Veronica Berggren, Liberalerna

Veterandagen blir allmän flaggdag 29 maj samt hjälp och stöd till civila veteraner

veterandag

Riksdagens beslut om allmän flaggdag den 29:e maj,

 Allan Widman försökte i riksdagen igår belysa situationen gällande samhälleligt skydd och stöd för den civila personal som befinner sig i internationella insatser. 

Det svar han fick var att man från regeringens håll inte var intresserad av att utvidga veteranbegreppet till att infatta fler och att man inte ansåg att det fanns ett behov av ytterligare åtgärder.

Det framgår tydligt av den sändning som finns att inrikesministern var mer intresserad av att hålla gränsen för användandet av begreppet veteran och att i olika tonlägen göra sig löjlig över interpellantens text än att genomföra förändringarna i interpellationens intention.

Stöddig attityd mot någon som arbetat med detta i tio år, och som är ordentligt inläst och kunnig inom området. Jag var tvungen att lyssna flera gånger för att förstå vad det var inrikesministern inte förstod i frågan, men insåg att det inte fanns något intresse för frågan och noterade i sändningen att han istället för att lyssna till Allan Widman använde fingrarna till att räkna ordet veteran för att kunna göra någon slags inriktningsändring av debatten.

Minns detta, att det lilla socialliberala partiet Liberalerna värnar ett starkt socialt skyddsnät. Här nedan finns frågan i sin helhet.

Interpellation 2016/17:460 Hjälp och stöd till civila veteraner

av Allan Widman (L)

0446541913415_160

 

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Riksdagen gav i betänkande 2015/16:FöU8 regeringen till känna att regeringen bör vidta de åtgärder som krävs för att konsolidera veteranpolitiken i linje med Veteranutredningens förslag. Regeringen har därefter gett Försvarsmakten i uppdrag att upprätta ett veterancentrum inom myndigheten för att stödja skadade veteraner och deras anhöriga med viss expertis. Centrumet avses startas den 1 juli i år.

Ett annat viktigt förslag av den senaste Veteranutredningen handlade om att civila veteraner i internationell insats, som ofta utsätts för samma umbäranden som sina militära motsvarigheter, skulle få ett likvärdigt lagreglerat skydd och stöd. Sedan den senaste lagen på området trädde i kraft den 1 januari 2011 avseende militära veteraner har de civila veteranerna halkat efter. Utredningen lämnade ett fullständigt lagförslag som skulle jämställa villkoren i fråga om hjälp, stöd och erkännande för alla veteraner.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 När kommer ministern och regeringen att i enlighet med riksdagens tillkännagivande vidta åtgärder för att sjukvårds-, räddnings- och polispersonal med flera får lagfästa rättigheter motsvarande det som gäller för militära veteraner?

 http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellation/hjalp-och-stod-till-civila-veteraner_H410460

 frihet