Jobba för Jesus – det finaste uppdraget

Precis efter att jag hade meddelat min kandidatur till Kyrkovalet via Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn läste jag det glada beskedet om att Birgitta Ohlsson kandiderar till ny partiledare för Liberalerna.

IMG_0001

Mina egna kandidaturer:

Jag är kandidat till Kyrkovalet för FiSK, Fria liberaler i svenska kyrkan och jag är även kandidat till riksdagsvalet för Liberalerna i Västerbotten.

Dessa ovan nämnda kandidaturer blir för mig nya områden och jag är tjänstledig på heltid från min tjänst i Örnsköldsviks kommun från i mitten av augusti.

2:a namn Kyrkofullmäktige Nordmaling, 4:e namn Stiftsfullmäktig, 7:e namn Kyrkomötet

Jag hoppas på att få många röster i kyrkovalet och ser fram emot att få sätta Jesus i centrum tillsammans med andra troende.

Jag, och många med mig, har flera förslag på hur vi kan jobba med ”kyrkan mitt i byn”.

IMG_0002

Om ni vill läsa vad Fria liberaler i Svenska Kyrkan står för så kan ni gå in på vår hemsida på http://www.fiskarna.net

Fisk-logo

Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK samlar liberaler som är engagerade i Svenska kyrkan.  Vi möjliggör för alla liberaler, även utan partipolitisk tillhörighet, att vara förtroendevalda i Svenska kyrkan. 
 
Vi vill utifrån våra liberala och frisinnade värderingar verka för att Svenska kyrkan fullgör sitt uppdrag att sprida evangelium om Jesus Kristus. Vi vill säkerställa att anställda, ideellt engagerade och förtroendevalda i kyrkan agerar med en öppen och välkomnande attityd till alla människor. 
 
Fisk-symbolen är erkänd i alla kyrkor. Den var en symbol för de första kristna och är fortfarande ett viktigt kristet tecken. Denna symbol har vi med stolthet gjort till vår.  

Det här vill vi driva som kyrkopolitisk nomineringsgrupp: 

1. Öppen och fördomsfri kyrka 

Vi tror på att samtliga människor är skapade till Guds avbild och därför okränkbara. Vi vill därför att kyrkan ska vara en tydlig röst i arbetet med att skapa ett samhälle fritt från diskriminering och där de mänskliga rättigheterna värnas. Vi vill att arbetet med att sprida öppenhet och tolerans ska genomsyra samtliga nivåer i Svenska kyrkan liksom kyrkans internationella arbete. Genom att rösta på FiSK stödjer du en nomineringsgrupp som arbetar för att kyrkan kraftfullt ska agera mot varje form av främlingsfientlighet, rasism och homofobi. Det ska vara självklart att alla par som önskar vigas kyrkligt ska mötas välkomnande i alla församlingar. 
 
Många medlemmar har i dag få kontakter med kyrkan. Då blir det särskilt viktigt att varje kontakt blir så positiv som möjligt. FiSK vill att de kyrkotillhöriga, Svenska kyrkans medlemmar, ska vara i centrum. 
 
Svenska kyrkan är en mycket stor arbetsgivare. FiSK vill betona vikten av att kyrkan bedriver ett aktivt arbete för att skapa en god och inkluderande arbetsmiljö. Utbildning och fortbildning av chefer och arbetsledare ska vara prioriterat för pastorat och församlingar som lokala arbetsgivare.

2. Satsa på internationellt arbete,  religionsfrihet och religionsdialog 
 
FiSK vill att Svenska kyrkan tydligt ska markera mot varje kränkning av religionsfrihet, vilken alltid ska försvaras som en grundläggande mänsklig rättighet. Hela Svenska kyrkans kontaktnät måste användas för att stötta framväxten av statsskick som värnar och respekterar religionsfriheten. Inte minst behöver Svenska kyrkan fördjupa sina samtal med lokala kyrkoledare i Mellanöstern. Kristna som förföljs ska veta att de har ett tydligt stöd i Svenska kyrkan. Men i internationellt hjälparbete hjälper vi inte människor främst för att de är kristna utan för att vi är en kristen kyrka.
 
FiSK tror också på vikten av ekumeniska samtal och religionsdialog. Svenska kyrkan behöver samtala mer med andra trossamfund, både med andra kristna och med dem som tillhör andra religioner. Samtalen kan bygga broar mellan människor, minska fördomar och förhindra diskriminering. 
 
FiSK värnar starkt Svenska kyrkans stora engagemang för internationellt bistånd och hjälparbete. Arbetet kan bedrivas genom stöd till upprop från ACT-alliansen, en av världens största internationella kyrkliga biståndsallianser, och genom direkt stöd till olika hjälporganisationer eller genom att kyrkan direkt försöker utöva påtryckningar mot förtryckande stater. Vi vill säkerställa att det internationella arbetet även fortsättningsvis ska ges en hög prioritet på alla nivåer inom Svenska kyrkan. I församlingar och pastorat vill vi prioritera anslag till internationell diakoni och mission.

 FiSK vill att Svenska kyrkan ska stå upp för en generös asylrätt och vara en viktig hjälporganisation till flyktingar och asylsökande som kommer till Sverige. Vi anser att kyrkan ska spela en viktig roll för att hjälpa och stödja nyanlända att integreras i det svenska samhället. 
 
I detta sammanhang vill FiSK värna möjligheten till konfessionella skolor. Detta uttryck för religionsfrihet är viktigt för människors identitet och betoningen på religion som resurs i det svenska samhället, och därför intar FiSK en positiv inställning till religiöst motiverade friskolor.

3. Större valfrihet i kyrkan

FiSK vill att vi i högre grad ska kunna välja vilken församling som vi vill tillhöra, vilket inte ska vara begränsat till den geografiska boendeorten. Därför behöver Lag om Svenska kyrkan ses över. 
 
FiSK anser att det är viktigt med möjligheten att vara aktiv och verka i den församling där du känner dig hemma. Ett friare församlingsval kan komma att gynna landsbygdsförsamlingar då personer som flyttat in till en tätort kan tänkas vilja fortsätta att tillhöra sin tidigare hembygdsförsamling. Det kan också ha betydelse för den som känner sig mer hemma i den församling där den arbetar snarare än i församlingen där den bor. En möjlighet att välja församling kan också ha betydelse för den som bor i storstäder, som då inte alltid behöver byta församling bara för att den flyttar en liten bit inom samma stad. 
 
FiSK vill att kyrkan ska vara tillgänglig och att trösklarna in till kyrkan ska vara låga. Vi vill att kyrkan ska ha en positiv och tillmötesgående inställning till individuella önskemål. Det kan gälla möjligheten att få ha en begravning på en lördag, önskemål om att få ha en enskild dopgudstjänst eller flexibilitet kring val av musik. 
 
FiSK vill verka för att kyrkan ska ha en beredskap för att ta emot och möta familjer som består av personer som tillhör olika religioner eller samfund. Det är viktigt att även dessa familjer ska kunna ta del av kyrkans verksamhet och högtider. Detta ställer krav på fortsatt dialog och nära samarbete med systerkyrkor och andra trossamfund. 
 
FiSK vill att medlemmar, förutom en personligt utformad ceremoni, i högre grad ska kunna välja präst. Till exempel kan en familj som tidigare bott i en församling, där man både gift sig och döpt sitt barn, efter en flytt önska fortsätta ha samma ”familjepräst” även om denna inte tillhör den aktuella församlingen. Vi vill att kyrkan då ska ha en stor öppenhet för sådana önskemål och sätta medlemmen i centrum i stället för att begränsas av församlingsgränserna. 

4. Öka kunskapen hos barn och unga 

FiSK vill prioritera det pedagogiska arbetet med barn och ungdomar. Svenska kyrkan har ett stort ansvar att sprida kunskapen om kristen tro och kristna värderingar. Det är därför viktigt att barn får en positiv kontakt med kyrkan. Vi vill särskilt framhålla betydelsen av satsningar för barn och unga. 
 
Vi vill även prioritera konfirmandarbetet, och sträva efter att lägerkostnader för konfirmandens familj är så låga som möjligt. Det är viktigt att ge unga positiva erfarenheter och upplevelser av tro och kyrka samt lägga grunden för ett fortsatt engagemang i församlingen efter konfirmationstiden. 
 
FiSK vill att kyrkan särskilt ska verka för barnens rätt till en trygg uppväxt. Vi anser att det är mycket viktigt att kyrkan finns närvarande, synlig och tillgänglig på förskolor, fritidsgårdar, skolor och universitet liksom bland organisationer som arbetar med barn och unga och för deras intressen. 
 
FiSK vill också lyfta fram Svenska Kyrkans Unga som mycket betydelsefull och vill att kyrkan ska stötta och stödja organisationen. Vi stödjer att Svenska kyrkan har en låg rösträttsålder och på olika sätt bjuder in unga i
beslutande organ. Barn och unga måste ges rätt att bestämma och tycka till i frågor som berör dem. Vi tror att vi därigenom kan få fler unga att engagera sig för kyrkan och växa i sin tro. 

5. Gudstjänstliv 

FiSK vill att gudstjänster och kyrkliga handlingar ska ge människor mening, hjälp och glädje. En levande kyrka har gudstjänster som balanserar tradition och förnyelse. Samtidigt som gudstjänsten bärs av det arv vi fått från tidigare generationer, behöver språk och innehåll tala till människor i dag. 
 
Alla som deltar i Svenska kyrkans gudstjänster ska mötas av ett aktuellt tilltal. Söndagens huvudgudstjänst, som är viktig som en plats där alla kan mötas, måste därför ständigt förnyas och utvecklas. Tillsammans med andra gudstjänster och annan musikverksamhet kan vi skapa en kyrka där människor i olika situationer kan känna gemenskap och glädje. 

 6. Kyrkan är kallad till socialt ansvar 

FiSK vill att Svenska kyrkan ska ta socialt ansvar och stå upp för de utsatta i samhället. Diakonin är Svenska kyrkans sociala arbete och för ut evangeliet i ord och handling. I det sociala arbetet är både anställda och ideella viktiga. Och Svenska kyrkans roll i civilsamhället är viktig, ibland som initiativtagare och ofta som samverkansaktör.
 
Diakoner och andra som arbetar med utsatta människor inom kyrkan ska arbeta utåtriktat och inkluderande. De ska vara en röst för den som inte kan göra sin röst hörd. Att göra gott för alla som står utanför samhället och att försöka minska klyftorna mellan människor är några av kyrkans viktigaste uppgifter. Vi vill att diakonins arbete i hög utsträckning ska inriktas på uppsökande verksamhet i vardagen för att välkomna in i gemenskap och nå särskilt utsatta. 
 
FiSK vill att kyrkan ska ta socialt ansvar genom att vara tillgänglig och finnas till för människor i svåra situationer. Vi värdesätter därför att kyrkan till exempel finns på sjukhus, fängelser och häkten men även i militära förband och på flygplatser. 
 
FiSK vill att Svenska kyrkan särskilt ska engagera sig i omsorgen om de äldre. Vi tror att kyrkans gemenskap kan ha särskilt stor betydelse för de många äldre som i dag lever ensamma och långt borta från sina anhöriga. Kyrkan kan stödja äldres situation på många olika sätt. Den kan arrangera hembesök till församlingsbor eller ordna sociala mötesplatser. 
 
FiSK vill att kyrkan fortsatt ska vara en viktig resurs i samhällets krisgrupper. Församlingarna bör därför uppmärksammas på hur viktigt det är att delta i sådana grupper och träna sin krisberedskap. 

7. Prioritera kyrkomusiken 

FiSK anser att kyrkomusiken ska prioriteras. Vi vill att församlingar och stift verkar för att säkerställa att det erbjuds ett rikt och varierat utbud av musikverksamhet. Vi stödjer också en tydligare samverkan mellan kyrka och samhälle för att bevara det ”klingande kulturarvet”. 
 
För många som inte annars besöker kyrkan utgör kyrkans musikverksamhet kanske den huvudsakliga kontaktytan. Musiken i kyrkan har ett stort egenvärde. FiSK menar dessutom att kyrkomusiken kan tjäna som en betydelsefull väg in till kyrkans övriga verksamhet. Musik i kyrkan behöver erbjudas både inom ramen för olika gudstjänster och som rena konsertarrangemang. 
 
Svenska kyrkans körer är den största frivilligrörelsen och engagerar runt 100 000 människor i olika åldrar. Många, inte minst barn och ungdomar, finner sin väg in i kyrkan genom att sjunga i kör. Körernas medverkan har stor betydelse för kyrkans verksamhet. FiSK anser därför att kyrkans beslutsfattare såväl lokalt, regionalt som nationellt måste ta ansvar för att stödja körernas verksamhet och ställa resurser till förfogande i sitt budgetarbete och vid beslut om kollekter. 

8. Etiska frågor 

FiSK vill att Svenska kyrkan och dess företrädare aktivt ska delta i det offentliga samtalet. Människor har rätt att förvänta sig att kyrkan tar deras frågor på allvar. Genom att delta i debatter och andra samtal om samhället kan kyrkan utvecklas och bidra till att sprida kunskap om religion och etik. Vi anser att kyrkan har ett särskilt ansvar för att lyfta etiska frågeställningar. De närmaste åren behöver människosynsperspektiv värnas i den politiska debatten när migrations- och integrationspolitik riskerar att styras av nationalistiska perspektiv och ekonomiska intressen.  I frågor om aktiv dödshjälp behöver kyrkliga företrädare värna livsmod och hopp i spänning med respekten för individuell integritet.  
 
Svenska kyrkan har tillsammans med andra kristna samfund i Sverige ett ansvar för att öka kunskapen om kristendom och kristen tro. Den brist på kunskap som idag finns i stor utsträckning hos media och samhällets beslutsfattare bidrar till felaktiga föreställningar om kristen tro och skapar svårigheter att förstå en stor del av vår kultur. FiSK anser att Svenska kyrkan måste ta detta ansvar på allvar.

 9. Förstärk ideella insatser

Ideella insatser är nödvändigt om kyrkan fortsättningsvis ska kunna klara av sitt uppdrag. Men för att ideellt engagemang ska kunna hålla en hög kvalitet vill FiSK satsa på att kyrkans ideella får både utbildning och handledning för sina uppgifter. Ideella insatser har dessutom ett egenvärde genom att församlingsmedlemmarnas olika kunskaper och intressen tas i anspråk. Exempel på uppgifter för volontärer kan vara medverkan i gudstjänsten, i konfirmandarbetet eller vid hembesök till församlingens äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättningar. Sedan behöver församlingar ge utrymme för ideella att utifrån sina förutsättningar, och utan anställdas ledning, kunna ta initiativ och ansvar för aktiviteter. 
 
Kyrkan och alla som innehar förtroendeuppdrag inom kyrkan har ett stort ansvar för att informera om sina uppdrag och om de förtroendevaldas roll. Vi anser att nomineringsgrupperna behöver verka för att det finns förtroendevalda i olika åldrar och med olika bakgrund.

  10. Närhet och samverkan 

När organisationsförändringar genomförs i kyrkan är det viktigt att söka finna former som beaktar både närhet och samverkan samt möjliggör en god demokratisk förankring. Inte minst på landsbygden är ofta församlingsgränser av stor känslomässig betydelse varför diskussioner om förändringar måste få ta tid. 
 
FiSK menar även att det finns behov av att se över möjligheterna att återinföra begränsade ekonomiska samfälligheter, eller annan särskild samverkansform, för begravningsverksamheten. Sådana samverksformer skulle kunna underlätta för mindre församlingar att bevara sin självständighet. 

11. Utveckla Svenska kyrkan i utlandet 
 
Svenska kyrkan ska förkunna både i Sverige och utomlands. Svenska kyrkan i utlandet erbjuder många svenskar som bor eller vistas utomlands ett betydelsefullt sammanhang och möjlighet att mötas i gudstjänst och gemenskap. Kyrkan i utlandet kan också erbjuda människor en trygghet och tjäna som en stark resurs i utsatta situationer. Inte minst för det växande antalet ungdomar som studerar eller arbetar utomlands kan Svenska kyrkan utgöra ett viktigt stöd. 
 
FiSK vill värna Svenska kyrkan i utlandet. Vi vill bland annat att Svenska kyrkan ska stödja utlandsförsamlingarnas idéutbyten kring framgångsrika exempel på hur verksamheterna kan utvecklas.

12. Värna miljön – gör kyrkan klimatsmart 
 
FiSK vill verka för att Svenska kyrkan ska vara en förebild i arbetet för ett hållbart samhälle. Att ta ansvar för vår miljö är att ta ansvar för skapelsen. Därför anser vi att kyrkan i ord och handling måste visa att den tar klimathotet på allvar. Vi vill att kyrkans verksamhet i så hög grad som möjligt ska vara klimatneutral. Kyrkan ska stå i framkant med att anamma ny miljövänlig teknik i sin verksamhet såsom miljöbilar, uppvärmningssystem och digitala möten. Vi vill även att kyrkan ska ha en tydlig miljöprofil i sin egendomsförvaltning. I församlingar och pastorat kan kyrkans egen miljödiplomering vara ett viktigt arbetsverktyg.
 
Att rädda och värna om vår miljö är en världsvid uppgift. Därför är det viktigt med ett aktivt miljötänkande på alla nivåer i Svenska kyrkan. Miljöfrågorna behöver lyftas lokalt, inom stiften, nationellt och internationellt. Vi vill särskilt att Svenska kyrkan genom sina kontakter med systerkyrkor ute i världen ska främja ett aktivt miljöarbete.

  13. Gamla byggnader med nya möjligheter 
 
Många människor besöker våra kyrkor, inte minst under sommartid, för andakt och stillhet, arkitektur, konst och kulturhistoriska inventarier. Kyrkobyggnaderna ses dessutom ofta också som en central del av hembygdens identitet. Därför måste församlingarna uppmuntras att hålla kyrkorna öppna i så hög utsträckning som möjligt. Det förverkligar vår identitet som en öppen folkkyrka. FiSK vill att människor ska kunna besöka kyrkorna utan kostnad vilket kan innebära gemensamma ansträngningar för ett särskilt stöd till vissa kyrkor. 
 
Stat och kyrka måste ta ett gemensamt ansvar för att värna kyrkogårdarnas kulturhistoriska värden. FiSK anser att det är viktigt att åtgärder vidtas och resurser avsätts för att bevara denna del av vårt kulturarv. 
 
FiSK vill arbeta för att den kyrkoantikvariska ersättningen som riksdagen beslutade i samband med den ändrade relationen mellan kyrka och stat ska bestå och förstärkas. Kyrkobyggnaderna är viktiga som bärare av vår kultur och tradition. De har betydelse för alla människor oavsett kyrkotillhörighet.  
 
 Detta är vi 
 
Fria liberaler i Svenska kyrkan består av liberaler med ett engagemang för Svenska kyrkan. Vi vill möjliggöra för liberaler, även utan, partipolitisk tillhörighet att vara förtroendevalda i Svenska kyrkan. Vi vill arbeta för en öppen, tolerant kyrka för alla, på evangelisk–luthersk grund. 
 
Grunden för kyrkans tro, lära och arbete är Bibeln. Den måste förklaras på nytt för varje tid. Kyrkan förvaltar också den kristna traditionen och för den vidare från generation till generation. På detta sätt vill kyrkan hjälpa människor i tolkningen av livsfrågorna. 
 
Den demokratiska uppbyggnaden, med församlingarna som grund för verksamheten, ska göra det möjligt för alla som tillhör kyrkan att ta ansvar för gemensamma viktiga angelägenheter. 
 
Svenska kyrkan erbjuder en tillhörighet och en möjlighet att dela gemenskap och att påverka. 
 
 www.fiskarna.net 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>