Nu tar vi tag i vårdköerna

Trygg och tillgänglig vård – 24,8 miljarder

Av , , Bli först att kommentera 3

Ulf Kristersson presenterade idag Moderaternas vårdagenda med prioriterade reformer för att korta vårdköerna och höja vårdens kvalitet. Totalt omfattar reformerna 24,8 miljarder kronor under nästa mandatperiod.

Sverige ska ha en trygg och tillgänglig vård. Den svenska hälso- och sjukvården håller ofta hög medicinsk kvalitet och har medarbetare som gör fantastiska insatser, dygnet runt. Men det finns också problem att ta tag i. Ett av de mest akuta problemen är att vårdköerna har fördubblats sedan Stefan Löfvens regering tillträdde. Inom cancervården får bara hälften av patienterna vård i tid.

- Köerna måste kortas. Därför avsätter vi nu en halv miljard kronor om året för att korta cancerpatienternas väntetider, inom ramen för kömiljarderna. Vi vill också uppdatera den nationella cancerstrategin. Totalt handlar det alltså om drygt en miljard kronor årligen till cancervården, sa Ulf Kristersson.

Andra viktiga delar av Moderaternas vårdagenda är att bygga ut den nära vården genom en nationell primärvårdsreform och att ge de patienter som vill möjlighet till en fast vårdkontakt. Vårdkedjan mellan mödra-, förlossning- och eftervården ska stärkas. För att förbättra patientsäkerheten behövs ökad koncentration av den högspecialiserade vården. Därutöver krävs effektivisering av vården genom ny teknik och digitalisering, samt bättre villkor för vårdens medarbetare.

- Moderaterna vill lösa de problem som finns i vården, på både kort och lång sikt. Man ska kunna lita på att hälso- och sjukvården finns där när man väl behöver den, avslutade Kristersson.

Ulf Kristersson presenterade även en särskild satsning för att barn som drabbas av cancer och deras familjer ska få bättre stöd, såväl under som efter behandling. Det handlar till exempel om stöd från psykolog eller kurator. Totalt ska 60 miljoner kronor årligen fördelas till Sveriges sex barncancercentrum.

Moderaternas vårdagenda:

Återinför förstärkta och utvecklade kömiljarder för att snabbt korta vårdköerna

Ny nationell cancerstrategi för att utveckla vården

Nationell primärvårdsreform med fast vårdkontakt

Trygg mödra-, förlossnings- och eftervård

Ökad koncentration av den högspecialiserade vården

Bli först att kommentera

Hur ser Moderaterna på dagens landstingsskatt?

Av , , Bli först att kommentera 2

Vi kan konstatera att skatten har höjts flera gånger såväl lokalt som nationellt trots det finns stora underskott och fördubblade vårdköer. För att vända utvecklingen behövs ett nytt politiskt ledarskap som på allvar åtgärdar de underliggande problemen som finns inom sjukvården. Det handlar om en vård som inte hänger ihop speciellt för de mest sjuka äldre. Vårdpersonal som inte får jobba med det man är utbildad till är ineffektivt och bidrar till dålig arbetsmiljö. En primärvård som inte har förutsättningar att vara första linjens vård samt mycket mer. Vi vill pröva att vända på varenda sten och prova alla lösningar innan vi är beredda att höja skatten. Vi bedömer att det inte finns något utrymme att sänka landstingskatten under kommande mandatperiod.

Bli först att kommentera

Hur vill Moderaterna stärka primärvården?

Av , , Bli först att kommentera 2

Vi vill genomföra en nationell primärvårdsreform där vi vill se en fast läkarkontakt med ett tillhörande vårdteam. Nationellt och lokalt vill vi göra satsningar så att primärvården blir första linjens hälso- och sjukvård. Framförallt primärvården måste kunna ta ett större ansvar för patienternas vårdbehov. Vi ser att genom en stark primärvård går det att undvika onödiga besök på akutmottagningen. Erfarenheten visar att en väl fungerande primärvård ger positiva effekter på hela sjukvårdssystemet. Här behöver vi också skapa förutsättningar och möjligheter för fler aktörer att hjälpa till och bidra till en stärkt primärvård i vårt län.

Bli först att kommentera
39914022_1091323107710684_6295992945753456640_n

Barn som mår dåligt ska få vård – inte en kölapp

Av , , Bli först att kommentera 2

Idag skriver Västerbottens-Kuriren om ett ungt barn som farit väldigt illa. Detta då barn med familj bollats runt i vården utan att få någon som tagit helhetsansvaret. Tyvärr finns det fler exempel. I senaste statistiken som presenterades för politiken i länet hade 181 barn väntat längre än vad vårdgarantin 1 månad för att få hjälp.

Sedan 2014 har köerna till BUP tredubblats och Västerbotten har en av Sveriges längsta vårdköer för unga med psykisk ohälsa.

Vi moderater vill nationellt satsa 500 miljoner kronor för att korta köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin. Vi vill också införa valfrihet för alla unga med psykisk ohälsa i Västerbotten. Ett vårdval inom BUP skulle ytterligare korta köerna och ge barn och unga med psykisk ohälsa en större möjlighet att själv påverka och få förtroende för den som utför vården. Samverkan mellan sjukvården och kommunerna, i synnerhet Umeå kommun, måste bli betydligt bättre.

Att som ung drabbas av psykisk ohälsa men inte få hjälp i tid är ett av vår tids största politiska svek.

Bli först att kommentera
ålidhem hc

Besök på Ålidhems hälsocentral

Av , , Bli först att kommentera 2

Under gårdagen besökte jag tillsammans med Vårdförbundets Martin Jonsson Ålidhems hälsocentral samt familjecentral. Det blev ett mycket intressant och lärorikt besök som kom att kretsa kring frågor kring primärvårdens roll, personalförsörjning, flytt tillbaka av primärvårdsjouren till sjukhuset samt den framgångsrika familjecentralens arbete.

Tack Ålidhem hälsocentral och Vårdförbundet för ett bra arrangerat besök. 

Bli först att kommentera
vännäs

Bra kampanj på Gatufesten i Vännäsby

Av , , Bli först att kommentera 2

I lördags besökte jag Vännäsby för att delta i Moderaternas kampanj på Gatufesten. Det var en välbesök marknad som resulterade i massor av bra samtal. Många av funderingarna kom att kretsa runt förutsättningarna att bo och verka i Norrland. Vi har helt klart en Norrlandsfientlig regering med den politik som bedrivits de senaste fyra åren. Jag fick även en del samtal från personer som väntat alldeles för länge i vårdköer i Västerbotten. Tyvärr, särskilt när vi har så himla bra vård i länet. Mitt tydliga besked där är att vårdköerna ska bort!

Bli först att kommentera
Alliansen

Alliansens förslag på förstärkt arbete mot psykisk ohälsa

Av , , Bli först att kommentera 1

Alliansens nationellt har kommit överens om en rad förslag för att förstärka arbete mot psykisk ohälsa. Dessa är:

  • Korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin genom att återinföra prestationsbaserade resurser och den förstärkta vårdgarantin.
  • Utreda orsaker bakom den ökande psykiska ohälsan och vidta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser.
  • Förstärka samordningen av elevhälsan.
  • Utreda möjligheterna till barn- och familjecentraler, där olika professioner arbetar tillsammans.
  • Stärka suicidforskningen och -preventionen.
  • Stärka tillsynen och uppföljningen av barn- och ungdomspsykiatrin.
Bli först att kommentera
Alliansen

Alliansens förslag för att korta köerna

Av , , 2 kommentarer 5

Allianspartierna nationellt har presenterat fem stycken konkreta förslag för att korta vårdköerna. De är följande:

 

•  Korta vårdköerna genom att införa tydliga resultatbaserad kömiljard kopplat till den lagstadgade vårdgarantin.

•  Öka öppenheten och uppföljningen gällande information om väntetider, tillgänglighet och kvalitet inom vården.

•  Införa en nationell samordning vad gäller långsiktig planering av personal- och kompetensförsörjning inom vården.

•  Genomföra ett sjuksköterskelyft, genom betald vidareutbildning och fler karriärvägar.

•  Se över om vite eller sanktioner ska kunna åläggas huvudmän som inte uppfyller vårdgarantin, om det visar sig att andra åtgärder inte räcker till.

 

2 kommentarer
39409670_522549114870198_6133875578350075904_n

Västerbottens fördubblade köer måste bort!

Av , , Bli först att kommentera 3

Västerbotten har till stora delar en väl fungerande hälso- och sjukvård som till viss del är världsledande. Detta tack vare personalens fantastiska insatser dag som natt. Däremot finns det flera stora problem med kraftigt växande vårdköer, stress bland vårdens medarbetare, byråkrati, vårdplatsbrist och en primärvård som inte räcker till. Det måste åtgärdas.

För Moderaterna är att få bort vårdköerna valets viktigaste fråga. Vårdköerna har fördubblats under den här mandatperioden. Det är ett stort politiskt misslyckande av de ansvariga socialdemokraterna såväl nationellt som lokalt. Tyvärr är Västerbotten ett av de län som vårdköerna är som längst. Få län har heller styrts lika länge av ett och samma parti.

Under den här mandatperioden har den Socialdemokratiska regeringen höjt skatten med 60 miljarder kronor. Trots det har vårdköerna fördubblats. Regeringen har inte prioriterat rätt. Ett av Stefan Löfvens första beslut som statsminister var att avskaffa Alliansregeringens kömiljard. Inte långt därefter avskaffade han den förstärkta vårdgarantin inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Resultaten talar för sig själv. På mindre än fyra år har antalet personer som får vänta mer än 90 dagar på en operation gått från drygt 15 500 personer till över 33 000 personer. Mindre än hälften av alla cancerpatienter får vård i tid och antalet barn som väntat längre än 30 dagar på insats från BUP har mer än tredubblats sedan hösten 2014.

Inför valet 2014 lovade Stefan Löfven och Peter Olofsson (S) att förbättra tillgängligheten inom vården och korta köerna till cancervården. Löftet var att alla cancerpatienter skulle få vård inom fyra veckor. Utvecklingen har gått i direkt motsatt riktning. Nu ställer Socialdemokraterna ut nya löften, men Sverige har inte råd med fyra år till av löftessvek.

Här och nu krävs åtgärder som löser vårdens allra mest akuta problem – att korta vårdköerna. Därför föreslår Moderaterna att kömiljarden ska återinföras och tredubblas. Av dessa tre miljarder ska 500 miljoner öronmärkas till BUP. Kömiljarden var en effektiv åtgärd för att säkerställa att fler fick vård i tid.

Vården har dock större utmaningar som kräver ansvarsfulla, långsiktiga och genomtänkta reformer. Under nästa mandatperiod måste arbetet påbörjas för att möta dessa utmaningar. Moderaterna föreslår därför ett antal konkreta åtgärder:

  • Nationell primärvårdsreform. För att minska trycket på landets akutmottagningar och minska vårdköerna måste primärvården byggas ut för att bli bättre på att ta emot patienter.
  • Fast vårdkontakt. Den som vill ska ha rätt till en fast läkarkontakt med ett vårdteam som känner till patientens vårdhistoria.
  • En ny nationell cancerstrategi. Med fler standardiserade vårdförlopp som kortar köerna till cancervården. 
  • Stärk vårdens medarbetare. En förbättrad arbetsmiljö, större inflytande och rätt till vidareutbildning.  Fler sjuksköterskor ska få möjlighet att vidareutbilda sig med bibehållen inkomst.

Vi behöver återupprätta det övergripande samhällskontraktet. Det som bygger på att det vi betalar in i skatt ska vi kunna lita på att få tillbaka i form av välfärd så som hälso- och sjukvård av hög kvalitet i rätt tid på rätt plats. Så är det inte idag.

Vi vet att välfärden behöver mer resurser för att klara de framtida utmaningarna. Därför satsar Moderaterna 50 miljarder kronor till vård, skola och omsorg. Av dessa kan drygt 25 miljarder kronor användas till framför allt hälso- och sjukvård och skola. För sjukvården i Västerbotten innebär det 247,5 miljoner kronor i ett mycket välkommet tillskott. Det är 88,5 miljoner kronor mer än vad Socialdemokraterna lovar till vården i länet. För oss går välfärden före höjda bidrag för de som inte jobbar.

När staten och det allmänna inte klarar av sina mest grundläggande kärnuppgifter upplever många människor att de inte får valuta för sina skattepengar. Då sätts det övergripande samhällskontraktet under press. Så ska det inte behöva vara. Alla ska kunna lita på att vården av hög kvalitet finns där i rätt tid när man behöver den.

Sverige behöver en ny regering och ett nytt styre för sjukvården i länet som tar vårdens problem på allvar. Vi tänker aldrig acceptera att någon tvingas vänta längre än vad de behöver för att få den vård som krävs för att bli frisk. Västerbottens långa vårdköer måste bort!

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Socialpolitisk talesperson

 

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Bli först att kommentera
iStock_000014371972Small

Alliansen enad om fastläkare

Av , , Bli först att kommentera 1

Allianspartierna har enats om att vid en valvinst så kommer vi att genomföra en primärvårdsreform med fastläkare. Det innebär att alla patienter/medborgare ska ha möjlighet att få välja fastläkare och att samordning ska ske av ett vårdteam.

Reformen innebär även att erfarna legitimerade läkare och specialister inom andra fält än allmänmedicin ska kunna vara fastläkare inom primärvården samt göra det möjligt för ST-läkare som ska bli specialister i allmänmedicin att ha en egen patientlista.

Inspirationen har hämtats från det norska fastläkarsystemet, även om systemet inte ska kopieras rakt av.

Förslaget om ett fastläkarsystem välkomnas av Läkarförbundet som länge drivit frågan.

”Det är mycket glädjande att de vill genomföra en primärvårdsreform. Och det är rimligt att man tittar på möjligheten att lista på ST-läkare, men då måste man titta på hur långt de har kommit i sin utbildning, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund”

Lokalt har vi i alliansen sedan tidigare skrivit om att vi välkomnar en sådan reform. Läs den artikeln här.

Bli först att kommentera