Vi måste hjälpa dem som behöver assistans

Av , , Bli först att kommentera 6

När det gäller LSS reformen så är den unik i världen och många länder tittar på hur vi utvecklat assistansmodeller för att stärka den enskildes villkor och rätt till goda levnadsvillkor. LSS är också en rättighetslagstiftning, men det verkar inte alla ha förstått. Jag är oerhört glad att Liberalerna står upp för denna reform och vill satsa en miljard på att återupprätta LSS.

Här kommer en debattartikel i ämnet som jag har skrivit i Västerbottenskuriren tillsammans med Bengt Eliasson som är riksdagsledamot och funktionsrättspolitisk talesperson för liberalerna

Vi måste hjälpa dem som behöver assistans

När höstens budgetförhandlingar inleds kommer vi Liberaler kräva att rejäla satsningar görs för att reformera och återuppbygga den personliga assistansen och LSS. Vi har lanserat ett paket som innebär stopp för de kränkande minuträkningarna, höjd schablonersättning och införandet av en ny insats ”vardagsstöd”. När vi slöt Januariöverenskommelsen var vi tydliga med att LSS och den personliga assistansen efter år av besparingar och nedrustning måste återupprättas. Vi har fått regeringen att ta små steg i rätt riktning. Men tempot i återuppbyggandet är för alldeles för långsam och kreativiteten i att hitta nya lösningar som möter dagens behov är fantasilöst.’

Den kris assistansen befinner sig är akut och med en lagstiftning med drygt 25 år på nacken behöver tillämpningen ses över. Samtidigt måste vi finna nya stöd som möter dagens behov. Dessa två spår måste vi orka arbeta med samtidigt. Akut handlar krisen om hur rättspraxis har utvecklats fel och om den ekonomiska strypsnaran på assistansbranschen i och med att schablonersättningen inte räknats upp ens i takt med löneökningarna. I och med det är regeringen som fastställer schablonersättningen i budgeten så måste vi nu ta ansvar för den ekonomiska kris assistansen är i.

Krisinsikten hos regeringen har varit dålig, intill obefintlig. Under lång tid ägnade den sig åt allt annat än att utveckla denna frihetsreform. Följden har blivit att assistansutförare slås ut, assistenter förlorar sina jobb och inkomst. Assistansanvändare förlorar sin assistans och de som lyckas behålla den får sin valfrihet att välja vem som ska utföra assistansen kraftigt begränsad när utförarna blir färre men större. Därför är det nu dags för ett återupprättande. Det är upp till bevis för regeringen.

Vi vill höja schablonen med minst tre procent. Det är ett skarpt krav i budgetförhandlingarna. Skulden gentemot assistansanvändare och anordnare måste regleras.Försäkringskassans bedömningar har debatterats mycket och länge. Rättspraxis har också förändrats till det sämre. Inslaget med minuträkningar på toalettbesök och i duschen vid en behovsbedömning är kränkande och måste få ett stopp. Vi kräver att det i höstens budget klart och tydligt framgår att minuträknandet ska upphöra. Det går att göra bedömningar utan att den personliga integriteten kränks. Hur en sådan modell kan se kan utredas inom ramen för Fredrik Malmbergs utredning om föräldraansvar och assistans vid egenvård och tillsyn.

Vi måste också fånga upp behoven hos de som inte är assistansberättigade men behöver ett stöd som för vardagen att fungera, Vardagsstöd. Det rör sig exempelvis om personer som har rätt till LSS och som idag har någon eller flera av insatserna hemtjänst, boendestöd eller ledsagning. Genom att slå ihop insatserna och ge dem enligt LSS blir det mer flexibelt för den som behöver stöd och mer makt till den enskilde. Det rör sig också om personer med stora behov av stöd men som idag inte är berättigade till assistans.

Att inte inleda reformeringen av LSS och den personliga assistansen kommer samhällsekonomiskt bli oerhört kostsamt. De som snålar med pengarna tycks tror att behoven försvinner. Inget kunde vara mer fel. De dyker upp som kostnader i form minskade skatteintäkter, ökade utgifter för kommunerna. Belastningen på en redan hårt ansträngd sjukvård ökar. Människor sjukskrivs för att de slits ut när assistansen dras in för närstående.

Vi Liberaler kräver en miljard satsas på LSS. Det är mer än väl investerade pengar.

Bengt Eliasson (L)
Riksdagsledamot
Funktionsrättspolitisk talesperson
Peder Westerberg
Gruppledare Liberalerna Umeå

Bli först att kommentera

Vad vill sverigedemokraterna???

Av , , Bli först att kommentera 4

Sverigedemokraterna har många synpunkter på Umeå kommuns ekonomi och man har ofta synpunkter på hur andra partier agerar. Men själva har man inga egna konkreta förslag och man hade heller inget eget budgetförslag när kommunen tog budgeten förra gången. Att SD inte har lagt ett eget budgetförslag, visar att man inte vill ta ansvar över kommunens ekonomi. Jag tycker det är riktigt märkligt att man saknar åsikt, om vad man vill göra med Umeå. Jag har också svårt att förstå varför man inte vill ta ansvar över kommunens ekonomi och att man inte har något budgetförslag för det. Det blir nästan komiskt när man också angriper andra partier, när man själva inte har något eget budgetförslag.

Bli först att kommentera

Det brottsförebyggande arbetet är viktigt!

Av , , Bli först att kommentera 6

Det finns många som tror att hårdare straff och fler poliser är det viktigaste för att bekämpa kriminalitet. Givetvis är det viktigt och självklart ska vi ha en tuff lagstiftning och ge polisen mer resurser, men det viktigaste är det brottsförebyggande arbetet. Tyvärr nämns det också sällan i debatten. För att bekämpa kriminaliteten måste man komma till roten med dom verkliga problemen. Tror man att man kommer åt problemen genom att arrestera bort dom, då är man helt fel ute. Man måste också komma åt nyrekryteringen så att inte fler hamnar i kriminalitet. Bristen på meningsfulla fritidsaktiviteter och sviktande resultat i skolan är något som också måste satsas på. Det brottsförebyggande arbetet ska också ske i närområdet och då måste man också se till att det skapas resurser för det. Det finns många föreningar som är viktiga i det förebyggande arbetet och det är viktigt att stödja föreningslivet. Föreningslivet har även en viktig och stor betydelse för att integrera människor från olika samhällsgrupper.

Bli först att kommentera

Stort genomslag för Liberalerna i höstbudgeten!

Av , , Bli först att kommentera 3

Det är glädjande att liberalernas politik har fått stort genomslag i Regeringens höstbudget som presenteras i sin helhet måndag den 21 september. Liberalerna pekade nyligen ut ökad läsning bland unga som ett prioriterat område inför höstens budgetsamtal. Nu kommer regeringen tillsammans med samarbetspartierna satsa omkring 200 miljoner årligen, i ett så kallat läspaket som ska stärka föräldrar, skola och bibliotek. Liberalerna kommer framöver också att presentera ytterligare åtgärder, där man kommer att satsa på ett språklyft kopplat till skolor och förskolor i utsatta områden.

Bli först att kommentera

Fortsatt satsning på välfärden!

Av , , Bli först att kommentera 4

I oktober kommer vi ta kommunens budget och vi Liberaler kommer fortsätta att satsa på välfärds och skolnämnderna, som vi gjorde förra året när vi tog budgeten. I vårt budgetförslag då så satsade vi liberaler 32 miljoner mer än de styrande på äldrenämnden och på individ- och familjenämnden satsade vi 42,5 miljoner mer än de styrande. Vi satsade också 10 miljoner på skolsköterskor för att möta den psykiska ohälsan tidigt hos barn och unga.

Om man ser till kommunen i sin helhet så står man inför stora ekonomiska utmaningar och det är bara att konstatera att de styrande partierna socialdemokraterna och miljöpartiet inte har lyckats i sin gemensamma budget. Som det ser ut nu så kommer man att fortsätta lägga en gemensam budget i oktober och det är lite överraskande. Det med tanke på att de styrande partierna har kraftigt skilda åsikter hur Umeå ska utvecklas. Gång på gång har också miljöpartiet samarbetat med vänsterpartiet istället för socialdemokraterna. Vid ett flertal tillfällen under året har också miljöpartiet röstat emot socialdemokraterna i viktiga frågor.

Bli först att kommentera

Viktig satsning på äldreomsorgen!

Av , , Bli först att kommentera 4

Regeringen tillsammans med Liberalerna och centerpartiet satsar tio nya välfärdsmiljarder till kommuner och regioner för att stärka sjukvård och äldreomsorg. Det är en otroligt viktig satsning och utöver det, så får kommunerna 5,7 miljarder till äldreomsorgen och regionerna får 4 miljarder för hanteringen av uppskjuten vård. Det här är också den största nationella satsningen någonsin på äldreomsorgen och det kommer att innebära att äldreomsorgen i Umeå kommer att stärkas ordentligt.

-10 miljarder till kommunerna och regionerna i generella statsbidrag. (7 till kommunerna och 3 till regionerna). Pengarna fördelas efter folkmängd.

– Pengar till regionerna för uppskjuten vård. För att beta av vårdskulden som uppstått som en följd av Corona-pandemin. 4 miljarder tillförs regionerna.

– Äldreomsorgslyftet till kommunerna utökas med 1,7 miljarder kronor 2021, 510 miljoner 2022 och 210 miljoner 2023

– Kommunerna får ytterligare 4 miljarder årligen i en äldreomsorgssatsning.

Bli först att kommentera

Det är allvarligt att antalet poliser minskar per invånare trots ökad gängkriminalitet.

Av , , Bli först att kommentera 5

På Liberalernas initiativ kommer riksdagen nu hålla en extra debatt för att stoppa gängkriminaliteten. En debatt som kommer ge alla partier möjlighet att presentera förslag på åtgärder. Något som är allvarligt i frågan är att antalet poliser minskar per invånare trots ökad gängkriminalitet. Här behövs det kraftiga åtgärder och det måste bli fler poliser i Sverige. Polisbristen på landsbygden är ett exempel som är mycket alarmerande. För att få fler poliser måste vi också göra polisyrket mera attraktiv och en väg att gå är att höja polisens löner. Förutom högre löner till poliserna vill vi Liberaler också ha skärpta straff för gängbrottslingar. Fler poliser och bättre verktyg till rättsväsendet är också något vi vill prioritera

Bli först att kommentera

Vänsterpartiet tror att skattehöjningar är lösningen på alla problem

Av , , 1 kommentar 3

Tycker det var en klar seger för Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni mot Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt i Expressens debatt om att ”klara kriser i framtiden”. Det var inte heller överraskande att Jonas Sjöstedt är emot skattesänkningar och företagande. Precis som sina kollegor i Umeå, så tror Sjöstedt att skattehöjningar är lösningen på alla problem. När budgeten ska tas i Umeå kommun i oktober, så kommer vi också få se att vänsterpartiet vill höja skatten. Tyvärr verkar inte heller Vänsterpartiet förstå att vår välfärd finansieras av företagen. Nu är inte regeringens budget presenterad än, men enligt uttalanden så kommer det bli skattesänkningar och stora satsningar på vår välfärd. Budgeten kommer presenteras senare i september, men det ser ut att bli stora framgångar för Liberalerna i budgetförhandlingarna

1 kommentar

Socialdemokraterna går med på skattesänkningar!

Av , , Bli först att kommentera 3

Liberalerna har drivit frågan om skattesänkningar i budgetförhandlingarna och nu säger också Stefan Löfven att det är läge att sänka inkomstskatterna. Han tycker det är bra att vanligt folk får mera pengar i börsen och därmed kan dom konsumera mera. Med tanke på hur coronapandemin har slagit mot den svenska ekonomin, så behövs det kraftiga åtgärder för att få igång den svenska ekonomin.

Nu har inte regeringens budget presenterats än, men jag hoppas också att vi får se skattesänkningar när det gäller företagande. Företagen är jobbskaparna och måste värnas i återstarten av Sverige. Man får inte heller glömma att det är företagen som bär upp Sveriges välfärd och om vi får många företag som går i konkurs så kommer det försvinna stora skatteintäkter som behövs för att finansiera tex skolor, äldreomsorg och sjukvård. Företagen kommer vara nyckeln till den ekonomiska återhämtningen i Sverige efter coronapandemin. Att satsa på företagen är rätt väg att gå om man vill värna om arbetstillfällen och välfärden.

Bli först att kommentera

Psykisk ohälsa bland barn och unga måste tas på allvar …

Av , , Bli först att kommentera 3

Tyvärr sa majoriteten i Umeå nej till Liberalernas viktiga motion om elevhälsogaranti. Med tanke på att den psykiska ohälsan ökar snabbt så behövs den motverkas och då är en snabb kontakt med elevhälsan en viktig del i det. Därför var den här motionen som var skriven av Anders Norqvist (L) så otroligt viktig att bifalla. För oss liberaler är det också en självklarhet att det ska tillsättas resurser till elevhälsan

Hade motion fått bifall hade det inneburit att Umeå kommun skulle införa en elevhälsogaranti i grundskolan och gymnasiet som garanterar elever en kontakt med elevhälsan inom 24 timmar. Argumenten mot motion var allt från att det var svårigheter att rekrytera personal till att det inte är elevhälsans uppgift. Ett argument var också att politiken inte ska lägga sig i elevhälsans arbete. För mig är det en självklarhet att politiken ska kunna ge signaler och det här är en signal från politiken.

Här kommer motionen som tyvärr inte fick bifall

Garanterad kontakt med elevhälsan inom 24 timmar

En av dagens största ofriheter bland våra ungdomar är den ökande psykiska ohälsan. Det riskerar att sätta upp stora hinder för många barn och ungdomar vilket kan leda till att det stoppar deras tro på framtiden och deras hopp om att få må bra. Får barn och unga inte hjälp i tid är risken stor att den psykiska ohälsan följer med under en lång tid av deras liv. I allra värsta fall leder det till självmord. Tyvärr är psykisk ohälsa fortfarande idag förknippat med känslor av skam, något bör motverkas genom att öka resurserna till yrkesverksamma grupper inom elevhälsan i Umeå kommun.
Ett viktigt inslag i detta är också att det ska finnas möjlighet till att snabbt få prata med någon professionell person som ungdomen kan känna sig trygg med och som snabbt kan bedöma vilken typ av insats som är den mest optimala.

Därför yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar: att Umeå kommun inför en elevhälsogaranti i grundskolan och gymnasiet som garanterar elever en kontakt med elevhälsan inom 24 timmar.

Umeå den 17 april 2020
Anders Norqvist (L) För- och grundskolenämnden

Bli först att kommentera