Sonja(s) blogg

Vi tar ansvar för Liljaskolan !

Av , , 6 kommentarer 4

Vid måndagens kommunfullmäktigesammanträde anklagade två centerpartister Liljaskolans styrelse för att inte sköta ekonomin. En allvarlig anklagelse som jag anser saknar grund. De påstod att det inte görs något konkret för att reducera det prognoserade underskottet på -6.2 miljoner. I talarstolen redogjorde jag för åtgärder som är vittagna men centerns ledamöter valde att inte lyssna på vad jag sa. Dessutom misstänker jag att de fortsätter sprida felaktig information så jag vill delge fakta.

Liljaskolan har under de senaste åren haft ett vikande underlag vad gäller gymnasieelever. Det är en trend över hela landet på de flesta gymnasieskolorna utifrån att det är färre ungdomar födda som är i gymnasieålder. Dessutom är det svårt att veta vilka program som ungdomarna väljer. Ett år kan ett program locka många elever, ett annat år kanske ingen elev söker. Det har inneburit att vi haft och kommer att ha ett kontinuerligt arbete för att anpassa oss utifrån den verklighet vi befinner oss i. Men det går inte att från en dag till annan förändra skolan vad gäller programutbud, vilka lokaler vi förhyr eller antalet anställda.

Liljaskolans styrelse har vid varje möte noga följt utvecklingen och haft diskussioner med gymnasiechef och ledningsgrupp om åtgärder. Dessutom har ekonomin redovisats kontinuerligt i kommunstyrelsens arbetsutskott. Varken i Liljaskolans styrelse eller i Kommunstyrelsens arbetsutskott har centerns ledamöter reserverat sig eller haft andra förslag än vad vi i majoriteten haft. Därför är det lite förvånande att två av centerns ledamöter, varav den ena sitter i kommunstyrelsens arbetsutskott kritiserar sig själva.

Dessa åtgärder har vidtagits hittills:

Mindre antal personal:     23 visstidsanställda jobbar inte längre = 19,55 årsarbetare, effekt fullt ut från hösten -16

2 tillsvidareanställda är varslade, ger effekt 2017 med – 1 miljon

Läromedelsbudgeten har skurits ned med 900 000 kr för 2016

Lokaler har sagts upp, uppsägningstider gör att effekten kommer vid olika tidpunkter:

Lägerhyddan        -165 000 kr/år,

Röda Villan          -180 000 kr/år,

Fordonshus 1   -2 250 000 kr/år,

Underofficeren    -280 000 kr/år,

Översyn av fordonsparken med avyttring av 4 fordon 2016, besparing 300 000,

Förändring i programutbud

Svetsteknik och Naturvetenskapprogrammet avslutas på grund av för få sökande.

Hantverksprogrammet pausas inför höstintag 2016 på grund av för få sökande

 

Dessutom fortsätter hela tiden översyn av antalet personal, vilka lokaler och övrig utrustning vi måste ha för att vi ska kunna redovisa en budget i balans. I det är arbetet medverkar styrelsen samt styrelsens arbetsutskott via sina sammanträden.

 

Det är också viktigt att vi värnar om att den utbildning vi ger ska vara av hög kvalité. De ungdomar som lämnar oss ska känna att de har fått en bra grund att stå på inför vuxenlivet. Därför måste de åtgärder vi gör vara noga genomtänkta.

Utifrån den kritik som framfördes på kommunfullmäktige i måndags så tolkar jag det som att kvalite för våra gymnasieungdomar är inte en fråga som Centern prioriterar.