Maxade tankar

Överklagan ang presidievalen

Av , , 1 kommentar 23

Till

Förvaltningsrätten i Umeå
Box 193
901 05 Umeå

Laglighetsprövning av beslut i Vilhelmina kommunfullmäktige 20200302 §20 ”Val av presidier”

I kommunstyrelsen (200211) och kommunstyrelsens au  (200211) föreslogs att fullmäktige skulle fatta beslut att byta ut presidierna i 3 av kommunens nämnder samt i fullmäktige. Detta med hänvisning till kommunallagen 6 kap. 21§ 2 st. Kommunallagen stipulerar att utbyte av presidierna får ske om nämndens ordförande inte längre tillhör majoriteten.

Efter senaste valet 2018 bildades en valteknisk samverkan mellan Centerpartiet (8 mandat), Kristdemokraterna (3 mandat), Politiskt alternativ (1 mandat), Feministiskt initiativ (1 mandat) samt Moderaterna (1 mandat). Totalt 14 mandat.

Oppositionen bestod av Arbetarpartiet Socialdemokraterna (10 mandat) samt Vänsterpartiet (2 mandat). Totalt 12 mandat.

Sverigedemokraterna ingick inte i någon valteknisk samverkan. (1 mandat).

Den dåvarande majoriteten tillsatte ordförande enligt följande.

Fullmäktige: Centerpartiet.

Kommunstyrelsen: Centerpartiet

Socialnämnden: Kristdemokraterna

Utbildningsnämnden: Kristdemokraterna

Miljö- och Byggnadsnämnden: Centerpartiet

Valnämnden: Kristdemokraterna

 

I kommunallagen 6 kap. 21§ 2 st anges att ”Om den politiska majoriteten i fullmäktige har förändrats på ett sådant sätt att det parti som nämndens ordförande företräder inte längre ingår i den politiska majoriteten, får fullmäktige välja ett nytt presidium”.

Att en ny majoritet nu har bildats kan man anse utifrån dom i regeringsrätten RÅ 2010:57 samt prop 1993/94:188 s 44 ”Med en politisk majoritet avses normalt sett en konstellation av förtroendevalda som vid omröstningar samlat flertalet röster”. I fullmäktige röstades för ett utbyte av presidierna. I lagens mening får alltså Centerpartiet och Socialdemokraterna betraktas som den nya majoriteten då dessa röstade för beslutet. Deras samverkan beskrivs även i dokumentet ”Överenskommelse” med orden: ”Den politiska plattform som nu gäller, är att Socialdemokraterna och Centerpartiet kan anses utgöra majoritetsblocket”. Vilket finns inlagt i fullmäktiges protokoll.  I ovan nämnda regeringsrättsdom avhandlades ett överklagande där en kommun ville byta ut alla nämndsledamöterna.  I domen konstaterades vad som menas med en majoritet, samt ”att med stöd av den redovisade bestämmelsen återkalla uppdragen för de förtroendevalda i kommunens nämnder finns därmed inte. Att den proportionella fördelningen mellan partierna eller presidiernas sammansättning inte strikt motsvarar den nya majoriteten i fullmäktige ändrar inte detta förhållande” Detta torde även vara prejudicerande i detta fall där man vill byta ut sittande presidier.

Majoriteten har beslutat att tillsätta ett nytt presidium i fullmäktige, socialnämnden, utbildningsnämnden samt i Miljö- och byggnadsnämnden med hänvisning till kommunallagen 6 kap. 21§ 2 st. Avsikten uttrycktes klart att majoriteten avsåg att  tillskansa sig samtliga poster i de nya presidierna vilket strider mot praxis i svensk kommunaldemokrati där man i förarbeten till kommunallagen uttrycker vikten av oppositionens insyn..

 

Undertecknad hävdar att beslutsförfarandet strider mot kommunallagen av följande skäl:

1.

Kriteriet att ordförande inte tillhör majoriteten är inte uppfyllt för val till Fullmäktige samt i Miljö- och byggnadsnämnden då sittande ordföranden tillhör centerpartiet och alltså även tillhör den nya majoriteten. Fullmäktige kan därför inte utse ett nytt presidium. I fullmäktiges beslut har man i dessa två presidier inte valt nytt presidium utan enbart enskilda personer.
I betänkanden och förarbeten finns särskilt noterat att möjligheten att byta ut ett presidium inte skall kunna ske utifrån en åsikt om att en person inte är önskvärd, utan endast om majoritetesförhållandet i fullmäktige inte stämmer med ordförandens partitillhörighet. Handläggande av dessa val tar sig formen av en kränkande behandling av två kvinnliga politiker.

Utöver detta finns i  kommunallagen inte något skrivet om att fullmäktige kan byta ut delar eller hela fullmäktiges presidium.

I Vilhelmina kommunfullmäktiges arbetsordning §2 anges att ”Det är då val av fullmäktige ägt rum i hela landet väljer…………….Vid valet bestämmer fullmäktige mandattidens längd”  I samband med valfullmäktige 20181015 noteras följande beslut §8: ” Efter avslutat överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige valt Marita Stinnerbom som ordförande i kommunfullmäktige, K G Abramsson som förste vice ordförande och Inez Abrahamsson som andre vice ordförande under mandatperioden 20181015 – 20221014” Presidiet är alltså valts att verka under hela mandatperiodens längd. Annat beslut finns inte i annat protokoll.

2.

Kommunallagen 5 kap 54 §: ”Om omröstning begärs, ska den ske öppet utom i ärenden som avser val eller anställning av personal.”

Ur kommunfullmäktiges protokoll 20200302 §20

”Ordförande ställer frågan om förslagen i valen kan tas i sin helhet mot varandra och ställer frågan om en sluten eller öppen omröstning. Kommunfullmäktige enas om att beslut om valen av ledamöter sker genom öppen omröstning.

Ordförande frågar om någon är däremot och ingen begär sluten omröstning

Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat enligt valberedningens förslag.”

 

Som bilaga till protokollet finns också noterat hur votering skedde där varje ledamots röst kan identifieras.

—————–

-Undertecknad överklagar fullmäktiges beslut och att förvaltningsrätten undanröjer beslutet att välja nytt presidium i Miljö- och Byggnadsnämnden samt nytt presidium i fullmäktige. (punkt 1)

-Undertecknad överklagar samtliga val av nya presidier då dessa inte har skett med slutet val (punkt 2)

 

Undertecknad hemställer att förvaltningsrätten beslutar om inhibition då ett utbyte riskerar att fördröja pågående beslut samt pågående nödvändiga omställningar i kommunen.

 

Vilhelmina 20200305

Max Fredriksson

 

1 kommentar