Bygg tätt, bygg högt, bygg STAD!

Bifogar nedan det anförande jag höll nyss från talarstolen, apropå förslagen till nya fördjupade översiktsplaner för Umeå och de centrala stadsdelarna.

OBS! Det talade ordet gäller. (Jag blev tvungen att hoppa över vissa delar för att hinna med på 10 minuter).

 

Anförande, Nya översiktsplaner: Umeå och de centrala stadsdelarna

Ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare!

Det känns mycket bra att stå här idag och yrka bifall till förslaget till ny fördjupad översiktsplan, både fördjupningen för Umeå och fördjupningen för de centrala stadsdelarna.

Efter fyra års arbete (samråd, utställningar etc) tar kommunfullmäktige beslut kring två mycket strategiskt viktiga översiktsplanedokument. Med dessa planeringsdokument ger vi de planmässiga förutsättningarna för byggandet av storstaden i Norrland. Sedan är det annat – inte minst andra aktörer i formen av investerare, företag, nuvarande invånare, framtida invånare, ja även kommande politiska beslut! , som påverkar om det blir verklighet. Men nu får vi de planmässiga möjligheterna, som tidigare delvis varit ett hinder för att bygga staden Umeå.

Umeå har under lång tid lidit av en i många delar inaktuell översiktsplan, vilket har försvårat byggandet i kommunen och försenat många intressanta stadsutvecklingsprojekt. Ni som var med förr vet att vi moderater hade en mycket kunnig ledamot, Ingemar Dalgård, som återkommande lyfte frågan om behovet av en ny ÖPL. Den nuvarande är ju från 1998. Han skrev en motion år 2003 som krävde både revidering av nuvarande och aktualitetsprövning av ÖPL-98, men den besvarades.

Men efter beslutet år 2006, med efterföljande politiska direktiv 2007, om att ta fram nya fördjupningar, som innefattar de områden där den absoluta merparten av Umeås tillväxt sker, så kan vi idag äntligen gå till beslut. De återstående områdena skall aktualitetsprövas vid fullmäktigesammanträdet i september.

Som representant för moderaterna är jag mycket nöjd – och stolt – över resultatet.

Översiktsplanernas utgångspunkt är att planera för en hållbar tillväxt, med ambitionen att kunna växa till 200 000 invånare senaste år 2050. I planeringsdokumenten drar vi politiskt upp riktlinjerna för kommunens framtids utveckling och tillväxt. Här hanteras strategiska frågor som bostadsbebyggelse, handel och service, trafikstrategi, parkeringstrategi, infrastruktur, kulturmiljöer, grönstråk etc. För företag och investerare är det en styrka att veta att det råder politisk enighet om praktiskt taget alla stora planeringsfrågor – oavsett om Umeå styrs av socialdemokraterna/vänsterpartiet eller Alliansen i framtiden så vet man långsiktigt vad som kommer att gälla.

I november 2007 väckte moderaterna en Fråga i fullmäktige om inte Umeå i själva verket hade för låga tillväxtambitioner. Samma höst hade jag själv väckt tanken om att Umeå behövde en ny tillväxt- och utvecklingsstrategi. I en debatt med Lennart Holmlund (S) föreslog jag ett nytt utmanande befolkningsmål: 200.000 invånare senast år 2050. Jag är glad att vi fann enighet kring detta och efter några års debatt med andra politiska partier är det nu glädjande att se alla politiska partier har slutit upp bakom Umeå befolkningsmässiga tillväxtambitioner. Det är en styrka.

Med dagens beslut ser vi ett paradigmskifte i planeringen av Umeå. Vi öppnar upp för en storstad i Norrland. I Umeå kommer vi i de centrala stadsdelarna bygga högt, bygga tätt – helt enkelt : BYGGA STAD!

En stor del av den kommande befolkningstillväxten förväntas ske i de centrala stadsdelarna, vilket innebär en förtätning av centrum genom att vi tillåter högre hushöjder liksom att kompletteringsbygga nya kvarter och bättre utnyttja marken. Tillkommande bebyggelse ska i stor utsträckning samlas inom fem kilometer från centrum. Ju fler som bor centralt, desto bättre för miljön eftersom det innebär ett minskat bilberoende. Vi måste också möta människors efterfrågan att vilja bo i attraktiva områden, gärna utmed Umeälven. Öbackastrand är ett positivt exempel på senare år. Planerna för Ön är ett annat närliggande exempel. Avsikten är att fördubbla antalet boende i de centrala stadsdelarna.

Men att bygga storstad innebär ett stort ansvar att också värna det offentliga rummets kvaliteter och parker, skapa mötesplatser och uppmuntra höga ambitioner beträffande arkitektur i byggandet. Nya stadskvarter fogas till de gamla och ger spännande kontraster mellan gammalt och nytt. Ju mer stad vi bygger, desto viktigare blir det att vårda våra parker och grönområden. Dessa är viktiga för att åstadkomma en attraktiv livsmiljö, och vi också måste bli bättre på att utnyttja närheten till just Umeälven.

Byggandet av staden står dock inte i motsats till att fortsätta utveckla våra kommundelar. Sävar, Holmsund/Obbola och Hörnefors ska också växa och utvecklas. Kommundelarna liksom ett antal byar utmed kollektivtrafikstråk kommer ha goda möjligheter till fortsatt tillväxt, vilket är viktigt inte minst som underlag till att behålla och utveckla skolor och service i närområdet.

Umeå ska erbjuda en modern urban miljö där människor kan förverkliga sina livsprojekt. Människor söker sig till människor. En ökad befolkning leder till större arbetsmarknad och bättre karriärmöjligheter. Fler företag etablerar sig här, vi kommer få en jobbtillväxt och det leder till ökade skatteintäkter – vilket säkrar välfärden och tillåter nya satsningar på skola, äldreomsorg, fritid och kultur. En stad i norr med det bästa utbudet av högre utbildning, kultur, nöjen, handel, uteliv, möjligheter till shopping etc. En stad, med goda och snabba kommunikationer ut i världen inte minst tack vare flyget och järnvägen.

Från moderat sida har vi ett avvikande yrkande, och det gäller handeln. Vi anser inte att politikerna ska ägna sig åt konsekvensanalyser för handeln, beträffande livsmedelsetableringar över 1000 kvadrat. Det är upp till konsumenterna att avgöra om etableringar är lyckade eller ej. Vi gör bedömningar utifrån trafiksituation, buller, utsläpp etc om det är lämpligt – men inte utifrån konkurrensbedömningar. Konkurrens är bra för handeln. Där är alla umebor som själva avgör var de ska handla.

Yrkar bifall till vårt yrkande från kommunstyrelsen. Detta är dock en i sammanhanget en liten detalj.

Det är fundamentalt viktigt med en uppdaterad planering för vår kommun. En uppdaterad planering är ju faktiskt ett verktyg för att undanröja onödig byråkrati och krångel, som annars riskerar att allvarligt försena och försvåra i olika kommunala ärenden.

De nya översiktsplanedokumenten innebär ett paradigmskifte för planeringen av Umeå. Nu möjliggörs byggandet av en storstad i Norrland. Bygg högt, bygg tätt, bygg stad.

Tack för ordet!
 

Etiketter: , , , , , , , , , , ,

3 kommentarer

 1. @nders

  Hej Anders

  Jag skulle gärna höra dina åsikter om vad som händer i och runt det så kallade ”staden mellan broarna” projektet.

  Jag har haft diskussioner med väääldigt många människor under det gågna året angående främst vad som händer på kajområdet.
  Förändring av området är bra men frågan är om allt som kommer att ske där är utveckling!?

  Har man gjort någon undersökning om vad umeåborna helst skulle önska sig där?
  Att parkeringsytan bör tas bort är jag ganska övertygad om att största delen av befolkningen håller med om men frågan är vad man vill att den skall ersättas av?

  Nedan har jag kopierat några frågor från kommentarsfältet till artikeln från igår om nya översiktsplaner. Du får hemskt gärna svara på dessa.

  Folkligt stöd?

  Vilket folkligt stöd finns det för ett kulturens hus vid kajen och äventyrsbad vid Mimer?

  Folkligt stöd del 2
  Visst finns det möjlighet att göra sin röst hörd när ÖPL går ut på remiss, men det är inte många som vet att man har den möjligheten. Varför kan man inte göra en undersökning där man frågar Umeås befolkning vilken inriktning man vill att utvecklingen i centrum skall ha?

  Själv tycker jag att kajen ska vara Umeås ansikte utåt, där ska det finnas sånt som drar folk så att det blir liv och rörelse. Visst skulle biblioteket dra folk men det ligger i dagsläget bra till, behövs det mer utrymme flytta istället på kommunfullmäktigesalen.
  Kajen bör vara ett område där folk kan vistas utomhus på öppna ytor, gå på restaurang, gästhamn, mötas, Sjöbodar som kan vara speciellt lämpade för småföretagare, Konserter (varför inte på en flytande scen).

 2. Anders Ågren

  Svar till @nders (2011-08-30 08:14)
  Huruvida det är utveckling kan man ha olika uppfattningar om. Jag och mitt parti tycker att det är en positiv utveckling i allra högsta grad. Det har genom åren gjorts olika undersökningar, såväl VK som andra har ställt frågor – om vad man önskat sig på i Staden mellan broarna. Dessa går säkert att hitta på nätet. De förändringar som förväntas ske i centrum, med förtätning, höghus etc har starkt stöd enligt de undersökningar som VK presenterat. När det gäller badhuset fanns det för många år sedan starkast stöd för en placering vid Noliaområdet. Det var också den linje som vi moderater drev. Tyvärr fick vi inte stöd av övriga (vissa partier ville ha badhuset på kajen) och då blev det en kompromiss att badet skulle ligga vid Nanna/Mimer. Samtidigt kan vi inte i längden styra en kommun via opinionsundersökningar. De politiska partierna går till val på olika program, och då är det upp till umeborna att välja det parti som bäst stämmer överens med den egna uppfattningen. Jag kan konstatera att det parti som varit mest emot det nya kulturhuset – Rättvisepartiet Socialisterna (som bytt namn till Arbetarpartiet) minskade till ETT mandat.

 3. @nders

  Jag vill understryka att jag inte på något sätt är emot att det byggs varken badhus eller kulturens hus.
  Vad jag ifrågasätter är placeringen av respektive bygge. Varför inte en omröstning i sann demokratisk anda.
  Kajen är en synnelrigen värdefull plats och borde därför utvecklas till ett område där samtliga människor kan uppskatta.
  Jag hade svarat ungefär såhär om det dykt upp en seriöst utförd undersökning i min brevlåda:
  Placeringen av Kulturens hus borde självklart vara vid Nanna/mimer. anledningen är enkel. Tillgänglighet.
  *Perfekt med parkeringhsuhs intill.
  *Bra bussförbindelser.
  *Centralt och nära till handelsstråk och restauranger
  *Möjlighet att knyta samman med den gamla fina Mimerskolan, varför inte med inglasade broar.
  *Mimer skulle kunna byggas om till hotell/konferensanläggning
  (fler motiveringar finns men av utrymmesskäl skriver jag dom inte här)
  Badhusets placering borde inte diskuteras utan självklart skall det byggas där vårt befintliga ligger.
  Där har vi verkliga möjligheter att bygga ett äventyrsbad som ingen annan stad har med närheten till skog och stigningen mot Gamlia.
  Vattenrutchkanor inspirerade av tiden vi flottade timmer på älven. Man skulle kunna koppla ihop äventyrsbadet på ett bra sätt med äventyr på museet.
  Området skulle också må bra av en multisportarena.

  Jag efterlyser ett mera folkligt förankrat beslut framförallt om var saker och ting ska byggas.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.