Kommunfullmäktige i Vilhelmina

Av , , Bli först att kommentera 7

Det blev en lång dag på måndag med sammanträden från 8 på morgonen till nästan 12 på natten. Först extra kommunstyrelse, sedan gruppmöten och från 10.00 kommunfullmäktige.

Den presenterade delårsrapporten inger oro för kommunens ekonomi. Det pekar mot ett underskott på ca 36 miljoner 2018, en helt otrolig siffra. Jag har varit borta från politiken i 8 år och aldrig tidigare upplevt en sådan obalans i ekonomin. Mycket har gjorts för att spara pengar och mera kommer att göras. Frågan är om det räcker. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för ekonomin och jag befarar att det behövs stora förändringar i verksamheterna för att räta upp situationen.

Under dagen pratade jag mycket om skogens betydelse för företagande och jobb i inlandet och min oro för att  nuvarande och kommande restriktioner i brukandet får svåra konsekvenser för skogsägande, inkomstmöjligheter och jobb i inlandet.

Jag tycker att staten måste ta ansvar och ersätta de skogsägare som tvingas avstå från att bruka områden med höga naturvärden, så kallade nyckelbiotoper. Stora arealer är redan idag avsatta som reservat eller frivilligt avsatta av skogsbolag eller privata markägare. Det måste finnas en gräns för hur mycket som avsätts och jag tycker att den gränsen är nådd. Skogen måste brukas för att binda koldioxid, producera sågtimmer, papper, energi och nya material som exempelvis ersätter plast. Då skapas möjlighet till företagande och jobb  samt därigenom möjligheter att bo och leva i inlandet.

Jag stred för att vi skulle säga ja till en folkomröstning om stopp för  reservathysterin och ja till att bruka skogen med god naturhänsyn. Tyvärr röstade majoriteten i kommunfullmäktige nej till det vilket var synd. Det kunde ha blivit en manifestation för folks oro för att äganderätten åsidosätts och att skogen måste brukas även i framtiden.

Bli först att kommentera

Markägare måste ersättas !

Av , , Bli först att kommentera 12

Regeringen har gett i uppdrag till Skogsstyrelsen att inventera skogsområden med höga naturvärden, så kallade nyckelbiotoper.

När ett område klassats som nyckelbiotop innebär det att i stort sett ingen vill köpa skogen och den blir då värdelös. Staten genom skogsstyrelsen kan göra detta utan att behöva ersätta markägaren.

Det här är ett orimligt system som behöver ändras. Ett sätt är att skogsstyrelsen slopar begreppet nyckelbiotop och alltid ersätter markägare genom biotopskydd eller naturvårdsavtal. Begreppet nyckelbiotop kan användas vid frivilliga avsättningar av privatskogsbruket eller skogsbolag.

På detta sätt hålls markägare skadeslösa och förhoppningsvis bromsas bevarandehysterin när pengarna sinar !

Bli först att kommentera

Det behövs flera poliser

Av , , 2 kommentarer 8

Sverige har svåra problem med skjutningar och brott kopplade till kriminella uppgörelser. Allt fler enskilda utsätts också för brott, till exempel sexualbrott, våldsbrott och personrån. Trots detta svåra läge så har Sverige det lägsta antalet poliser sedan 2009.

Polisen lyser ofta med sin frånvaro i glest befolkade delar av landet.

Därför är det nu oerhört viktigt att det blir fler poliser i Sverige!

2 kommentarer

Äganderätten attackeras

Av , , Bli först att kommentera 9

De senaste årens inskränkningar i rätten att avverka fjällnära skog hotar äganderätten och försvårar för folk att bo, leva och försörja sig i fjällkommunerna.

Det har gått långt utför när äganderätten måste försvaras i domstolar!

Bli först att kommentera

Svårt ekonomiskt läge

Av , , Bli först att kommentera 5

Efter veckans diskussioner om kommunens ekonomi och budget för nästa år framgår helt klart att kommunen har ett väldigt svårt ekonomiskt läge. Nu krävs en skyndsam genomgång av möjliga förändringar för att komma ner på en rimlig kostnadsnivå.

 

Bli först att kommentera

Det krävs mera samarbete i Södra Lappland

Av , , Bli först att kommentera 4

 

Det krävs mera samarbete i Södra Lappland !

I Södra Lappland har vi en fantastisk natur och en lugn och trygg miljö att växa upp och leva i. Vi har stora möjligheter att utveckla småföretagandet ytterligare och skapa nya jobb för människor som vill bo här. För att utveckla regionen krävs att det finns bostäder, skolor, kommunal och privat service , affärer,  sjukvård och fritidsanläggningar mm.

Det krävs också en utvecklad infrastruktur med vägar, flyg och järnväg för att kunna resa till och från regionen samt för transport av varor.

Kommunerna i Södra Lappland har i de flesta fall en svår situation med minskande befolkning och krympande intäkter. Många dras med stora underskott i sina budgetar.

Moderaterna i Vilhelmina vill ta tag i problemen för att minska kommunernas kostnader och på ett bättre sätt utnyttja personalresurser. Vi vill ha en större samsyn kring behoven av större satsningar på infrastrukturen i Inlandet. Vi tror på samarbeten och att med gemensamma tag kan vi få till stånd en mera positiv utveckling.

Därför vill vi att Vilhelmina kommun tar initiativet till att påbörja samtal med våra grannkommuner om ett utökat samarbete i Södra Lappland.

 

Moderaterna i Vilhelmina

Lars Eliasson ordförande och kommunfullmäktigeledamot  

Bli först att kommentera

Långt och tungt kommunfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 1

Det blev ett långt och tröttsamt kommunfullmäktigemöte i förra veckan när nya styrelser och nämnder valdes. Nu har vi en ny politisk majoritet i Vilhelmina som måste ta tag i en dålig ekonomi och viktiga framtidsfrågor.

Mötet kom till slut fram till ett bra beslut angående vice ordförandeposterna i kommunstyrelsen. Socialdemokraterna fick 1:e vice ordförandeposten vilket var bra. Det är onödigt att skapa stora konflikter och bättre att söka samförstånd och samarbeta för kommunens bästa.

Bli först att kommentera

Tillbaka !

Av , , 1 kommentar 1

Kul att vara tillbaka i bloggandet igen !

1 kommentar