Petter Nilsson(SD)

Regionen, forum för lesbisk kartläggning?

Av , , Bli först att kommentera 14

Regionens samarbete med en organisation som vill kartlägga lesbiskhet.
Detta är alltså fokus för Region Västerbotten att kommunicera – under en tid där vi har ett digert utgångsläge inför budgetsättningen i juni.

Projektet tar sikte mot att göra biblioteken i inlandet inkluderande för alla. Nu tror jag inte att något bibliotek stänger dörrarna för någon människa, utom när dörrarna till biblioteken är stängda – kanhända inlandsbibliotekens enskilt största problem.

Regionbiblioteket bjuder V8-biblioteken på ett besök av en organisation som vill kartlägga lesbiskhet. Man samarbetar nämligen med lesbisk makt, en organisation som aktivt exkluderar alla personer som inte är ”intresserade” av lesbiskhet. En organisation som dessutom ”vill kartlägga och synliggöra lesbiskhet i all tid, överallt”.

Pengar behöver gå till vård, inte till vänsterpolitiska queerprojekt.

 

—-

Mer läsning:

 

https://regionvasterbotten.se/kultur/myter-a-verkligheter-en-lesbisk-odysse

http://vasterbottens-lans-landsting.mynewsdesk.com/pressreleases/en-queer-inlandsturne-foer-den-lesbiska-gemenskapen-2873965

https://lesbiskmakt.nu/lesbisk-makt

 

Bli först att kommentera

Sverigedemokraterna – det nya välfärdspartiet

Av , , 1 kommentar 14

Sverigedemokraterna vill som enda parti sänka högkostnadsskyddsbeloppet. Vi är av uppfattningen att det ur socialrättvise- och folkhälsoperspektiv finns det ett värde av att sörja för att människor har råd att leva, även om man är sjuk. Att man har möjlighet att söka vård så snart som möjligt, även om plånboken tryter. Detta är en av flera välfärdssatsningar som vi sörjt för, tillsammans med exempelvis säga nej till marknadshyror där socialdemokraterna valt att gå ifrån sin tidigare välfärdsinriktning. Man tar helt enkelt steg ifrån social rättvisa.

Regeringen fastställde prisbasbeloppet till 46 500 för år 2019, något SKL informerade om i en skrivelse till landstingen. Detta innebär att högkostnadsbeloppet för öppenvård, läkemedel, förbrukningsartiklar, tandvård, med mer skulle kunna höjas med 50 kr. Socialdemokraterna tillsammans med övriga partier valde att höja högkostnadsskyddsbeloppet medan Sverigedemokraterna valde att budgetera för att behålla högkostnadsskyddsbeloppet på samma nivå som innan.

Socialdemokraterna tillsammans med övriga partier valde att höja högkostnadsskyddsbeloppet vilket skulle generera en intäkt om 2,8 miljoner kronor – detta bör ses mot totala intäkterna i regionen om ungefär 8,3 miljarder kronor. Detta motsvarar 0,3 tusendelar av de totala intäkterna.

Vissa har det tämligen tufft idag. De som har låg pension eller låg inkomst och återkommande har behov av vård så väljer övriga partier att höja deras utgifter innan man når högkostnadsskyddsbeloppestaket med motsvarande 5%. För garantipensionärer med visst bostadsbidrag har man bara några hundralappar efter man betalt hyra och mat, 50 kr är häftigt kännbart.

Under budgetfullmäktige i november var vi enda partiet som ville sörja för att behålla nivån på högkostnadsbeloppet. Något övriga partier var för att höja.

Detta drabbar de som har det svårt i samhället oproportionerligt mycket, samtidigt som landstinget knappt berörs ekonomiskt.

Socialdemokraterna har förlorat sin trovärdighet i välfärdsfrågorna i Västerbotten.

1 kommentar

Folkhälsobidrag till Islamiska föreningen

Av , , 1 kommentar 24

Folkhälsobidrag till islamiska föreningen

I tisdags 8/1 beslutade regionstyrelsen om folkhälsobidrag.

Socialdemokraterna yrkade på samverkansnämndens förslag, däribland att ge folkhälsobidrag som ska gå till Islamiska föreningen.

Alliansen yrkade på Löwenhööks(M) förslag som lämnades under samverkansnämndens möte, däribland att ge lite mindre medel till islamiska föreningen.

Sverigedemokraterna yrkade på vårt helhetsförslag, som – då vi inte suttit i samverkansnämnden – lämnades in på plats i styrelsen, däribland att inte ge islamiska föreningen några medel alls.

 

Islamiska föreningen i Västerbotten

Islamiska föreningen i Västerbotten har tidigare gjort sig kända då de anlitat en kontroversiell imam.

”– När det åkte många unga människor till Syrien för att ansluta sig till olika jihadistiska grupper så lyfte han fram det fina med att göra den här typen av jihad och bli martyr, säger Magnus Sandelin.”

I Riktlinjerna för Folkhälsobirag(antaget av samverkansnämnden i maj 2018) stipuleras det att ansökan inte ska handläggas om den avser religiös verksamhet. Besynnerligt nog har övriga partier valt att gå emot befintligt regelverk – eller inte tagit sitt ansvar som politiker och undersökt detta innan man tagit beslut!

Islamiska föreningen söker specifikt för temadagar, men detta under en Religiös verksamhets paraply.

 

Alliansens ändrade förhållningssätt

Efter att så sent som i tisdags rösta för medel till bland annat islamiska föreningen vill nu – tydligen – moderaterna avskaffa folkhälsobidraget.

Ett alternativ, om man nu tycker att de relativt små medel som landstinget ger till frivilligorganisationer (till föreningar som exempelvis Hjärt- och lungsjukas länsförening) inte är meningsfullt, är ju att inte yrka på några bidrag till några föreningar ett alternativ.

I ett sådant alternativ så återfinns ungefär 1,5 mnkr i styrelsens medel som oanvända.

Så har emellertid inte Alliansen(inklusive centerpartiet) gjort. Istället har medel lagts på bland annat islamiska föreningen.

Vidare fortsätter VK att adressera moderaternas förslag till beslut, tyvärr nämner mediet endast en post av vårt helhetsförslag i densamma artikeln.

Artikeln skrevs utan att ifrågasätta alliansens radikalt ändrade ställningstagande, och utan ifrågasätta varför alliansen – precis som majoriteten – valt att gå emot befintligt reglemente.

1 kommentar

Jan Hägglund och misstänkliggörandet

Av , , Bli först att kommentera 7

Vaknade upp imorse med relativt duktig feber. Kanske inte det mest fantastiska att ha samtidigt som valtider stundar. Känner emellertid att Jan Hägglunds inlägg rörande Willy Pettersson behöver bemötas.

Har själv suttit som gruppledare i Umeå kommun för Sverigedemokraterna. Är en bit ned på valsedlarna för året 2018, och det ser ljust ut för partiet lokalt. Vi kommer – mest sannolikt – få en ny politisk ledning i Umeå kommun, med Marcus Bornemisza i spetsen.

Valet till kommunfullmäktige bestämmer vilka som kommer sitta i fullmäktige. Willy Pettersson återfinns inte på listan, då denne – tillsammans med kommunföreningens styrelse – kommit överens om att lämna listan.

När väl valet till kommunfullmäktige är klart och väljarna lagt sina röster på de olika kandidaterna, får de olika politiska partierna välja in sina representanter till nämnder. Representanter i nämnder tillsätts indirekt, det innebär att fullmäktigegrupperna väljer de representanter de önskar för att biträda partierna och väljarna på bästa sätt.

Visst kan det vara tjänligt för demokratin att diskutera demokratiaspekten – just den indirekta demokratin som kommer med nämndsplaceringarna. Men det Jan Hägglund gör i sitt inlägg är inget kort om att misstänkliggöra vårt parti utan att ha saklig fog för detta.

För det är nämligen så att reglerna kring tillsättning i nämnder gäller för samtliga partier: Arbetarpartiet kan till exempel komma att välja den fiktiva personen Willy Holmlund, till att representera dem i en tyngre nämnd. Det står dem fritt att välja i princip vem som helst.

Nu är det inte min sak att tala om hur Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp för Umeå kommun kommer att lägga upp sin strategi efter valet.

I de fora vi representerar kommer vi emellertid sörja för en god kompetens, och här kommer förstås erfarenhet värderas. Men först och främst ska väljarna säga sitt. Att därför på förhand gå ut och kritisera oss för något vi inte gjort känns väldigt märkligt.

Bli först att kommentera

SD-bas korrigerar VK

Av , , 2 kommentarer 23

VK har anklagat mig för att stå bakom inlägg, där jag hänvisat till medlemsutskottets bedömning av personärendet, istället för att själv värdera underlagen.

Henrik har själv gjort ett ärende av sina handlingar, och jag kan inte föregå medlemsutskottet i sin bedömning.

Med detta så visar VK än en gång att de helt enkelt inte är seriösa.

I fortsättningen kommer SD Västerbotten vara mer restriktiva med intervjuer till den alltmer vinklade och extremistiska lokaltidningen.

2 kommentarer

Tiggeriet i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 25

”Rumänien har en omfattande plan för att stötta och integrera romer i samhället. Att vissa av dem lockas att tjäna pengar i Sverige utan att arbeta försvårar det arbetet. Nu måste Sverige och Rumänien samarbeta i frågan om gatutiggeriet.”

Detta skrev Rumäniens ambassadör i februari månad, i ett försök att göra något åt situationen.

Vi har hemlösa medborgare. Vi har medborgare som kan dö för att de inte får den vården de behöver. Vi måste prioritera våra egna kommunmedborgare före EU-medlemsländernas.

Skulle Rumänien få fullvärdigt medlemskap i Schengen, skulle problemet förvärras.

Det verkar finnas en konsensus bland övriga partier att Umeå inte kan göra något på grund av hindrande lag. Därför menar man att frågan skall tas av regeringen. Så är emellertid inte fallet. Det självklara är att ändra i ordningsföreskrifterna med syfte att begränsa gatutiggeriets omfattning.

Att vidare erbjuda EU-migranterna hemresa är i enlighet med FN:S deklaration om mänskliga rättigheter, artikel 25, 26.
Idag kan vi inte erbjuda romerna ens tak över huvudet, då vi inte har lägenheter i överflöd – och i den mån vi har det, går det ut över andra grupper som är hemlösa (läs: medborgare).

Det övriga partier således föreslår är att vi ska fortsätta tangera deklarationen, inte samarbeta med Rumänien för integrationen av romerna, och att skjuta vidare ansvaret till regeringen. Allt under täckmanteln att vara ”snäll”.

Björn Söders uttalande

Av , , 8 kommentarer 22

”Kan man inte vara både jude och svensk, samtidigt?

– Jag tror att de flesta med judiskt ursprung som blivit svenskar lämnar sin judiska identitet. Men gör de inte det behöver inte det vara ett problem. Man måste skilja på medborgarskap och nationstillhörighet. De kan fortfarande vara svenska medborgare och leva i Sverige. Samer och judar har levt i Sverige under lång tid.”

– Björn Söder

 

Såvitt jag förstod det ej förvrängda citatet så menar Björn att judar ofta identifierar sig som Svenskar när de blivit medborgare. Men att det inte medför några problem i de fall de inte gör det.

Han poängterar att man måste skilja på medborgarskap och nationstillhörighet.

Det är lättare att integrera människor om alla delar idén om att man bor i samma land, istället för att inte känna sig som en del av Sverige.

Till följd av citatet har – enligt journalister som ringt till oss under morgontimmarna – ”många samer” kritiserat vår hållning angående rennäringslagen. Kritiker har också menat att vi saknar insikt i ”samefrågan”.

För att besvara kritiken:

Blodsband avgör idag vem som ska ha rätt att bedriva renskötsel. Många samer saknar idag rätt. Kvinnor missgynnas enligt bl a Andrea Amfts doktorsavhandling ”Sápmi i förändringens tid”; men få samer över huvud, har idag rätt att bedriva renskötsel.

Vi Sverigedemokrater är mot särlagstiftning, särskilt sådan som leder till att vissa får det bättre beroende av blodsband och kön.

Detta sagt. Samer har levt i Sverige under många generationer. De ska inte diskrimineras. Samisk kultur ska givetvis främjas, och vi har anslagit medel till detta i vår budget.

Vad gäller vårt landstingsprogram så anser vi emellertid att vården bör prioriteras.

8 kommentarer