Välfärd och valfrihet ska garanteras!

Det som är genomgående i Liberalerna budgetförslag är att Umeå kommunen ska ägna sig åt sina kärnuppdrag. Kommunen ska inte heller konkurrera med det privata näringslivet eller civilsamhället. I Liberalernas budgetförslag ska välfärden och valfriheten också garanteras.

Förutom att presentera konkreta siffror har vi Liberaler också i vårt budgetförslag lagt 52 uppdrag till det kommande budgetfullmäktige. Vi har även elva gemensamma förslag tillsammans med de övriga borgerliga partierna.

Här kommer några av Liberalernas uppdrag

– Utred hur de medarbetare i kommunala verksamheter som fyllt 65 år ska kunna, vilja och orka fortsätta arbeta.

– Inför eget hemtjänstteam till varje omsorgstagare.

– Var drivande i att ta fram en nationell strategi för bättre bemanning och arbetsvillkor inom äldreomsorgen.

– Säkerställ att val av utförare av hemtjänst alltid respekteras och uppmuntras.

– Utred hur Umeå ska få till en humanistisk linje.

– Införa ett obligatoriskt och aktivt val av skola.

– Inrätta en spetsutbildning för utbildning av personal till äldrevården.

– Genomför upphandlingar i mindre omfattning än idag och öka mångfalden.

– Upprätta pendlarparkeringar runtom i hela kommunen.

– Slå samman kultur- och fritidsförvaltningarna – slimma ledarskapet – men behåll nämnderna.

– Samordna Kvinnohistoriska museet och Västerbottens museum.

– Uppmuntra och skapa möjlighet för en privat byggd och driven gästhamn i centrala Umeå, liksom ställplatser för husvagnar och husbilar.

– Uppmuntra och skapa möjlighet för en privat byggd och driven gästhamn i centrala Umeå, liksom ställplatser för husvagnar och husbilar.

– Underlätta, uppmuntra och skapa möjligheter för att utveckla besöksmålet Norrbyskär.

– Öka tillgången till bra cykelbanor, även utanför de centrala delarna av staden.

– Sälj de kommunägda lägenheterna i Hemavan.

– Minska anslaget till kommunstyrelsen oförutsedda utgifter.

– Minska anslaget till Umeå Folkets Hus.

– Konkurrensutsätt kommunens städ- och verksamhetsservice.

Gemensamma uppdrag Alliansen

– Uppdra till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag på hur Umeå kommun kan införa Rättviksmodellen för att förbättra förutsättningarna för framgångsrikt företagande i kommunen och därigenom öka tillväxten.

– Inför utmaningsrätt inom kommunal verksamhet, vilket innebär att enskilt drivna företag kan utmana kommunal verksamhet för upphandling.

– Kommunstyrelsen får i uppdrag att med externt stöd genomlysa all kommunal verksamhet, såväl inom förvaltningarna som de kommunala bolagen, gällande förekomsten av osund konkurrens. Kommunen ska skyndsamt ge förslag för att åtgärda eventuell förekomst av osund konkurrens.

– Avyttra delar av AB Bostadens fastighetsbestånd för att möjliggöra ökad nyproduktion och upprustning av befintligt bestånd.

– Inför ett obligatoriskt och aktivt val av skola samt ett skolpengssystem i Umeå som beslutas av kommunfullmäktige.

– Inför en elevhälsogaranti i skolan – garanterad kontakt med elevhälsan inom 24 timmar.

– Kommunfullmäktige ger för- och grundskolenämnden i uppdrag att stimulera etablering av externa aktörer inom förskoleverksamheten.

– Skapa större fokus på kvalitet och öka valfriheten för brukarna genom att införa Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende, funktionshinderomsorg och daglig verksamhet.

– Kommunfullmäktige ger äldrenämnden samt individ- och familjenämnden i uppdrag att justera ersättningsnivåerna så att de privata hemtjänstutförarna och den kommunala hemtjänsten får samma ersättning och kan konkurrera på lika villkor.

– Återinför en form av köp/sälj-modellen för att bland annat reducera kommunens lokalkostnader.

– Kommunfullmäktige ger fritidsnämnden i uppdrag att konkurrensutsätta driften av nämndens badverksamhet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.