Det är skillnad på skit och skit

Av , , 1 kommentar 14

Den farligaste skiten kommer från enskilda avlopp. Det har vi kungsord på, eller åtminstone Havs-och Vattenmyndighetens ord. De enskilda avloppen står för all övergödning, de, kanske även lantbruket, orsakar all algblomning och måste snabbt åtgärdas. Det investeras som aldrig förr i minireningsverk, nya infiltrationsbäddar med fosforfällor och när inget annat hjälper, slutna avloppssystem. De nya enskilda avloppen har hög verkningsgrad när det gäller reningen, visserligen kan vattnets hårdhetsgrad påverka minireningsverkens funktion, men i huvudsak ger de hundratusentals kronor som ägare till fastigheter med enskilda avlopp investerar avsedd effekt. Ett minimum av gödningsämnen släpps ut i naturen.

Sedan har vi de 431 tillståndspliktiga kommunala, i huvudsak, reningsverken. De har, tillsammans med de kommunala avloppsledningsnäten, stora problem med något som kallas bräddning. Det vill säga när avloppsledningsnätet överbelastas och orenat vatten släpps rakt ut från reningsverken. Överbelastningen kan bero på exempelvis att de asfalterade ytor som är städernas signum, med dagvatten som leds in i avloppsnätet eller på bristfälligt underhåll av avloppsnätet och/eller reningsverk.

Är då detta något problem? Tja, enligt tillgänglig miljöstatistik så är utsläppen från kommunala reningsverk ca 240 ton fosor i hav och vattendrag årligen. Bräddningen från den kungliga huvudkommunen är 659000 kubikmeter orenat avloppsvatten och den värsta kommunen släpper ut 1112800 kubikmeter. Visst det går att åtgärda problemet. Få stopp på att orenat avlopp släpps ut i våra vatten. Men det kostar pengar. Pengar som kommunerna uppenbarligen inte har. Däremot är det inga problem att ställa krav på enskilda fastighetsägare. Där spelar det ingen roll om de har råd eller inte. Avloppet skall åtgärdas, om inte utdöms vite.

I Umeå kommun har vi nu en ny VA-strategi. Kan inte utläsa ur den att det skall finnas några problem med bräddning, att det kommunal avloppsledningsnätet behöver renoveras eller hur höga utsläppsnivåer av fosfor som går från reningsverken. Däremot skall fungerande högeffektiva minireningsverk ersättas med kommunal reningsteknik i många gånger långa ledningssystem. Kanske är Umeå kommuns reningsverk undantaget som inte har några miljöskadliga utsläpp.

1 kommentar

Att inte rösta emot är en röst för

Av , , Bli först att kommentera 19

Vi står nu inför två nya skattemässiga pålagor som för all framtid kommer att påverka våra möjligheter att leva var vi vill i detta land.

Kilometerskatten/vägslitageskatten, kärt och omhuldat barn har många namn. Det mest relevanta är dock, skatt på avstånd eller glesbygdsskatt. Den andra är bankskatten där den genialiska lösningen är att lägga en extra 15% löneskatt på alla bankanställda. Problemet är bara hur skall gränsdragningen mot andra verksamheter göras. Är ett avbetalningsköp bankverksamhet med löneskatt? Ingen vet idag, men vad som även en idiot kan räkna ut är att det inom banksektorn kommer att läggas ned en hel del bankkontor. Kvar blir de bankkontor med högsta intjäningen per anställd. Förmodligen kommer även verksamheter som är platsoberoende att flyttas till andra länder.

Båda skatterna är nya. Båda skatterna är förslag som enbart kan bli verklighet via politiska beslut i riksdagen. Båda skatterna får en högst påtaglig negativ påverkan på landsbygden i allmänhet och glesbygden i synnerhet. Båda skatterna riktas landsbygden och dess befolkning.

Hur kommer nu våra förtroendevalda att rösta i när dessa lagförslag hamnar på riksdagens bord?

Att Miljöpartiet röstar för är en självklarhet. De borde förresten byta namn till vad partiet faktiskt står för, Södermalmspartiet. Deras horisont och uppfattning av livsvillkoren för boende utanför ”tullarna” inskränks till den uppfattning som förmedlas på Södermalms pilsnerkaféer.  För såväl Socialdemokrater som Vänsterpartiets är alla skattehöjningar av godo. Det ger möjligheter att bygga på en redan omfattande statlig administration ytterligare med möjligheter för avsatta politiker att få en bekväm reträttplats.

Men hur är det då med de ”borgerliga” partierna? Moderaterna har en ledare som kämpar för sin existens som partiledare. Hennes syn på landsbygden är dokumenterad i att hon anser att ”storstadsbor är smartare än lantisar”, Liberalernas och KDS ledare har också det rätt kämpigt med sina opinionssiffror. Men Centerpartiet då, ett parti som har sina rötter i den svenska landsbygden och myllan. Partiet rider på en framgångsvåg lär inte vidta några åtgärder som äventyrar framgången. Landsbygden är ett passerat kapitel. Nu gäller ”Styreplanscentern” med förslag om månggifte och slopad arvsrätt.

När nu dessa lagförslag hamnar på riksdagens bord kommer de säkerligen att ingå i en budget. Enligt den farsartade tillställning som utgör dagens oppositionspolitik kommer ingen enighet att råda om att fälla budgeten eller förslaget till bank-och/eller vägslitageskatt.

De som inte röstar emot och fäller förslaget om vägslitageskatt och bankskatt är för skatternas införande. Det är detsamma som en röst för förslagen. Sedan får de olika partierna komma med vilka kryptiska förklaringar som helst.

 

Bli först att kommentera

Är du en Preppers?

Av , , Bli först att kommentera 7

Survialister, preppers eller på svenska överlevare är människor som förbereder sig för katastrofer. Allt från krig och natur-eller miljökatastrofer, till pandemier, finansiell härdsmälta eller begränsning i den livsnödvändiga importen av förnödenheter. Inte att förglömma den yttersta sårbarhet som vårt högteknologiska samhälle är om elförsörjningen skulle slås ut under en längre tid. Utan el fungerar ingenting i dagens samhälle.

I stort sett varje tidning med självaktning har någon artikel om Preppers med tips och förmaningar. Det ligger i tiden. Det finns till och med internetbutiker som specialiserat sig på varor som kan vara användbara i kriser när allt annat upphör att fungera. Sverige som land har varit Maxiprepper under den period när vi hade beredskapslager som skulle trygga försörjningen under upp till ett år. Det var drivmedel, mat, utsäde, gödningsmedel, skor och kläder mm. Men detta ansågs som onödigt när riksdagens politiska partier beslutade sig för att avveckla försvaret. Några katastrofer skulle aldrig mer inträffa. Definitivt inte krig eller avspärrning. Det finns riksdagsbeslut på.

Nu med ökad osäkerhet i världen så har plötsligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vaknat till liv och uppmanar oss alla  att ha en beredskap att klara av 72 timmars ”samhällskatastrof”. 72 timmar, det vill säga efter tre dygn räknar myndigheten med att våra eminenta statsförvaltning skall ha löst alla typer av samhällsoro. Vad händer om tiden blir längre? Ingen vet. Kanske finns någon beredskapsplan. Men troligen inte.

Det är förmodligen upp till dig själv att lösa problemen.

Med en nytillträdd överbefälhavare för världens mäktigaste krigsmakt är prepperstanken tilltalande. Han är minst sagt oberäknelig med narcissistiska drag utan impulskontroll. Gud vet vad som kommer att hända nu i framtiden. Vi bör nog alla bli preppers, men med ett längre perspektiv än tre dygn.

Bli först att kommentera

Parkera med personnummer

Av , , 1 kommentar 11

Var på ett kortare besök på vårt prisbelönta regionsjukhus. Som vanligt gäller det att hitta en parkering. Hade turen att hitta en lucka och begav mig till ”biljettautomaten”. Den var överdragen med plast. I stället skulle betalning ske med app eller sms. Så långt helt ok. Någon app vill jag inte installera så det blev Sms. Åtminstone var tanken så. Men när man börjar läsa vilka uppgifter som behövs, så lämnade jag automaten.

Förutom plats och registreringsnummer så krävdes även personnummer. Varför, på ren svenska, i helvete då? Det är inte jag som skall stå på parkeringsrutan med legitimationen  i hand. Det är min bil. Om det nu anses behövas personnummer för betalningssäkring hur kontrolleras då att rätt personnummer angetts. Och vad är det för fel på kortbetalning?

1 kommentar

Riddarna i de skinande Gröna och Ljusblå rustningarna

Av , , Bli först att kommentera 7

Under ett kort ögonblick, cirka en timme, verkade de som den Orangea sällskapets riddare skulle ta upp striden med den Röda sällskapets riddare. Den strid som alla väntat på och som landets befolkning förväntat sig när man finansierade de Orangea vid föregående tornerspel. Visserligen lämnade ledaren för det Mörkblåa riddarsällskapet i panik landet när det stod klart det Röda riddarsällskapet var större än det Orangea. Alla var mycket omtumlade, för i kulisserna lurade en nykomling, det Svarta ridderskapet som oväntat skaffat sig en stark position, med många finansiärer. För att slippa hantera den nya Svarta riddaren slöts en partiell fred mellan de Orangea och de Röda. Fredstraktatet, decemberöverenskommelsen, som skulle garantera att de Röda som hade ett knappt storleksmässigt övertag, skulle ostörda kunna härja bland landets befolkning. De Orangea skulle inte lägga sig i. Den Svarte riddaren ansågs farlig, och dessutom tillhörde han inget av de gamla riddarhusen. Den Svarta riddaren hade för övrigt en väldigt konstig syn på alla som tillreste landet och ville stanna.

Antalet tillresande blev till slut ohanterligt och finansiärerna börjad knorra. Det Röda riddarsällskapet beslöt att använda sig av den Svarte riddarens rekommendationer och stänga landets gränser för ytterligare tillresande. Beslutet skedde under stor vånda inom det Röda riddarsällskapet och den Mörkgröna riddarorden riskerade att spricka. Att ta till sig den Svarta riddarens synsätt var inte lätt. De nya riddaren under Malteserkorset riddarsällskap tyckte i och med det att det fredsavtal som slutits inte längre fyllde någon funktion och meddelade att hon inte längre stod bakom fredstraktatet. Eftersom hennes riddarorden var så liten och obetydlig behövde de övriga riddarsällskapen inte bry sig om henne utan fortsatte som vanligt.

Så plötsligt en dag hade den sedan tornerspelet nyvalde Mörkblå riddaren fått nog. Det knorrades inom riddarorden att fredstraktatet inte gynnade orden. Allt fler av riddarordens medlemmar sökte sig till den Svarte riddaren och något måste göras. Hon meddelade att den Mörkblå orden skulle ta strid med det Röda riddarsällskapet. Hon räknade med att alla under den Orangea fanan skulle sluta upp. En sensationell vändning var på gång. De Röda hade föreslagit en rad nya pålagor som skulle göra det svårt för hela landet befolkning att leva. Nya skatter på avstånd, nya skatter på samhällsservice som banker hade fått det att jäsa i de djupa folkleden. Folket hade finansierat de Orangea för att strida för dem men inget hände. Den Svarte riddare framstod mer och mer som ett framtidshopp för många finansiärer. En farlig utveckling och något måste göras medan tid fortfarande fanns och innan den Svarte riddaren fått alltför stort inflytande.

Men den Mörkblå riddaren hade missbedömt situationen totalt. Det blev ingen uppslutning under den Orangea fanan. Den Gröna riddaren under fyrklöverns fana såg en möjlighet att positionera sig som ledare för de Orangea. Hon hade redan sedan tidigare visat att allt som var gynnsamt för henne personligen också var gynnsamt för det Gröna riddarsällskapet. Alltså, sågar hon den Mörkblå riddaren och beslöt att eftersom hon sakteliga vann nya finansiärer hela tiden, så spelade det ingen roll med de nya pålagor på folket som det Röda sällskapet stod i begrepp att införa. Skatten på avstånd och försämringar för den perifert bosatta befolkningen väger lätt när det gäller den gröna riddarens personliga vinster. Den Ljusblå riddaren slöt sig till den Gröna. Det Ljusblå riddarsällskapet hade under en lång period haft många slitningar inom orden. Maktkamper och oreda. Inte ens ett namnbyte har påverkat situationen.

Vid sidan om sitter den Svarte riddaren och myser. Även om han fått ta till en hel del drastiska åtgärder för att hålla sin ordern i schack när alltför yviga medlemmar begått dumheter som skapat negativa rubriker, så verkar det inte påverka förtroende från landets finansiärer. Han bidar sin tid, för även det Röda riddarsällskapet plågas av interna strider. Den Mörkröda riddaren uttalar sig pompöst gång på gång med hot mot den Röda ledaren och hotar att spräcka riddarsällskapet. Den Mörkgröna orden har stora problem med att anpassa sig till den gemensamma strategin, och har aldrig riktigt hämtat sig från de inre stridigheterna. Den Svarte riddare sitter vid sidan om och betraktar hur splittringen inom de Orangea och Röda sällskapen accelereras. Han vet att ju djupare splittring dessto fler finansiärer kommer han att attrahera inför nästa tornerspel. Vem vet om det då finns något Orangea eller Röda riddarsällskap kvar. Mycket talar för att nya konstellationer kan komma att uppstå.

 

Bli först att kommentera

Ipred lagen

Av , , Bli först att kommentera 7

Stor elogen till T3 och dess syn på kraven att lämna ut personuppgifter, mailtrafik och även mobiltrafik. De raderar all trafik. Helt enligt den dom som för andra gången fastslagit av EU Domstolen att den svenska Ipred lagen inte är förenlig med mänskliga rättigheter och att den är ett oförsvarligt ingrepp i den personliga integriteten.

Men Sverige struntar i vad EU Domstolen säger, och sällar sig till den skara av diktaturer som anser att ”övervakning” och lagring av befolkningens internet och telefontrafik är helt i sin ordning. Sådana struntsaker personlig integritet och mänskliga rättigheter berör inte landets politiker. Även om de gärna vill framställa sig som världssamvete. Inget görs för att avveckla Ipredlagen, i stället söks med ljus och lykta efter någon form av öppning som gör att Sverige kan fortsätt att lagra och sälja personuppgifter.

I EU Domstolen fastslås att det är först efter ett utslag i domstol som internet och mobiltrafik kan lämnas ut. Kravet att lagra dessa uppgifter i ett år godkänns inte. Vilka är det då som använder dessa uppgifter? Polisen? Den nationella säkerhetstjänsten? Andra länders säkerhetstjänster? Inget dessa alternativ har i vart fall varit synligt i pressen. Nätbedragare kan härja på som vanligt och polisen kan inget göra åt detta. Men däremot kan filmbolagen och andra som vill hävda ”upphovsrätten” enkelt begära ut uppgifter om privatpersoner. De senaste åtalen och det rör sig om ett stort antal åtal eller hot om åtal, för de privatpersoner som ”olagligen” nedladdat upphovsrättsligt material har inte kunnat göras om inte Ipredlagens  svenska version funnits. Ipredlagens huvudfunktion är således att förse ”antipiratbyrån” med personuppgifter. Den tillämpning av Ipredlagen som används av Sverige innebär att alla svenskar är ett potentiellt hot och terrorister. Ett besynnerligt synsätt. Dessutom ytterligare ett bevis på hur lätt Sverige och svenska politiker tar på begreppet mänskliga rättigheter när det gäller landets befolkning. Att bryta mot FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter konfirmeras i ett flertal svenska lagar.

Edward Snowden har genom sina avslöjande visat hur omfattande personuppgiftslagringen är och vad den kan användas till. Det finns en filmatisering av hans liv fram till att han blev ” visselblåsare”. Se den och när du sett den ta en funderare på hur du använder dina elektroniska kommunikationsmedel. Du kommer att få en inblick i omfattningen  av övervakningen som du kanske inte vill ha. För storebror ser dig, alltid och vet var du befinner dig, alltid, genom din mobiltelefon.Det jag nu skriver på, min bärbara dator, har ett kameraöga. Genom att vara uppkopplad mot internet kan en övervakande myndighet se vad du gör och vad som händer i det rum du befinner dig i. På min dator sitter ett plåster över kameraögat.

Så länge som Sverige har kvar Ipredlagen är Sverige inte en demokrati. Sverige är en diktaturstat som struntar i mänskliga rättigheter.

Bli först att kommentera

Miljökompensation

Av , , 1 kommentar 15

Alla med ”miljösamvete” miljökompenserar med hjälp av utsläppsrätter när de företar sig något som skapar klimatskadliga aktiviteter. Flyg till fjärran länder är ett sådant exempel. Lite frågande blir man när man börjar titta på vad det egentligen handlar om. Ett genomfört utsläpp från ett flygplan återvänder inte in i motorerna och in i flygbränslet. Utsläppet är bestående och påverkar vår miljö och vårt klimat för evigt.

Var hittas då dessa ”utsläppsrätter”? Det finns en handel med utsläppsrätter, en egen ”börs” om man så vill. De utsläppsrätter som handlas med har utdelats av staten till företag som skall slippa betala för den miljöeffekt som produktionen medför. Uppenbarligen är den tilldelningen väldigt frikostig eftersom det kan bedrivas en omfattande handel med utsläppsrätter.

Det finns även ett inslag av kolonialt tänkande i handeln med utsläppsrätter. För att kunna bibehålla en livsstil som konsumerar flera jordklot årligen köper västvärlden utsläppsrätter från minder industriellt utvecklade länder. Handeln med utsläppsrätter är dessutom ett försträckt industristöd. Varför skulle annars skapas möjligheter att sälja utsläppsrätter som inte behövs, istället för att makulera dessa, och minska och anpassa tilldelningen?

Det går aldrig att kompensera för genomförda miljöpåverkande åtgärder. Det är lika idiotiskt som om man skulle kunna ”mordkompensera” genom att köpa rättigheter från länder med dödsstraff, för att ta ihjäl en annan  människa. Hela resonemanget runt ”klimatåtgärder”, klimatskatter etc håller på att spåra ur.

Det är inte bilarna som är det verkliga problemet. Om så vore fallet, varför sätter man då inte in verksamma åtgärder där merparten av Sveriges fordonsflotta finns, de tre storstadsområdena. Det vore inga problem att ändra i bygglagen och snabbt dra ned på de parkeringsytor som krävs för bostäder. Eller att plocka bort parkeringsplatser och ge selektiva parkeringstillstånd för de som inte har något alternativ till bilen. Landsbygdsborna. I stadsområdena finns kollektivtrafik, inte på landsbygden. Genom att minska ”boendeparkeringar” flyttas resandet över till kollektivtrafiken och det där det faktiskt finns en fungerande kollektivtrafik. Vi landsbygdsbor betalar redan idag åtskilligt för tunnelbanan i Stockholm, men straffas för att vi inte har tillgång till de generöst utbyggda kollektivtrafiknätet som finns i storstadsområden och för den delen andra större städer.

 

 

1 kommentar

Flyg och klimatförändringar

Av , , 2 kommentarer 12

Vi som levt ett tag har varit med om en hel del snabba kast i klimatet. Vintern 1966/67 befann vi oss i Kung Bores järngrepp i en dryg månad med temperaturer som aldrig översteg minus 20 garder. Några år senare hade vi ett antal gröna vintrar efter varandra. Det som nu sker är annorlunda, Vinterns ankomst sker bara senare och senare. Vi håller på att få Skånska vintrar, men med den skillnaden att vi får häftigare snöfall utifrån att havet i princip aldrig lägger och snökanonen är verksam.

För att möta detta så straffas vi som bor på landsbygden med ständigt högre avgifter på det enda tillgängliga transportmedlet, bilen. Några ändra alternativ finns inte, hur man än förskönar beskrivningen med ”satsningar” på kollektivtrafiken. Men det finns en helig ko som aldrig berörs när det gäller klimatpåverkande utsläpp, och det är flyget.

Så frågan är hur mycket bidrar egentligen biltrafiken med i form av utsläpp av växthusgaser. Biltrafiken är otvivelaktigt största utsläppskälla, än så länge skall tilläggas, men utifrån forskning kommer vi inom en nära framtid att ha en ny värsting, flyget, om prognoserna håller. Flyget omfattas inte av samma regelverk som bilar när det gäller utsläpp. Låt oss därför se vad en flygresa egentligen skulle innebära i koldioxidskatt om beskattningen var densamma som för bilen.

Ett flygplan drar mellan 3 och 5 liter milen per passagerare. Lite beroende av flygplanstyp och reslängd. Visserligen är inte all flygtrafik enbart nöjesresor men om fokus i stället riktas mot dessa och vi väljer ett populärt resmål, Thailand, så är innebär en tur- och returresa en sträcka på 1682 mil. Med en genomsnittlig förbrukning av 4 liter per mil, så innebär det att varje Thailandsresenär förbrukar 6700 liter flygbränsle. Hur flygfotogen förhåller sig till bensin när det gäller koldioxidutsläpp skall jag låta vara osagt, men det torde inte skilja speciellt mycket. Med den koldioxidskatt som idag läggs på bilar skulle skatten för varje passagerare till Thailand vara ca 16700 kronor. Om man sedan räknar om bränsleförbrukningen till biltrafik blir siffrorna rätt anmärkningsvärda. Om en svensk bil drar i genomsnitt 0,7 liter per mil och enligt Trafikverket rullar den svenska genomsnittsbilen cirka 1300 mil per år så svarar en enda Thailandsresenär mot samma bränsleförbrukning som sju bilar drar per år.

Flyg har många funktioner. Dels som effektivt och snabbt kommunikationsmedel inom landet och dels som en länk som förkortar avstånden. Men flyg som enbart används som nöje, till Thailand reser varje år ca 300,000 svenskar, till Medelhavsområdet och Kanarieöarna betydligt fler, är uppenbarligen inte en källa för klimatförändrande utsläpp. Ja, det är sant, det går alltid att klimatkompensera genom att köpa utsläppsrätter. En åtgärd som tydligen återkallar redan gjorda utsläpp från flyget.

Nu höjs klimatmotiverade skatter igen på biltrafiken och alla transporter med lastbil skall beläggas med kilometerskatt. Men nöjesflyget törs ingen politiker ge sig på. Hu så hemskt, det skulle i första hand drabba alla storstadsbor. Bättre då att fortsätta bestraffa alla som bor i periferin. Klimatskatterna är bara en humbug, ett sätt att stärka statsfinanserna under täckmantel av ”klimatnytta”. Kilmatskatterna har ingen trovärdighet utan är bara ett sätt att bestraffa alla som bor på landsbygden. Om det fanns någon form av seriositet skulle turistflyget som utgår från Sverige beläggas med samma ”klimatskatter” som bilisterna. Men icke, så sker inte, det kommer aldrig att ske. Men för statsfinanserna skull en halvering eller mer av utlandsresorna vara en fördel.

2 kommentarer

Kommunala bolag

Av , , Bli först att kommentera 9

I samband med VK:s genomgång av bolagisering av kommunal verksamhet har det framkastats en föreställning från vissa håll att bolagen skulle vara underställda kommunallagen. Inget kan vara mer fel. Aktiebolagslagen är absolut inte underställd kommunallagen. Aktiebolagen lyder i allt under aktiebolagslagen oavsett hur ägarkretsen ser ut.

Det vill säga ägarna, i detta fall kommunen, utser på bolagstämman styrelse. I samband med denna kan ett antal ägardirektiv också utfärdas, uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter. Styrelsen kan bara avsättas via ordinarie eller extra bolagsstämma. Styrelsen är obegränsat ansvarig för verksamheten. Det innebär också att de, styrelsen alltså, kan ställas till svars för sina aktiviteter. Och det innebär också att styrelsens ledamöter är personligt, även ekonomiskt ansvariga, om så skulle krävas på grund av oaktsamhet, slarv etc. för skada som orsakats bolaget. Det innebär att styrelsen inte behöver ta hänsyn till eventuella ägardirektiv som kan risker att skada bolaget. Styrelsen överlåter i sin tur det operativa ansvaret till en verkställande direktör. Till skillnad från styrelsen kan en VD avsättas av styrelsen med omedelbar verkan, utan att efterhöra ägarens åsikter om styrelsen bedömer att VD inte uppfyller de krav som verksamheten kräver.

Genom det personliga ansvaret som åvilar varje enskild styrelseledamot så hamnar ägrens eventuella synpunkter lätt i skymundan om dessa skulle äventyra bolagets existens eller betalningsförmåga. Eller för den delen, om direktiven är av sådan art att de ställer styrelseledamöterna i en risksituation där det personliga ansvaret riskerar att utkrävas. Det personliga ansvaret för styrelseledamöterna innebär också att styrelsen är suverän i förhållande till bolagets ägare.

Skall ägarna kunna utöva makt över bolagen krävs dels att de är kunniga, kompetenta och tar aktiv del i bolagets styrelse. Frågan är om kommunpolitiker i gemen har den förmågan eller kunskapen. Frågan är också om vi har en kommunledning som är tillräckligt stark. Jag tillåter mig tvivla. Umeå kommunkoncern styrs av dess anställda, inte av politikerna eller politiska företrädare i de olika styrelserna. De politiska tillsatta styrelseledamöterna blir lätt en gissla om de inte inser sitt ansvar som styrelseledamöter.

Det här blev ett långt och tungt inlägg men jag tror det behövs ett förtydligande om spelreglerna. Kommunallagen är inte överordnad aktiebolagslagen.

Bli först att kommentera