Mera framgång – nya Umeålänkar raderade – efter mitt ”frilansjobb”! Vad blir ersättningen?

Av , , Bli först att kommentera 0

MERA FRAMGÅNG AV MINA BLOGGAR + ”FRILANSJOBB” DÅ JAG MEDDELAT UMEÅ KOMMUNANSVARIGA ATT KRITIKEN GÖR JAG ÄVEN SOM BARNOMSORGSKONSULT.

Tack blev det vid första medgivandet fredag 20/9 kl 19 (se mer på blogg 23/9), se här

Hej Urban!
Tack för att du uppmärksammat oss på att det varit sökbart på nätet att hitta gamla dokument som sedan länge är inaktuella. Dessa har inte legat länkade på Umeå kommuns hemsida, däremot varit sökbara vilket är fel. Informationen som finns på Umeå kommuns hemsida gällande allmän förskola för föräldralediga är korrekt uppdaterad och följer lagstiftningen.
Med vänliga hälsningar XX

kommunikatör

Det var denna information från 2008, notera med angivande av gällande skollag och text därur – något Umeå kommun nu inte har och inte följer de förslag jag ger/gett härom.

Och längre ner ”mera framgång” i att andrasökbara länkar raderats, vilket två chefer på För- och grundskoleförvaltningen bekräftar igår i e-brevsvar med Vi har plockat bort gamla inaktuella pdf-dokument som du hittat via sökfunktion. Dock inget tack dom från kommunikatören ovan.

Syskontider skollag 2002 b

SÅ NU STÅR ”HOPPSAN!” PÅ SIDAN SOM TOGS BORT AV KOMMUNENS ANSVARIGA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

IDAG ÄR DET NEDAN LÄNKAR, 2003 OCH 2005, JAG VISAT PÅ OM FÖRÄLDRALEDIGA…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

…SOM RADERATS HÄROMDAGEN OCH NU ”MATCHADE INTE NÅGOT DOKUMENT”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

TACKNÄMLIGT MED EN KOMMUN SOM RÄTTAR TILL INKORREKT INFORMATION – OM FÖRÄLDRALEDIGA OCH ÄLDRESYSKONPLATSER VID NYTT BARN I FAMILJEN.

NU GÄLLER BARA SAMMA LYSSNANDE MED TILLÄGG AV RÄTTELIGEN BEHÖVLIG INFORMATION OM VAD SKOLLAGEN SÄGER IDAG OCH GENSVAR I FRÅGA OM ERSÄTTNINGSANSPRÅK.

1. Skollagen (2010:800) 

8 kap. Förskolan

5 § Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

6 § Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.

7 § Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 §§ erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

+ ÄVEN FRÅN PROPOSITIONEN SOM FÖREGICK LAGPARAGRAFERNA – OM SAMRÅD

”Kommunerna måste kunna göra bedömningar lokalt i samråd med föräldrar och den förskolepersonal som känner barnen och familjernas behov bäst och besluta om längre vistelsetider än de lagreglerade.”

JU FÖRR DESS BÄTTRE, INKL MITT FÖRSLAG OM VALFRIA FÖRSKOLETIDER À LA

”SLÄPP DAGISTIDERNA LOSS – DOM ÄR VÅRA” + MOTTO ”UMEÅ. MER VALFRIHET:”

Bli först att kommentera

Umeå kommun medger ”undantag” för att erbjuda fler timmar än ”minst” 15 tim/v – men att föräldrarna ej ”har sista ordet” – politiker ta ansvar och ge alla barn lika rätt i förskoletider!

Av , , Bli först att kommentera 0

NU KOMMER SVAREN SNABBT FRÅN UMEÅ KOMMUN ANG FÖRÄLDRALEDIGA OCH RÄTT TILL MER ÄN 15 TIM/VECKAN FÖR ÄLDRESYSKON TILL NYTT BARN I FAMILJEN. KOMMUNEN MEDGER ”UNDANTAG” FÖR ATT ERBJUDA FLER TIMMAR ÄN ”MINST” 15 TIM/VECKAN, DVS MAN FÖLJER DÅ SKOLLAGEN, SE HÄR.

1. Skollagen (2010:800) 

8 kap. Förskolan

5 § Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

6 § Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.

7 § Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 §§ erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

 Umeå kommunsvar:

Att skollagen öppnar för fler timmar innebär inte att kommunen i enskilda fall måste erbjuda detta. Undantag från detta är barn det som nämns i 5 och 6 §§.

Javisst och ”undantag” är ju ”eget behov” och ”familjens situation” enligt § 5 och minst, dvs även mer än 15 tim/veckan.

Och det är ju familjen som påtalar detta, ansöker och har rätt till samråd enligt propositionen till skollagen här, enligt

”Kommunerna måste kunna göra bedömningar lokalt i samråd med föräldrar och den förskolepersonal som känner barnen och familjernas behov bäst och besluta om längre vistelsetider än de lagreglerade.”

Det menas då att det är föräldrar och förskolepersonal som ”känner barn och familjernas behov bäst” och i samråd ska då kunna besluta om längre vistelsetider.

Om nu förskolepersonal och föräldrar är oense, är det rimligt att föräldrarna ytterst vet bäst, annat vore ju märkligt t ex efter en inskolning på ett par veckor, vad kan personalen då om barnet/barn och familjesituationen.

MEN i fråga om samrådets ”måste” med föräldrar (se ovan), det svarar nu Umeå kommun så här

Samråd innebär att man tar skälig hänsyn till barnets behov av kontinuitet och pedagogisk verksamhet, vårdnadshavares arbets- och studietid med skälig tid för hämtning och lämning och verksamhetens organisatoriska förutsättningar.

DVS Inget om samråd för längre vistelsetider, utan fördelningen av tiden.

OCH nu menar Umeå kommun att föräldrarna inte vet bäst, med skrivningen: Det innebär inte att vårdnadshavare har sista ordet.

ÄNDÅ finns hopp för att Umeå kommun följer skollagen då svaret innehåller följande,

När det gäller utökad tid för barn i behov av särskilt stöd eller familjens situation i övrigt finns ingen sådan begränsning i hur fort man ska beredas utökad tid eftersom skollagen i dessa fall anger att plats ska tillhandahållas skyndsamt, då måste rektor ordna det trots organisatoriska svårigheter.

DESSUTOM ökar hoppet när familjens situation hamnar under följande:

föräldrar som deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller har en funktionsnedsättning som begränsar barnets fysiska eller psykiska utveckling. Hur barn påverkas av förälders funktionsnedsättning är svårt att förutsäga och kräver en dialog med vårdnadshavaren, därför finns ingen blankett för detta. I Umeå kommuns delegationsordning är det För- och grundskolecheferna för respektive område som beslutar i dessa fall.

SÅLEDES, om familjen och För- och grundskolecheferna samråder och har en dialog så ger Skollagens ”ska” här ge den tidsomfattning som behövs, och ytterst vet föräldrarna detta bäst, skollagen säger inte motsatsen.

OCH ÄN EN GÅNG VARFÖR VILL/KAN INTE UMEÅ KOMMUN LÄGGA UT SKOLLAGEN SOM  DEN ÄR OCH OM SAMRÅD UR PROPOSITIONEN SÅ ATT FÖRÄLDRAR SJÄLVA KAN LÄSA OCH BEDÖMA VAD LAGSTIFTNINGEN SÄGER OCH KOMMUNER ÄR SKYDLIGA ATT FÖLJA?

POLITIKER TA ANSVAR – GE ALLA BARN LIKA RÄTT I FÖRSKOLETIDER OAVSETT SYSKONORDNING!

Nedan är hela svaret från Umeå kommun till mig, skrivet av

Lena Sundh, bitr. utbildningsdirektör Pian Rosell, förskolestrateg Utbildningsförvaltningen Utbildningsförvaltningen.

Umeå kommun 2019-09-24 Urban Bengtson

Svar på mejl insänt 2019-09-21

För- och grundskolan beslutade 2019-08-22 om regler för köande till, erbjudande om och uppsägning av plats i förskoleverksamhet. Tillämpning av dessa regler och rutiner för pedagogiska placeringsenheten har senare beslutats av biträdande utbildningsdirektör och enhetschef för pedagogiska placeringsenheten. En sammanfattning av reglerna och dess tillämpning är publicerade på kommunens hemsida och är aktuella. Vi har plockat bort gamla inaktuella pdf-dokument som du hittat via sökfunktion.

Vårdnadshavare välkomnas att kontakta rektor och/eller pedagogiska placeringsenheten för frågor utifrån den egna familjesituationen. Tillämpning, regler och rutiner för rektorer och placeringsassistenters arbete läggs inte ut på Umeå kommuns hemsida utan finns tillgängligt via interna arbetsrelaterade kanaler och myndighetsstöd.

För att tillämpa skollagen behövs alltid att man måste tolka innebörden av lagen och man använder sig då ofta av förarbeten till lagen och efterföljande prejudicerande domar. Här kan vi ofta få hjälp av Skolverket och Skolinspektionen och det är aldrig upp till enskilda tjänstemän att lägga in egna värderingar och uppfattningar om hur det borde vara.

När det gäller Skollagen 8 kap. 6 § så har Umeå kommun beslutat att lägga sig på miniminivån, att erbjuda förskola 15 timmar/vecka. Att skollagen öppnar för fler timmar innebär inte att kommunen i enskilda fall måste erbjuda detta. Undantag från detta är barn det som nämns i 5 och 6 §§. För barn till arbetslösa och sjukskrivna vårdnadshavarna har kommuner beslutat att:

 • -  Barn till vårdnadshavare som är arbetssökande (inskriven vid arbetsförmedlingen) erbjuds plats den tid vårdnadshavaren behöver för att aktivt söka arbete.
 • -  Om vårdnadshavare uppbär sjukpenning, pension, sjuk- eller aktivitetsersättning eller föräldrapenning före förlossning/nedkomst görs en individuell bedömning av det placerade barnets vistelsetid.Det är rektorn som beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov (Skollag 2 kap. 10 §). Det är därför ansvarig rektor som beslutar om barnens vistelsetider men samråd med barnets vårdnadshavare ska ske kring förläggningen. Samråd innebär att man tar skälig hänsyn till barnets behov av kontinuitet och pedagogisk verksamhet, vårdnadshavares arbets- och studietid med skälig tid för hämtning och lämning och verksamhetens organisatoriska förutsättningar. Det innebär inte att vårdnadshavare har sista ordet. De flesta rektorer har beslutat om gemensamma tider för de barn som har 15-timmarsplacering, men om dessa tider av någon anledning inte passar barnets behov finns möjlighet till individuella lösningar. Vårdnadshavarnas behov är däremot inte ett skäl till ändra vistelsetider för barnet.

Det är vanligt att man åberopar ”om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation iövrigt” som skäl till undantag från begränsningar i rätt till plats. I skollagens förarbeten nämns som exempel barn som har annat modersmål än svenska eller barn i glesbygd samt föräldrar som deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller har en funktionsnedsättning som begränsar barnets fysiska eller psykiska utveckling. Hur barn påverkas av förälders funktionsnedsättning är svårt att förutsäga och kräver en dialog med vårdnadshavaren, därför finns ingen blankett för detta. I Umeå kommuns delegationsordning är det För- och grundskolecheferna för respektive område som beslutar i dessa fall.

Blanketten du hänvisar till används för vårdnadshavare som söker utökat tid för arbete eller studier. Vi kommer att uppdatera rubriken i blanketten så att det tydligare framgår när denna ska användas.

Fyra månades ansökningstid är det tid som skollagen anger att kommunen är skyldig ta hänsyn till när man ansöker om plats. Rektor måste anpassa sin organisation till antalet deltidsbarn och kan inte utan vidare omorganisera om ett barn byter placeringsform, det påverkar både antal barn i gruppen och antalet anställda. När det gäller utökad tid för barn i behov av särskilt stöd eller familjens situation i övrigt finns ingen sådan begränsning i hur fort man ska beredas utökad tid eftersom skollagen i dessa fall anger att plats ska tillhandahållas skyndsamt, då måste rektor ordna det trots organisatoriska svårigheter.

Med vänlig hälsning

Lena Sundh, bitr. utbildningsdirektör Pian Rosell, förskolestrateg Utbildningsförvaltningen Utbildningsförvaltningen

Bli först att kommentera

Umeå kommun undviker korrekt info om föräldraledigas rätt till ”minst” 15 tim/v för äldresyskon då skollagen saknas, samråd ej nämns och blanketter är fel för syskontider!

Av , , Bli först att kommentera 0

Uppdaterad 09.31

NU HAR DET HÄNT NÅGOT PÅ UMEÅ KOMMUNS HEMSIDA, SIDAN OM RÄTT TILL FÖRSKOLA OCH KRING FÖRÄLDRALEDIGHET VERKAR HA GRANSKATS OCH UPPDATERATS (PGA AV MIN KRITIK?), SÅ HÄR STÅR DET LÄNGST NER:

Sidan har granskats 2019-09-23

Således har man arbetat med hemsidan på nytt till i måndags, 23 september. Dock är det fortfarande inte korrekt information och det har blivit rörigare, se längre ner.

OCH fortfarande inget om den skollag gäller, se här…

1. Skollagen (2010:800) 

8 kap. Förskolan

5 § Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

6 § Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.

7 § Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 §§ erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

VARFÖR KAN INTE KOMMUNEN HA MED DEN SÅ FÖRÄLDRAR FÅR LÄSA SJÄLVA?

…som ger föräldrar rätt till att även få mer än 15 tim/veckan för äldresyskon till nytt barn i familjen, står inget om ”minst 15 timmar/veckan” och fortfarande skriver kommunen inget om rätt till samråd med kommunansvariga enl. proposition som föregick skollagen, se tidigare bloggar.

ANMÄRKNINGSVÄRT ÄR ATT DE BLANKETTER SOM KOMMUNEN MEDGETT INTE GÄLLER FÖR FÖRÄLDRALEDIGA OCH SYSKON, SÅ INGA NYA HAR GJORTS, DE FELAKTIGA ÄR KVAR!

Och kommunuppdateringen/granskningen har gjort informationen rörigare, se:

Nu står: ”En månad efter att ett nytt syskon fötts behåller det äldre barnet sin heltidsplats.” Men sedan står det om ”behov av utökad tid.” Vad gäller, heltidsplats eller deltidsdito?

Nu står: behov av utökad tid… ”ska meddelas placeringsassistenten” och ”Förskolechefen beslutar om vilka tider som gäller.” 

Men dessförinnan står det ”Rektorn beslutar om vilka tider som gäller.” Rektor eller förskolechef, är det samma funktion eller två olika?

Och då handlar det om ”sjukskrivning, pension eller graviditetspenning,” som föräldern får avgöra ”om det finns behov av förskola.”

Däremot för arbetssökande gäller ”Rektorn beslutar om vilka tider som gäller.” Och då utifrån ”ditt behov av att aktivt söka arbete.” Hur avgörs detta framgår inte och hur kollas ”aktivt söka arbete”?

Men varför får då inte föräldrar bestämma om tidsbehov för äldresyskon och avgöra när dessa används? Varför görs skillnader vid olika villkor?

Se mer nedan från Umeå kommuns hemsida, länk

https://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/forskola/avgifterochregler.4.7c9ee555164692427653ef2.html

Vem har rätt till förskola?

Barn kan gå i förskolan från 1 års ålder tills de börjar i förskoleklass. Barnet ska vara bosatt och folkbokförd i Umeå kommun. Ditt barn har rätt till förskola om du som vårdnadshavare
 • arbetar eller studerar
  Dina arbetstider eller studietider samt restider avgör när barnet är på förskolan. Vid sjukskrivning, pension eller graviditetspenning är det du som förälder som avgör om det finns behov av förskola. Rektorn beslutar om vilka tider som gäller.
 • är arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen
  Barnet får vara i förskola utifrån ditt behov av att aktivt söka arbete. Rektorn beslutar om vilka tider som gäller.
 • är föräldraledig.
  Barnet erbjuds att vara i förskolan 15 timmar per vecka när du är föräldraledig med syskon. En månad efter att ett nytt syskon fötts behåller det äldre barnet sin heltidsplats. Förskolechefen beslutar om vilka tider som gäller. Om du har behov av utökad tid på förskola under föräldraledigheten, kontakta placeringsassistent.
Barn i behov av särskilt stöd har rätt till förskola oavsett vårdnadshavarnas sysselsättning.
——-
Avgifter för barn till föräldralediga
För barn 3-5 år som enbart går i allmän förskola betalar du ingen avgift. För 3–5 åringar med heltidsplacering minskas avgiften med 25 procent automatiskt med anledning av rätten till allmän förskola. Det gäller från 1 juli det år då barnet fyller tre år.

Avgifter för barn till föräldralediga

Barn till föräldralediga har rätt till plats i förskoleverksamhet 15 timmar per vecka. Avgiften är 2 procent av hushållets inkomst för första barnet, 1 procent för andra respektive tredje barnet.

Avgifter för barn i behov av särskilt stöd

Barn som är yngre än tre år och i behov av särskilt stöd har rätt till avgiftsfri placering i förskoleverksamhet 15 timmar per vecka. Om barnet har behov av placering utöver detta betalas avgift för överskjutande tid. Avgiften är 2 procent av hushållets inkomst för första barnet, 1 procent för andra respektive tredje barnet.
 
Sidan har granskats 2019-09-23
Bli först att kommentera

Umeå kommun undviker korrekt info om föräldraledigas rätt till ”minst” 15 tim/v för äldresyskon då skollagen saknas, samråd ej nämns och blanketter är fel för syskontider!

Av , , Bli först att kommentera 0

NU HAR DET HÄNT NÅGOT PÅ UMEÅ KOMMUNS HEMSIDA, SIDAN OM RÄTT TILL FÖRSKOLA OCH KRING FÖRÄLDRALEDIGHET, VERKAR HA UPPDATERATS (PGA AV MIN KRITIK?), SÅ HÄR STÅR DET LÄNGST NER:

Sidan har granskats 2019-09-23

Således har man arbetat med hemsidan på nytt till i måndags, 23 september. Dock är det fortfarande inte korrekt information och det har blivit rörigare, se längre ner.

OCH fortfarande inget om den skollag gäller, se här…

1. Skollagen (2010:800) 

8 kap. Förskolan

5 § Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

6 § Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.

7 § Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 §§ erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

VARFÖR KAN INTE KOMMUNEN HA MED DEN SÅ FÖRÄLDRAR FÅR LÄSA SJÄLVA?

…som ger föräldrar rätt till att även få mer än 15 tim/veckan för äldresyskon till nytt barn i familjen, står inget om ”minst 15 timmar/veckan” och fortfarande skriver kommunen inget om rätt till samråd med kommunansvariga enl. proposition som föregick skollagen, se tidigare bloggar.

ANMÄRKNINGSVÄRT ÄR ATT DE BLANKETTER SOM KOMMUNEN MEDGETT INTE GÄLLER FÖR FÖRÄLDRALEDIGA OCH SYSKON, SÅ INGA NYA HAR GJORTS, DE FELAKTIGA ÄR KVAR!

Konstigt är följande: En månad efter att ett nytt syskon fötts behåller det äldre barnet sin heltidsplats. Men sedan står det om behov av utökad tid. Vad gäller, heltidsplats eller deltidsdito?

Rörigt är följande: att behov av mer tid ska meddelas placeringsassistenten och ”Förskolechefen beslutar om vilka tider som gäller.”

Men dessförinnan skriver manRektorn beslutar om vilka tider som gäller.” Rektor eller förskolechef, är det samma funktion eller två olika?

Och då handlar det om ”sjukskrivning, pension eller graviditetspenning”, som föräldern får avgöra ”om det finns behov av förskola”.

Däremot för arbetssökande gäller Rektorn beslutar om vilka tider som gäller. Och då utifrån ”ditt behov av att aktivt söka arbete.” Hur avgörs det då, framgår inte.

Men varför får då inte föräldrar bestämma om tidsbehov för äldresyskon och avgöra när dessa används? Varför görs skillnader som har olika villkor? Se mer nedan från Umeå kommuns hemsida, länk

https://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/forskola/avgifterochregler.4.7c9ee555164692427653ef2.html

Vem har rätt till förskola?

Barn kan gå i förskolan från 1 års ålder tills de börjar i förskoleklass. Barnet ska vara bosatt och folkbokförd i Umeå kommun. Ditt barn har rätt till förskola om du som vårdnadshavare
 • arbetar eller studerar
  Dina arbetstider eller studietider samt restider avgör när barnet är på förskolan. Vid sjukskrivning, pension eller graviditetspenning är det du som förälder som avgör om det finns behov av förskola. Rektorn beslutar om vilka tider som gäller.
 • är arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen
  Barnet får vara i förskola utifrån ditt behov av att aktivt söka arbete. Rektorn beslutar om vilka tider som gäller.
 • är föräldraledig.
  Barnet erbjuds att vara i förskolan 15 timmar per vecka när du är föräldraledig med syskon. En månad efter att ett nytt syskon fötts behåller det äldre barnet sin heltidsplats. Förskolechefen beslutar om vilka tider som gäller. Om du har behov av utökad tid på förskola under föräldraledigheten, kontakta placeringsassistent.
Barn i behov av särskilt stöd har rätt till förskola oavsett vårdnadshavarnas sysselsättning.
——-
Avgifter för barn till föräldralediga
För barn 3-5 år som enbart går i allmän förskola betalar du ingen avgift. För 3–5 åringar med heltidsplacering minskas avgiften med 25 procent automatiskt med anledning av rätten till allmän förskola. Det gäller från 1 juli det år då barnet fyller tre år.

Avgifter för barn till föräldralediga

Barn till föräldralediga har rätt till plats i förskoleverksamhet 15 timmar per vecka. Avgiften är 2 procent av hushållets inkomst för första barnet, 1 procent för andra respektive tredje barnet.

Avgifter för barn i behov av särskilt stöd

Barn som är yngre än tre år och i behov av särskilt stöd har rätt till avgiftsfri placering i förskoleverksamhet 15 timmar per vecka. Om barnet har behov av placering utöver detta betalas avgift för överskjutande tid. Avgiften är 2 procent av hushållets inkomst för första barnet, 1 procent för andra respektive tredje barnet.
 
Sidan har granskats 2019-09-23
Bli först att kommentera

Tack av Umeå kommun + medgivande av fel! 1:a gången på 50 år? Nu i frågor kring syskontider på dagis och förskolelag – men ändå mer fel… Så Släpp dagistiderna loss – dom är våra

Av , , Bli först att kommentera 1

Tack av Umeå kommun, efter 50 år av idéer för och kritik mot Umeå kommun rörande barnomsorgen, kom i fredag kväll kl 19 i e-brev medgivande av fel, se här:

Hej Urban!
Tack för att du uppmärksammat oss på att det varit sökbart på nätet att hitta gamla dokument som sedan länge är inaktuella. Dessa har inte legat länkade på Umeå kommuns hemsida, däremot varit sökbara vilket är fel. Informationen som finns på Umeå kommuns hemsida gällande allmän förskola för föräldralediga är korrekt uppdaterad och följer lagstiftningen.
Med vänliga hälsningar XX

kommunikatör

Men två andra länkar är sökbara på kommunens hemsida och från ännu längre tillbaka i tiden och fås med att skriva ”skollagen föräldralediga” i kommunens sökmotor. Se här:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Således, i tidigare information hade Umeå kommun med om aktuell skollag då. MEN idag informeras inte om gällande skollag, den är osynlig. Ändå skriver en kommunikatör i svar till mig ”följer lagstiftningen”! Redovisa den då så föräldrar kan granska den!

Än värre är 2003 dåt Umeå kommun sänkte från 4 tim/dag/20 tim/v till 15 tim/v, se:

För- och grundskolenämnden har fattat två beslut som påverkar vistelsetiden för barn till dig som är föräldraledig eller arbetslös. Här kommer information om förändringarna som börjar gälla från 1 januari 2004.

Och än mer cyniskt och överkörning av föräldrarna är skrivningen om ingen lunch:

Vistelsetiden minskar från 4 timmar per dag till 15 timmar per vecka året om för dig som är föräldraledig. Rektor beslutar hur tiden bäst kan fördelas med hänsyn till just din förskolas eller ditt familjedaghems förutsättningar. Själva placeringen utgår från ditt barns behov av pedagogisk verksamhet och sociala kontakter. Rektor avgör om lunch ska ingå.

Således kommunen ska kunna lägga de fyra timmarnarna så att äldresyskonet inte kan få lunch på förskolan! 7-11? 13-17? Med sänkt avgift?

Här är mer som får kommunikatörens påstående på skam, hemsidan är inte korrekt uppdaterad och följer inte lagstiftningen som är följande och

1. Skollagen (2010:800) nämns inte alls eller visas i de olika paragraferna

8 kap. Förskolan

5 § Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

6 § Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.

7 § Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 §§ erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

2. Blanketterna Umeå kommun i sin information nämner för att söka utökad tid, mer än 15 tim/veckan, är fel på två sätt.

Föräldralediga blanketter b

 

Det ena är den t v handlar om utökad tid för studier/arbete, inte för syskons behov pga barn eget behov/familjens situation (se skollagen).

Det andra är den t h som bara gäller 15 tim ”exakt” och sådan rätt, men inte att gäller ”minst 15 tim/v” som skollagen fastslår, dvs även rätt till mer än 15.

Så det finns ingen relevant blankett, trots att föräldrar uppmanas ansöka på en sådan!

ÄNDÅ MEDGAV UMEÅ KOMMUN 2011 VID MEDBORGARFÖRSLAG AV MIG OM ATT INFORMERA PÅ HEMSIDAN OM SKOLLAGEN, SE UR BLOGG:

Det är inte ofta man kan säga sig vinna över Umeå kommun. Men så är fallet (eller fallen) för mig genom två medborgarförslag.

Det ena är från 2011 om att kommunen ska informera om Skollagen och dagis/fritids-plats vid föräldraledighet och nytt syskon. Det blev avslag då kommunen sa att man redan gör det. Detta var fel, någon information ges inte och som medgavs vid möte nyligen med ansvariga tjänstemän på För- och grundskoleförvaltningen. Och sedan fick jag e-post därifrån att man nu ser över informationen.

”Som vi meddelade vi vårt möte kommer vi  att se över information och blanketter.”

MEN INFORMATIONEN ÄR FORTFARANDE BÅDE FEL OCH OTILLRÄCKLIG, BL A I OVAN BLANKETTER, SOM TYDLIGEN KOMMUNEN INTE SETT ÖVER SÅ ATT DET BLIVIT RÄTT!

Det tredje felaktiga är det Umeå kommuninformationen nu tiger om, lagens mening tilll samråd som ingår i propositionen skollagen ingick i:

”Kommunerna måste kunna göra bedömningar lokalt i samråd med föräldrar och den förskolepersonal som känner barnen och familjernas behov bäst och besluta om längre vistelsetider än de lagreglerade.”

Men klarar Umeå kommuns byråkrati av att ordna sådana möten om många föräldrar vill det? I stället för att utreda detta, är lösningen enkel. Gör som kommunen har gjort förr (har varit med om det vid syskonfrågor för egna barn på 1970- ovh 80-talet), ge VALFRIHET i tider för äldresyskonen i Umeå barnomsorg oavsett familjesituation (se skollagen).

Eller för att travestera på Hasse&Tage (aktuell i en underbar biofilm nu):

”SLÄPP DAGISTIDERNA LOSS – DOM ÄR VÅRA”

Då behövs ingen ”15-tim-byråkrati” heller utan dagistider görs upp direkt med förskolan som med alla barn utan nya syskon. Men klarar kommunens politik och byråkrati av sådan omvändelse i decennier av 15-tim-reglering?

Och klarar man då av att medge rätt till mig om jag får igenom detta och tacka, än en gång?

Mitt svar är enkelt, medge föräldrarnas bestämmanderätt och sina barns egna behov och familjens situation och tacka föräldrarna för att de skaffar nya syskon till sina barn och får Umeå att växa – här ”underifrån” – det ju vad umepolitiken återkommande torgför.

SLUTLIGEN, jag svarade Umeå-kommunikatören och skickade för kännedom till utbildningsdirektören Ann-Christine Gradin samt till ordf och 1:a v ordf i För- och grundskolenämnden, Moa Brydsten (S) resp Lena Riedl (M) och påpekade felaktigheter som kvarstår och nu hoppas jag på snabbt svar och nytt medgivande om fel. OCH RÄTTELSER.

Men tack till mig behövs inte, se ovan.

Bli först att kommentera

Tack av Umeå kommun + medgivande av fel! 1:a gången på 50 år? Nu i frågor kring syskontider på dagis och förskolelag – men ändå mer fel… Så Släpp dagistiderna loss – dom är våra

Av , , Bli först att kommentera 0

Tack av Umeå kommun, efter 50 år av idéer för och kritik mot Umeå kommun rörande barnomsorgen, kom i fredag kväll kl 19 i e-brev medgivande av fel, se här:

Hej Urban!
Tack för att du uppmärksammat oss på att det varit sökbart på nätet att hitta gamla dokument som sedan länge är inaktuella. Dessa har inte legat länkade på Umeå kommuns hemsida, däremot varit sökbara vilket är fel. Informationen som finns på Umeå kommuns hemsida gällande allmän förskola för föräldralediga är korrekt uppdaterad och följer lagstiftningen.
Med vänliga hälsningar XX

kommunikatör

Men två andra länkar är sökbara på kommunens hemsida och från ännu längre tillbaka i tiden och fås med att skriva ”skollagen föräldralediga” i kommunens sökmotor. Se här:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Således, i tidigare information hade Umeå kommun med om aktuell skollag då. MEN idag informeras inte om gällande skollag, den är osynlig. Ändå skriver en kommunikatör i svar till mig ”följer lagstiftningen”! Redovisa den då så föräldrar kan granska den!

Än värre är 2003 dåt Umeå kommun sänkte från 4 tim/dag/20 tim/v till 15 tim/v, se:

För- och grundskolenämnden har fattat två beslut som påverkar vistelsetiden för barn till dig som är föräldraledig eller arbetslös. Här kommer information om förändringarna som börjar gälla från 1 januari 2004.

Och än mer cyniskt och överkörning av föräldrarna är skrivningen om ingen lunch:

Vistelsetiden minskar från 4 timmar per dag till 15 timmar per vecka året om för dig som är föräldraledig. Rektor beslutar hur tiden bäst kan fördelas med hänsyn till just din förskolas eller ditt familjedaghems förutsättningar. Själva placeringen utgår från ditt barns behov av pedagogisk verksamhet och sociala kontakter. Rektor avgör om lunch ska ingå.

Således kommunen ska kunna lägga de fyra timmarnarna så att äldresyskonet inte kan få lunch på förskolan! 7-11? 13-17? Med sänkt avgift?

Här är mer som får kommunikatörens påstående på skam, hemsidan är inte korrekt uppdaterad och följer inte lagstiftningen som är följande och

1. Skollagen (2010:800) nämns inte alls eller visas i de olika paragraferna

8 kap. Förskolan

5 § Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

6 § Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.

7 § Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 §§ erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

2. Blanketterna Umeå kommun i sin information nämner för att söka utökad tid, mer än 15 tim/veckan, är fel på två sätt.

Föräldralediga blanketter b

 

Det ena är den t v handlar om utökad tid för studier/arbete, inte för syskons behov pga barn eget behov/familjens situation (se skollagen).

Det andra är den t h som bara gäller 15 tim ”exakt” och sådan rätt, men inte att gäller ”minst 15 tim/v” som skollagen fastslår, dvs även rätt till mer än 15.

Så det finns ingen relevant blankett, trots att föräldrar uppmanas ansöka på en sådan!

ÄNDÅ MEDGAV UMEÅ KOMMUN 2011 VID MEDBORGARFÖRSLAG AV MIG OM ATT INFORMERA PÅ HEMSIDAN OM SKOLLAGEN, SE UR BLOGG:

Det är inte ofta man kan säga sig vinna över Umeå kommun. Men så är fallet (eller fallen) för mig genom två medborgarförslag.

Det ena är från 2011 om att kommunen ska informera om Skollagen och dagis/fritids-plats vid föräldraledighet och nytt syskon. Det blev avslag då kommunen sa att man redan gör det. Detta var fel, någon information ges inte och som medgavs vid möte nyligen med ansvariga tjänstemän på För- och grundskoleförvaltningen. Och sedan fick jag e-post därifrån att man nu ser över informationen.

”Som vi meddelade vi vårt möte kommer vi  att se över information och blanketter.”

MEN INFORMATIONEN ÄR FORTFARANDE BÅDE FEL OCH OTILLRÄCKLIG, BL A I OVAN BLANKETTER, SOM TYDLIGEN KOMMUNEN INTE SETT ÖVER SÅ ATT DET BLIVIT RÄTT!

Det tredje felaktiga är det Umeå kommuninformationen nu tiger om, lagens mening tilll samråd som ingår i propositionen skollagen ingick i:

”Kommunerna måste kunna göra bedömningar lokalt i samråd med föräldrar och den förskolepersonal som känner barnen och familjernas behov bäst och besluta om längre vistelsetider än de lagreglerade.”

Men klarar Umeå kommuns byråkrati av att ordna sådana möten om många föräldrar vill det? I stället för att utreda detta, är lösningen enkel. Gör som kommunen har gjort förr (har varit med om det vid syskonfrågor för egna barn på 1970- ovh 80-talet), ge VALFRIHET i tider för äldresyskonen i Umeå barnomsorg oavsett familjesituation (se skollagen).

Eller för att travestera på Hasse&Tage (aktuell i en underbar biofilm nu):

”SLÄPP DAGISTIDERNA LOSS – DOM ÄR VÅRA”

Då behövs ingen ”15-tim-byråkrati” heller utan dagistider görs upp direkt med förskolan som med alla barn utan nya syskon. Men klarar kommunens politik och byråkrati av sådan omvändelse i decennier av 15-tim-reglering?

Och klarar man då av att medge rätt till mig om jag får igenom detta och tacka, än en gång?

Mitt svar är enkelt, medge föräldrarnas bestämmanderätt och sina barns egna behov och familjens situation och tacka föräldrarna för att de skaffar nya syskon till sina barn och får Umeå att växa – här ”underifrån” – det ju vad umepolitiken återkommande torgför.

SLUTLIGEN, jag svarade Umeå-kommunikatören och skickade för kännedom till utbildningsdirektören Ann-Christine Gradin samt till ordf och 1:a v ordf i För- och grundskolenämnden, Moa Brydsten (S) resp Lena Riedl (M) och påpekade felaktigheter som kvarstår och nu hoppas jag på snabbt svar och nytt medgivande om fel. OCH RÄTTELSER.

Men tack till mig behövs inte, se ovan.

Bli först att kommentera

Bäst: Ge valfrihet i barnomsorgstider – då får syskon lika rätt – föräldrar avgör (inte kommun) förskolenärvaro!

Av , , Bli först att kommentera 0

IGÅR, 18/9, FICK SAMTLIGA ORDINARIE POLITIKER I FÖR- OCH GRUNDSKOLE-NÄMNDEN I UMEÅ KOMMUN NEDAN E-BREV M A A MINA BLOGGAR OM FELAKTIG/GAMMAL SKOLLAG SOM ANVÄNDS I FRÅGAN OM 15 TIMMAR I VECKAN FÖR ÄLDRESYSKON VID NYTT BARN I FAMILJEN. UMEÅS F-O-G-FÖRVALTNING GER DÄRMED INTE FÖRÄLDRAR RIKTIGA OCH RÄTTVISA VILLKOR FÖR SYSKONS TIDER.

Vilka politikerna är kan ses på kommunlänk:

http://troint.umea.se/troint/extern/index.asp?page=detailNS&namnd=fösko19

Och ordf Moa Brydsten (S) har svarat att e-brevet är mottagit och diariefört. Förhoppningsvis blir detta ett ärende på kommande sammanträde, dvs att se till att nämnden uppdaterar till nu gällande skollag med därpå ny, och fullödig, information på hemsidan så att både föräldrar och personal vet vad som gäller idag (inte igår).

Hej!

Idag har jag på min blogg på vk.se, ”Umeås Bästa… inte det sämsta”,
som handlar om (skol)laglig rätt för föräldrar att få samråd i frågan om att få
utökad tid i barnomsorgen för äldresyskon vid nytt barn i familjen, mer än 15 tim/veckan.
Men om sådan samrådsrätt finns inte på Umeå kommuns hemsida i information
kring föräldraledighet och mer förskole/fritids-tid.
Däremot anges om mer än 15 tim/veckan gällande mer arbete/studier och en blankett
finns för detta, men inte kring föräldraledighet.
Kommuninformationen är dessutom från 2008
och har inte med den skollag som antogs 2010 om ”minst 15 tim/veckan”, dvs mer än 15 tim vid föräldraledighet

6 § Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.

och inte om samråd som finns i propositionen inför nya skollagen, se

”Tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan kan vara en alltför kort vistelsetid för en del barn att tillbringa i en barngrupp. För att vistelsetiderna skall kunna läggas upp mer flexibelt utifrån barnens egna behov och föräldrarnas önskemål, anser regeringen att tiderna bör betraktas som minsta garanterade vistelsetider.

Kommunerna måste kunna göra bedömningar lokalt i samråd med föräldrar och den förskolepersonal som känner barnen och familjernas behov bäst och besluta om längre vistelsetider än de lagreglerade.”

samt inte om ”familjens situation”

5 § Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Jag vet vid samtal med olika rektorer i kommunen att de inte vet om vad som gäller
och föräldrar jag möter känner inte till information om skollagen som kommunen ska följa.
Mer om detta finns på min blogg den 16/9 om ”Fake old news”.
Rimligen ska Umeå kommun ha en gällande skollag på hemsidan och korrekt information
som berörda i barnomsorgen, föräldrar och personal, kan ta del av. Samt följa den,
dvs även med ”samrådsmöten” som man då har rätt att få i kommunen.
Mvh/
Urban Bengtson, barnomsorgskonsult, Umeå
PS
Bästa lösningen här och mer rättvisa familjer och syskon emellan 
 - idag riskerar äldresyskon att få mindre tid i förskola än yngresyskon pga felaktig kommuninformation -
är att ge valfrihet i barnomsorgstider och fanns förr (har själv haft den rätten som förälder till dagisbarn på 70- och 80-talet).
Då blir Umeå kommuns barnomsorg främst i Sverige här och lockande för barnfamiljer att söka sig till Umeå.
Bli först att kommentera

Laglig rätt för föräldralediga att få mer än 15 tim/v och rätt till samråd i kommunen = Lag om ”eget behov på grund av familjens situation i övrigt.”

Av , , Bli först att kommentera 0

”FAKE OLD NEWS” I FÖRRA BLOGGEN, 16/9, OM FÖRÄLDRALEDIGAS BARN OCH ÄLDRESYSKONS FÖRSKOLETIDER – HÄR ”RIGHT NEWS” SOM GER RÄTT TILL MER ÄN 15 TIM/VECKAN OCH RÄTT TILL SAMRÅD I KOMMUNEN FÖR FÖRÄLDRAR.

Först Skollagen från 1985, sedan proposition 1999/2000 och regeringens mening kring minsta garanterade vistelsetider samt samråd för beslut om längre vistelsetider än de lagreglerade. Sedan Skollagen 2010 angående 

”eget behov på grund av familjens situation i övrigt”

Skollag (1985:1100)

2 a kap. Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

6 a § Barn vars föräldrar är arbetslösa skall tillhandahållas förskoleverksamhet enligt 6 § andra stycket. Förskoleverksamheten skall i sådana fall omfatta minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. Lag (2000:1375).

6 b § Barn vars föräldrar är föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn skall tillhandahållas förskoleverksamhet enligt 6 § andra stycket.Förskoleverksamheten skall i sådana fall omfatta minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. Lag (2000:1375).

Enligt propositionen (1999/2000:129) som ligger till grund för nämnda lag framgår tydligt att lagstiftaren anser det angeläget att barn inte fråntas sin rätt till förskola på grund av att föräldrarna är lediga för vård av ett syskon. ”Ett nytt syskon innebär en stor förändring i familjen och för ett barn kan en fortsatt vistelse i förskoleverksamheten då vara särskilt viktig.” (s.24, prop. 1999/2000:129).

”Ett nytt syskon innebär en stor förändring i familjen och för ett barn kan en fortsatt vistelse i förskoleverksamheten då vara särskilt viktig.” (s.24, prop. 1999/2000:129).

Regeringen föreslår därför att förskoleverksamheten för dessa barn skall omfatta minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. En bestämmelse med denna innebörd skall införas i skollagen.

Tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan kan vara en alltför kort vistelsetid för en del barn att tillbringa i en barngrupp. För att vistelsetiderna skall kunna läggas upp mer flexibelt utifrån barnens egna behov och föräldrarnas önskemål, anser regeringen att tiderna bör betraktas som minsta garanterade vistelsetider.

Kommunerna måste kunna göra bedömningar lokalt i samråd med föräldrar och den förskolepersonal som känner barnen och familjernas behov bäst och besluta om längre vistelsetider än de lagreglerade.

Skollag (2010:800)

8 kap. Förskolan

5 § Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett

eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

6 § Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.

7 § Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 §§ erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

UMEÅ KOMMUN – BLI FÖRST – VISA SKOLLAGEN 2010 OCH GE ”VALFRIHETSRÄTTEN”!

Bli först att kommentera

”Fake old news” i Umeå kommun-regler (skollag 1985) för syskontider på förskola – ny skollag 2010 ej med! Umeå. Mer valfrihet. I lagens namn!

Av , , Bli först att kommentera 0

”Fake old news” - rörande syskontider på förskola  - är Umeå kommuns hemsida:

https://www.umea.se/download/18.59dbd48c11914b76789800021521/Barnomsorg..

om…

Behov av utökad tid
Föräldraledighet, bibehållande av plats 15 timmar/vecka

Allmän förskola 15 timmar/vecka vid bibehållande av plats

Förälder vars barn har placering i allmän förskola 15 timmar/vecka ska vid behov av utökad tid anmäla detta senast fyra månader innan. Detta görs till placeringsassistenten.

enligt Skollagen 2 a kap från 1985,

(notera kommunloggan, björklövet – än mer ouppdatering, 2008 – av dagens verklighet!!)

Syskontider skollag 2002 b

men genom 2010 års skollag,

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800

är ändrad

så att föräldrar/familjen kan anse sig suverän att avgöra de tider man vill ha för syskonet/syskonen i förskolan.

Se här nya skollagen §§ 5, 6 och 7 och därunder min tolkning som alla föräldrar ska kunna göra och därmed få bestämma för tider för storebror/storasyster. 

Skollagen 2010

5 § Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

6 § Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.

7 § Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 §§ erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

Mina kommentarer

§ 6 ger rätt till minst 15 tim/veckan, alltså MINST, inte MAX som många kommuner har och en del t o m skriver in max och gör då lagbrott. MEN det står inget om att kommunen bestämmer. OCH rimligen vet föräldrar, suveränt, bäst om vad deras barn har för behov…

§ 5 ger barnet tid ”i den omfattning det behövs” och av olika skäl pga ”familjens situation i övrigt”. Denna situation vet föräldrar bäst om, inte en kommun.

För (§ 7) och ”i andra fall” kan vara hur familjen bedömer det blir för ett äldresyskon till nytt barn, t ex separerade familjer (har på nära håll sett detta och syskonet hade heltid), hur det fungerar för bebisen som påverkar äldresyskonet, mm familjen vet bäst om.

Däremot ger Umeå kommun valfrihet i barnomsorgstider för arbetslösas/arbetssökandes barn med:

Barn till arbetssökande har rätt till heltidsplacering.  (och notera utan kommentarer)

Varför skillnad i tider för barn vars föräldrar å ena sidan måste ägna heltid för att söka jobb och å andra sidan ska ägna heltid åt ett lillasyskon, när skollagen i § 6 (ovan) inte gör det? Kan det vara synen på att mamman (oftare föräldraledig under barnets 1:a år) klarar två eller fler barn, dvs politiken ska avgöra ”familjens situation i övrigt” (se ovan)?

MEN ”familjens situation i övrigt” finns inte i kommunens regelverk från 2008 (i1985 års skollag) på umea.se. Så i drygt 10 år är Umeås barnomsorgsföräldrar vilseledda av ”fake old news” om förskoleregler! Se här.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

UMEÅ KOMMUN UPPDATERA HEMSIDAN MED 35 ÅR NYARE SKOLLAG OCH MOTTO:

UMEÅ. MER VALRIHET. I LAGENS NAMN!

PS

Det var bättre förr för dagisbarn och föräldrar i Umeå (före 2008) med valfrihet i tider och rättvisa mellan syskon i förskoletider. Jag vet det som förälder på 70- och 80-talet då politikerna beslöt att inte göra skillnad som nu, bl a vid ett möte Umeå Dagisförening hade med den ansvariga Socialnämnden då, där besluten togs.

Men idag används fel skollag och 15-timmarsregeln används för att ge mindre bidrag till förskolorna och kunna ha fler barn, dvs större barngrupper!

Om Umeå kommun nu går före och ger full valfrihet, blir man ledande i Sverige i rättvisa mellan barnfamiljer och syskon, vilket blir lockande för att barnfamiljer att söka sig till Umeå, ”Björkarnas stad” (se loggan överst…).

Bli först att kommentera

”Fake old news” i Umeå kommun-regler (skollag 1985) för syskontider på förskola – ny skollag 2010 ej med! Umeå. Mer valfrihet. I lagens namn!

Av , , Bli först att kommentera 0

”Fake old news” – rörande syskontider på förskola  - är Umeå kommuns hemsida:

https://www.umea.se/download/18.59dbd48c11914b76789800021521/Barnomsorg..

om…

Behov av utökad tid
Föräldraledighet, bibehållande av plats 15 timmar/vecka

Allmän förskola 15 timmar/vecka vid bibehållande av plats

Förälder vars barn har placering i allmän förskola 15 timmar/vecka ska vid behov av utökad tid anmäla detta senast fyra månader innan. Detta görs till placeringsassistenten.

enligt Skollagen 2 a kap från 1985,

(notera kommunloggan, björklövet – än mer ouppdatering, 2008 – av dagens verklighet!!)

Syskontider skollag 2002 b

men genom 2010 års skollag,

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800

är ändrad

så att föräldrar/familjen kan anse sig suverän att avgöra de tider man vill ha för syskonet/syskonen i förskolan.

Se här nya skollagen §§ 5, 6 och 7 och därunder min tolkning som alla föräldrar ska kunna göra och därmed få bestämma för tider för storebror/storasyster. 

Skollagen 2010

5 § Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

6 § Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.

7 § Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 §§ erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

Mina kommentarer

§ 6 ger rätt till minst 15 tim/veckan, alltså MINST, inte MAX som många kommuner har och en del t o m skriver in max och gör då lagbrott. MEN det står inget om att kommunen bestämmer. OCH rimligen vet föräldrar, suveränt, bäst om vad deras barn har för behov…

§ 5 ger barnet tid ”i den omfattning det behövs” och av olika skäl pga ”familjens situation i övrigt”. Denna situation vet föräldrar bäst om, inte en kommun.

För (§ 7) och ”i andra fall” kan vara hur familjen bedömer det blir för ett äldresyskon till nytt barn, t ex separerade familjer (har på nära håll sett detta och syskonet hade heltid), hur det fungerar för bebisen som påverkar äldresyskonet, mm familjen vet bäst om.

Däremot ger Umeå kommun valfrihet i barnomsorgstider för arbetslösas/arbetssökandes barn med:

Barn till arbetssökande har rätt till heltidsplacering.  (och notera utan kommentarer)

Varför skillnad i tider för barn vars föräldrar å ena sidan måste ägna heltid för att söka jobb och å andra sidan ska ägna heltid åt ett lillasyskon, när skollagen i § 6 (ovan) inte gör det? Kan det vara synen på att mamman (oftare föräldraledig under barnets 1:a år) klarar två eller fler barn, dvs politiken ska avgöra ”familjens situation i övrigt” (se ovan)?

MEN ”familjens situation i övrigt” finns inte i kommunens regelverk från 2008 (i1985 års skollag) på umea.se. Så i drygt 10 år är Umeås barnomsorgsföräldrar vilseledda av ”fake old news” om förskoleregler! Se här.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

UMEÅ KOMMUN UPPDATERA HEMSIDAN MED 35 ÅR NYARE SKOLLAG OCH MOTTO:

UMEÅ. MER VALRIHET. I LAGENS NAMN!

PS

Det var bättre förr för dagisbarn och föräldrar i Umeå (före 2008) med valfrihet i tider och rättvisa mellan syskon i förskoletider. Jag vet det som förälder på 70- och 80-talet då politikerna beslöt att inte göra skillnad som nu, bl a vid ett möte Umeå Dagisförening hade med den ansvariga Socialnämnden då, där besluten togs.

Men idag används fel skollag och 15-timmarsregeln används för att ge mindre bidrag till förskolorna och kunna ha fler barn, dvs större barngrupper!

Om Umeå kommun nu går före och ger full valfrihet, bli man ledande i Sverige i rättvisa mellan barnfamiljer och syskon, vilket blir lockande för att barnfamiljer att söka sig till Umeå, ”Björkarnas stad” (se loggan överst…)

Bli först att kommentera