LSS olyckligt, omänskligt och allt annat än samhällsekonomiskt

Stoppa nermonteringen och låt oss återta den trygghetsreform som LSS ska vara.

Regleringsbrev från Regeringen till Försäkringskassan säger ”Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen” det gör att ledningen uppmanar handläggarna till tuffare tag och helt felaktiga beslut. Man ger enheten för gemensamma försäkringsfrågor i uppdrag att lägga stort fokus på att hitta bidragsfusk inom assistans och att syna brukare, assistenter och bolag. Uppdraget från regeringen borde ha varit att ge rätt ersättning från början, då skulle vi slippa hetsjakten av på de som omfattas av LSS.

Det dubbla huvudmannaskapet är också ett bekymmer då den ena huvudmannen(Försäkringskassan) försöker pressa ner antalet timmar i sin bedömning för att nå målen i regleringsbrevet och kommunerna i sin tur skaffar jurister för att strida för att Försäkringskassan ska ta kostnaderna för LSS. Det innebär att dem enskilda individen får lida och en kostnadsövervältring från stat till kommun samt ett felaktigt användande av skattepengar i kommunerna. LSS just nu ett haveri!

Låt oss åter igen få en LSS, en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målsättningen med lagstiftningen är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Lagstiftningen ska ge rätt till rådgivning, personlig assistans, ledsagning kontaktperson, korttids, bostad med särskild service och daglig verksamhet och ska i stort sett vara kostnadsfri.

LSS är just nu olyckligt, omänskligt och allt annat än samhällsekonomiskt. Centerpartiet vill stoppa nermonteringen och återta trygghetsreformen LSS.

Bli först att kommentera

Kvinna, var god dröj

Forskning sker fortfarande på män medan forskning på kvinnor och hur de påverkas av sjukdomar länge varit eftersatt, vi vill därför se ökad forskning på kvinnosjukdomar.

Att kvinnor och män reagerar olika på medicinsk behandling vet vi. trots den vetskapen fortsätter den experimentell forskningen i huvudsak på handjur och hanceller.

Även när det gäller prioriteringar inom vården så har studier visat att läkare tenderar att nedprioritera sjukdomar som främst drabbar kvinnor, såsom endometrios eller PMDS. Därför vill vi att forskning och tester av nya läkemedel skall göras på kvinnor i lika stor utsträckning som på män, samt att behandling av kvinnor skall bygga på forskning av kvinnor.

Vi vill också se mer resurser till forskning som fokuserar på klimakteriet och symptomlindring av övergångsbesvär. Kunskapen inom vården är idag bristfällig och kvinnor ges ofta motsägelsefulla råd.

Idag lider alltför många kvinnor i tysthet och i onödan och därför kämpar Centerkvinnorna för en jämställd hälsa och vi vill att framtiden ska erbjuda

En jämställd vård

En jämlik vård


En Förebyggande Folkhälsa

mobilbilder 2016 941

Bli först att kommentera

50 miljoner för en mobil

Centerpartiet vill ge landstinget i uppdrag att utveckla mobila ungdomsmottagningar och till det får dom 50miljoner. Med en mobil ungdomsmottagning kommer vården närmre alla ungdomar oavsett vart de bor och det är helt i linje med Centerpartiets vision om att landsbygden ska utvecklas i stället för att avvecklas.

Som mamma, medmänniska och rektor har jag sett ungdomarnas behov av att ställa frågor. Frågor om sex, den egna kroppen, preventivmedel, tobak, alkohol, droger och det egna varandet. Frågor som har stor betydelse för deras livssituation och hälsa. Ungdomarnas behov av en enkel väg in är påtaglig. Genom att utveckla mobila ungdomsmottagningar finns det en lösning på dagens problem, att du som ung boende på landsbygden riskerar att köa i den redan välfyllda kön inom psykiatrin eller att inte ta dig in till ungdomsmottagningen i närmaste stad.

En mobil ungdomsmottagning med barnmorska, läkare, kurator, psykolog som möter upp ungdomars behov är att flytta välfärden närmre människan istället för att förvänta sig att människan ska flytta närmre välfärden.

När Centerpartiet lägger 50 miljoner på en mobil ungdomsmottagning är det en klok investering i unga människors välmående och livshälsa.

923362_1200_673

Bli först att kommentera

Hej syster! Du förtjänar Din barnmorska

Trots att vi i Sverige kommit långt när det gäller den reproduktiva hälsan så finns det arbete som kvarstår. Centerkvinnorna vill att förlossningsvården prioriteras högre och att mer resurser läggs på vården för att vården ska blir kvalitativ, trygg och stressfri.

Antalet allvarliga bristningar i samband med förlossning har ökat markant sedan och Sverige är ett av de OECD-länder med högst procent av så kallade sfinkterskador, det vill säga sprickor mellan slidan och ändtarmsöppningen. Denna ökning tros bl.a. bero på allt fler påskyndade förlossningar. Att inte få adekvat eftervård leder till onödigt och utdraget lidande något som vi ser som helt oacceptabelt.

De måste finnas fler vårdformer inom förlossningsvården genom att landsting även erbjuder ”caseload-metoden” som ett komplement till traditionell förlossningsvård i syfte att skapa trygghet. Metoden innebär att en eller en liten grupp barnmorskor följer den gravida kvinnan under hela graviditeten, vid förlossningen och eftervården – en metod som förordas av såväl gravida som barnmorskor. Metoden leder till ökad trygghet, färre förlossningsskador och snabbare anknytning, oftast utan ökade kostnader för landstinget. Dessutom bidrar den till en bättre arbetsmiljö för barnmorskorna.

Det behövs en nära förlossningsvård som skapar trygghet och bästa möjliga förutsättningar för en säker förlossning, inte minst för kvinnor på landsbygden. För detta krävs kontinuitet och trygghet med sin barnmorska. Hej syster, du förtjänar din barnmorska!

image

Bli först att kommentera

Rätt att vara ledig med äldre barn

Enligt föräldraledighetslagen (1995:584) har du som är förälder rätt att vara ledig från din anställning fram till dess att barnen fyllt ett och ett halvt år. Den som är förälder till ett barn under 12 år har rätt till tillfällig föräldrapenning om barnet blir sjukt. Tillfällig föräldrapenning kan överlåtas till en annan person som väljer att avstå från arbete för att ta hand om barnet.

Idag kan du som förälder ta VAB från det att barnet är 8 månader, till och med dagen innan barnet fyller 12 år, vilket innebär att du som förälder har rätt att vara ledig för att följa ditt barn till tandläkaren om barnet är 11år och 364dagar men inte har samma möjlighet när barnet är 12år.

För att kompensera och göra det möjligt för föräldrar att följa med barn till tandläkare, delta på utvecklingssamtal och liknande vill Centerkvinnorna se att föräldrar med barn mellan 3-15 år skall ha rätt att vara ledig fem arbetsdagar per år och barn.

skola (2)

Bli först att kommentera

Oacceptabelt med sexuellt våld och trakasserier

Arbetsrätten behöver stärkas för de som utsätts för sexuella trakasserier eller övergrepp på arbetsplatsen. För att motverka sexuella trakasserier och andra oönskade beteenden i arbetslivet vill Centerkvinnorna att det ska bli enklare att avskeda en person som trakasserat. Efter en skriftlig varning och möjlighet att bättra sig skall arbetsgivaren inte behöva undersöka möjlighet till omplacering om trakasserierna fortgår utan då är det uppsägning eller avsked nästa steg.

Bli medlem i Centerkvinnorna
Swish; Skriv CK, ditt personnummer, din e-post och swisha 150 kr till nr 123 421 85 33.

hämta

Bli först att kommentera

Sexköp

Eva Norlin, som är regionkoordinator för de fyra nordligaste länen inom området prostitution och människohandel och länsstyrelsens kartläggning, visar att det pågår en omfattande sexhandel i norra Sverige. De allra flesta prostituerade är kvinnor och köparna är män.

Att en part är där för att njuta och en annan tvingas ställa upp är inte frihet!

Försäljningen av sexuella tjänster (läs människohandel) är ofta internetbaserad och det handlar till stor del om prostituerade som får åka från stad till stad i hela landet. Under 2016 gjorde länsstyrelsen en sökning av internetannonser i de fyra nordligaste länen för att upptäcka annonser för sexuella tjänster och kunde då identifiera ett 60-tal annonser. Ett relativt lågt antal i jämförelse med 2014 då det fanns sammalgat 231annonser i de nordligaste länen. Skillnaden tros bero på att sökningen 2016 gjordes under augusti månad, när det är lågsäsong för sexhandel via internet.

Gatuprostitution förekommer nästan inte alls i norra Sverige utan de flesta sexköp sker via så kallade eskortsajter, annonser på nätet. Upplägget och utsattheten gör att det är svårbevisade brott enligt polisen. Därför behöver poliser i alla län specialkompetens och en strategisk plan för att fortsätta ta krafttag mot sexhandeln, minst två planerade insatser per år borde vi kunna förvänta oss, då det visat sig ha en avskräckande effekt och minskar efterfrågan. Den tredje största inkomstkällan för de kriminella nätverken efter droger och vapen är människohandel. En ”vara” dom tar och sedan kan sälja om och om igen för att skam, rädsla och underläge låser fast den utsatta människan i en förfärlig livssituation, en handel som måste få ett slut.

Kommunens ansvar är att aktivt bidra till att erbjuda stöd till den utsatta och ge stöd till att bryta beteendet för den som köper sex och att samarbeta för att minska efterfrågan i kommunen. Helt eniga politiker i Individ- och familjenämnden har därför beslutat att Centrum mot vålds mansmottagning ska erbjuda rådgivning och stöd till personer som köper sex i Umeå.

Det ser jag som en bra insatts och en bit på väg för att minska efterfrågan men det är absolut inte tillräckligt. Socialtjänsten i Umeå kommun behöver hitta samarbetsformer för att erbjuda stöd till den som är utsatt för människohandel, hen behöver stöd för att återerövra sitt eget liv och sin frihet. Ett samarbete som även ordförande, Andreas Lundgren eftersträvar och vi är helt eniga, MÄNNISKOHANDELN MÅSTE FÅ ETT STOP!

Länsstyrelsens nationella uppdrag är en bra början och ytterligare samhällsinsatser som måste till för att stötta alla de flickor, pojkar, kvinnor och män som utsätts samtidigt behövs ett kunskapslyft hos polisen, Åklagarmyndigheten och domstol.

Bli först att kommentera

Att ovillkorligt får vara den en är, är frihet

Det finns en kamp som dagligen måste fortgå, det är kampen att få vara den en är och älska den en vill. Att varje enskild individ respekterar och respekteras av sina medmänniskor borde vara rätt enkelt men än har vi inte nått den tolerans som gör att alla känner sig frihet. Ännu värre är att den öppenhet och respekt som uppnåtts är hotad, precislika hotad som demokratin när Sverigedemokraterna är ett valbart parti till Sveriges riksdag.

Min egen uppfattning är att alla människor är födda fria och har lika i värde med lika rättigheter och skyldigheter. En uppfattning som absolut inte delas av alla och en värderingskamp vi alla måste våga ta.
Det är nog nu!

Folkhälsomyndighetens undersökningar visar att 65% av de tillfrågade upplevt kränkande behandling eller bemötande på grund av sitt köns-uttryck och 36 procent av de tillfrågade uppgav att de under sista året allvarligt övervägt att ta sitt liv. Känslor av oro, otrygghet och rädsla i sexuella sammanhang, normer och normativa förväntningar från omgivningen, problematik kring kroppar i förändring samt brist på respekt i både informella och formella relationer framgår tydligt så att vi lever i ett samhälle där många människor exkluderas både strukturellt och socialt är det ingen tvekan om.

Det går att förändra normerna så vi får leva i ett öppet och fritt samhälle, förutsatt att inte SD får tillträde till makten. Kampen för öppenhet och frihet är allvarligt hotad av SDs grundsyn som beskrivs som nedärvd essens och bägare samt olika bägares möjligheter beroende essensen.

Att ovillkorligt får vara den en är, är frihet.
En frihet att kämpa för!

mobilbilder 2016 1028

Bli först att kommentera

Det kort svaret

Under sommarens många möten med släkt. vänner och nya bekantskaper har jag fått frågan, hur går det i politiken och vad är grunden Centerpartiets politik?

Det kort svaret har varit, Grunden i Centerpartiets politik är alla människors lika rätt och värde. Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid.

Det är därför vi vill att makt ska finnas så nära människor som möjligt
Det är därför vi försvarar alla människors frihet från förmynderi och påtvingad kollektivism
Det är därför vi vill bevara vår planet och ekosystemet, som är den långsiktiga grunden för frihet och välfärd
Det är därför vi tror på människors rätt att bygga en framtid varhelst i vårt land de vill bo

För att få ytterligare information om Centerpartiet besök oss i valstugorna eller på hemsidan eller läs vårt lättlästa idéprogram

mobilbilder 2016 224

Bli först att kommentera

Svensk mat riskerar att ta slut!

Sommar och sol är för många sköna lata dagar, samtidigt finns det de som upplever panik för att deras djur riskerar nödslakt, deras grödor torkar bort och deras verksamhet riskerar konkurs till följd av den extrema torkan. Svensk mat riskerar att ta slut!

En torks som hotar den svenska livsmedelsindustrin, bönderna som företagare och deras djur som måste nödslaktas då dom annars skulle svälta ihjäl för att foder torkat bort. När det svenska lantbruket är hotat är även möjligheten att köpa svenska livsmedel hotat så extremtorkan är ett reellt hot för oss alla. Extremtorkan kommer att kosta mångmiljardbelopp och ett krispaket måste snabbt presenteras för bönderna. Jordbruksverket borde redan ha fått i uppdrag att GENAST betala ut den tredjedel del av gårdsersättning som dom frusit inne 2015, 2016 och 2017.

Att Centerpartiet genom Kristina Yngwe efterlyst en kriskommission för att stötta svensk livsmedelsproduktion och kallar in Sven-Erik Bucht till utskottet till följd av den ihållande torkan är direkt nödvändigt.

Centerpartiets krav är att kriskommission ska ha mandat att föreslå omedelbara åtgärder. Det handlar om att säkerställa undantag från Eu-regelverket, att se till att EU-kommissionen öppnar Eus Krisfonder och få det ej utbetalda jordbruksstöden utbetalt.

Maria Kristoffersson frågar, borde vi ha en kriskommission i länet och vår ansvarfulla och engagerade landshövding, Magdalena Andersson svarar att hon har planer på ett samverkansmöte. Mycket bra!

Det är nu dags att betala ut Jordbruksstödet, berätta vad krispaketet innehåller och ha en plan för att stärka lantbrukets konkurrenskraft och lönsamhet så vi kan fortsätta välja svenska råvaror på matbordet.

bondens-egen-pclogga

Bli först att kommentera