Veronica Berggren, Liberalerna, Nordmaling

Ohlsson och Wikström – Nu är det dags för en gemensam europeisk underrättelsetjänst

Av , , Bli först att kommentera 2

17 maj 2017

 

Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om internationellt polisiärt samarbete,
2. lag om ändring i brottsbalken,
3. lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,
4. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), med den ändringen att 9 kap. 2 § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
5. lag om ändring i polisdatalagen (2010:361),
6. lag om ändring i kustbevakningsdatalagen (2012:145),
7. lag om upphävande av lagen (2013:330) om tystnadsplikt för anställda vid Europeiska polisbyrån,
8. lag om ändring i tullbrottsdatalagen (2017:000).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:139 punkterna 1-3 och 5-8 samt bifaller delvis proposition 2016/17:139 punkt 4.

Den svenska polisen ska på ett djupare sätt kunna samarbeta med utländska myndigheter när det gäller bekämpande av terrorism och gränsöverskridande brottslighet. Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag.

  • Beslutet innebär att de två EU-besluten, Prümrådsbeslutet och Atlasrådsbeslutet, införlivas i svensk lag på ett mer heltäckande sätt.
  • Förändringen innebär att den svenska polisen ska kunna hjälpa andra stater vid en förfrågan eller själva be om hjälp från andra stater. Polisen ska bara få begära hjälp om det behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Utländska tjänstemän ska då tillfälligt kunna få polisiära befogenheter i Sverige och ledas av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen.

Lagen och lagändringarna ska börja gälla den 2 juli 2017.

  http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/nya-mojligheter-till-operativt-polissamarbete-med_H401JuU27

Birgitta_Ohlsson Cecilia_Wikstrom

Liberalernas Birgitta Ohlsson och Cecilia Wikström vill ta arbetet ett steg till, vilket beskrivs i deras text nedan.

För att stärka EU:s beredskap i kampen mot internationell terrorism föreslår Liberalernas förnyelsegrupp för utrikespolitik att en gemensam underrättelsetjänst inrättas, som kan underlätta för medlemsländerna att på ett automatiskt och rättssäkert sätt utbyta information. Dåligt gränsöverskridande samarbete ska inte få sinka brottsbekämpningen – det kostar människoliv.

EU måste få bort den stuprörskultur där brist på kommunikation inom och mellan länder förhindrar möjligheten att stoppa terrorism och förebygga våldsbejakande extremism. Underrättelsetjänsten ska också kunna använda sig av de drygt 140 EU-representationerna som finns i länder utanför EU som har stor kunskap om de lokala förhållanden, för att inhämta information.

Nyligen bestämde sexton medlemsländer i EU sig för att ta arbetet med att skapa en gemensam europeisk åklagarmyndighet vidare. Denna myndighet ska effektivare kunna utreda och lagföra fusk och bedrägerier med EU-medel. Detta är helt rätt väg att gå. Förhoppningsvis kan det vara startskottet för att fler brott ska utredas gemensamt i EU. Det är därför beklagligt att Sveriges regering har valt att ställa sig utanför detta initiativ.

Ett mer sammansvetsat arbete kring utredningar av brott skulle kunna göra EU mer motståndskraftig mot radikalisering, terrorism, men också exempelvis trafficking och droghandel. Dessa typer av kriminalitet känner inga gränser. Därför måste också brottsbekämpningen vara gränslös.

Samarbetet får inte bara handa om att utreda brott som redan begåtts. Det är lika viktigt att förbättra det brottsförebyggande samarbetet, exempelvis genom att vi i Europa delar med oss av goda arbetssätt för att motverka radikalisering, framväxten av parallellsamhällen och utanförskap.

Inom ramen för vårt starka grundlagsskydd för yttrandefriheten behöver värvning och radikalisering via sociala medier motverkas och nätverk stängas ner.

Läs texten i sin helhet:

http://ceciliawikstrom.eu/debattartikel-expressen-med-ohlsson-l-vi-har-inte-rad-att-vara-naiva-langre/

frihet

Ta inte Volvo och AstraZeneca för givna!

Av , , Bli först att kommentera 2

 

 Robert_Hannah1 Mats_Persson

 ” Det är hög tid för reformer som långsiktigt stärker Sveriges konkurrenskraft. Villkoren för globala företag måste helt enkelt vara bättre än de som erbjuds utomlands”, skriver Mats Persson och Robert Hannah, Liberalerna, i GP.

”De senaste åren har vi sett hur Ericsson och andra stora företag minskat sin verksamhet eller helt lämnat Sverige. Samtidigt väljer växande svenska företag att växa i andra länder än Sverige. Spotify planerar nu att anställa 1 000 personer i New York i stället för i Göteborg och Stockholm. (…) Det krävs reformer för att långsiktigt stärka Sveriges konkurrenskraft”.

3916929c-1bae-47ed-93d6-47809620095f

Från Liberalernas sida föreslår vi följande:  

  • Sänkt bolagsskatten. Bolagsskatten påverkar de större företagens vilja att investera och stanna kvar i Sverige och har därmed stor betydelse för jobben. Flera länder – med Irland i spetsen – bedriver en attraktiv skattepolitik, och i Storbritannien planerar man att sänka bolagsskatten till under 15 procent för att locka utländska företagsetableringar. I ett läge när andra länder sänker sina bolagsskatter bör Sverige göra detsamma. Vi kan inte ha högre bolagsskatter än våra konkurrentländer.

 

  •  Inför ett bättre FoU-avdrag. Genom att ge en skatterabatt för anställda i företagens forskning och utvecklingsverksamhet (så kallat FoU-avdrag) lockas företag att förlägga forskningsintensiv produktion till Sverige. För multinationella företag, som är relativt fria att förlägga nya satsningar i regioner och länder där det är mest lönsamt, innebär Sverige i dag en konkurrensnackdel. Detta måste åtgärdas.

 

  •  Förbättra expertskatten. Liberalerna vill också bredda den så kallade expertskatten, som innebär att utländska forskare, experter och nyckelpersoner från andra länder kan få en fjärdedel av lönen skattefritt i Sverige. Sverige har mindre attraktiva regler än andra länder, vilket är problematiskt.

Läs texten i sin helhet:

http://www.gp.se/nyheter/debatt/ta-inte-volvo-och-astrazeneca-f%C3%B6r-givna-1.4300444

Barbro

Av , , Bli först att kommentera 3

Barbro Westerholm (L)

Barbro_Westerholm

”Veckan börjar med en resa till Kronoberg för studiebesök och möten. Det blir också telefonkonferens om etik i politiken, föredrag för pensionärer om att vara riksdagspolitiker och överläggningar med Nationellt Centrum för Kvinnofrid och om hbtq-frågor. På fredag håller jag föredrag på temat Seniora Läkares roll nu och i framtiden”.

3916929c-1bae-47ed-93d6-47809620095f

Hej!
 
Att vi gått över till det papperslösa samhället är en skälm. Utöver diger mailpost får vi riksdagsledamöter tidningar, utredningar, rapporter i mängd i våra postfack. En del slängs direkt, annat läggs i högen ”att läsa”, för min del läses de främst på tågresor. Just nu läser jag Cancerfondens rapport 2017 på väg till besök hos Liberalerna i Kronoberg. Rapporten kom visserligen för nästan två månader sedan men jag vill ändå kommentera ett par saker i den.
 
Antalet cancerfall fortsätter att öka. Det som ökar mest är elakartat melanom och övrig hudcancer beroende på våra solvanor. Att tänka på nu när sommaren är på väg. Vi ska inte bränna oss. Totalt sett minskar dödligheten i cancer något genom tidigare upptäckt och tillgång till nya, effektivare läkemedel. Bland män är det prostatacancer som skördar flest liv, bland kvinnor lungcancer till följd av kvinnors rökvanor. Överlevnadstiden i många cancerformer ökar men lungcancer är ett undantag. För lungcancer pågår kliniska prövningar av läkemedel som verkar lovande men vi är inte i mål än. Fortfarande dör åtta av tio patienter med lungcancer av denna sjukdom.
 
Cancerfonden skriver att den största chansen att dämpa ökningen av antalet cancerfall är genom att intensifiera det preventiva arbetet, inte minst när det gäller rökning. Fonden skriver att dagens preventionsarbete famlar i mörker. Folkhälsomyndigheten, som har ansvaret här på central nivå, syns inte i ANDT-frågorna. Här har vi i politiken en uppgift att driva på.
 
I Liberalerna har vi ett problem när det gäller rökningen. Här går meningarna isär om vems frihet vi ska värna, icke rökarnas att inte behöva exponeras för tobaksrök eller rökarnas frihet att värna sin livsstil. Vi hade på mina seminarier på Riksmötet i mars en diskussion om detta, bland de närvarande var enigheten stor. Det är icke-rökarnas frihet vi ska prioritera.
 
En fråga som följt mig sedan 1970-talet är att den s.k. kvacksalverilagen inte innehåller förbud mot att den som inte har ett legitimerat yrke inom sjukvården, får behandla psykiska sjukdomar. Lagen tillkom 1960 och ingår numera i Patientsäkerhetslagen (2010:659). På listan över sjukdomar som inte får behandlas återfinns HIV och TBC, cancer, diabetes, epilepsi samt sjukliga tillstånd i samband med graviditet och förlossning men som sagt psykisk sjukdom saknas på den listan. Samtidigt vet vi att finns det personer som erbjuder behandling av olika psykiska sjukdomar utan att vara legitimerade och därmed ha utbildning för det.
 
Trots mångårigt motionerande till riksdagen om tillägg av psykisk sjukdom i kvacksalverilagen har ingenting hänt. Psykisk sjukdom har inte ansetts lika allvarlig som de uppräknade. Men nu finns hopp om ändring. En utredning har tillsatts: ”Ökat patientinflytande och patientsäkerhet inom annan vård och behandling än den som bedrivs inom den etablerade vården” (Dir 2017:43). Professor Kjell Asplund ska leda detta arbete. I direktiven ingår att se om listan på sjukdomar som icke legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inte får behandla kan utökas med allvarliga psykiska sjukdomar. Utredningen ska också utreda frågan om alternativ, komplementär och integrativ medicins plats i vården, vilka utvärderingsmetoder behövs, vilka kunskapsluckor finns, vilken forskning behövs och vilken kunskap behöver förmedlas till vårdgivare och patienter. Utredningen får förhållandevis god tid på sig. Uppdraget ska redovisas senast 31 mars 2019.
 
Nu har våren äntligen kommit och vitsippor, lökväxter blommar för fullt på skärgårdsön och en av våra nordligaste bokskogar håller just på att slå ut.
 
Med vänliga hälsningar
Barbro Westerholm
Ordförande
Nätverket Liberala seniorer

Idag fick vi via Facebook en liten uppdatering om att fler stödjer vår politik.

1000

Rättspolitisk medlemskväll med Roger Haddad – tisdag

Av , , Bli först att kommentera 3

I morgon, tisdag, kommer Roger Haddad till Umeå för att träffa medlemmar i Liberalerna.

lib5

 För att nå fortsatta framgångar behöver Sverige satsningar på pojkar och flickor i form av många och lika möjligheter till bra idrottsanläggningar och träningstider.

 Vi behöver se till att skolornas idrottshallar är av god kvalitet.

 Till detta lägger vi en grund för framgångarna genom närproducerad, näringsrik och nyttig nutrition.

Bli först att kommentera

Tillfälliga förbindelser och ledamoten som inte ville ta i hand

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag var det frågestund med statsministern i riksdagen. Den som såg detta såg även hur politiken fick en vändning mot en mer liberal riktning.

loggan

Den som tittade på frågor om Förvarsmaktens personal fick se Allan Widmans tydliga genomgång av historia bakåt. Han tog även, åter igen, upp de civilt tjänstgörandes situation i och efter uppdrag.

0446541913415_160

Allan Widman, Liberalerna

Ordförande i försvarsutskottet

Se honom i början av klippet nedan:

http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-om-forslag/vissa-fragor-om-forsvarsmaktens-personal_H401FöU4

I debatten såg vi även att en man inte ville ta en kvinna i hand. Det hör till de mindre vanliga företeelserna i riksdagen. Det var efter att hon talat om partiets försvarsbudget, försvarspolitik och poängterade att partiet för dagen presenterade ett steg tillbaka gällande att mönstring skulle gälla både för kvinnor och män. Förra året hade ledamoten skrivit en artikel om det stora folkliga stödet som fanns för dennes parti och man nämnde då att både män och kvinnor skulle delta. Hon menade att partiets politik inte hänger ihop utan baserar sig på vad det partiet känner för dagen. Då blev det ingen handskakning som brukligt är efter debatt utan en helomvändning och steg åt helt annat håll.

De är två i det partiet som debatterar försvarspolitiska frågor. Person nummer två pratade om sin motion angående krigsmän och behovet av muskelfaktor 8.

veterandag

Fler liberala inlägg om försvarspolitik:

http://blogg.vk.se/veronica-berggren-nordmaling/2017/05/06/veterandagen-blir-allman-flaggdag-29-maj-och-hjalp-och-stod-till-civila-veteraner/

http://blogg.vk.se/veronica-berggren-nordmaling/2017/05/04/ska-kan-bor-forandringar-i-formuleringar-som-kan-bli-riktigt-obehagliga/

http://blogg.vk.se/veronica-berggren-nordmaling/2017/04/20/samhallets-krisberedskap/

 

 

”Vad skönt att bjuda in Alliansen och låta de politikutveckla åt er”

Av , , Bli först att kommentera 4

Citatet i rubriken är hämtad från debatten om fler steg för en effektivare plan- och bygglag och uttalades av Caroline Szyber (KD).

Brist på arbetskraft nämns som en av anledningarna till att det byggs för lite. Nu är det alltså brist på byggarbetare, brist på lärare, brist på poliser och brist på sjuksköterskor.

loggan

”Vi har gjort hemläxan och omvärderat vår politik” säger Robert Hannah i debatten med hänvisning till det mycket omfattande liberala förnyelsearbete som partiet genomfört sedan det förra valet. Vid höstens landsmöte motioneras det friskt om ytterligare framåtsyftande förslag om samhällsförbättrande åtgärder.

frihet

” Frihet är att sätta nyckeln i låset till första egna lägenheten. Idag är det för krångligt och svårt att hitta någonstans att bo. Det saknas bostäder – och marknaden fungerar dåligt. Vi vill förenkla regler och öka konkurrensen i byggsektorn”.

http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/betankande/fler-steg-for-en-effektivare-plan–och-bygglag_H401CU20

Robert Hannah redovisade en historisk beskrivning av de förslag som Alliansen tidigare lagt som nu genomförs med ny titel. Han gav även 10 tydliga förslag som skulle få igång byggandet ytterligare.

Robert_Hannah1

” Det går inte att bo i en planprocess”.

Rapport från 2015-2016, Liberalerna:

http://www.folkpartiet.se/wp-content/uploads/bostadspolitik.pdf

Beslutet i riksdagen igår:

 Kommuner som planerar att bygga nya bostäder ska kunna sköta planeringsarbetet mer effektivt. Bland annat ska kommunerna tidigt i planeringen kunna få besked från länsstyrelsen om vad staten anser om det planerade byggandet. På så vis minskar risken för att kommunerna lägger tid på planering i onödan.

Beslut som rör detaljplaner ska kunna delegeras från kommunfullmäktige till kommunstyrelse eller byggnadsnämnden. Då blir handläggningstiden kortare och kostnaden kan bli mindre.

Fler åtgärder ska undantas från kravet på bygglov i plan- och bygglagen. För privatpersoner handlar det till exempel om att bygga en balkong eller burspråk i en- och tvåbostadshus inom områden med detaljplan. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2017.

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/fler-steg-for-en-effektivare-plan–och-bygglag_H401CU20

Det var en seger för Europas liberaler – skriver Birgitta Ohlsson och Maria Lundqvist-Brömster

Av , , Bli först att kommentera 4

”I det franska presidentvalet såg världen optimismen vinna över pessimismen” skriver Birgitta och Maria i dagens Norran.

 ”(…) Liberalerna vill som enda svenskt parti se ett europeiskt FBI och en europeisk åklagarkammare. Om kriminella nätverk inte bryr sig om nationsgränser kan inte polisarbetet bara vara nationellt”.

http://norran.se/asikter/debatt/det-var-en-seger-for-europas-liberaler-819580

 

Bli först att kommentera

Skärp straffen för hot mot förtroendevalda

Av , , Bli först att kommentera 4

10 februari 2016 skrev Birgitta Ohlsson och Mathias Sundin om straffskärpning vid våld, hot och trakasserier mot förtroendevalda och att detta  även borde omfatta andra demokratibärande grupper såsom journalister och opinionsbildare.

3916929c-1bae-47ed-93d6-47809620095f

”…Detta påverkar det politiska engagemanget. Mer än var tionde förtroendevald har därför undvikit att engagera sig i eller uttala sig i en specifik fråga på grund av att de redan är utsatta eller är rädda för att bli utsatta.

I gruppen redan utsatta har så många som en av fyra någon gång censurerat sig själv i något sammanhang kopplat till det politiska uppdraget. ”

”Under de senaste åren har det politiska klimatet blivit råare. I takt med att sociala medier växer, ökar det fysiska avståndet mellan människor och respekten för varandra minskar.”

”Varje tystad individ är en individ för mycket.”

Läs texten i sin helhet på:

https://www.svt.se/opinion/ohlsson-o-sundin-om-hot

Ska kulturpolitiken stärka nationalistiska strömningar?

Av , , Bli först att kommentera 4

Christer Nylander, Liberalerna, skriver idag i SvD:

 ” Det är ingen slump att det finns SD-förslag i riksdagen om att film ska handla om hur Sverige var förr och att datorspel ska handla om vikingar.
love
”… Kulturpolitiken ska sträva efter att människor lär sig mer om sig själva, sin personlighet, sin förmåga, sina fördomar, sitt sammanhang, sitt samhälle, sin samtid och sin framtid”.
love
” I mötet med kvalitetskultur växer man som människa. Bildningsresan är den vackraste och mest bestående resa en människa kan göra. Det enda kulturpolitiska mål som behövs är därför att sträva efter att så många människor som möjligt möter så kvalitativ kultur som möjligt” . 
 
Christer_Nylander
Christer Nylander
  • Läs texten i sin helhet på denna sida:
Bli först att kommentera
Etiketter: , ,