Sveriges bostadspolitik behöver förändras

Sveriges bostadspolitik behöver förändras och det behövs bland annat nya lösningar för dagens problem att ta sig in på bostadsmarknaden. Det behövs också en social bostadsreform som utgår från behov. Liberalernas partistyrelse föreslår därför omfattande reformer inom fem områden med bland annat en ny social boendeform och skattefritt bosparande för förstagångsköpare.

Här kommer en debattartikel av Nyamko Sabuni på DN Debatt

Sverige behöver en ny social boendeform för behövande

Bostadspolitiken håller inte måttet. Friheten är kraftigt begränsad samtidigt som den sociala situationen är ohållbar. Liberalernas partistyrelse föreslår därför omfattande reformer inom fem områden med bland annat en ny social boendeform och skattefritt bosparande för förstagångsköpare. Boendesegregationen, hemlösheten och bostadsbristen har ökat de senaste decennierna. Rikspolitikerna, även i mitt eget parti, har inte tagit bostadspolitiken på tillräckligt stort allvar. Som konsekvens har inte kommunerna haft tillräckliga verktyg för att kunna hantera framväxande bostadssociala problem.

Det behövs en bred socialliberal bostadsreform som förbättrar möjligheterna för de mest utsatta, ger kommunerna de verktyg de behöver och som ökar friheten för den enskilda människan. Liberalismen utgår från alla människors frihet, livsmöjligheter och rättigheter. I dag har de som bor i landets utsatta områden färre möjligheter, livschanser och lever ett liv i större otrygghet än andra. Det kan inte vi acceptera. Liberalernas mål är därför tydligt: 2030 ska Sverige inte ha några utsatta områden. Det kommer kräva att vi bryter kriminaliteten, att vi stärker arbetslinjen och kunskapsskolan – men inte minst att vi också lägger om bostadspolitiken, återtar kontrollen av de bostads­områden där kriminella gäng i dag har makten och löser de bostadssociala problem som i dag manifesteras i våra utanförskapsområden.

Sverige är det land i EU där människor födda utan­för EU löper näst högst risk att hamna i hemlöshet och trångboddheten har koncentrerats till de utsatta områdena. För samtidigt som de flesta i Sverige har en god bostadssituation finns en snabbt växande grupp som bor allt trängre och i allt högre grad faller ned i hemlöshet. Sverige är det land i EU där människor födda utanför EU löper näst högst risk att hamna i hemlöshet och trångboddheten har koncentrerats till de utsatta områdena. Det handlar om barn som inte har möjlighet att göra läxorna hemma, äldre som bor i generationsboenden som inte kunnat isolera sig under pandemin och en matchning på bostadsmarknaden där den som är ekonomiskt svag tvingas betala mer för sitt boende än den med stark ekonomi.

Trots att svensk bostadspolitik i många år varit kraftigt subventionerad av staten saknar vi, olikt andra länder som haft subventionerat byggande, ett bestånd av bostäder för personer som med särskilt utsatt läge på bostadsmarknaden. Hyresrätterna med högst standard, bäst läge och lägst hyra går systematiskt till de med högst inkomst. Den som invandrat, flyttat inom Sverige, eller är ung missgynnas av raka bostadsköer och har i realiteten mycket svårt att hitta ett boende i många av våra städer.

Vår uppfattning är tydlig: rådande bostadspolitik håller inte måttet. Friheten är kraftigt begränsad samtidigt som den sociala situationen är ohållbar. Inför söndagens partiråd för Liberalerna föreslår därför partistyrelsen omfattande liberala reformförslag inom fem områden.

1.
Det behövs en social boendeform som utgår från behov. Den som exempelvis riskerar att bli utsatt för våld i hemmet, bli hemlös eller av annat skäl har ett särskilt stort behov av en bostad behöver en väg till ett tryggt hem. Därför föreslår vi en social boendeform där kommunerna kan omvandla kommunala hyresrätter till behovsbostäder som förmedlas till de mest behövande. Vid markförsäljningar ska också kommunerna kunna kräva att privata aktörer bygger behovsbostäder. Sverige är i dag ett av få utvecklade länder som helt saknar någon form av social boendelösning. Vi har i stället tagit inspiration av de bästa exemplen av sociala bostäder i världen och anpassat dessa efter svenska förhållanden. Behovsbostäderna kommer som huvudregel att ha ett hyreskontrakt på fem år, inte ha någon bytesrätt, ha en hyra som knyts till lämpligt index och kommer bara tillåtas utanför utsatta områden. Med det här förslaget är Liberalerna det första svenska riksdagspartiet att föreslå en social boendeform.

2.
Alla bostadsområden ska bli trygga områden. Den som är rädd att gå utanför porten och som är förtryckt i sitt bostadsområde har inte samma möjligheter att forma sitt eget liv som de som bor i ett tryggt område. För att alla ska kunna vara säkra i sitt bostadsområde behövs det kraftfulla åtgärder från hela samhället, som fler poliser, starkare rättssystem, men också hållbar stadsplaneringen och bostadspolitik för att skapa tryggare miljöer. Det behövs tydligare ansvarsfördelningar och hårdare krav på fastighets­ägare. Vi föreslår både att det ska bli lättare att vräka de som använder sin lägenhet för grov kriminalitet och att det tas fram en särskild integrationspakt och handlingsplan som beskriver vilket ansvar vilka aktörer ska ta för att tryggheten ska förbättras i varje utsatt områden.

3.
Den extrema trångboddheten och sociala utsattheten måste minska. Ingen ska behöva leva så trångt att den inte kan studera eller hålla sig frisk. I dag är 56 000 hushåll, enligt Boverket, i en orimlig boendesituation som de saknar möjligheter att ta sig ur. För att ge dessa hushåll en reell frihet och makt över sin situation föreslår vi bland annat att ett nytt mått för extrem trångboddhet tas fram och att särskilda insatser för barnfamiljer som bor trångt sätts in.

4.
En nationell hemlöshetsstrategi. Hemlösheten är en av de mest extrema formerna av social utslagning. Vi har tagit inspiration av Finland, som är det enda landet inom EU som lyckas vända ökningen av hemlösheten och föreslår bland annat ett stärkt stöd till de aktörer i civilsamhället som erbjuder tak över huvudet till hemlösa och en nationell stiftelse som förvaltar bostäder för hemlösa.

5.
Sänk trösklarna till det ägda boendet. Alla ska ha möjlighet att själva kunna bestämma över sin boendesituation. Dagens bostadsmarknad har höga trösklar som stänger ute många från det ägda boendet. Vilket gör att de i stället tvingas bo i dyrare boendeformer. Vi föreslår bland annat ett skattefritt bosparande för förstagångsköpare, hyrköpsbostäder, förenklingar för ombildningar och ett särskilt mål om att öka andelen äganderätter och bostadsrätter i, och omkring, utsatta områden. Så kan vi skapa förutsättningar för en egnahemsrörelse i de utsatta områdena.

Dagens bostadspolitik måste läggas om. Endast då kan vi göra utsatta områden till trygga, minska hemlösheten, och öka valfriheten i val av bostad. Det är dags för en bred socialliberal boendereform.

Nyamko Sabuni (L), partiledare

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.