Sonja(s) blogg

Ny stor satsning i Vännäs

Av , , 2 kommentarer 6

Idag har vi haft kommunfullmäktige i Vännäs. Som vanligt har vi haft många intressanta frågor på dagordningen. Men framför allt en känns väldigt roligt att berätta om.

Vi har tagit beslut om ett nytt särskilt boende med 40 lägenheter. Ett hus som ska byggas utifrån ett hållbarhetsperspektiv och med goda materialval för att det ska bli en bra miljö både för dem som ska bo där och för den personal som kommer att arbeta där.

Detta är en jättestor och nödvändig satsning i Vännäs. Under den senaste tiden så har vi sett ett ökat behov av särskilda boendeplatser och när man tittar på hur befolkningsprognosen ser ut framöver så kommer behovet att öka ytterligre ganska kraftigt.

Utav dessa 40 lägenheter så kommer 14 att ersätta de lägenheter vi har i Vännäsby , Hjorten, vilka inte är ändamålsenliga för ett särskilt boende. De lägenheterna kommer istället att erbjudas som vanliga hyreslägenheter.  Utökningen blir alltså 26 lägenheter. Dessutom ska det nya boendet planeras så att det relativt enkelst ska kunna byggas till med ytterligare 20 lägenheter om det visar sig behövas.

Nu startar en planeringsprocess samt upphandling  som antagligen kommer att pågå under stor del av 2017, bygge under 2018 och inflyttning  i början av 2019.

Jag skulle önska att det skulle gå mycket fortare då vi ha ett stort behov redan nu men det är också viktigt att det görs på ett bra sätt och utifrån alla regler som finns.

Var boendet ska placeras är inte bestämt ännu. Det blir en senare fråga. I media har det skrivits om att det skulle ligga på Vännäsberg, vilket inte finns vad jag vet i alla fall. Ett förslag har varit Vännäsborg men det finns även andra alternativ som vi ska ta ställning till senare.

Var det nya boendet ska placeras tycker jag inte är så viktigt just nu, det viktiga är att vi nu har ett beslut om att det ska byggas.

 

Vi tar ansvar för Liljaskolan !

Av , , 6 kommentarer 4

Vid måndagens kommunfullmäktigesammanträde anklagade två centerpartister Liljaskolans styrelse för att inte sköta ekonomin. En allvarlig anklagelse som jag anser saknar grund. De påstod att det inte görs något konkret för att reducera det prognoserade underskottet på -6.2 miljoner. I talarstolen redogjorde jag för åtgärder som är vittagna men centerns ledamöter valde att inte lyssna på vad jag sa. Dessutom misstänker jag att de fortsätter sprida felaktig information så jag vill delge fakta.

Liljaskolan har under de senaste åren haft ett vikande underlag vad gäller gymnasieelever. Det är en trend över hela landet på de flesta gymnasieskolorna utifrån att det är färre ungdomar födda som är i gymnasieålder. Dessutom är det svårt att veta vilka program som ungdomarna väljer. Ett år kan ett program locka många elever, ett annat år kanske ingen elev söker. Det har inneburit att vi haft och kommer att ha ett kontinuerligt arbete för att anpassa oss utifrån den verklighet vi befinner oss i. Men det går inte att från en dag till annan förändra skolan vad gäller programutbud, vilka lokaler vi förhyr eller antalet anställda.

Liljaskolans styrelse har vid varje möte noga följt utvecklingen och haft diskussioner med gymnasiechef och ledningsgrupp om åtgärder. Dessutom har ekonomin redovisats kontinuerligt i kommunstyrelsens arbetsutskott. Varken i Liljaskolans styrelse eller i Kommunstyrelsens arbetsutskott har centerns ledamöter reserverat sig eller haft andra förslag än vad vi i majoriteten haft. Därför är det lite förvånande att två av centerns ledamöter, varav den ena sitter i kommunstyrelsens arbetsutskott kritiserar sig själva.

Dessa åtgärder har vidtagits hittills:

Mindre antal personal:     23 visstidsanställda jobbar inte längre = 19,55 årsarbetare, effekt fullt ut från hösten -16

2 tillsvidareanställda är varslade, ger effekt 2017 med – 1 miljon

Läromedelsbudgeten har skurits ned med 900 000 kr för 2016

Lokaler har sagts upp, uppsägningstider gör att effekten kommer vid olika tidpunkter:

Lägerhyddan        -165 000 kr/år,

Röda Villan          -180 000 kr/år,

Fordonshus 1   -2 250 000 kr/år,

Underofficeren    -280 000 kr/år,

Översyn av fordonsparken med avyttring av 4 fordon 2016, besparing 300 000,

Förändring i programutbud

Svetsteknik och Naturvetenskapprogrammet avslutas på grund av för få sökande.

Hantverksprogrammet pausas inför höstintag 2016 på grund av för få sökande

 

Dessutom fortsätter hela tiden översyn av antalet personal, vilka lokaler och övrig utrustning vi måste ha för att vi ska kunna redovisa en budget i balans. I det är arbetet medverkar styrelsen samt styrelsens arbetsutskott via sina sammanträden.

 

Det är också viktigt att vi värnar om att den utbildning vi ger ska vara av hög kvalité. De ungdomar som lämnar oss ska känna att de har fått en bra grund att stå på inför vuxenlivet. Därför måste de åtgärder vi gör vara noga genomtänkta.

Utifrån den kritik som framfördes på kommunfullmäktige i måndags så tolkar jag det som att kvalite för våra gymnasieungdomar är inte en fråga som Centern prioriterar.

 

 

Halvtidsutvärdering

Av , , Bli först att kommentera 4

Nu har det gått ganska precis halva tiden av denna mandatperiod.

Socialdemokraterna i Vännäs gjorde ett valmanifest inför senaste valet där vi beskrev hur vi ville utveckla Vännäs. Nu när det gått halva tiden så har vi gjort en utvärdering och formulerat hur det har gått och vad som hänt.

En hel del av våra vallöften har vi uppfyllt, andra är på gång.

 

Detta stod i Vårt Valmanifest:

 

Ett socialdemokratiskt styrt Vännäs gör skillnad! 

I ett demokratiskt samhälle har alla medborgare rättigheter och skyldigheter. En rättighet är att nyttja sin röst i allmänna val.

Vi tror på den offentliga sektorn i kommunal regi som ger alla medborgare tillgång till god service. Kommunala skattemedel ska inte gå till privata vinstintressen inom vård, skola och omsorg.

Våra gemensamma skattemedel ska användas till utveckling av vårt samhälle. Vännäs kommun ska vara en kommun där alla ges förutsättningar till ett gott liv. För att vi ska lyckas är det viktigt att Vännäs växer och att alla bidrar till samhället utifrån sina förutsättningar.

Situationen med asylsökande och invandrare hanterar vi tillsammans med den ideella sektorn och frivilligorganisationerna. Vi välkomnar nyanlända och vill att de som sökt skydd hos oss ska stanna här, forma sin framtid och bli en del av vårt samhälle.

 

Nedan finns våra löften inför valet 2014. Understruken text efter varje stycke visar hur långt vi har hunnit hittills.

 

Trygghet för alla medborgare Vårt samhälle ska präglas av trygghet och delaktighet för alla. Medborgar-dialoger ska föregå svåra beslut.

Vi har fört dialoger kring centrumplan och trafikstrategi, kooperativa hyresrätter, reviderad översiktsplan m.m. Medborgardialogerna fortsätter!

 

Äldres omsorg Vår ambition när det gäller äldre fortsätter. Vi är medvetna om att satsningar behövs och vi kommer att prioritera insatser inom äldreomsorgen.

40 nya vårdplatser planeras. I bostadsförsörjningsplanen har vi lagt in ett nytt hyreshus i anslutning till Rickmüllergårdens höghus.

 

Bostadsbyggande Vår ambition är att bostadsbyggandet ska fortsätta då allt fler väljer Vännäs som bostadsort. Vi vill erbjuda ett ökat utbud av villatomter och lägenheter i attraktiva lägen. Vi säljer inte ut allmännyttan!

Byggandet har tagit fart! Nytt hyreshus, ny skola och ny förskola är klara. Nytt hus byggs på Liljas väg vid Liljaskolan och planeringen är i full gång avseende byggnation på Älvdalaområdet.

 

Ungdomar Vi vill att unga medborgare ska engagera sig i samhällsutvecklingen. Vi vill skapa fler möjligheter för ungas kulturutövande, som t.ex. att skapa musik och att utnyttja biografens möjligheter med digitaliseringen.   Vi vill också arbeta med demokratisk skolning av unga.

Vännäs kommun driver tillsammans med Länsstyrelsen ett projekt med fokus på ungas deltagande i samhällsutvecklingen!

 

Vi sköter ekonomin Vi tar ansvar för ekonomin. Vi ser goda förutsättningar för vår kommun och genom våra satsningar lägger vi grunden till en god ekonomi.

Vi har en stram budget att förhålla oss till men har fortsatt fokus på ”den svenska modellen”.

 

Kommunikationer Vännäs är beroende av god kollektivtrafik. Vi vill fortsätta bygga ut möjligheterna till pendling, antalet avgångar ska utökas. Vi vill att Vännäsborna ska se kollektivt resande som ett självklart val.

Vi har snyggat till busshållplatserna inom kommunen. Dialog om utökade tidtabeller pågår liksom diskussionen om en möjlig hållplats i Tväråbäck för Lyckseletåget.

 

Jämställdhet på alla områden Vännäs kommun verkar för jämställda löner. Rättigheten till heltid ska utökas och möjlighet till deltid finnas kvar. En stark prioritering för oss är strävan efter ett i alla delar jämställt samhälle!

Löneklyftorna mellan män och kvinnor har minskat För att bli en attraktiv kommun krävs jämställdhet!

 

Miljön Vi vill aktivt arbeta inom alla områden i strävan mot ett uthålligt, hållbart samhälle.

Vi arbetar för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Exempel på miljösatsningar är laddstolpar till elbilar, kollektivtrafiken, biogassatsningen och – inte minst – strandpromenaden.

 

Förskola, skola Vi tror på den kommunala skolan som en bra skola för våra elever.

Vi har byggt en ny, hållbar förskola med tillagningskök. Vegaskolan är miljöcertifierad och nu byggs ett nytt tillagningskök där.

Liljaskolan har goda möjligheter att vara ett självklart och starkt alternativ för alla gymnasieelever.

Vi gläds åt att allt fler Vännäselever väljer Liljaskolan som ”sin” gymnasieskola!

Vi vill utveckla gymnasieprogram utifrån framtidens krav och behov.

Vi satsar på skogsmaskinförarutbildning och ett nytt ridprogram med riksintag startar i höst!

 

Arbete och företagande Vi vill utveckla vår kommunala verksamhet som underlättar för arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden. Kommunen arbetar med att skapa praktikplatser för att göra det enklare att komma in på arbetsmarknaden. Vi har idag en praktiksamordnare till stöd för personer som står utanför arbetslivet och vi tar emot praktikanter inom våra egna verksamheter. Här arbetar det lokala näringslivet och kommunen tillsammans.

 

Kultur Vi vill utöka möjligheterna till kultur för alla målgrupper. Vi ser föreningarna som en självklar partner för ett ökat kulturutbud.

Vi stödjer föreningslivet med drifts- och utvecklingsbidrag. Kommunens lokaler är gratis att använda för föreningarna.

 

Landsbygdsutveckling Vår landsbygd är attraktiv och vi vill att den ska utvecklas. Vi har tagit initiativ till att satsa på de traditionella näringarna bl.a. genom ökad upphandling av livsmedel lokalt. I samarbete med landsbygdens företrädare vill vi underlätta och tillskapa boende utanför tätorten.

Många nya bygglov har beviljats för byggande på landsbygden. Biogas-satsningen är ett samarbete mellan tätort och landsbygd. Informationen till lokala näringslivet för att kunna lämna anbud vid kommunal upphandling fortsätter.

 

Natur och fritid Vi vill utveckla Middagsberget till ett besöksmål under både sommar och vinter. Vi vill se en belyst strandpromenad från Marahällabron till Brånsbron. Vi vill satsa på våra vandringsleder och besöksmål för att göra naturen tillgänglig för alla. Vindelälven är en fantastisk tillgång som ska marknadsföras för fiske och upplevelse.

Strandpromenaden är klar. Vandringslederna kring Vindelälven har märkts upp. Middagsberget kan utvecklas vidare bl.a. tack vare kommunal borgen.

 

Vill du veta mer om vår politik eller vill du engagera dig politiskt är du varmt välkommen som medlem hos oss.

Tillsammans kan vi skapa ett samhälle där alla är med!

 

Ett socialdemokratiskt styrt Vännäs gör skillnad!

 

Ökad bemanning i äldreomsorg

Av , , Bli först att kommentera 2

Idag har vi haft vård och omsorgsnämnd i Vännäs. En lite annorlunda nämnd. Istället för att bara sitta i ett sammanträdesrum så förla vi nämnden till Vännäsby Äldrecenter och gjorde där en rundvandring och fick berättat för oss hur de arbetar där. Bl a så berättades det om hur de jobbar med aktiviteter för de äldre, tex allt från enskilda stunder med någon inne på rummet till att åka på cafe eller till en ishockeymatch. Det känns väldigt bra att det fokus som vi i nämnden haft de senaste åren på att vi måste bli bättre på att erbjuda aktiviteter utifrån varje persons enskilda behov har fått genomslag. Tack för det.

Vi åt också lunch där, restaurangen serverar också mat till de barn som går på skolan intill. Idag var det spagetti med en sås som i första anblick såg ut som köttfärssås men som var vegetarisk. Jättegod mat och det tyckte nog barnen också med tanke på de som gick och hämtade mera. Tänker då på den diskussion som det har varit om en vegetarisk dag i skolan. Alla som är emot tanken på vegetarisk mat, ni missar något.

Vi hade också våra vanliga mötesförhandlingar. Där är det speciellt en punkt som jag vill berätta om. Vi tog beslut om hur vi ska använda de extra pengar som regeringen anslagit för att öka bemanning i äldreomsorgens särskilda boenden. Utifrån det besked vi fått så handlar det om 1,8 miljoner.

Vi kommer att fördela ut dem till alla arbetsgrupperna utifrån antal årsarbetare. Det blir en höjd grundbemanning men vi säger också att i största möjliga mån ska pengarna användas till att förbättra möjligheterna till aktivering av de äldre. Ytterligare ett tillfälle där vi i nämnden förstärker vikten av att ta individuell hänsyn till en bra dag för de som bor på våra särskilda boenden. Nu med en s-ledd regering som prioriterar vårt välfärdssystem så är det möjligt.

En socialdemokratisk ledd regering gör skillnad. Politik gör skillnad.

Ställ sd mot väggen

Av , , 16 kommentarer 18

Varför är det inget ifrågasättande av SD:s agerande vad gäller det som händer, mord på skolbarn och mordbränder? Sd-medlemmar som lägger ut adresser till asylboenden och uppmanar till terror borde ställas till svars mycket mera aktivt av våra ledande politiker och i media än vad jag kan se att det görs. Om det vore någon från ett annat parti så hade det säkert varit på ett annat sätt. Toleransnivån vad gäller svergedemokrater har helt föskjutits till en abnorm nivå.

Media ta ert ansvar och lyft frågan!

Riksdagsledamöter ta ert ansvar och ifrågasätt SD mycket mera!

 

 

 

 

Vi satsar på äldreomsorgen !

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag ska vi justera protokollet från vård- och omsorgnämndens senaste möte där vi bla tog beslut om budget för 2016.

Jag är jätteglad att kunna konstatera att vi i denna budget har lyckats att tillskjuta pengar för att öka bemanning i äldreomsorgen. Det är inte helt lätt att sitta i budgetberedning och veta att vi har många behov som behöver tillgodoses, många verksamheter som man också vill prioritera men med en begränsad budget så måste man bestämma sig för vad man ska prioritera.

Detta år så var vi i budgetberedningen helt överens och också sedan i nämnden att vi måste öka bemanningen i äldreomsorgen. Det gäller både på våra särskilda boenden och i hemtjänsten.

Sedan tidigare har vi ett KF-beslut om att vi ska ta bort alla delade turen senast 2017 och nu tar vi ett steg i den riktningen. Vi tillskjuter 1,3 miljoner som ska användas för att avveckla delade turer i äldreomsorgen. Vi har även delade turer i handikappomsorgen men det blir en fråga för nästa års budget. Vi mäktade inte med det för 2016.

I och med detta så kommer vi att öka antalet personaltimmar så då har vi även sagt att den utökningen ska i första hand användas till att förbättra aktivering för de äldre. Det kan handla om många saker, inte bara utevistelse som det har blivit ett snett fokus på. När man följer debatten så får man en uppfattning om att bara alla våra äldre får komma ut varje dag så är det bra. Jag tycker att det är en respektlös debatt. Vi ska erbjuda aktiviteter utifrån varje persons behov och önskemål. Inte bara utevistelse. Det finns faktiskt äldre som inte vill vara ute, som inte heller var så mycket ute när de var friska, varför ska vi tvinga dessa?

Nej, vi ska vara lyhörda och lyssna på vad varje person vill och orkar när det gäller vilka aktiviteter som ska erbjudas.

Med den prioritering som vi gjort i 2016 års budget så kommer det att märkas i äldreomsorgen.

Vi utvecklar möjligheten till aktiviter, både i grupp och individuellt för våra äldre samt ger en bättre arbetsmiljö för vår personal med ökad bemanning.

 

KD?

Av , , 8 kommentarer 6

KD säger nej till DÖ. De öppnar för ett samarbete med SD. Är frågan så kontroversiell så att det splittrar partiet? Kan Ebba  Busch Thor sitta kvar efter dagens nederlag? Dagens beslut på deras stämma öppnar för många frågor och många spekulationer om vad som kommer att hända. Hur ska någon kunna lita på en överenskommelse som KD har deltagit i? Deras trovärdighet har urholkats för lång tid framöver. De går tydligen inte att lita på vad gäller överenskommelser.

 

8 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Elitsatsning i Vännäs!

Av , , Bli först att kommentera 9

Idag har vi i Liljaskolans styrelse tagit ett spännande beslut. Vi ska starta en nationell elitutbildning i ridning för gymnasieelever.

Vi har tidigare i samarbete med Vännäs ryttarförening certifierats av Svenska Ridsportförbundet och Skolverket för att bedriva nationell idrottsutbildning i ridsport för sammanlagt 21 elever fördelat på tre årskurser. Så kallad NIU-utbildning.

Efter vi fick beslut om certifiering så har vi haft en diskussion omkring praktiska frågor men nu var det läge att ta beslut i styrelsen att nu startar vi.

De första 7 eleverna startar sin utbildning hösten 2016 och det kommer säkert att vara intressant för elever från hela landet.

Detta tror jag kommer att sätta Vännäs ännu mera på kartan om att vi är en attraktiv kommun vad gäller ridsport. Dessutom att vi är det i kombination med en bra gymnasieutbildning. De ungdomar som vill satsa på ridningen kombinerar det med någon av våra övriga gymnasieutbildningar och där har vi ett bra utbud att välja mellan.

 

Sommarjobben 2016

Av , , Bli först att kommentera 7

Vid gårdagens kommunfullmäktige så säkerställde vi att nästa sommar så kommer vi att erbjuda sommarjobb till våra ungdomar igen. Ett mycket efterlängtat beslut som kommer att ge större möjligheter för våra Vännäsungdomar att hitta sin plats på arbetsmarknaden via den arbetsplatspraktik som nu kommer att erbjudas.

Det är väldigt viktigt att tidigt få en anknytning till arbetslivet och få känna att det man gör har betydelse för andra. I skolans värld är mycket inriktat på den egna utvecklingen, vilket naturligtvis är bra men det behövs också andra perspektiv tidigt i livet.

Att få känna att att man har ett jobb, att tjäna egna pengar ger större frihet och bättre självkänsla och i vissa fall kan det också hjälpa hela familjer till det bättre vad gäller ekonomin.

Därför är jag glad att vi som socialdemokrater la till i nästa års budget 500 000:- för att finansera sommarjobben sommaren 2016, vilket också blev beslutet i fullmäktige.

 

 

 

 

 

Bedrövligt SVT, Skäms!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Av , , 13 kommentarer 12

Bedrövligt av SVT att påstå att vi på Liljaskolan skulle låta någon elev bo i en källare under gräsliga förhållanden. Jag tycker att det är snudd på förtal. Finns det ingen källkritik överhuvudtaget?

 

Nedan finns det pressmeddelande vi skickat ut:

 

”Med anledning av att SVT i ett inslag denna morgon felaktigt hävdar att ”Vännäs fastigheter och Liljaskolan har låtit en person bo under odrägliga förhållanden i ett källarutrymme” vill vi från Liljaskolan lämna följande fakta om det inträffade. Liljaskolan förhyr ett antal lägenheter av Vännäs fastigheter vilka Liljaskolan i sin tur hyr ut till elever vid skolan. Det utrymme personen i fråga vistats i ingår inte i Liljaskolans hyresavtal.

Det inträffade handlar om ett olaga intrång som kommer att polisanmälas av Vännäs fastigheter.

Händelserna i korthet:

  • Den 9:e mars fick rektor Henrik Bolin vetskap om att en elev hade under en tid sovit i källaren. Denna elev avstängdes från skolan vid samma tid på grund av skäl som är sekretessbelagda.
  • Ingen ansvarig på Liljaskolan har efter den händelsen fått vetskap om att någon eller några obehöriga befunnit sig i källarutrymmen i den aktuella hyresfastigheten på Liljas väg.
  • Varken Liljaskolan eller Vännäs fastigheter har gett tillåtelse till någon att bo i källarutrymmet. Det handlar om ett olaga intrång som kommer att polisanmälas av Vännäs fastigheter.
  • Liljaskolan kommer att tillsammans med Vännäs fastigheter se över hur vi kan undvika att obehöriga tar sig in i gemensamma utrymmen.

Henrik Bolin
Rektor och biträdande gymnasiechef”

13 kommentarer