Skolstart!

Av , , Bli först att kommentera 3

Vi Liberaler sätter skolan först. Det finns inget som förbättrar människors möjligheter mer än en skola i världsklass. Inget rustar unga människor bättre än en skola som ger dem tillräckliga kunskaper.

Nu har vi också presenterat vårt skolpolitiska program för mandatperioden 2018–2022 och åren därefter. Programmet heter förstås Skolstart, och det innehåller bland annat förslag för lugn och ro i alla klassrum, satsningar på lärarna och mer spetsutbildningar för särskilt begåvade barn.

Här kommer en länk till vårt skolpolitiska program!

https://www.liberalerna.se/wp-content/uploads/skolstart-slutlig.pdf

Bli först att kommentera

Kvinnohistoriskt museum

Av , , 1 kommentar 8

Det är dags att ta ett omtag och se över hela projektet kring kvinnohistoriskt museum. Som skattebetalare i Umeå skulle jag även vara mycket frågande över 700 kvm museum på det mest centrala läget i Umeå. I dagsläget så kostar museet skattebetalarna över 10 miljoner kronor per år och det är pengar som skulle behövas till kommunens kärnverksamheter. Från Liberalernas sida så har vi också varit emot extra tilläggsanslag till museet.

Från Liberalernas sida har vi också varit kritiska mot de stora kostnaderna för gitarrmuseet. Som det ser ut nu så kommer också Guitars the museum bli hyresgäster hos Folkets hus från och med januari 2019. Det kommer att innebära fortsatta kostnader för kommunen och vi får inte heller glömma att kommunen redan har gått in med över 20 miljoner. Jag har inget emot gitarrmuseet eller kvinnohistoriskt museum, men det är stora kostnader för skattebetalarna och pengarna behövs till våra kärnverksamheter.

1 kommentar

Öka stödet till föreningslivet!

Av , , Bli först att kommentera 2

Det finns många partier som tycker att vi har för höga kostnader när det gäller föreningslivet och man vill också skära ned på anslagen. När det gäller anslagen till fritidsnämnden och kulturnämnden så är det viktigt att veta att det är nämnder, som inte har så stora anslag. Från Liberalerna vill vi hellre att man ökar stödet till föreningslivet och vi tycker det är väl investerade pengar. Föreningslivet fyller också en viktig funktion
att göra Umeå till en attraktiv stad att leva och bo i. Nära 750 föreningar bidrar också till Umeås invånares folkhälsa, fritidsnöje och allmänna välbefinnande.

Det finns också många föreningar som är viktiga i det brottsförebyggande arbetet. Många tror också att hårdare straff och fler poliser är det viktigaste för att bekämpa kriminalitet. Givetvis är det viktigt, men det viktigaste är det brottsförebyggande arbetet. Jag tycker också att det brottsförebyggande arbetet ska ske i närområdet och då måste man se till att det skapas resurser för det.

Här kommer vårt avsnitt gällande fritid och kultur i vårt valmanifest!

KULTUR – ATT UTTRYCKA SIG
Föreningslivet i Umeå är oerhört viktigt och möjligheten att uttrycka sig genom olika kulturformer är avgörande för vår demokrati. Det är på så vis vi kan nyttja vår yttrandefrihet och vår frihet att organisera oss. Ett aktivt liv efterfrågas alltid i en attraktiv stad.

VIKTIGT MED MENINGSFULL FRITID
Föreningslivet spelar en avgörande roll, inte minst för barn och unga som utvecklas genom att samarbeta med andra, inom exempelvis idrotten. Det bidrar också till att ge ungdomar en meningsfull fritid, vilket kan verka avhållande när det gäller andra typer av oönskade aktiviteter. Fler poliser och hårdare straff är egentligen bara små slag i luften, jämfört med vad föreningsliv och idrott betyder för att förebygga brottslighet. Det är ett faktum att barn och unga måste aktiveras, istället för att hamna i allt från alkohol och droger, till kriminella handlingar och kanske gängbrottslighet. All forskning visar att ungdomar som växer upp med andra människor, lär sig samarbeta med andra, får prata och umgås med andra unga och vuxna löper betydligt mindre risk att hamna i olika typer av missbruk och kriminalitet.

TILLGÄNGLIGT FÖR ALLA
Funktionsnedsättning kan göra det svårare att vara med på lika villkor. Sådana hinder vill vi riva – i hela samhället, även inom idrotten. Vi vill därför att barn med funktionsnedsättningar ska ha samma möjligheter att kunna utöva sina fritidsintressen och med stöd från samhället om så önskas och behövs. Därför vill vi fortsätta satsa på och utveckla verksamheten ”Fritid för alla” i Umeå kommun.

UTVECKLA SPRÅKET TILLSAMMANS
Föreningsliv, idrott och kultur är också avgörande för hur väl människor i samhället integreras med varandra. Inom dessa verksamheter krävs sällan perfekta språkkunskaper och på så vis lär vi alla känna varandra och kan utvecklas tillsammans.

1 Bygg en gästhamn centralt.
2 Bygg en fotbollshall.
3 Stärk entreprenörer som vill utveckla Umeå t ex Bränbollsyran.
4 Öppna upp kultur- och fritidsanläggningar i bostadsområden, kommundelar och byar.
5 Utveckla Nydalaområdet.
6 Skapa aktivitetsytor i centrala Umeå som en isbana eller en lekpark för. 7 Flytta kvinnomuseet till Västerbottens museum.
8 Fler idrottshallar i Umeå.
9 Konstgräsplan i Obbola.
10 Återupprätta de fria musikscenerna i Umeå.
11Skapa tillgängliga spontanidrottsplatser.
12 Satsa på den kommande Kulturskolan där Musikskolan är en bärande del.
13 Ökat stöd för föreningslivet.
14 Allaktivitetshus på Ersboda.
15 Umeå behöver på sikt en bra evenemangsarena.

Bli först att kommentera

Valdagen närmar sig!

Av , , Bli först att kommentera 2

Nu är valrörelsen igång på allvar och det känns otroligt kul! Det märks också i media och i sociala medier att valdagen närmar sig. Det som är tråkigt är att det är mera smutskastning mellan partierna än tidigare val. Tyvärr är det också mest fokus på hur det ska se ut efter valet. Jag tycker att man istället ska fokusera på sin egen politik och göra allt för att lyfta fram den. Det viktigaste måste vara att lyfta sitt eget parti och det kommer jag att lägga mitt krut på. Något annat som är otroligt kul, är att det känns som intresset hos väljarna är större än tidigare val och det har märkts när jag har varit i valstugan.

Bli först att kommentera

Skolan en av de viktigaste frågorna!

Av , , Bli först att kommentera 2

Det finns många frågor som är viktiga i valet, men jag tror att mest fokus lokalt kommer att hamna på tillväxt, äldreomsorg och skolan. Från Liberalernas sida så är också skolan en av de viktigaste frågorna i valet och det syns även i våra valmanifest både på riks och lokalt.

Här kommer vårt avsnitt om skolan i vårt lokala valmanifest!

Barn & skola

LUGN OCH RO I KLASSRUMMET Alla barn har drömmar. Det är vårt ansvar att hjälpa barnen att förverkliga drömmarna. Alla elever ska kunna nå kunskapsmålen och därför behöver skolan lugn och ro i klassrummet. Ordningsproblem drabbar de som har det allra svårast och har minst stöd hemifrån.

SPRÅK FÖR FRIHET OCH SJÄLVBESTÄMMANDE För föräldrar som inte kan svenska är kunskapsskolan helt avgörande. Att kunna svenska handlar om frihet och självbestämmande. Förskolan och skolan är en viktig del av integrationen av nyanlända. Det fria skolvalet är också det bästa medlet mot segregation.

FÖRSKOLAN Förskolan är en del av skolan. Precis som klassresan börjar i klassrummet, börjar det livslånga lärandet i förskolan. Det är under de första åren som grunden läggs för att utveckla personligheten och förmågor senare i livet. Med alltför stora barngrupper riskeras både barnens och personalens hälsa.

KUNSKAP ÄR GRUNDEN FÖR DEMOKRATIN Det är skolans uppgift att ge alla möjlighet att utveckla sin fulla potential. Kunskap är också grunden för demokratin. Därför sätter vi liberaler skolan främst. Bra lärare är en avgörande faktor för goda resultat i skolan. Genom kompetensutveckling och en rimlig arbetsbörda kan våra lärare bli ännu bättre.

YRKES- OCH VUXENUTBILDNINGEN Yrkesutbildning i gymnasieskolan, oavsett om det sker i skollokaler eller på arbetsplatser, måste kvalitetssäkras. Vi vill också genomföra tydlig ambitionshöjning när det gäller Umeåbornas tillgång till vuxenutbildning.

1 Föräldrar ska få välja form för barnomsorg och skola.
2 Språkförskola för alla nyanlända barn.
3 Max 15 barn per barngrupp.
4 Fortsatt utveckling av lärares karriärtjänster och löner.
5 Djupare samarbete med Umeå universitet för bättre kompetensutveckling för lärare.
6 Ökat antal lärarassistenter och administrativ personal så läraren ges tid att undervisa.
7 Särskilda undervisnings-grupper för barn i behov av extra stöd.
8 Satsa på elevhälsan för att förebygga psykisk ohälsa.
9 Kunskapssatsning om hedersvåld
10 Kvalitetssäkringsprogram för yrkesutbildningar.
11 Utveckla lärlingsutbildningar och öka samarbetet med näringslivet.
12 Utveckla SFI genom mer samarbete med arbetslivet, ökad flexibilitet och undervisning kvällar och helger. En kombination av praktik och teori är nödvändig.
13 Inför ämnet programmering på schemat

Bli först att kommentera

Viktig fråga!

Av , , Bli först att kommentera 3

Som jag skrivit tidigare i min blogg, så tror jag att frågan om vår framtida äldreomsorg kommer att vara en av de viktigaste frågorna i valet! Det är också en fråga som vi har jobbat hårt med under den senaste mandatperioden.

Här kommer avsnittet om äldre från vårt valmanifest för Umeå!

Äldre!

FLER BOENDEFORMER Umeå behöver utveckla boendeformer för äldre som seniorboenden, demensboenden och tillgänglighetsanpassa det befintliga bostadsbeståndet. Kommunen bör även inrätta ett boende för unga med demenssjukdom. Ingen ska behöva bo hemma till varje pris och ofrivillig ensamhet måste brytas.

INFLYTANDE I HEMTJÄNSTEN I hemtjänsten är den viktigaste frågan kontinuitet, god utbildningsnivå hos personalen och större inflytande för den äldre på vad tjänsten ska innehålla. Personalens kunskap är de äldres vårdkvalitet. Därför är det viktigt att satsa på utbildning och fortbildning.

GOD OCH NÄRINGSRIK MAT Måltiden ska vara både hälsa och välbefinnande. Den ska vara både god och näringsrik och kunna intas på ett trevligt sätt för den enskilde. Det måste finnas större möjlighet att välja vilken mat man vill äta men också om man vill äta ensam eller med sällskap av andra.

STOPPA ÅLDERSDISKRIMINERINGEN Vård och omsorg av äldre utgör en av välfärdens viktigaste uppgifter. Liberalernas centrala uppgift för äldrepolitiken är att öka äldres självständighet och egenmakt. Åldern kan bli en grund för fördomar med diskriminering som följd. Ålderdiskrimineringen visar sig på olika sätt genom myter om vad människor vill, kan och är kapabla till på äldre dar. Det vill vi ändra på.

1 Fler äldre- och trygghetsboenden.
2 Personer med demenssjukdom ska vårdas i särskild anpassad vårdmiljö av personal med kunskap i demenssjukdom.
3 Inrätta boende för unga med demenssjukdom.
4 Valfrihet till särskilt boende.
5 Rätt till särskilt boende utan behovsbedömning vid fyllda 85år.
6 Större hänsyn till ensamhet och otrygghet vid biståndsbedömning.
7 Vikten av geriatrisk kompetens hos personalen.
8 Måltiden har betydelse för att motverka undernäring.
9 Satsning på hemtjänst genom att ge den äldre större möjlighet att påverka innehållet.
10 Ökad tillgång till måltidssällskap.
11 Bättre samarbete landsting och kommun för att äldre inte ska ramla mellan stolarna.
12 Satsa på utbildning för personalen vars kunskap avgör de äldres vårdkvalitet

Bli först att kommentera

Otroligt stolt!

Av , , Bli först att kommentera 3

Nu har vi Liberaler presenterat vårt valmanifest för Umeå kommun och jag känner mig jättenöjd. Jag är också otroligt stolt över att vara med i parti som för en stark socialliberal politik i Umeå. Jag kommer att presentera det här i bloggen framöver. Här kommer den inledande texten i vårt valmanifest

Ett livskraftigt Umeå!

Valmanifest 2018

Vi är det tydliga socialliberala alternativet i Umeå kommun som konsekvent verkar för umebornas frihet och skaparlust, med ett fritt och frodande kulturliv, stort föreningsliv och omfattande utbud av kultur och idrott.

I Umeå kommun ska alla barn och deras föräldrar själva få bestämma i vilken skola barnen ska gå. Inom äldreomsorgen ska äldre själva få bestämma vem som ska släppas in i deras hem och vem som ska få ge omvårdnad.
I valet 2018 har vi valt ut fyra frågor som just nu är viktigast för Umeå kommun. Detta gäller samhällsbyggandet, äldreomsorgen, barn och skola samt fritid och kultur.

Om du undrar över andra politikområden rekommenderar jag ett besök på vår webbplats https://umea.liberalerna.se/

Möt oss också gärna i vår valstuga och ställ dina frågor! Vi finns på Rådhustorget fram till valdagen den 9 september

Bli först att kommentera

Som vanligt säger S och V nej!

Av , , Bli först att kommentera 4

Tyvärr fick avslag på vår motion om pendlarparkeringar i kommunstyrelsen. Det var inte överraskande att det var socialdemokraterna och vänsterpartiet som sa nej till motion. Vänsterpartiet tyckte den var bra, men kunde ändå inte bifalla den. Tyvärr verkar inte man ha läst hela motionen heller med tanke på deras synpunkter. Glädjande var att resten av Alliansen och miljöpartiet biföll den.

Motionen handlar om att det behövs pendlarparkeringar i Umeå kommun. Många tar idag bilen till centrala Umeå och hade vi bra pendlarparkeringar ute på landsbygden och kommundelarna, så skulle vi kunna få fler att åka kollektivt. Jag har även lyft frågan om pendlarparkeringar i regionens kollektivtrafikutskott.

Här kommer motionen i sin helhet!

Pendlarparkeringar!

Många kommuner erbjuder särskilda parkeringar för den som pendlar med kollektivtrafiken. Bland annat erbjuds det i Vännäs kommun för den som pendlar till exempelvis Umeå. I Stockholm är pendlarparkering inte belagt med någon avgift. Detta underlättar för att resa kollektivt, vilket ligger helt i linje med Umeå kommuns mål.

I Umeå kommun är det högst troligt att pendlarparkeringar skulle kunna minska trafiken inne i centrum och underlätta för många som pendlar till och från sin dagliga sysselsättning. Exempelvis skulle det vara praktiskt för den som reser från kommundelarna med Länstrafiken att kunna köra bil till busshållplatsen i kommundelen och ta sig vidare med buss, eller att det finns en parkeringsplats utanför centrum men med direkt anslutning till lokaltrafiken.

Med anledning av detta yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar:
Att Umeå kommun utreder behov av och lämpliga placeringar av pendlarparkeringar med anslutning till kollektivtrafiken i kommunen.

Peder Westerberg
Liberalerna

Bli först att kommentera

Medvind!

Av , , Bli först att kommentera 3

Det känns som vi Liberaler är på gång och har fått medvind i vår valrörelse! Nu har vi Liberaler också presenterat vårt valmanifest och där ingår bland annat ett krav på en ny skattereform. Skola och integration är andra nyckelområden som vi Liberalerna trycker på i vårt valmanifest. Givetvis står vi upp för EU också! Det finns även många andra saker vi lyfter i vårt valmanifest! Så läs gärna hela manifestet! Vårt lokala manifest för Umeå presenteras imorgon!

Länk till Liberalernas valmanifest!
https://www.liberalerna.se/wp-content/uploads/valmanifest.pdf

Bli först att kommentera

Låg nivå i valrörelsen!

Av , , Bli först att kommentera 2

Nu har valrörelsen dragit igång ordentlig och tyvärr också skadegörelsen på valaffischer. För mig är det heller ingen överraskning, för så här brukar det vara varje val. Vi som alla andra partier har blivit utsatta för den obegripliga skadegörelsen. Tyvärr har även många partier en låg nivå i valrörelsen och det märks mycket i sociala medier. Det förekommer även att man tar andra partiers bilder och ändrar texten i budskapet och det tycker jag är verkligen är en låg nivå. Det som gör saken sämre är att det är ledande personer i partierna som gör det.

Sen har jag också svårt att förstå mig på dom som stör andra partiers torgmöten. Idag var en av Sveriges partiledare på torget och blev utsatt för det. Det som gör det värre, är att man ska se politiska flaggor bland dom som stör. Men ska inte heller som parti provocera motdemonstranter och det fick jag själv se idag. Om man nu har folk från sin säkerhetsavdelning med sig, varför låter man då anhängare till sitt parti spruta vatten och trycka upp saker upp mot motdemonstranterna. Då är man inte bättre själv och man kan undra om tanken var att få en konflikt med motdemonstranterna.

Bli först att kommentera