En budget som prioriterar barn, äldre och medborgare med funktionsnedsättning

Idag är det budgetfullmäktige och gruppledarna är precis klara med sina budgetanföranden.

Här kommer mitt anförande!

Tack för ordet

Ordförande, ledamöter, åhörare

Först vill jag ge bifall till Liberalernas budget och uppdrag. Även bifall till dom gemensamma uppdragen tillsammans med M, C och KD

Valfrihet är oerhört viktigt för oss Liberaler och vi tror på människans egen förmåga. Människor kan fatta egna beslut och förväntas också ta ansvar för sina beslut och sitt handlande. Att kunna välja hemtjänstutförare eller vårdcentral, förskola eller skola, är en självklarhet för oss liberaler. Samtidigt ställer vi krav på kommunen, att man noggrant gör kvalitetsuppföljningar.

Bristande kvalitet är oacceptabelt – det gäller oavsett om verksamheten drivs i offentlig eller annan regi. Samtidigt som den enskilda individen har ett ansvar, har samhället ett ansvar att stödja och hjälpa den som av någon anledning behöver det stödet, det kan till exempel på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller arbetslöshet, tillfälligt eller varaktigt.

Att Umeå är Norrlands huvudstad och tillväxtmotor är ingen nyhet. Men vi står inför stora utmaningar i framtiden. När det gäller Umeå som kommun, så får vi ut mindre av våra verksamheter, än jämförbara kommuner. Genom att ta ut två kronor mer i skatt än jämförbara kommuner, så har det satsats över 600 miljoner kr mer varje år i kommunens verksamhet utöver de extra intäkter vi får från vattenkraften. Det har inte heller gett resultat av bättre kvalité och det är ett stort bekymmer

Umeå kommuns låneskuld är också mycket oroande. År 2009 hade vi ingen skuld och i dagsläget är den uppe i 2,3 miljarder kronor. När Umeå växer krävs också investeringar. Samtidigt har låneskulden vuxit kraftigt, vilket innebär att det inte finns några medel till investeringar.

När det gäller Liberalernas budgetförslag så baseras den på ekonomiskt ansvarstagande för Umeå kommun. I vårt förslag är det tydligt att Liberalerna prioriterar samhällets mest utsatta. Genomgående anser vi att kommunen först och främst ska ägna sig åt sitt kärnuppdrag och inte konkurrera med det privata näringslivet eller civilsamhället. Vi vill också upphäva vissa onödiga åtaganden som felprioriterats av majoriteten i kommunfullmäktige. De sociala verksamheterna och skolan är prioriterade och de är också dom nämnderna som får utökade budgetramar.

Jämfört med den styrande minoriteten S och MP sänks kommunstyrelsens budget med 38 mkr och tekniska nämndens med 30 mkr. Vi Liberalerna vill däremot öka budgetarna för individ- och familjenämnden med 57 mkr, äldrenämnden med 33 mkr och de båda skolnämnderna med 17 mkt och det är jämfört med den styrande minoritetens budgetförslag. Vi är också det parti i fullmäktige som satsar mest på välfärden.
När det gäller fritidsnämnden så får man minskade ramar, men inte minskad verksamhet då alla besparingar beror på samordningsvinster. Kommunstyrelsens oförutsedda kostnader, bland annat stödet till Guitars the Museum, får en omfattande besparing tillsammans med Umeå Folkets Hus.

När det gäller välfärden så lider man av resursbrister och behoven av skola och omsorg ökar för varje år. I ett sådant läge måste kommunen prioritera sitt kärnuppdrag. Därför vill Liberaler konkurrensutsätta och privatisera driften av kommunens offentliga badanläggningar. En Samordning av Kvinnohistoriska museet och Västerbottens museum skulle gynna båda verksamheterna ekonomiskt.

Vi Liberaler tar också pandemin på allvar och i vårt budgetförslag anser vi att det är sjukvårdspersonalens kompetens och arbetssituation som kan minska spridningen av corona och smittsamma sjukdomar. Vi liberaler tar också klimatfrågan på allvar och för att rädda klimatet och ge våra barn och barnbarn en framtid måste vi agera nu och här har vi politiker ett stort ansvar.

Vi liberaler vill också att man säljer mer av Bostaden AB:s fastighetsbestånd Den senaste försäljningen av Bostadens fastighetsbestånd har gått alldeles utmärkt och de farhågor som lyftes i debatten har inte besannats. Bostaden AB måste få bättre förutsättningar för att investera i nybyggnationer.

Vi vill också sälja kommunens lägenheter i Hemavan och det finns ingen anledning för kommunen att äga lägenheter vid fritidsanläggningar, som man idag gör i Hemavan.
Vi vill också ha en Generell besparing för tekniska nämnden I prioriteringssyfte vill vi genomföra en generell besparing på tekniska nämnden som exempelvis kan minska på parkunderhåll.

När det gäller kommunstyrelsen så vill vi Liberaler också minska anslaget till kommunstyrelsens oförutsedda utgifter, vilket bland annat finansierat Guitars the Museum med många skattemiljoner genom åren.

Vi vill också ha seriösa insatser för trygghet och därför lägger vi sex miljoner kronor extra till grundskolan och socialtjänsten, istället för att kasta ut dessa pengar för kortsiktiga och potentiellt negativa insatser.

Vi liberaler vill också ha kraftigt minskade anslag till Umeå Folkets Hus Den verksamhet som bedrivs i Umeå Folkets Hus är kommersiell och konkurrerar med den privata marknaden. I huset bedrivs bland annat krogverksamhet med mera. Därför vill vi kraftigt minska anslaget till Umeå Folkets Hus.

Umeå är också en öppen och välkomnande stad med stor mångfald. Här finns ett rikt kulturliv, det vill vi liberaler också att så ska förbli. I Umeå har vi tyvärr fått bevittna antisemitiska, vidriga attacker. Detta visar ett stort behov av att arbeta mot antisemitism specifikt och intolerans generellt.

När det gäller Integration så bygger det på att fler gör ansträngningar att skapa ett bra och gemensamt samhälle. Kommunen ska verka för att alla nyanlända får lära sig svenska, får samhällsinformation om lagar och regler och de värderingar som genomsyrar dessa. Här kan både frivilligsektorn och kommunen bidra och spela en viktig roll.

Vi liberaler tycker också det är viktigt att prioritera arbetet med de nationella minoriteterna för att uppnå de nationella målen som staten satt upp för att garantera de nationella minoriteternas rättigheter.

Ett tillgängligt samhälle är centralt för människors självbestämmande, frihet och delaktighet. Det innebär bland annat att byggnader, gator och parker och andra offentliga platser ska vara tillgängliga för alla invånare. Det handlar också om att kommunens kommunikation måste vara tillgänglig på olika språk och det måste även finnas lättlästa versioner.

Vi liberaler tycker också att kommunen kan göra betydligt mer för att öka jämställdheten och när det gäller Umeå så har man tidigare också utsetts till ”Årets homostad”, en utmärkelse som dock inte längre delas ut. Liberalerna vill fortsätta detta arbete och tillse att Umeå kommun ligger i framkant i dessa frågor.

Vi liberaler tycker också att det brottsförebyggande arbetet ska fortsätta samordnas på UmeBrå och det samarbete som finns mellan kommun, polis och övriga samhällsaktörer ska stärkas. Det brottsförebyggande arbetet ska ske i närområdet och genom god kontakt med invånarna. Civilsamhället kan och vill spela en mycket viktig roll i det brottsförebyggande arbetet, detta måste kommunen stötta.

När det gäller bristen på bostäder i Umeå så är det största hotet mot Umeås tillväxt och den sanna verkligheten är att Umeå inte nått upp till sitt mål för bostadsbyggandet. Byggandet har ökat sista tiden, men det behövs öka mera.
Vi liberaler vill också att det byggs i byar och omland och där vill vi att AB Bostaden i alla lägen ska beakta möjligheten till nyproduktion och bygga lägenheter utanför de centrala stadsdelarna. Det kan handla om kommundelscentra, men även i byar med omland som exempelvis Tavelsjö, Sörmjöle, Bullmark, Botsmark, Yttersjö, Hissjö med flera.

Från Liberalerna vill vi också fortsätta utveckla äldre- och handikappomsorgen så att den kännetecknas av delaktighet, valfrihet och självbestämmande. Vi har som ambition att stärka den enskildes inflytande över den omsorg och vård som varje person är berättigad till. Liberalerna, det socialliberala partiet, ser ett solidariskt samhälle, men också individen som både kan och måste ta ett eget ansvar. Det är inte politiken som ska styra livet utan det är individen som måste ha frihet att välja sitt liv själv.
När det gäller Bemanning inom äldreomsorgen ska människor mötas av kontinuitet och trygghet i det skede i livet när man inte längre klarar sig själv. Det är även viktigt att det måste bli mera attraktivt att arbeta i vården och man måste få mera inflytande och delaktighet i sitt arbete. Det är även viktigt att man även har rätt bemanning och det ska vara den äldres behov som är utgångspunkten

När det gäller skolan så står inför stora utmaningar i framtiden. En av dagens största ofriheter är den ökande psykiska ohälsan, som riskerar att sätta upp stora hinder för många barn och ungdomar. Minskade barngrupper är även ett viktigt problem som måste åtgärdas.

Det finns även andra faktorer som är viktiga för skolans välbefinnande och då tänker jag främst på våra lärare, som har den mest avgörande rollen för resultaten i skolan. Vi får inte glömma att all skolpersonal har stor betydelse för eleverna. Från liberalerna är vi även helt övertygade om att lärarlöner är helt avgörande för att locka duktiga och engagerade studenter till läraryrket. Från Liberalerna ser vi även positivt på friskolor och det viktiga är inte vem som är huvudman för en skola utan det viktiga är hög kvalitet

Än en gång bifall till Liberalernas budget och uppdrag. Även bifall till dom gemensamma uppdragen tillsammans med M, C och KD
Tack

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.