Veronica Berggren, Liberalerna, Nordmaling

Ansvarsfrihet, eller inte? Liberal politik behövs!

Marianne Normark:

Liberalerna yrkade bifall till årsrapporten och Alliansens särskilda yttrande.

” Jag börjar som vanligt, med att från Liberalerna tacka Landstingets kompetenta personal för de enorma insatser ni gjort, dygnet runt alla dagar på året, för patienterna i vårt eget län men även till norra regionens patienter. Tack vare ert goda arbete tog Norrlands universitetssjukhus tillbaka förstaplatsen som Sveriges bästa universitetssjukhus när Dagens Medicin rankade landets sjukhus.

Vi Liberaler vill även tacka revisorerna för de trettiotal rapporter ni lämnat till oss av god kvalité.

Hjältarnas hus ska nu invigas, som är en fråga som vi Liberaler har drivit konsekvent i minst 15 års tid. Det kommer att vara en stor dag för oss vid invigningen att äntligen cancersjuka barn och deras familjer ska få tillgång till en värdig vård.

Några ord om ekonomin, som har stora problem och där inhyrd personal är en stor kostnad. Jag ska uppehålla mitt anförande vid situationen  för patienterna och personal. Pengar och ekonomi, det diskuterar vi på alla möten, året om, och vi har ett huvuduppdrag att bedriva sjukvård. Några frågor som jag vill ta upp från oss Liberaler, som har betydelse för den dåliga tillgängligheten och svårt att rekrytera personal, samt ekonomin:

Jag börjar med att lyfta stängningen av de cirka 200 vårdplatserna och att den processen verkar fortsätta fastän den inte gett något större ekonomiskt resultat.

Tvärtom, bristen på vårplatser har under 2016  slukat resurser och orsakat patientrisker och personalflykt, och gränsen mellan sjuka flyttas hela tiden när det gäller att få vård i tid.  Bristen på vårdplatser skapar även överbeläggningar, utlokaliseringen av patienter till fel specialitet, som är en risk för patienten. De patienter som givetvis far mest illa är patienter som har de största vårdbehoven.

Vårdplatsbristen, tillsammans med personalbristen har även skapat en dålig tillgänglighet. Under 2016 har minst 6000 patienter väntat på operation och åtgärd och väntetider blir sämre med åren. Det ser inte ut som att det finns någon ljusning heller för 2017.

Ett dåligt beslut för vården och personalen är beslutet om länskliniker, mot verksamheters vilja.

Alla Allianspartier sa nej. Vi Liberaler sa nej för vi tror inte att stordrift är lösningen på Landstingets problem. Ni säger själv i majoriteteten på sidan 36 i årsrapporten att arbetsmiljön är bättre på små enheter, där chefen hinner se och bekräfta personalen. Den åsikten håller vi Liberaler med om. Skillnaden på er och oss är att ni gör tvärtom.

Landstingets största utmaning även 2016, och den fråga som måste få en lösning är att Landstinget måste bli en attraktiv arbetsgivare för unga, redan anställda och för att få blivande och nuvarande pensionärer att arbeta efter 65 år.

Det är bristen på kompetent personal som är orsaken till vårdplatsbrist, dålig tillgänglighet och överbeläggningar och patienter som ligger på fler kliniker och även vår dåliga ekonomi och det mest bedrövliga – en fortsatt personalflykt.

Landstinget har köpt hyrpersonal för 183 miljoner 2016 istället för att minska behovet med 30 miljoner blev det en ökad kostnad med 60 miljoner. Till detta kommer en semesterlöneskuld, inntestående jour och övertid på 569 miljoner. Lägger vi ihop dessa summor motsvarar det minst 750 läkare eller 1500 sjuksköterskor. Det kanske säger något om hur stor personalkrisen är.

Jag börjar med att säga några ord om läkarbristen, där det fattas 60 fasta läkare i primärvården som är förstalinjen för patienterna. Nu är det även kliniker i den slutna vården som är beroende av hyrläkare.

Åldern på landstingets överläkare, specialistläkare, ur sjukvårdens perspektiv, är en dyster läsning. Under 15 år framåt kommer 240 av landstingets överläkare, specialister ha nått pensionsåldern och då är inte inlandsläkarna medräknade. Vi har fått den här statistiken från Läkarföreningen.

Den kompetens som vandrar ut genom dörrarna när 240 specialister lämnar på så kort tid går inte att värdera. Ovärderliga kunskaper, och det kommer att kosta mycket pengar och det kommer att ta mycket, mycket lång tid att bygga upp igen.

När det gäller sjuksköterskebehovet så är det stort och det är många gånger det som är orsaken till att vårdplatser är stängda. När det gäller sjuksköterskorna så är det faktiskt en flykt från Landstinget beroende på dåliga specialistsjuksköterskesatsningar, och en dålig arbetsmiljö”.

https://play.vll.se/category/8/video/430/fullmaktige-264-17-formiddag 34.34 in i klippet.

 januari2017Marianne

Liberalerna hade fem interpellationer och en motion under landstingsfullmäktige

  interpellationMarianne

Interpellation 13/2017 från Marianne Normark (L): Kris i barn- och ungdomspsykiatrin

Interpellation 18/2017 från Marianne Normark (L): Varför fullföljs inte de politiska besluten?

debattbemanningskellefteacarin

Interpellation 16/2017 från Carin Hasslow (L): Hur kommer sommaren 2017 att se ut på Skellefteå lasarett?

Interpellation 19/2017 från Carin Hasslow (L): Hur ser cancerrehabiliteringen ut i Västerbotten?

kirurghusforeadministrativthus

”Prioritera sjukvård före administration”

Motion 10/2016 från Marianne Normark (L) m.fl: Bygg ett nytt operationshus vid Norrlands universitetssjukhus

JensWennberg 

Jens Wennberg i talarstolen, försvarar Liberalernas motion om att bygga ett kirurghus vid NUS

Carinsbild

Liberalerna i Västerbottens läns landsting har 6 mandat av totalt 71 i Landstingsfullmäktige. Våra representanter är Marianne Normark (Umeå), Thommy Bäckström (Umeå), Ing-Marie Westh (Obbola), Jens Wennberg (Skellefteå), Nicke Grahn (Dorotea) och Carin Hasslow (Skellefteå).

december2016Carin

 Landstingspolitikerna har en Facebook-sida, se länk : https://www.facebook.com/liberalernavll/

arsredovisningdag2

Länk till årsredovisningen:

http://www.e-magin.se/paper/5n28h32r/paper/#/paper/5n28h32r/20

Region Västernorrland

http://liberalframtid.nu/2017/04/27/liberalernas-framtidsvision-for-region-vasternorrland/

http://liberalframtid.nu/wp-content/uploads/2017/04/Regionplan-2018-2020-Liberalerna-1.pdf

loggan

Vad sa egentligen revisionsberättelsen?

Jag lyssnade till revisionsberättelsen för Västerbottens läns landsting 2016 och har sammanfattat revisionens uppdrag i  punkter samt transkriberat dess fortsatta innehåll (i citat) efter dessa punkter.

Landstingsstyrelsen och nämnderna ansvarar för att genomföra verksamheten på det sätt som landstingsfullmäktige har bestämt.

Revisorerna har tittat på:

- Lagars och reglers efterföljande

- Metoder och system för styrning och uppföljning

- Återrapportering till fullmäktige

  •   Positivt ekonomiskt resultat med överskott (97 miljoner kronor), tack vara en tillfällig utveckling av finansen. Revisionen är djupt bekymrade över verksamheternas stora underskott.

 

  •  Goda medicinska resultat.

 

  • Styrelsen och flera av nämnderna hade inte tillräcklig styrning och dessa brister hade påtalats i flera år

 

  • Svagt tjänstemannastöd

 

  • Otillräckliga staber

 

  • Avsaknad av fungerande ledningssystem

 

  • Svag beredning av ärenden

 

  • Dålig kontroll över beslutsfattande

 

  • Svag budgetberedning

” Dessa svårigheter medför stora problem för styrelsen och nämnderna att styra. Vi bedömer att den svaga styrningen bidrar till ett sämre resultat för landstinget, framförallt landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnder har svaga resultat för flera av sina verksamhetsmål. Vi anser att landstingsstyrelser och flera av nämnderna borde ha gjort mer, vi har i flera år påtalat de brister jag nyss nämnde. Och det är inte hållbart att styrningen och kontrollen inte blir bättre. Det är viktigt att styrelser och nämnder reagerar. Det räcker inte med att lyssna till problemet. Det måste också till krafttag. Med det sagt vill jag lyfta två goda exempel, dessa är måltidsnämnden i Skellefteå och patientnämnden. I våra granskningar har vi i huvudsak gett beröm till båda dessa nämnder”.

Ansvarsprövningen ” Vi bedömer att styrelser och nämnder i  allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Men framförallt landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden behöver utveckla sin styrning. Fördjupade granskningar inom en rad områden visar att landstingsstyrelsen och hälso -och sjukvårdsnämnden inte hade tillräcklig kontroll. Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Vi bedömer att patientnämnden och måltidsnämnden hade en tillräcklig intern kontroll. Vi bedömer att landstingsstyrelsen och övriga nämnder inte hade en tillräcklig intern kontroll. Landstingsstyrelsen hade heller inte tillräcklig uppsikt. Vi bedömer att landstinget uppnår två av fullmäktiges tre finansiella mål. Landstinget klarade nästan målet om positivt resultat på minst 1,4 procent.  Resultatet för detta mål var 1,32 procent. Vi bedömer att landstinget uppfyllt fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning. Hälso- och sjukvårdsnämnden, nämnden för funktionshinder och habilitering och kostnämnden redovisade väsentliga avvikelser i förhållande till budget. När det gäller verksamhetsmål bedömer vi att resultaten för samverkansnämnden, de tre nämnderna för folkhälsa och primärvård, patientnämnden, folkhögskolestyrelsen, kostnämnden och måltidsnämnden är förenliga med fullmäktiges mål. För landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och nämnden för funktionshinder och habilitering är resultatet inte förenligt med fullmäktiges mål. Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelser och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.

Vi tillstyrker vidare att fullmäktige godkänner landstingets årsredovisning för år 2016″.

/ undertecknat av Landstingets revisorer.

Webbsändningen finns att se nedan: https://play.vll.se/category/8/video/430/fullmaktige-264-17-formiddag