Veronica Berggren, Liberalerna

Skilj facken från politiken

Nedan följer en delvis politisk text satt i ett historiskt sammanhang

 

Samlen eder…

  För många år sedan red jag och en kompis i 1:a maj-tåget. Vi var unga och utklädda till Pippi Långstrump och Malin Baryard. Två starka kvinnor med hästanknytning. För oss, som bor i en kommun där många kvinnor är politiskt intresserade och verksamma, föll det sig naturligt att visa upp vår verksamhet i ett gemensamt tågande. Vi ville också ha en god relation med dem som betalade föreningsbidraget till ridskolan, som var vårt andra hem.

Ett fackligt medlemskap

Något år därefter fick jag en timtidsanställning  som jag hade parallellt med studier i 8 år. Jag började plikttroget betala en slant för fackligt medlemskap, a-kassa och en mycket intressant tidning. Att det fackförbundet även hade en koppling till ett politiskt parti blev jag varse många år efteråt, när jag började intressera mig för politik och gick in och hittade en formulering om detta som fortfarande år 2014 fanns på den fackföreningens hemsida.

Skilj de fackliga förbunden från politiken

Att blanda in politik i min roll som fackligt ombud, då kommunombud för Lärarnas Riksförbund, hade varit omöjligt och på intet sätt förenligt med det förtroendeuppdrag vi hade. Uppdraget för Lärarnas Riksförbund var tydligt partiobundet.

Det fackliga uppdraget

Vi kommunombud i landet träffades för utbildning flera gånger under ett antal år och det dokument vi delade var ”kommuner utan koll” för tiden 2013-2017, som handlade om att man inte fördelade till skola de riktade pengar som politikerna sagt skulle gå till olika satsningar i skolan. I dokumentet fyllde man i antalet kommunmedborgare och så räknades det snabbt ut hur mycket pengar som faktiskt skulle gå till respektive område.

Detta var alltså förändringar i det generella stadsbidraget ”som kommuner själva kan styra till annat”. Låt oss ta en 7000 invånare-kommun som exempel, året 2014:

 • Lärarlegitimationer – 186 000
 • Nya skollagen – 51 000
 • Införandet av betyg i årskurs 6 – 86 000
 • Nationella ämnesprov – 41 000
 • Fler nationella prov – 29 000
 • Nationella prov, Komvux – 22 000
 • Effektivisering nya gymnasieskolan – ej år 2014
 • Den nya gymnasiesärskolan – 10 000
 • Ökad undervisningstid i matematik, årskurs 1-3 – 363 000
 • Ökad undervisningstid i matematik, årskurs 4-6 -( från 2016 174 000)
 • Stärkta förutsättningar för elever med vissa funktionsnedsättningar enl. SOU 2011:30 – 5 000
 • Rektorsutbildning – 5 000

Och, de aktuella riktade bidrag som kommuner kunde välja att söka och som då skulle gå till aktuellt ändamål:

 • Sommarskola 6-9
 • Läxhjälp
 • Integration i skolväsendet – utökad undervisningstid årskurs 1-5 för nyanlända elever
 • Läslyft – fortbildning läs- och skrivutveckling
 • Yrkesvux inklusive studiemedel
 • Integration i skolväsendet – utökad undervisningstid årskurs 6-9 för nyanlända elever
 • Kartläggning och uppföljning
 • För att stödja elevers språkutveckling
 • Förbättrad information
 • Utbildnings i Svenska för Invandrare
 • Skolgång för de barn som vistas i landet och ännu ej har papper
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Yrkesintroduktion i gymnasieskola
 • Ökad kvalitet i det arbetsplatsbelagda lärandet
 • Utbildning för handledare till lärlingar och yrkeselever
 • Karriärutvecklingsreform
 • Lärarlyftet 2 (inklusive matematikdelen)
 • Rektorslyftet
 • Kompetensutveckling för förskollärare och förskolechefer
 • Kompetensutveckling för yrkeslärare
 • Tekniksprånget
 • Vidareutbildning av obehöriga lärare (VAL)
 • Förstärkning elevhälsan
 • Forskarskolor för lärare
 • Stöd till kompetensutveckling
 • Stärkt skydd för utsatta barn
 • Uppdrag mot mobbing
 • Entreprenörskap i skolan
 • Fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (inklusive studiestöd)
 • Lärlingsutbildning gymnasiet
 • Lärlingsutbildning komvux
 • Skapande skola- satsning (söks hos statens kulturråd)
 • Matematik, natur och tekniksatsning

Facklig påminnelsetjänst

 I början av 2014 skickade jag detta dokument vidare till ansvarig tjänsteman då vi fortfarande inte hade inrättat de förstelärartjänster som man aviserat varit på gång, en tid tillbaka. Jag såg också att verksamheten inte riktade de pengar som vi visste att man skickade från statligt håll. När jag insåg att det inte fanns någon ambition att genomföra dessa beslut kände jag att det var dags att sluta som fackligt ombud och försöka påverka på annat sätt.

Alla lärare kunde läsa i de fackliga tidningarna och dagspressen vad som beslutades högst upp. Det handlade, som jag såg det, om att ett antal lärare inte fick möjlighet till det lönelyft och skolorna inte de satsningar som kommit uppifrån och finansierades av staten. Det fanns sådant som beslutades om på riksdags- och regeringsnivå som bromsades någonstans på väg.

Förstatligande av skolan

Att skolan borde förstatligas är något Lärarnas Riksförbund drivit under många år. Då jag noga bevakat skolområdet under många år var det därför inte svårt att välja partitillhörighet, dock med viss betänketid, efter en förfrågan om politiskt engagemang som jag fick av en tidigare riksdagsledamot.

Den ojämnlika skolan

Att skolorna i landet ser olika ut är inte det minsta konstigt då alla skolor inte fördelar som det är tänkt, eller söker det som finns att söka. Och, inte förrän den kommunala skolan blir konkurrensutsatt eller att eleverna utnyttjar det fria skolvalet måste kommunerna fundera kring de interkommunala ersättningarna och vad den egentliga elevkostnaden är.

För att skolan ska få den ekonomi som är tänkt måste skolekonomin tas ur den gemensamma kommunpotten. Nog skrivet om detta. För nu.

Förtroendemannauppdrag

Jag förflyttade således mitt engagemang under sommaren 2014 till politiken där jag deltog i förnyandet av det kommunpolitiska programmet för dåvarande Folkpartiet Liberalerna, samt i valrörelsen. Min tanke då var att jag skulle kunna påverka situationen för skolan politiskt men frågan har aldrig ställts. Jag hade under åren läst en massa extrakurser på universitet parallellt med jobbet, däribland magisterkurser om skola, och jag ville gärna få användning av det jag lärt mig.

vallkolal

Var gör ens engagemang mest nytta?

Vi hade bytt chef ganska många gånger sedan jag började som lärare 2002 och jag ville göra något nytt så jag sa i september 2014 upp mig för att göra plats för annat. * Kan tillägga att jag grät medan jag städade och packade mina saker, vilket jag gjorde under jullovet när inga andra var på plats. Arbetskollegorna på Artediskolan var toppen.

Politiska uppdrag

Jag fick så en plats i kommunfullmäktige och i ett rådgivande forum; tillgänglighetsrådet. Någonstans beslutades det om vilka som sedan skulle sitta i utskotten, i en ny politisk organisation.

Jag delgav så mitt första politiska förslag om införande av bruttolöneavdrag för ögonlaseroperation och IVF-behandlingar i december, mitt första år som politiskt aktiv. Jag uppmanades lämna förslaget till den som hade plats i utskottet då vi satt i majoritet och det ansågs god ton att inte lägga egna förslag utan genomföra dem via övriga i majoritet. Det rann tyvärr ut i sanden.

 Förflyttat engagemang

Kort därefter tog jag anställning i en närliggande kommun som skolledare för fem enheter, bodde en period i den kommunen och sa därför i samband med flytten upp mina politiska uppdrag i kommunen. Jag kände även att de politiska besluten togs på andra ställen där jag inte var delaktig och att kommunfullmäktige som forum sällan var politikskapande.

Facklig samverkan

I den nya kommunen hade man samverkansavtal med samtliga förbund, och ett lärarfackligt ombud berättade att det var de som styrde skolan i den kommunen. Det var från ett fackligt ombud jag fick höra att anställande chef sagt efter min anställningsintervju att om jag var hälften så bra som jag sa att jag var, så var jag riktigt bra. Det var roligt att höra.

Det fick jag höra av ett trevligt lärarfackligt ombud med intresse för andras väl och ve efter att jag meddelat att jag ville avsluta provanställningen på grund av den stora arbetsmängd som varit. Jag hade då jobbat hela dagar under en längre tid vilket börjat påverka sömn och hälsa. Skolvärlden är ofta dålig på att ge beröm och uppmuntran till sina anställda. 

De är två heltider nu.  

Det nya fackliga

I dagens snabba sociala medier kan jag nuförtiden se företrädare för fackförbund öppet redovisa politiska åsikter.

För mig handlade det fackliga förtroendemannauppdraget alltid om att se till att skolan fick mer medel om så behövdes, att hitta lösningar för att höja lönerna- till exempel via INU, bevaka arbetsrätt, arbetsmiljöfrågor och att se till att kommunen inte ”glömde bort” att söka statliga medel där sådana fanns att hämta. 

Det fackliga uppdraget mot tjänstemannanivå

Jag arbetade som facklig förtroendeman via MBL-förhandlingar mot beslutande högste tjänsteman och satt med och lyssnade vid dåvarande Barn- och Utbildningsnämndens möte. Jag satt med all information kring det de pratade om men uppgiften var endast att lyssna för att få insyn. Lärde mig där mycket om den kommunala politiska organisationens arbete. De fackliga organisationerna hade således en åhörarplats vid de politiska mötena och skickade in synpunkter om budget via skrivningar. Politiskt obundna.

Denna dag

   Denna dag är lite intressent, då man säger att man går ut och demonstrerar. Idag går vissa politiker alltså ut och protesterar mot sin egen politik. Det finns således, om vi gör en historisk tillbakablick över hela landet, de som gått med i tåget och krävt högre löner för kommunanställda och sedan tagit klivet in i stadshuset och bestämt att lönerna inte ska höjas enligt kraven. 

Övriga partier diskuterar detta och tycker att det är dags att klippa navelsträngen till LO och agera som  övriga politiskt partier ”utan stödben”.

loggan

Liberalerna är nu satta att jobba på sin politiska kondition. Vi har ett gäng maratonlöpare men även sprinters i vår laguppställning. Vi är olika, tycker olika om smått och stort, spretar åt olika håll och utmanar varandras tankebanor. Vi har även väldigt roligt när vi ses, och vi jobbar för att utveckla politiken, möta dagen och morgondagen. Just nu skrivs förslag till höstens landsmöte som är Liberalernas beslutande organ.

Sådant som gör mig politiskt besviken just nu:

 • Nedmonteringen av LSS. 
 • Den feministiska regeringen som i mitt tycke behöver jämställdhetsintegreras bättre. Titta på alla beslut som tas, underlättar de för kvinnligt företagande eller gör de deras situation sämre?  
 • Läsandet av boken om Juholt

 jagarhar