2

Idag skriver Västerbottens-Kuriren om ett ungt barn som farit väldigt illa. Detta då barn med familj bollats runt i vården utan att få någon som tagit helhetsansvaret. Tyvärr finns det fler exempel. I senaste statistiken som presenterades för politiken i länet hade 181 barn väntat längre än vad vårdgarantin 1 månad för att få hjälp.

Sedan 2014 har köerna till BUP tredubblats och Västerbotten har en av Sveriges längsta vårdköer för unga med psykisk ohälsa.

Vi moderater vill nationellt satsa 500 miljoner kronor för att korta köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin. Vi vill också införa valfrihet för alla unga med psykisk ohälsa i Västerbotten. Ett vårdval inom BUP skulle ytterligare korta köerna och ge barn och unga med psykisk ohälsa en större möjlighet att själv påverka och få förtroende för den som utför vården. Samverkan mellan sjukvården och kommunerna, i synnerhet Umeå kommun, måste bli betydligt bättre.

Att som ung drabbas av psykisk ohälsa men inte få hjälp i tid är ett av vår tids största politiska svek.

Bli först att kommentera