Sonja(s) blogg

Kommentar till Ulf Eriksson

Av , , 1 kommentar 9

Ulf Eriksson (c) skriver i sin blogg om att centern i Vännäs skrivit en motion 2015 som vi avslog om att vi skulle införa förenklad biståndsbedömning. Han glömmer att skriva varför vi avslog den.

Vi är noga med att följa regler, riktlinjer och lagar. 2015 var det inte möjligt enligt lag.

Om vi hade infört förenklad biståndsbedömning innan riksdagen tagit beslut nu 23 maj så hade vi riskerat vite. Linköping som införde förenklad biståndsbedömning och som Ulf Eriksson hänvisar till fick betala ett vite på 1 miljon kronor.

Att medvetet riskera sådana kostnader är ansvarslöst anser jag.

1 kommentar
Etiketter: , , , ,

Förenklad hemtjänst

Av , , 3 kommentarer 2

Socialdemokraterna i Vännäs har tagit initiativ till ett snabbt beslut om förenklad biståndsbedömning vad gäller vissa insatser i hemtjänst. Beslut i riksdagen togs den 23 maj som gör det möjligt för kommunerna att under vissa förutsättningar kunna bevilja äldre personer insatser utan föregående biståndsprövning.

Enligt tidigare regler ska varje begäran om hemtjänst utredas och bedömas av en myndighetsperson som tar ett beslut om man är berättigad eller inte. Det upplevs i vissa fall som onödigt byråkratiskt och krångligt. Tar också tid innan det blir ett beslut. Med förenklad biståndsbedömning så öppnas möjligheten att enklare kunna få stöd av hemtjänst när man är äldre.

I Vännäs har vi snabbt fattat beslut om att från och med den 1 september så räcker det med att den som är 75 år och äldre tar kontakt med hemtjänsten för att få hjälp med städning, tvätt och/eller inköp.

Sammanlagt kan man få hjälp under 2 timmar per vecka utan att någon utredning behöver göras. Alla i hushållet ska ha fyllt 75 år för att förenklad biståndsbedömning ska gälla.

Detta är en möjlighet som öppnats för kommunerna och vi Socialdemokrater i Vännäs har sett det som en viktig kvalitetsförbättring för våra äldre.

Det är frivilligt för kommunerna om de vill införa det och kommunerna bestämmer själva riktlinjerna. Vi i Vännäs har valt de beskrivna riktlinjerna i ett första skede.

Jag är väldigt glad att vi i Vännäs kan erbjuda denna möjlighet. Det ger en större flexibilitet och ett större medbestämmande för våra äldre i Vännäs.

Världen in i klassrummet på Lilja

Av , , Bli först att kommentera 6

28033372_10211859875153868_740805781_oHar idag smitit in på en föreläsning som Liljaskolan anordnat i biosalongen på Medborgarhuset för skolans elever. Det var en föreläsning med Martin Schibbye (journalist) och Brit Stakson (mediestrateg).

Brit pratade om  påverkan och källkritik, ett väldigt aktuellt ämne med tanke på fakenews, filterbubblor etc
Martin berättade om när han och hans kollega Johan greps och fängslades i 14 månader i Etiopien under en reportageresa i landet.

Sedan var det ett panelsamtal med några av de elever som under hösten haft ett projekt med Martin där de fått följa honom under hans journalistiska arbete i Eritrea. Oerhört kul att lyssna tll elevernas engagemang.

Vilket kul sätt att jobba i gymnasiet. Eleverna har fått följa med Martin via internet i hans arbete som journalist i Eritrea där det är stora svårigheter att bedriva journalistiskt arbete. De har haft nästan daglig kontakt med honom under hans arbete i där.  De har fått en inblick i avancerat journalistiskt arbete i ett land där det är svårt att arbeta som journalist.

De har också i sin undervisning lärt sig att granska media på ett kritiskt sätt och lärt sig om den komplexitet som vår mediavärld och ständiga mediebrus utsätter oss för.

Ett mycket intressant sätt att jobba med eleverna!

Jag är stolt över Liljaskolan och deras sätt att arbeta.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , , ,

Minska personalbemanning?

Av , , 9 kommentarer 6

Vid måndagens fullmäktige diskuterades den ekonomiska rapporten för de 8 första månaderna för året. Där redovisas att Vård och omsorgsnämnden har ett prognostiserat underskott på 6,4 miljoner för 2017. Ett stort underskott som beror på kraftigt ökade behov inom äldreomsorg och individ och familjeomsorg.

Det är en ansträngd situation för hela kommunen vad gäller ekonomin, det finns inget överskott någon annanstans som kan täcka underskottet. Vi är en växande kommun vilket är väldigt roligt men det kostar också att växa.

Vård och omsorg har arbetat för att kunna minska underskottet för 2017 samt påbörjat budgetarbetet för 2018. I det arbetet så landar nämnden i att vi inte klarar att få en ekonomi i balans varken för 2017 eller 2018. Då fick jag som ordförande ett uppdrag från nämnden att lyfta frågan till kommunstyrelsen som sedan lyfte frågan till kommunfullmäktige.

Beslutet i KF blev att det ska göras en handlingsplan med förslag på åtgärder. Den handlingsplanen ska handla om hela kommunens ekonomi. Målet är att hitta åtgärder som långsiktigt ska ge en ekonomi i balans inte bara för vård och omsorg utan för hela kommunen.

Centerpartiet tillsammans med Kristdemokraterna yrkade att vi redan nu på KF skulle föregå den handlingsplan som ska göras och besluta om att inte minska personalbemanningen med 5%. Övriga partier i KF tyckte att vi måste seriöst göra en utredning och se vad den ger innan vi tar beslut.

Precis som vi alltid gör när vi tar beslut. Genomarbetade underlag först med förslag till åtgärder och konsekvensbeskrivningar, sedan beslut.

Det betyder inte att vi vill minska personalbemanning i vården. Det är just för att vi inte vill minska personalbemanningen i vården som jag har lyft frågan till KS och KF. Det är den väg jag som ordförande har att gå när vi ser att vi kan inte göra mera neddragningar utan att kvalitéen blir lidande.

Det är viktigt att vi tar den demokratiska processen på allvar och följer gängse arbetssätt.

Artikel i VF ang personlig assistans

Av , , 1 kommentar 6
I lördags svarade jag i VF på en debattartikel som  Vänsterpartiet i Vännäs skrivit.

 

Länk till deras artikel finns här

http://www.folkbladet.nu/1825330/debatt-fortsatt-kamp-i-vannas

 

Mitt svar blev det här:

DEBATT

V i Vännäs är frånvarande sen 2015

Publicerad i fredags kl 20.59

När Vänsterpartiet i Vännäs skriver om budgetprocessen och gör olika påståenden kan det vara bra att känna till att de inte varit närvarande på nämndsammanträden sedan oktober 2015. Det skriver Sonja Eriksson (S).

Vänsterpartiet i Vännäs skriver i en debattartikel (den 14 april) om budgetarbetet i vård- och omsorgsnämnden i Vännäs.

Att de överhuvudtaget beskriver hur budget­arbetet i nämnden sett ut är intressant då Vänsterpartiet inte varit representerade i något nämndsammanträde sedan oktober 2015. De har alltså inte ens varit med i de budgetdiskussioner som förts i nämnden inför 2018, som de nu beskriver i sin ­artikel.

Jag vill här beskriva hur verkligheten sett ut vad gäller vårt budget­arbete.
I förarbetet med budget 2018 så visade beräkningarna att vi har för stora kostnader i förhållande till de inkomster som kommunen har.

Vi insåg att vi tidigt måste börja diskutera åtgärder för att kunna få en budget i balans. Därför gjordes en preliminär beräkning av hur mycket vi måste spara och utifrån det så får våra förvaltningschefer i uppdrag att arbeta fram förslag på minst 50 procent av den förväntade besparingen. I det arbetet är inte vi politiker inblandade.

De förslag som tjänstemännen arbetar fram ska vi politiker sedan ta ställning till. Vad gäller vård- och omsorgsnämnden så presenterades ett förslag som innefattade ett antal förslag, bland annat den upphandling av personlig assistans som Vänsterpartiet hänvisar till.

Vid nämndmötet den 14 mars i år var vi social­demokrater inte nöjda med det lagda tjänste­mannaförslaget som bland ­annat innebar att personlig assistans skulle upphandlas.

Vi föreslog därför att nämnden skulle ge förvaltningschefen ytterligare uppdrag att arbeta fram fler alternativ till nästa nämndmöte. Det blev också nämndens ­beslut.

Politiken tog alltså inte ställning till något förslag vid detta sammanträde utan vi ville ha fler alternativ. De som är intresserade kan läsa protokollet på Vännäs hemsida.

Jag ställer mig därför frågande till hur Vänsterpartiet kan påstå att vi ­socialdemokrater drivit frågan om att privatisera den personliga assistansen? De uppgifterna är ­direkt felaktiga och Vänsterpartiet väljer att inte hålla sig till fakta.

Vi har alltså diskuterat ett flertal alternativ vad gäller besparingar men det betyder inte att man driver en fråga.

Det betyder att man ­väger fördelar mot nackdelar och vad gäller personlig assistans så anser vi socialdemokrater att nackdelarna är fler än fördelarna med att lägga ut det till privata alternativ. Därför blev beslutet på nämndmötet den 11 april ett helt annat alternativ till besparing.

Det beslutet togs utan påverkan av vare sig Vänsterpartiet eller Miljöpartiet då inga ledamöter från dessa partier närvarade vid sammanträdet.

Sonja Eriksson (S)
Ordförande Vård- och ­omsorgsnämnden Vännäs

Ny stor satsning i Vännäs

Av , , 2 kommentarer 6

Idag har vi haft kommunfullmäktige i Vännäs. Som vanligt har vi haft många intressanta frågor på dagordningen. Men framför allt en känns väldigt roligt att berätta om.

Vi har tagit beslut om ett nytt särskilt boende med 40 lägenheter. Ett hus som ska byggas utifrån ett hållbarhetsperspektiv och med goda materialval för att det ska bli en bra miljö både för dem som ska bo där och för den personal som kommer att arbeta där.

Detta är en jättestor och nödvändig satsning i Vännäs. Under den senaste tiden så har vi sett ett ökat behov av särskilda boendeplatser och när man tittar på hur befolkningsprognosen ser ut framöver så kommer behovet att öka ytterligre ganska kraftigt.

Utav dessa 40 lägenheter så kommer 14 att ersätta de lägenheter vi har i Vännäsby , Hjorten, vilka inte är ändamålsenliga för ett särskilt boende. De lägenheterna kommer istället att erbjudas som vanliga hyreslägenheter.  Utökningen blir alltså 26 lägenheter. Dessutom ska det nya boendet planeras så att det relativt enkelst ska kunna byggas till med ytterligare 20 lägenheter om det visar sig behövas.

Nu startar en planeringsprocess samt upphandling  som antagligen kommer att pågå under stor del av 2017, bygge under 2018 och inflyttning  i början av 2019.

Jag skulle önska att det skulle gå mycket fortare då vi ha ett stort behov redan nu men det är också viktigt att det görs på ett bra sätt och utifrån alla regler som finns.

Var boendet ska placeras är inte bestämt ännu. Det blir en senare fråga. I media har det skrivits om att det skulle ligga på Vännäsberg, vilket inte finns vad jag vet i alla fall. Ett förslag har varit Vännäsborg men det finns även andra alternativ som vi ska ta ställning till senare.

Var det nya boendet ska placeras tycker jag inte är så viktigt just nu, det viktiga är att vi nu har ett beslut om att det ska byggas.

 

Vi tar ansvar för Liljaskolan !

Av , , 6 kommentarer 4

Vid måndagens kommunfullmäktigesammanträde anklagade två centerpartister Liljaskolans styrelse för att inte sköta ekonomin. En allvarlig anklagelse som jag anser saknar grund. De påstod att det inte görs något konkret för att reducera det prognoserade underskottet på -6.2 miljoner. I talarstolen redogjorde jag för åtgärder som är vittagna men centerns ledamöter valde att inte lyssna på vad jag sa. Dessutom misstänker jag att de fortsätter sprida felaktig information så jag vill delge fakta.

Liljaskolan har under de senaste åren haft ett vikande underlag vad gäller gymnasieelever. Det är en trend över hela landet på de flesta gymnasieskolorna utifrån att det är färre ungdomar födda som är i gymnasieålder. Dessutom är det svårt att veta vilka program som ungdomarna väljer. Ett år kan ett program locka många elever, ett annat år kanske ingen elev söker. Det har inneburit att vi haft och kommer att ha ett kontinuerligt arbete för att anpassa oss utifrån den verklighet vi befinner oss i. Men det går inte att från en dag till annan förändra skolan vad gäller programutbud, vilka lokaler vi förhyr eller antalet anställda.

Liljaskolans styrelse har vid varje möte noga följt utvecklingen och haft diskussioner med gymnasiechef och ledningsgrupp om åtgärder. Dessutom har ekonomin redovisats kontinuerligt i kommunstyrelsens arbetsutskott. Varken i Liljaskolans styrelse eller i Kommunstyrelsens arbetsutskott har centerns ledamöter reserverat sig eller haft andra förslag än vad vi i majoriteten haft. Därför är det lite förvånande att två av centerns ledamöter, varav den ena sitter i kommunstyrelsens arbetsutskott kritiserar sig själva.

Dessa åtgärder har vidtagits hittills:

Mindre antal personal:     23 visstidsanställda jobbar inte längre = 19,55 årsarbetare, effekt fullt ut från hösten -16

2 tillsvidareanställda är varslade, ger effekt 2017 med – 1 miljon

Läromedelsbudgeten har skurits ned med 900 000 kr för 2016

Lokaler har sagts upp, uppsägningstider gör att effekten kommer vid olika tidpunkter:

Lägerhyddan        -165 000 kr/år,

Röda Villan          -180 000 kr/år,

Fordonshus 1   -2 250 000 kr/år,

Underofficeren    -280 000 kr/år,

Översyn av fordonsparken med avyttring av 4 fordon 2016, besparing 300 000,

Förändring i programutbud

Svetsteknik och Naturvetenskapprogrammet avslutas på grund av för få sökande.

Hantverksprogrammet pausas inför höstintag 2016 på grund av för få sökande

 

Dessutom fortsätter hela tiden översyn av antalet personal, vilka lokaler och övrig utrustning vi måste ha för att vi ska kunna redovisa en budget i balans. I det är arbetet medverkar styrelsen samt styrelsens arbetsutskott via sina sammanträden.

 

Det är också viktigt att vi värnar om att den utbildning vi ger ska vara av hög kvalité. De ungdomar som lämnar oss ska känna att de har fått en bra grund att stå på inför vuxenlivet. Därför måste de åtgärder vi gör vara noga genomtänkta.

Utifrån den kritik som framfördes på kommunfullmäktige i måndags så tolkar jag det som att kvalite för våra gymnasieungdomar är inte en fråga som Centern prioriterar.

 

 

Halvtidsutvärdering

Av , , Bli först att kommentera 4

Nu har det gått ganska precis halva tiden av denna mandatperiod.

Socialdemokraterna i Vännäs gjorde ett valmanifest inför senaste valet där vi beskrev hur vi ville utveckla Vännäs. Nu när det gått halva tiden så har vi gjort en utvärdering och formulerat hur det har gått och vad som hänt.

En hel del av våra vallöften har vi uppfyllt, andra är på gång.

 

Detta stod i Vårt Valmanifest:

 

Ett socialdemokratiskt styrt Vännäs gör skillnad! 

I ett demokratiskt samhälle har alla medborgare rättigheter och skyldigheter. En rättighet är att nyttja sin röst i allmänna val.

Vi tror på den offentliga sektorn i kommunal regi som ger alla medborgare tillgång till god service. Kommunala skattemedel ska inte gå till privata vinstintressen inom vård, skola och omsorg.

Våra gemensamma skattemedel ska användas till utveckling av vårt samhälle. Vännäs kommun ska vara en kommun där alla ges förutsättningar till ett gott liv. För att vi ska lyckas är det viktigt att Vännäs växer och att alla bidrar till samhället utifrån sina förutsättningar.

Situationen med asylsökande och invandrare hanterar vi tillsammans med den ideella sektorn och frivilligorganisationerna. Vi välkomnar nyanlända och vill att de som sökt skydd hos oss ska stanna här, forma sin framtid och bli en del av vårt samhälle.

 

Nedan finns våra löften inför valet 2014. Understruken text efter varje stycke visar hur långt vi har hunnit hittills.

 

Trygghet för alla medborgare Vårt samhälle ska präglas av trygghet och delaktighet för alla. Medborgar-dialoger ska föregå svåra beslut.

Vi har fört dialoger kring centrumplan och trafikstrategi, kooperativa hyresrätter, reviderad översiktsplan m.m. Medborgardialogerna fortsätter!

 

Äldres omsorg Vår ambition när det gäller äldre fortsätter. Vi är medvetna om att satsningar behövs och vi kommer att prioritera insatser inom äldreomsorgen.

40 nya vårdplatser planeras. I bostadsförsörjningsplanen har vi lagt in ett nytt hyreshus i anslutning till Rickmüllergårdens höghus.

 

Bostadsbyggande Vår ambition är att bostadsbyggandet ska fortsätta då allt fler väljer Vännäs som bostadsort. Vi vill erbjuda ett ökat utbud av villatomter och lägenheter i attraktiva lägen. Vi säljer inte ut allmännyttan!

Byggandet har tagit fart! Nytt hyreshus, ny skola och ny förskola är klara. Nytt hus byggs på Liljas väg vid Liljaskolan och planeringen är i full gång avseende byggnation på Älvdalaområdet.

 

Ungdomar Vi vill att unga medborgare ska engagera sig i samhällsutvecklingen. Vi vill skapa fler möjligheter för ungas kulturutövande, som t.ex. att skapa musik och att utnyttja biografens möjligheter med digitaliseringen.   Vi vill också arbeta med demokratisk skolning av unga.

Vännäs kommun driver tillsammans med Länsstyrelsen ett projekt med fokus på ungas deltagande i samhällsutvecklingen!

 

Vi sköter ekonomin Vi tar ansvar för ekonomin. Vi ser goda förutsättningar för vår kommun och genom våra satsningar lägger vi grunden till en god ekonomi.

Vi har en stram budget att förhålla oss till men har fortsatt fokus på ”den svenska modellen”.

 

Kommunikationer Vännäs är beroende av god kollektivtrafik. Vi vill fortsätta bygga ut möjligheterna till pendling, antalet avgångar ska utökas. Vi vill att Vännäsborna ska se kollektivt resande som ett självklart val.

Vi har snyggat till busshållplatserna inom kommunen. Dialog om utökade tidtabeller pågår liksom diskussionen om en möjlig hållplats i Tväråbäck för Lyckseletåget.

 

Jämställdhet på alla områden Vännäs kommun verkar för jämställda löner. Rättigheten till heltid ska utökas och möjlighet till deltid finnas kvar. En stark prioritering för oss är strävan efter ett i alla delar jämställt samhälle!

Löneklyftorna mellan män och kvinnor har minskat För att bli en attraktiv kommun krävs jämställdhet!

 

Miljön Vi vill aktivt arbeta inom alla områden i strävan mot ett uthålligt, hållbart samhälle.

Vi arbetar för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Exempel på miljösatsningar är laddstolpar till elbilar, kollektivtrafiken, biogassatsningen och – inte minst – strandpromenaden.

 

Förskola, skola Vi tror på den kommunala skolan som en bra skola för våra elever.

Vi har byggt en ny, hållbar förskola med tillagningskök. Vegaskolan är miljöcertifierad och nu byggs ett nytt tillagningskök där.

Liljaskolan har goda möjligheter att vara ett självklart och starkt alternativ för alla gymnasieelever.

Vi gläds åt att allt fler Vännäselever väljer Liljaskolan som ”sin” gymnasieskola!

Vi vill utveckla gymnasieprogram utifrån framtidens krav och behov.

Vi satsar på skogsmaskinförarutbildning och ett nytt ridprogram med riksintag startar i höst!

 

Arbete och företagande Vi vill utveckla vår kommunala verksamhet som underlättar för arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden. Kommunen arbetar med att skapa praktikplatser för att göra det enklare att komma in på arbetsmarknaden. Vi har idag en praktiksamordnare till stöd för personer som står utanför arbetslivet och vi tar emot praktikanter inom våra egna verksamheter. Här arbetar det lokala näringslivet och kommunen tillsammans.

 

Kultur Vi vill utöka möjligheterna till kultur för alla målgrupper. Vi ser föreningarna som en självklar partner för ett ökat kulturutbud.

Vi stödjer föreningslivet med drifts- och utvecklingsbidrag. Kommunens lokaler är gratis att använda för föreningarna.

 

Landsbygdsutveckling Vår landsbygd är attraktiv och vi vill att den ska utvecklas. Vi har tagit initiativ till att satsa på de traditionella näringarna bl.a. genom ökad upphandling av livsmedel lokalt. I samarbete med landsbygdens företrädare vill vi underlätta och tillskapa boende utanför tätorten.

Många nya bygglov har beviljats för byggande på landsbygden. Biogas-satsningen är ett samarbete mellan tätort och landsbygd. Informationen till lokala näringslivet för att kunna lämna anbud vid kommunal upphandling fortsätter.

 

Natur och fritid Vi vill utveckla Middagsberget till ett besöksmål under både sommar och vinter. Vi vill se en belyst strandpromenad från Marahällabron till Brånsbron. Vi vill satsa på våra vandringsleder och besöksmål för att göra naturen tillgänglig för alla. Vindelälven är en fantastisk tillgång som ska marknadsföras för fiske och upplevelse.

Strandpromenaden är klar. Vandringslederna kring Vindelälven har märkts upp. Middagsberget kan utvecklas vidare bl.a. tack vare kommunal borgen.

 

Vill du veta mer om vår politik eller vill du engagera dig politiskt är du varmt välkommen som medlem hos oss.

Tillsammans kan vi skapa ett samhälle där alla är med!

 

Ett socialdemokratiskt styrt Vännäs gör skillnad!

 

Ökad bemanning i äldreomsorg

Av , , Bli först att kommentera 2

Idag har vi haft vård och omsorgsnämnd i Vännäs. En lite annorlunda nämnd. Istället för att bara sitta i ett sammanträdesrum så förla vi nämnden till Vännäsby Äldrecenter och gjorde där en rundvandring och fick berättat för oss hur de arbetar där. Bl a så berättades det om hur de jobbar med aktiviteter för de äldre, tex allt från enskilda stunder med någon inne på rummet till att åka på cafe eller till en ishockeymatch. Det känns väldigt bra att det fokus som vi i nämnden haft de senaste åren på att vi måste bli bättre på att erbjuda aktiviteter utifrån varje persons enskilda behov har fått genomslag. Tack för det.

Vi åt också lunch där, restaurangen serverar också mat till de barn som går på skolan intill. Idag var det spagetti med en sås som i första anblick såg ut som köttfärssås men som var vegetarisk. Jättegod mat och det tyckte nog barnen också med tanke på de som gick och hämtade mera. Tänker då på den diskussion som det har varit om en vegetarisk dag i skolan. Alla som är emot tanken på vegetarisk mat, ni missar något.

Vi hade också våra vanliga mötesförhandlingar. Där är det speciellt en punkt som jag vill berätta om. Vi tog beslut om hur vi ska använda de extra pengar som regeringen anslagit för att öka bemanning i äldreomsorgens särskilda boenden. Utifrån det besked vi fått så handlar det om 1,8 miljoner.

Vi kommer att fördela ut dem till alla arbetsgrupperna utifrån antal årsarbetare. Det blir en höjd grundbemanning men vi säger också att i största möjliga mån ska pengarna användas till att förbättra möjligheterna till aktivering av de äldre. Ytterligare ett tillfälle där vi i nämnden förstärker vikten av att ta individuell hänsyn till en bra dag för de som bor på våra särskilda boenden. Nu med en s-ledd regering som prioriterar vårt välfärdssystem så är det möjligt.

En socialdemokratisk ledd regering gör skillnad. Politik gör skillnad.

Ställ sd mot väggen

Av , , 16 kommentarer 18

Varför är det inget ifrågasättande av SD:s agerande vad gäller det som händer, mord på skolbarn och mordbränder? Sd-medlemmar som lägger ut adresser till asylboenden och uppmanar till terror borde ställas till svars mycket mera aktivt av våra ledande politiker och i media än vad jag kan se att det görs. Om det vore någon från ett annat parti så hade det säkert varit på ett annat sätt. Toleransnivån vad gäller svergedemokrater har helt föskjutits till en abnorm nivå.

Media ta ert ansvar och lyft frågan!

Riksdagsledamöter ta ert ansvar och ifrågasätt SD mycket mera!