Sonja(s) blogg

Halvtidsutvärdering

Av , , Bli först att kommentera 4

Nu har det gått ganska precis halva tiden av denna mandatperiod.

Socialdemokraterna i Vännäs gjorde ett valmanifest inför senaste valet där vi beskrev hur vi ville utveckla Vännäs. Nu när det gått halva tiden så har vi gjort en utvärdering och formulerat hur det har gått och vad som hänt.

En hel del av våra vallöften har vi uppfyllt, andra är på gång.

 

Detta stod i Vårt Valmanifest:

 

Ett socialdemokratiskt styrt Vännäs gör skillnad! 

I ett demokratiskt samhälle har alla medborgare rättigheter och skyldigheter. En rättighet är att nyttja sin röst i allmänna val.

Vi tror på den offentliga sektorn i kommunal regi som ger alla medborgare tillgång till god service. Kommunala skattemedel ska inte gå till privata vinstintressen inom vård, skola och omsorg.

Våra gemensamma skattemedel ska användas till utveckling av vårt samhälle. Vännäs kommun ska vara en kommun där alla ges förutsättningar till ett gott liv. För att vi ska lyckas är det viktigt att Vännäs växer och att alla bidrar till samhället utifrån sina förutsättningar.

Situationen med asylsökande och invandrare hanterar vi tillsammans med den ideella sektorn och frivilligorganisationerna. Vi välkomnar nyanlända och vill att de som sökt skydd hos oss ska stanna här, forma sin framtid och bli en del av vårt samhälle.

 

Nedan finns våra löften inför valet 2014. Understruken text efter varje stycke visar hur långt vi har hunnit hittills.

 

Trygghet för alla medborgare Vårt samhälle ska präglas av trygghet och delaktighet för alla. Medborgar-dialoger ska föregå svåra beslut.

Vi har fört dialoger kring centrumplan och trafikstrategi, kooperativa hyresrätter, reviderad översiktsplan m.m. Medborgardialogerna fortsätter!

 

Äldres omsorg Vår ambition när det gäller äldre fortsätter. Vi är medvetna om att satsningar behövs och vi kommer att prioritera insatser inom äldreomsorgen.

40 nya vårdplatser planeras. I bostadsförsörjningsplanen har vi lagt in ett nytt hyreshus i anslutning till Rickmüllergårdens höghus.

 

Bostadsbyggande Vår ambition är att bostadsbyggandet ska fortsätta då allt fler väljer Vännäs som bostadsort. Vi vill erbjuda ett ökat utbud av villatomter och lägenheter i attraktiva lägen. Vi säljer inte ut allmännyttan!

Byggandet har tagit fart! Nytt hyreshus, ny skola och ny förskola är klara. Nytt hus byggs på Liljas väg vid Liljaskolan och planeringen är i full gång avseende byggnation på Älvdalaområdet.

 

Ungdomar Vi vill att unga medborgare ska engagera sig i samhällsutvecklingen. Vi vill skapa fler möjligheter för ungas kulturutövande, som t.ex. att skapa musik och att utnyttja biografens möjligheter med digitaliseringen.   Vi vill också arbeta med demokratisk skolning av unga.

Vännäs kommun driver tillsammans med Länsstyrelsen ett projekt med fokus på ungas deltagande i samhällsutvecklingen!

 

Vi sköter ekonomin Vi tar ansvar för ekonomin. Vi ser goda förutsättningar för vår kommun och genom våra satsningar lägger vi grunden till en god ekonomi.

Vi har en stram budget att förhålla oss till men har fortsatt fokus på ”den svenska modellen”.

 

Kommunikationer Vännäs är beroende av god kollektivtrafik. Vi vill fortsätta bygga ut möjligheterna till pendling, antalet avgångar ska utökas. Vi vill att Vännäsborna ska se kollektivt resande som ett självklart val.

Vi har snyggat till busshållplatserna inom kommunen. Dialog om utökade tidtabeller pågår liksom diskussionen om en möjlig hållplats i Tväråbäck för Lyckseletåget.

 

Jämställdhet på alla områden Vännäs kommun verkar för jämställda löner. Rättigheten till heltid ska utökas och möjlighet till deltid finnas kvar. En stark prioritering för oss är strävan efter ett i alla delar jämställt samhälle!

Löneklyftorna mellan män och kvinnor har minskat För att bli en attraktiv kommun krävs jämställdhet!

 

Miljön Vi vill aktivt arbeta inom alla områden i strävan mot ett uthålligt, hållbart samhälle.

Vi arbetar för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Exempel på miljösatsningar är laddstolpar till elbilar, kollektivtrafiken, biogassatsningen och – inte minst – strandpromenaden.

 

Förskola, skola Vi tror på den kommunala skolan som en bra skola för våra elever.

Vi har byggt en ny, hållbar förskola med tillagningskök. Vegaskolan är miljöcertifierad och nu byggs ett nytt tillagningskök där.

Liljaskolan har goda möjligheter att vara ett självklart och starkt alternativ för alla gymnasieelever.

Vi gläds åt att allt fler Vännäselever väljer Liljaskolan som ”sin” gymnasieskola!

Vi vill utveckla gymnasieprogram utifrån framtidens krav och behov.

Vi satsar på skogsmaskinförarutbildning och ett nytt ridprogram med riksintag startar i höst!

 

Arbete och företagande Vi vill utveckla vår kommunala verksamhet som underlättar för arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden. Kommunen arbetar med att skapa praktikplatser för att göra det enklare att komma in på arbetsmarknaden. Vi har idag en praktiksamordnare till stöd för personer som står utanför arbetslivet och vi tar emot praktikanter inom våra egna verksamheter. Här arbetar det lokala näringslivet och kommunen tillsammans.

 

Kultur Vi vill utöka möjligheterna till kultur för alla målgrupper. Vi ser föreningarna som en självklar partner för ett ökat kulturutbud.

Vi stödjer föreningslivet med drifts- och utvecklingsbidrag. Kommunens lokaler är gratis att använda för föreningarna.

 

Landsbygdsutveckling Vår landsbygd är attraktiv och vi vill att den ska utvecklas. Vi har tagit initiativ till att satsa på de traditionella näringarna bl.a. genom ökad upphandling av livsmedel lokalt. I samarbete med landsbygdens företrädare vill vi underlätta och tillskapa boende utanför tätorten.

Många nya bygglov har beviljats för byggande på landsbygden. Biogas-satsningen är ett samarbete mellan tätort och landsbygd. Informationen till lokala näringslivet för att kunna lämna anbud vid kommunal upphandling fortsätter.

 

Natur och fritid Vi vill utveckla Middagsberget till ett besöksmål under både sommar och vinter. Vi vill se en belyst strandpromenad från Marahällabron till Brånsbron. Vi vill satsa på våra vandringsleder och besöksmål för att göra naturen tillgänglig för alla. Vindelälven är en fantastisk tillgång som ska marknadsföras för fiske och upplevelse.

Strandpromenaden är klar. Vandringslederna kring Vindelälven har märkts upp. Middagsberget kan utvecklas vidare bl.a. tack vare kommunal borgen.

 

Vill du veta mer om vår politik eller vill du engagera dig politiskt är du varmt välkommen som medlem hos oss.

Tillsammans kan vi skapa ett samhälle där alla är med!

 

Ett socialdemokratiskt styrt Vännäs gör skillnad!