Demokratin kräver uthållighet och tålamod

Av , , Bli först att kommentera 1

Inget av hennes uppträdanden finns dokumenterade förstås, men när jag söker visualisera hur det kan ha tett sig en undanskymd folkrörelsestund i Obbola för ett knappt sekel sedan, ett av dessa otaliga, oglamorösa ögonblick som tillsammans formade det moderna Sverige, underifrån och i en anda av ödmjuk strävan, tänker jag mig en västerbottnisk vårkväll, sval och ljus.

Utanför vakar, ljuder och doftar havet; det lilla kustsamhällets port mot framtiden och världen, strängt och barmhärtigt, med generationers minnen av slit, sorg och nåd. Och i möteslokalen skärps uppmärksamheten, stillnar sorlet en aning, när folkskollärarinnan Jenny Pettersson får ordet.

Man kan föreställa sig hur hon reser sig, ställer sig längst fram och efter ett leende och en prövande blick på åhörarna, börjar lägga ut texten, berätta, upplysa, mana och underhålla.

Om det stora och det lilla, om det andliga och det världsliga, om avlägsna drömmar och praktiska göromål.

Talets gåva hade förlänats henne.

Jenny Pettersson, övad i både sitt yrke och i sin kristna folkrörelsegärning, visste hur man fångar och bildar en publik, ung som äldre.

I ett föreningslivets och demokratiseringens Västerbotten, i ett Obbola mitt uppe i politiska, sociala, ekonomiska och kulturella förändringar som börjat frigöra människor, ge upprättelse och makt åt fler, fick hon chansen att tala.

Under 25 år, från anställningen 1916 och fram till pensioneringen 1941, arbetade Jenny Pettersson på Obbola folkskola, som i samband med hennes ankomst äntligen, efter många år med provisoriska lösningar, hade fått flytta in i ordentliga lokaler.

Hon var född 1882, yngst av fyra syskon, kom ursprungligen från Degerfors och hade som nittonåring, när det nya seklet var ungt, tagit sin examen i Skellefteå. Under åren 1910-1916 arbetade hon som småskollärarinna i Gällivare, innan flytten till Obbola och tjänsten där. (För den som vill läsa mer om dåtidens folkskolor, arbetsmiljöerna, byggnaderna, stämningarna och pedagogiken, rekommenderar jag tidskriften Västerbottens temanummer ”Folkskolan 150 år” från 1992.)

Men på plats i det gamla jordbruks- och fiskesamhället, sedan decennier präglat av industrialisering och sågverk, tog sedan Jenny Pettersson ett ansvar långt utöver sin yrkesroll. Hennes sociala engagemang ska ha kommit till många uttryck. När KFUK. Kristliga Föreningen av Unga Kvinnor (en del av det vi i dag refererar till som KFUM), bildade en avdelning i Obbola valdes hon till dess ordförande och fanns senare kvar som en av föreningens styrelseledamöter.

Hon var dessutom flitigt verksam inom Blåbandsrörelsen, tog på sig politiska roller, intresserade sig för Kina- och sjömansmissionen och arbetade som söndagsskolans lärarinna.

I en kort hyllningstext i Västerbottens-Kuriren, källan för denna krönika, på våren 1942, lagom till hennes 60-årsdag – hon hade då som nybliven pensionär hunnit flytta till Vännäs – berättas att Jenny Pettersson som lärarinna varit särskilt lämplig ”då det gällde att ta hand om leda de små barnens undervisning och fostran, samt sätta sig in i deras tanke- och känsloliv”.

Hon hann, som kunskapsförmedlare och vuxen förebild, prägla flera uppväxande generationer. Hennes humor och vältalighet, skriver gratulanten, ”gjorde lektionerna till ett nöje även för en åhörare.” Och i de andra sammanhang där hon uppträdde var hennes föredrag ”sådana, att man ej lätt glömmer dem”. Som kamrat och vän, står det också, var hon ”idealet.”

***

Jenny Pettersson är en av de många demokratins, kulturens, bildningens och välståndets glömda slitvargar som skymtar förbi, när man bläddrar i byhistoriker och tidningsarkiv. Ofta bara bevarade i notiser. Kanske i bästa fall blåsta till liv på nytt av besläktade själar i senare romaner och konstverk.

Jenny Pettersson var med säkerhet inte okomplicerad eller felfri. Men hon är, även i de ytterst knappa uppgifter som en tidningsnotis ger, en bra utgångspunkt för några tankar om vad det är som bär och bygger ett samhälle över tid och på riktigt. I uthållighet och långsiktighet, med insikter om människor och sammanhang som sträcker sig bortom det enbart tillfälliga och dagsaktuella, i en mångfald av många, små insatser och uppoffringar, som sår frön i god tid för efterkommande.

***

Vi lever i dag i ett skede där den tekniska utvecklingen skapat vad som kallats en extrem uppmärksamhetsekonomi. Den digitala infrastruktur vi rör oss i är utformad för att med maximal effekt fånga och behålla oss i ett ständigt, larmande, hetsigt här och nu. Ge oss en helt personanpassade, tillrättalagda, manipulerade upplevelser i en minsta motståndets lag. Och med oupphörliga, omedelbara signaler till hjärnans belöningssystem tillfredsställa våra kortsiktigaste bekräftelsebehov. Redan nu varnar forskare för konsekvenserna av det experiment vi utsätter våra hjärnor, världsbilder och relationer för.

En fara, som inte ska underskattas, är att hela samhällsdebatten börjar tappa de långa tidsperspektiven, i takt med att vi anpassar oss till sådana system. Insikten om hur komplicerade och utdragna sambanden alltid är mellan diskussioner, analyser, reformer och samhällsförändringar, går förlorad. Istället tar en känsla av panik över, en brist på förtröstan och lugn, inför allt som inte går att lösa direkt, inför varje svårighet som kräver en blick bortom här och nu, inför varje motstånd som inte går att klicka bort.

Det fördärvar samhällsdebatten. För en del frågeställningar – grundläggande för demokrati, ekonomi, välstånd, jobb, frihet och rättigheter – kan, i vår tid, som det alltid varit, ta decennier att komma helt till klarhet om.

En del investeringar och uppoffringar lär först senare generationer kunna utvärdera som entydiga, stora framsteg. En del av det vi kämpar med, söker hitta frihetliga, konstruktiva, civiliserade, solidariska lösningar för, kräver större uthållighet än bara enstaka mandatperioder.

Vill vi inte acceptera det, vägrar vi att gå med på sådana tidsperspektiv, orkar vi inte engagera oss även för det som förutsätter tålamod, riskerar vi att underminera hela den gemensamma demokratin.

Bli först att kommentera

Hopplös uppgift väntar skolan om inte prioriteringar görs

Av , , Bli först att kommentera 5

Prolog

Det var inte, har litteraturvetaren Edward J. Hughes skrivit, med en nobelpristagare hon gifte sig den gången.

Francine Faure (1914-1979), pianist, kännare av Bach och matematiker, skulle fylla 26 år bara tre dagar senare, när hon och då relativt okände journalisten och författaren Albert Camus (1913-1960) sade ja till varandra i Lyon den 3 december 1940, det mörkaste av år, under världskrig och nazistisk ockupation.

Det kan inte ha varit lätt, den vintern, för två unga människor att föreställa sig en lycklig framtid. Och lyckligt blev inte äktenskapet för Faure, med depressioner och självmordsförsök i spåren av makens otrohet.

Men det kom senare. De första åren bjöd på prövningar av andra slag.

Nästan direkt efter giftermålet förlorade Camus sin plats på tidningen Paris-Soir, som tappat upplaga och intäkter och börjat göra sig av med medarbetare.

De nygifta tvingades istället flytta tillbaka till Algeriet, då en fransk koloni där båda var födda, och till Faures hemstad Oran. Camus saknade fast inkomst, och det var Faure som räddade parets försörjning med jobb som lärarvikarie, medan Camus skrev på en bok som skulle få titeln ”Myten om Sisyfos” (1942), och bli ett av efterkrigstidens mest inflytelserika filosofiska verk, i gränslandet mellan existentialism och absurdism.

Det var i den essän, som Camus formulerade sina berömda och ofta citerade ord: ”Man måste tänka sig Sisyfos lycklig”.

Lycklig alltså, där han med alla krafter rullar den gigantiska stenen uppför branten, i hopp om frihet, bara för att omedelbart se den falla ner igen, gång på gång på gång. Camus menade att i takt med att Sisyfos insåg det oundvikliga och absurda i sitt öde, fyllde kampen hela hans människohjärta.

Vad Francine Faure tänkte om Sisyfos öde och Camus lyckobegrepp, kan vi bara gissa.

***

Skolan och tekniken

Kanske är det något av Camus Sisyfos-filosfi den moderna skolan behöver, för att stå ut med vad som framstår som ett alltmer hopplöst och absurt öde.

För om den inte redan är på väg att göra det, kommer pedagogiken inom en nära framtid att gå under av de ständigt växande förväntningar som riktas från en otålig och frustrerad omgivning på tappert kämpande (underbetalda) lärare och elever i klassrummen. Det är oundvikligt, att något snart måste brista, om inte prioriteringar görs.

Inte bara växer år för år den kunskapsmassa och det bildningsarv, de traditioner, insikter och perspektiv, som uppväxande generationer förväntas ha med sig när de lämnar skolan.

Tillkommer gör också ständigt växlande förväntningar på att skolan ska fungera som ett slags centralstyrd, kollektiv folkuppfostrare och likriktare utifrån regelbundet växlande trender och kriser.

Vilket jävla samhällsproblem som än identifieras, slutar nästan alla diskussioner förr eller senare med att lösningen ska letas i klassrummen. När andra aktörer och institutioner i samhället misslyckats, förenas de snabbt i krav på att skolan ska rycka in.

Dagsdebattens infall stjäl ständigt tid från den grundläggande kunskapsförmedlingen – skolans kärnuppgift – för att ge mer plats åt det som lobbyister, ideologer och kampanjmakare kräver för stunden och lyckas få svaga ledningar och beslutsfattare att vika sig inför. Undra på att lärarbrist hotar.

***

Tiden räcker inte till för skolan att klara allt. Det behövs en bred debatt om vad skolan bör prioritera de närmaste decennierna.

Den debatten kompliceras ytterligare av att digitaliseringen börjar öppna helt nya fält, med krav på ännu fler färdigheter som måste räknas till det skolan ska förmedla.

I hur hög grad, från vilken årskurs, bör exempelvis grundläggande kunskap om programmering och hackning, algoritmer och källkod, ges? Hur ska balansen mellan teknik och innehåll, hur system fungerar och vad man kan använda dem till när de fungerar, se ut i undervisningen?

Länge har nog de flesta lutat åt att det är innehållet, kreativiteten och tillämpningen – det man ägnar sig åt när allt fungerar och går att lita på – som ska stå i centrum. Snarare än kunskap om hur olika datasystem faktiskt fungerar, hur de är uppbyggda och konstruerade, hur de kan manipuleras och skyddas, hur de kan lagas och utvecklas.

Håller det på att bli en aningslös hållning, en naiv maktanalys?

När samhället och vardagslivet digitaliseras, med fantastiska möjligheter, men också några allvarliga hotbilder.

När sårbarheten inför tekniksabotage och cyberkrig ökar. När digitala identiteter avgör allt mer av våra möjligheter till inflytande, erkännande och karriärer.

När registrering, algoritmer och databaser i samspel används för att sortera, kartlägga, manipulera och tillfredsställa oss på sätt som maximerar kontroll och vinster för olika privata och statliga centralsystem.

När den som inte förstår hur tekniken fungerar inte heller kommer att kunna använda den i krisläge. När den som utsätts för digitala övergrepp, inte kommer att ha egna möjligheter att reda ut hur det gick till. När stängda källkoder gör alla beroende av några fås hederlighet.

Vill vi, i en sådan framtid, att medborgare – i en anda av bekvämlighet – ska tvingas lämna ifrån sig avgörande makt och identitet till ett litet antal digitala monopol och specialister? Eller måste vi rusta kommande generationer med viss egen programmerings- och hackningskompetens som en självklar del av den kunskap alla behöver ha, för att inte hamna i farliga beroendeförhållanden?

Och vad ska i så fall få minskat utrymme, för att ge plats åt ytterligare ett språk, ytterligare ett ämne, i klassrummen? Vad bland allt det som skolans begränsade tid förväntas användas till, skulle andra kunna ta hand om istället?

Just nu, i svensk skoldebatt, rasar stenen ner igen varje gång, som den är nästan uppe på krönet.

Bli först att kommentera

Punkten av hållning och principer längst inne

Av , , Bli först att kommentera 0

Mycket kan förlåtas, och med åtskilligt får man ha överseende, i den politiska retoriken när det närmar sig val. I takt med att kampanjerna drar igång och mandat börjar stå på spel, är det bara att langa fram saltet och stretcha nyporna inför floden av utspel.

Samhällsdebatten har sina ritualer av fulspel, där det tas och ges från alla håll. Ibland vårdslöst.

Men utan plats för en del mänskliga svagheter, för ögonblick av småaktighet och för ett visst mått av förenklingar, överdrifter och taktiserande, lägger sig damm över alltihop. I politiken som i livet.

Det genomdisciplinerade gravallvaret kan vara nog så farligt. Det går inte att trippa sig på tå till makten. Det går inte att blotta konflikter utan temperament. Att drömma om det perfekta samtalet och de felfria ledarna, att alltid låta människors brister överskugga deras förtjänster, gläntar på dörren till det totalitära.

***

Ändå vill man som medborgare, att det trots allt ska finnas en kärna av ärlighet, substans och hjärta, i kampanjer och uppträdanden. Kan man ana att det finns en ryggrad innanför retorik, tjafs och slagord, går det lätt att ha tålamod med, och småle åt, valårets baksidor.

Det är när den saknas, när den inte går att hitta, när allt även vid närmare granskning löses upp i sken, anpassning och hyckleri, som förtroendet hotas på allvar.

Ett exempel på det gav tyvärr häromdagen statsminister Stefan Löfven, som annars är skickligare i de situationerna än han får erkännande för, vid presskonferens i Vita Huset när han svarade på en fråga om Sverige och invandringen.

Han sade, i en formulering som tydligen ska bli ett tema under valrörelsen, att den nuvarande regeringen fick ärva en ohållbar migrationspolitik från sina föregångare, som den sedan 2015 ändrade och skärpte till. Det är mycket fräckhet på några få meningar.

För det intryck Löfven vill förmedla är att socialdemokraterna var motståndare mot den öppnare migrationspolitik som alliansen och miljöpartiet utformat efter 2006, och att man när maktskiftet kom införde strängare regler i enlighet med en tidigare övertygelse.

Det är en historieförfalskning som heter duga, och som rimligen borde uppröra både dem av oss som tycker att tvärvändningen 2015 var olycklig och dem som tycker att den borde ha kommit tidigare. Den borde också vara svårsmält för miljöpartiet, och för många inom hans eget socialdemokratiska parti, som ställt sig bakom reträtten, men åtminstone inte gjort någon hemlighet av att det handlade om en reträtt och att den var ytterst motvillig.

Den kontext Löfven framförde detta påstående, gör det ännu mer beklämmande: På en presskonferens tillsammans med Donald Trump, som just talat svepande om invandring som ett problem för Sverige.

Löfven problematiserade inte det påståendet, eller Trumps tidigare utspel i frågan, eller det systematiska misstänkliggörande av migranter och minoriteter som extrema partier i många västländer använder för undergräva den öppna, liberala samhället.

Han nyttjade inte tillfället till att stå upp för någonting i sammanhanget obekvämt. Han använde inte sina femton minuter på världsscenen för att hålla emot, nyansera och höja nivån. Istället fick han det nästan att låta som om Sverige inlett en omställning utifrån samma migrationspolitiska analys som Trump.

De moraliska kompasserna snurrar, och ger ingen vägledning. Är det så regeringspartiet tänker bedriva valrörelse finns det anledning att vara orolig.

Men liknande kritik kan riktas mot nästan alla partier.

Moderaternas Ulf Kristersson försöker sig på en motsvarande omvändning som Löfven i migrationsfrågan, utan att det går att lokalisera en tydlig, principiell kärna i hans resonemang. Varje utspel knastrar av så många motstridiga signaler att ingen går riktigt fram eller går att lita på.

I en intervju med Svenska Dagbladet för några veckor sedan hävdade liberalernas Jan Björklund, i ett försök att utmåla centerpartiet som verklighetsfrämmande, att det med självklarhet finns en motsättning mellan socialliberalism och fri rörlighet, vilket är ett minst sagt förenklat och vindkänsligt påstående.

Centerpartiet å sin sida har haft några berättigat tuffa dagar bakom sig efter den skandalösa dom i Solna tingsrätt som ledde till att partiet inledde ett uteslutningsärende mot två mångåriga partimedlemmar som suttit nämndemän under den rättegången och vilkas åsikter varit kända sedan länge (se Karin Pihls krönika på ledarsidan 6/3).

Vänstern fortsätter att brottas med följderna av sin under lång tid vacklande och ryggradslösa hållning i frågor som rör hedersförtryck.

Parti för parti, finns det sådana exempel. Det är en oroväckande tendens, i en debatt där stämningarna kokar på sina håll, som alla har ett ansvar att försöka motverka.

***

Det här är förstås inte hela sanningen, eller ens den mest relevanta bilden, av det svenska partilandskapet, av kandidater och alternativ, 2018. För den som söker lite vid sidan om scenen, finns mycket av eftertanke och idédiskussion att hitta där.

Lyssna på de politiska företrädarna i andra sammanhang än när de skapar rubriker. Det pågår ett samtal mellan dem även under detta valår, som skulle kunna lägga grunden för ett mer konstruktivt politiskt meningsutbyte, ett reflekterande som hinner längre ner i sakfrågor och målkonflikter, kanske till och med når deras centrum, innan sämre instinkter slår till och låser diskussionen.

Men förutsättningen för ett sådant samtal, är att det har något att ta spjärn mot hos var och en, som inte smulas sönder vid minsta påfrestning.

När man genomskådat effektsökeriet, sorterat bottennapp åt sidan, rensat bort floskler, vräkt undan halvsanningar, avlägsnat överbud och ignorerat tomma löften, vill man kunna hitta något beständigt, väsentligt, ärligt och naket längst inne i de demokratiska alternativen. Något att utgå ifrån i ett partis eller en politikers övertygelse, som fanns där långt innan valrörelsen tog sin början och som kommer att finnas kvar där efteråt, oavsett hur vindarna blåser.

Den där punkten av hållning, principer och konsekvens som en kandidat inte är beredd att kompromissa med, även om makten skulle hota att gå förlorad.

Bli först att kommentera

Tilliten till andra, att våga språnget

Av , , Bli först att kommentera 2

” – Gråter du, David? frågade hon.

Han lyfte mot henne sitt ansikte, som var översköljt av tårar.
– Jag vill bättra mig, sade han med sammanbitna tänder, så att man nästan kunde tro, att han var vred. Jag vill bli en bra människa, men ingen vill tro mig. Skulle jag inte gråta?
– Ser du, David, det är så svårt att tro, sade hon, ännu tveksam. Men jag tror dig, när du gråter. Nu tror jag dig.”
(Slutscen i Selma Lagerlöfs ”Körkarlen”, 1912)

***

Tro och tillit är inte synonymer, men håller om varandra. De följs åt. Kan en människa önska något dyrbarare i sitt liv, är att våga falla baklänges i förtröstan om att någon bland de närmaste, eller en enda bland de många okända, ska finnas där som står kvar och tar emot, när hon faller?

Den svenska litteraturen är full av tillitens skildrare och sökare. Selma Lagerlöf fick efterföljare under hela 1900-talet, som ständigt återvände till detta. Vände och vred på frågan, i tid och rum: När vågar vi sätta vår tillit till en annan människa, eller till en gemenskap utanför oss själva? Och vad får oss att våga?

Kanske var det ingen tillfällighet, att tro och tillit fascinerade konstnärerna. Den mänskliga tillitens frågor hade sin motsvarighet i den samhälleliga utveckling som pågick.

Mycket i 1900-talets Sverige, resan från ett fattigt, strängt och ofritt land in i den moderna, demokratiska välståndsnationen, via folkrörelsernas, föreningslivets, civilsamhällets och de små, lokala gemenskapernas mångfald, med både stark stat och fungerande marknadsekonomi, generell välfärd och konkurrenskraftigt näringsliv, handlade om tillit. På djupet och tvären.

***

Vem kan man lita på? Om det finns ett ord man bör ha i bakhuvudet inför valåret 2018, är det kanske tillit. När tilliten vacklar riskerar mycket annat att rasa.

Att människor i hög grad litar på varandra, att det finns ett stort mått av tillit i en relation, i en gemensam miljö, i gemensamma rum och beslutsprocesser, mellan människor, och mellan människor och olika institutioner, är en viktig förutsättning inte bara för personliga vänskaper, utan också för demokrati, rättssamhälle, frihet och trygghet.

Där tilliten är stor, även bortom den närmaste omgivningen, tenderar demokratiska funktioner att vara stabilare, ekonomin starkare, brottsligheten lägre, jämställdheten större och folkhälsan bättre.

Om vi litar blint på de som är runt omkring oss, men bara ser livsfarliga hot på allting utanför den egna bostaden, kan man inte tala om ett samhälle där tillit råder. För en demokrati är det kanske på sätt och vis viktigare att den generella, grundläggande tilliten till samhället är utbredd, förenar en mångfald av människor och intressen, än att den är total inom vissa enskilda miljöer.

En del har talat om den svala, men vidsträckta, tilliten som något speciellt för just Sverige. Lars Trägårdh, Susanne Wallman Lundåsen, Dag Wollebæk och Lars Svedberg kom för några år sedan med en studie som hade just den titeln: “Den svala svenska tilliten. Förutsättningar och utmaningar.”

Och då är det viktigt att klargöra en sak: Tillit är inte detsamma som att vara enig, att alltid vilja samma sak, att alltid gå åt samma håll. Tillit är inte heller detsamma som lydnad, att alla troget följer och underordnar sig en ledning. Tillit mellan människor betyder inte att alla blir mer lika varandra. Tillit är inte frånvaron av konflikt och kamp.

Att det finns stor plats för konflikter, och att konflikt inte leder till sammanbrott, är också mått på hur levande en demokrati är.

Men där det finns en grundläggande tillit till gemensamma spelregler, ett slags gemensam hederlighet och god vilja, en uppslutning kring vissa grundläggande normer, en tillit till att de flesta åtminstone inte är rakt igenom förljugna och korrumperade, inte missbrukar makt och privilegier – där blir det lättare att hantera och leva med konflikter och motsättningar på ett civiliserat sätt. Där dämpas frestelsen att vilja kontrollera, besegra och kuva omgivningen.

Så vi behöver kunna lita tillräckligt mycket på varandra för att kunna hantera demokratiskt livsnödvändiga konflikter. Vi behöver tillit både för att hålla ihop en gemenskap och för att upprätthålla frihet, kontraster och jämlikhet inom den gemenskapen.

Ett socialt förtroende uttryckt genom vissa, grundläggande konventioner och pålitliga institutioner gör, för att låna en formulering från historiken Geoffrey Hosking, ”det möjligt för oss att navigera våra liv bland ofta okända människor utan att hela tiden behöva fatta komplexa beslut om ”den andra” och om hur vi ska uppträda.”

I samhällen där den tryggheten och det allmänna sociala förtroendet saknas som utgångspunkt, och där gemensamma institutioner är underminerade, där manipulationer, hot, aggressioner och bedrägeri är vardag, måste förtroende byggas upp mer från fall till fall, i varje ny situation. I sådana miljöer är rädslan inför det avvikande starkare.

Då blir det också lättare att hantera motsättningar på ett konstruktivt sätt.

Men även misstroendet har sin funktion. För några år sedan skrev jag här på ledarsidan om hur filosofen Martin Hartmann, i ett nummer av Die Zeit, försvarade just misstroendets betydelse i samhällsdebatten. Han ser inte misstroende och förtroende som motsatser, utan som två viktiga sidor av samma mynt:

”Misstroende är en engagerad hållning. Den som misstror, vill fortfarande något, har fortfarande intressen, vill fortfarande få igenom något. I det avseendet kan förtroende innefatta en nyttig portion misstroende. Motsatsen till förtroende är egentligen likgiltighet. Misstroendet och förtroendet tar slut, när vi inte längre har något att säga varandra.”

Det farliga är när samtal överhuvudtaget inte längre kan eller får föras. Jag tror inte på den stora sanningen, men jag tror på det genuina, fria, jämlika samtal som bara är möjligt om vi erkänner att andra kan ha viktiga erfarenheter som vi själva saknar.

Den rätta frågan är kanske inte vem man kan lita på, utan vad det är som gör att man litar på någon överhuvudtaget?

***

Att känna tilltro till omgivningen handlar också om att erkänna och inse varje människas motsägelsefullhet och ofullständighet, även vår egen. Vi är aldrig färdiga och vi kan aldrig vara helt säkra på vår sak. Tilliten till andra rymmer både ödmjukhet, mod och ett hopp om barmhärtighet.

Vi vågar ett språng, därför att vi vågar falla.

Bli först att kommentera

Trumps ståltullar skadar världsekonomin

Av , , Bli först att kommentera 0

Donald Trump meddelade i veckan att han vill införa tullavgifter på 25 procent för stål och 10 procent för aluminium som importeras till USA. Inga länder undantas, tullarna ska bli långvariga och åtgärden motiveras bland annat med lösa hänvisningar till den ”nationella säkerheten”.

Beskedet kommer inte oväntat. Det ligger i linje med vad Trump sagt ända sedan valrörelsen. Motståndet mot frihandel och internationella avtal har varit en av hans profilfrågor från början.

Kritiken mot Trumps planer har av naturliga skäl varit mest högljudd från omvärlden. För ett exportberoende land som Sverige är tanken på en internationell våg av protektionism mycket oroande.

Europeiska Unionen förväntas inom kort besluta om motåtgärder. Sannolikt kommer EU att försöka sikta in sina beslut på produkter och branscher som är politiskt känsliga i delstater där Trump har viktiga allierade. Men det blir en svår balansgång för medlemsländerna att markera tydligt mot USA, utan att trappa upp konflikten och göra ont värre.

Även i den amerikanska debatten uttrycker många irritation över Trump. Inte minst inom det republikanska partiet är skepsisen inför nya tullar stor. Konsekvenserna av att försöka skydda en konkurrenssvag, inhemsk stålindustri från omvärlden med hjälp av tullar kommer att drabba resten av USA:s ekonomi och arbetsmarknad hårt.

Kostnaderna för andra branscher ökar när stålpriset går upp och viktiga handelspartners inför egna tullar. För bland annat energiproduktionen och fordonsbolagen i USA väntar ett försämrat utgångsläge.

En del av de stålprodukter som importeras till USA är dessutom så specialiserade att inhemska tillverkare inte kan ersätta dem. När följderna för de amerikanska konsumenterna kommer i form av högre priser och osäkrare ekonomi lär ifrågasättandena bli ännu fler.

Trump har många föregångare när det gäller att söka införa kontraproduktiva handelshinder. Inte heller EU har någon vacker meritlista på den punkten. Turbulensen som nu hotar är inget nytt.

Men i ett läge när världsekonomin återhämtat sig och en viss ljusning anas, vill alltså USA:s president slå till med en protektionistisk dumhet som ökar osäkerheten, kostar jobb och investeringar i många länder och riskerar utlösa ett komplicerat handelskrig som det kan ta lång tid att komma ur. Läxan verkar vara svår att lära.

Bli först att kommentera