Villkor och regler

Tänk på att Västerbottens-Kurirens bloggtjänster är massmedium som kan ha stor genomslagskraft. Du som skriver inlägg eller laddar upp material har ett stort ansvar och därför är det viktigt att du läser igenom dessa villkor och regler ordentligt.

1. Medlemskap

På blogg.vk.se är alla välkomna som medlemmar så länge man håller sig till våra regler.

2. Ansvar

Du är själv ansvarig för det du skriver eller laddar upp på sajten och du måste följa våra regler och villkor. Västerbottens-Kuriren kan inte klandras för vad du skriver.

Västerbottens-Kuriren förhandsgranskar inte inlägg eller bilder och de omfattas inte av det utgivaransvar som gäller på vk.se. Det innebär också att du inte har det meddelarskydd som annars gäller på vk.se.

3. Vilket material får jag publicera?

 • Du får inte skriva inlägg eller publicera material som strider mot svensk lag eller goda seder. Du får alltså inte:
 • förtala, smäda, trakassera, diskriminera, förfölja eller hota andra eller på något annat sätt kränka andras rättigheter.
 • publicera, posta, överföra, distribuera eller sprida information eller material som innebär hets mot folkgrupp, förtal, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, brott mot tystnadsplikt eller uppmaningar till brott eller som på annat sätt strider mot lag eller är olämplig, stötande, vulgär, obscen eller oanständig.
 • överföra filer som innehåller virus, trojanska hästar, kedjevirus, tidsinställda bomber etc, skadade filer eller andra program som kan skada funktionen hos någon annans dator eller egendom.
 • göra inlägg eller ladda upp filmer eller bilder som gör intrång i någon annans upphovsrätt eller annan rättighet.
 • Iakttag vanlig nät-etikett – håll en trevlig ton och en hyfsad nivå på argumenten. Följ dessa regler:
 • Håll dig till ämnet.
 • Använd egna ord eller bilder. Du får inte göra intrång i annans upphovsrätt eller annan rättighet.
 • Vi tillåter inte länkning till olämpliga webbplatser eller webbplatser med olagligt innehåll. Du får heller inte länka i kommersiellt syfte. Vi tar inget ansvar för vad som finns på externa webbplatser.
 • Du får inte göra reklam för kommersiella produkter eller tjänster.
 • Du får inte skapa en falsk identitet i syfte att vilseleda andra.
 • Du får inte använda våra tjänster för enkäter, tävlingar, pyramidspel, kedjebrev, direktreklam, massutskick av e-post eller någon form av upprepade eller oönskade meddelanden.
 • Inlägg eller filmer ska helst vara på svenska. I speciella fall går det bra med engelska, norska och danska.
 • Bilder och filmer kräver lite extra eftertanke.
 • Du måste ha upphovsrätten till text, bilder eller till det material du använder i filmer. Har du inte det måste du först fråga den som har upphovsrätten om du får publicera materialet.
 • Genom att sända in material till Västerbottens-Kuriren garanterar du att du har upphovsrätten, varumärkesrätten och/eller andra immateriella rättigheter.
 • Visa respekt för folks privatliv. Fråga folk om de vill vara med på bild. Du måste se till att medverkande personer har samtyckt till publicering.
 • Västerbottens-Kuriren förbehåller sig rätten att plocka bort inlägg, bilder och filmer som strider mot dessa regler och mot god ton. Vid upprepade eller allvarliga överträdelser förbehåller vi oss också rätten att stänga av medlemmen.

Du är också skyldig att hålla Västerbottens-Kuriren skadeslöst för anspråk från tredje man på grund av Västerbottens-Kurirens nyttjande av det material du skickar in till Västerbottens-Kuriren.

4. Upphovsrätt m m

Det är du som har upphovsrätten och/eller andra immateriella rättigheter till det material du skriver eller laddar upp.

Genom detta avtal godkänner du att alla juridiska personer som ingår i Västerbottens-Kuriren-koncernen får rätt att lagra ditt material och också publicera det i andra medier som de disponerar över, både i sitt ursprungliga skick och i redigerat skick. Västerbottens-Kuriren-koncernens rättigheter enligt denna punkt gäller även efter att medlemskapet upphört.

5. Uppgifter du lämnar om dig själv

Du kan välja att skriva inlägg eller ladda upp material i någon av Västerbottens-Kurirens medlemstjänster under ett taget namn, ett smeknamn, men informationen du gett oss när du blev medlem gör att dina inlägg kan spåras till dig personligen. Vi vill veta vem du är, men om du vill kan du vara anonym i debatten. Du är skyldig att ge oss sanna uppgifter om dig själv och att se till att de är uppdaterade.

När du blir medlem får du välja ett användarnamn och ett lösenord. Du ansvarar för att användarnamn och lösenord skyddas på ett betryggande sätt. Dessa får inte avslöjas för obehöriga. Du ansvarar för annans obehöriga användande.

6. Brott mot villkoren

Västerbottens-Kuriren har rätt att omedelbart och utan föregående meddelande till dig utesluta dig som medlem om du bryter mot någon bestämmelse i dessa villkor eller om Västerbottens-Kuriren på skälig grund antar att så är fallet. Du är skyldig att ersätta Västerbottens-Kuriren för all skada som du åsamkat Västerbottens-Kuriren i anledning av brott mot villkoren.

7. Personuppgifter

Västerbottens-Kuriren lagrar och behandlar vissa personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla, administrera och kontrollera medlemmarnas användning av Västerbottens-Kurirens tjänster. Västerbottens-Kuriren behandlar även vissa personuppgifter för marknadsföringsändamål. Västerbottens-Kuriren är personuppgiftsansvarig.

Genom att ansöka om medlemskap samtycker du till att Västerbottens-Kuriren behandlar dina personuppgifter.

Vidare samtycker du till att Västerbottens-Kuriren kan komma att använda dina personuppgifter för att skicka information eller reklam till dig om Västerbottens-Kuriren och/eller Västerbottens-Kurirens produkter och tjänster samt information eller reklam från och/eller om våra samarbetspartners.

Du samtycker vidare till att Västerbottens-Kuriren lämnar ut dina personuppgifter till bolag inom samma koncern som Västerbottens-Kuriren i den mån detta är nödvändigt för att tillhandahålla, administrera och kontrollera din användning av Västerbottens-Kurirens tjänster. Västerbottens-Kuriren kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till andra bolag.

8. Friskrivning

Utöver vad som i övrigt framgår av villkoren gäller följande friskrivningar i förhållande till Västerbottens-Kurirens ansvar.

Västerbottens-Kuriren lämnar inga garantier beträffande innehåll, information, produkter, tjänster m m som tillhandahålls av eller genom Västerbottens-Kuriren på Västerbottens-Kurirens webbplats. Västerbottens-Kuriren lämnar inte heller några garantier beträffande webbplatsens eller tjänsternas funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet.

Västerbottens-Kuriren ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändring av material eller information som du skickar in till Västerbottens-Kuriren eller material eller information som du tar emot. Vidare ansvarar inte Västerbottens-Kuriren för brottsliga gärningar som begås med användning av Västerbottens-Kurirens medlemstjänster såsom exempelvis hot eller förtal, eller för obsceniteter eller störande, kränkande, olämpligt eller olagligt innehåll eller uppförande från någon användares sida. Västerbottens-Kuriren svarar inte heller för intrång i andras immateriella rättigheter i anledning av användning av Västerbottens-Kurirens medlemstjänster.

Västerbottens-Kuriren svarar inte under några omständigheter för direkta eller indirekta skador orsakade av användandet av, eller oförmågan att använda, Västerbottens-Kurirens medlemstjänster och/eller dess material eller information. Detta gäller dock inte om Västerbottens-Kuriren orsakat dig skada uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet.

Friskrivningarna i detta avsnitt gäller i den mån annat inte följer av tvingande lag.

9. Ändring av villkor

Västerbottens-Kuriren har rätt att ändra dessa allmänna villkor utan att i förväg få ditt godkännande. Västerbottens-Kuriren informerar om ändringen minst en vecka innan den träder i kraft.

Informationen lämnas på webbplatsen. Genom att fortsätta att nyttja Västerbottens-Kurirens medlemstjänster efter att ändringen trätt i kraft godkänner du ändringen.

10. Kontakt

Mejla oss eller skicka brev till:

Kundcenter

Västerbottens-Kuriren AB

VK, 901 70 Umeå