Hur går det med arbetet att motverka korruption och mutor?

Av , , Bli först att kommentera 9

Pressmeddelande 2013-02-19
 

Ågren (M): Hur går det med arbetet att motverka korruption och mutor inom Umeå kommun?

Frågan om korruption, mutor och oegentligheter blir en fråga för Umeå kommunfullmäktige. Moderata kommunalrådet Anders Ågren har väckt ärendet i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S).

Umeå kommun saknar sedan tidigare egna fastställda regler och riktlinjer kring mutor och bestickning. Trots kritik från kommunrevisionen i Umeå, bl.a. i en revisionsrapport från 2011 om att det saknades en kommunövergripande policy. Revisionen förordade skapandet av ett enhetligt regelverk, och att kommunen skulle utveckla ett mer medvetet förhållningssätt avseende mutor och bestickning.

Kommunfullmäktige har dock tagit beslut om att inrätta en s.k. ”visslarfunktion” (whistleblowerfunktion), där medarbetare anonymt ska kunna påtala oegentligeter som förekommer inom den kommunala verksamheten. Syftet är att motverka och kunna upptäcka eventuella allvarliga oegentligheter, mutor och korruption i Umeå kommuns och dess bolags upphandling och övriga verksamheter.

Men hittills har inget skett. Därför lyfter Ågren frågan till fullmäktige.

– Det här är ett viktigt område. Vi kan aldrig acceptera att det förekommer korruption. Tydliga riktlinjer och kontrollsystem för att motverka oegentligheter är bästa medicinen mot ett korrupt beteende, säger Ågren i en kommentar.

– Trots kritik från revisionen om att Umeå kommun saknar ett enhetligt regelverk för att så har inget skett på två år. Inte heller har den s.k. ”visslarfunktionen” kommit till stånd. Därför vill jag lyfta den här frågan till kommunfullmäktige för att höra hur det går med arbetet.

Interpellation bifogas nedan i sin helhet.

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S)

Hur går det med arbetet att motverka korruption och mutor?

Statskontoret publicerade 2012 en kartläggning om korruption i kommuner och landsting. Utredningen lyfte fram att det måste finnas tydliga riktlinjer som varje medarbetare ska känna till om vad som gäller kring mutor och jäv. Sverige anses dock i internationella mätningar vara ett av världens mest korruptionsbefriade länder.

Det finns nationellt en vägledning ”Om mutor och jäv” för anställda och förtroendevalda inom kommuner, landsting och regioner som ger en förklaring till hur lagen ser på mut- och jävsituationer. Det är en uppdatering av den vägledning som togs fram av Finansdepartementet/SKL år 2006.

Umeå kommun saknar emellertid egna fastställda regler och riktlinjer kring mutor och bestickning. Trots kritik från kommunrevisionen i Umeå, bl.a. i en revisionsrapport från 2011, om avsaknaden av detta. Revisionen förordade skapandet av ett enhetligt regelverk, och att kommunen skulle utveckla ett mer medvetet förhållningssätt avseende mutor och bestickning. De fick i intervjuerna i slutet av 2010 till svar att ett sådant regelverk för Umeå kommun höll på att tas fram. Men det fullföljdes aldrig. På kommunens intranät hänvisas till SKL:s vägledning. Fullmäktige har dock tagit beslut att inrätta en s.k. ”visslarfunktion”(whistleblowerfunktion). Syftet är att motverka och upptäcka eventuella allvarliga oegentligheter, mutor och korruption i Umeå kommuns och dess bolags upphandling och övriga verksamheter.

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S):

1 Kommer det att tas fram ett kommunövergripande regelverk i frågan om ”mutor och bestickning”?
1 Hur går det med arbetet att ta fram en s.k. ”visslarfunktion” för att motverka oegentligheter och korruption inom Umeå kommun?
1 Bedömer du att dagens arbete inom kommunorganisationen för att förebygga och motverka korruption är tillräckligt, eller kommer några ytterligare insatser att göras under kommande år?

Umeå 2013-02-19

Anders Ågren
Kommunalråd (M)

Justitieministern till Umeå

Av , , Bli först att kommentera 8

Idag hälsar vi justitieminister Beatrice Ask (M) välkommen till Umeå och Västerbotten.

På programmet står bl.a. ett besök vid Umeå Universitet, där ministern håller ett anförande kl. 14.15, Hörsal D, Lindellhallen. Arrangörer är Moderata Studenter vid universitetet.

Varmt välkommen!

Grattis Terese Andersson!

Av , , Bli först att kommentera 12

Jag vill gratulera Terese Andersson till omvalet som distriktsordförande för Moderata Ungdomsförbundet i Västerbotten. Detta skedde vid distriktsstämman som genomfördes i Umeå under lördagen.

MUF-distriktet i Västerbotten är ett av landets största, och mest aktiva, distrikt. En duktig styrelse, med engagerade och aktiva medlemmar gör att de i många delar utgör stommen för moderaternas olika kampanjer i Västerbotten.

Som länsordförande för Moderaterna i Västerbotten ser jag fram emot ett fortsatt gott samarbete med MUF i hela länet.

Grattis till Terese Andersson och hennes nyvalda/omvalda distriktsstyrelse!

 

Nedan bifogas det pressmeddelande som MUF skickade ut tidigare i helgen:

 

Terese fortsätter att leda unga moderater mot valseger.

Efter ett enhälligt ja omvaldes på eftermiddagen Terese Andersson till ordförande för Moderata Ungdomsförundet Västerbotten.

– ”Jag är väldigt smickrad för det fortsatta förtroendet som jag fått och är övertygad om att den nyvalda styrelsen tillsammans kommer att leda unga moderater framåt mot valet 2014! Politiken lokalt och regionalt behöver starka ungdomsförbund för att kunna spegla och driva den aktuella samhällsdebatten framåt på ett relevant sätt”, säger den glada ordföranden Terese.

Ett distrikt i Sveriges största ungdomsförbund, MUF Västerbotten, höll på lördagen den 16 februari distriktsstämma med rekordmycket politiska motioner. Terese är den första kvinnan på 44 år som blivit vald till en sådan position inom MUF Västerbotten och fortsätter alltså ett tredje år. Hon har under 2011-2012 även gått spjutspetsutbildningen unga moderater för framtidens politiska ledare vilket bådar gott för distriktets framtida verksamhet.

Den nya styrelsen i sin helhet:
Distriktsordförande, Terese Andersson, 1:e vice ordförande, Isac Öberg, 2:e vice ordförande, Natalja Kaganovitch. Till ledamöter valdes, Linda Jervik Steen, Elin Jonsson (valdes ävenn til ordförande för moderat skolungdom), Viktor Sjödin, John Backvid, Alexander Östman samt Max Persson.  

Upp med trollen i ljuset!

Av , , 3 kommentarer 17

Anonyma personers möjlighet att förtala, kränka och mobba andra människor – och ge spridning till skitsnacket – har ökat lavinartat i takt med möjligheterna på internet. Tidningarnas kommentarsfunktioner kopplade till olika artiklar på nätet rensas dagligen från allt från rasistiska till hatiska förtalskommentarer. Likaså översvämmas många bloggare med anonyma påhopp, vilket gör att många t.o.m. slutar blogga.

VK:s chefredaktör Ingvar Näslund har i sina två senaste krönikor i lördagstidningen tagit upp det ständigt växande näthatet, och de problem det medför. Hur ska media hantera det? Hur gör man med alla anonyma hatande kommentarer som översvämmar kommentarsfältet på tidningarnas nätsidor, på bloggar och annorstädes? När man gång på gång måste stänga av kommentarsfunktionerna för att det översvämmas av hat, förtal och hot mot offentliga personer, och olika grupper av människor.

Ja, det är inte helt enkelt.

Näslund skiver bl.a:

På VK ser vi nät­ha­tet dag­li­gen och vi stäl­ler oss ofta frå­gan: vil­ka är de som skri­ver? Hur tän­ker de? De är all­tid ano­ny­ma, och ofta fyll­da av hat. VK:s re­dak­tion läg­ger ned ett om­fat­tan­de ar­be­te på att läsa dessa för att und­vi­ka att de pub­li­ce­ras. Det är tid vi hell­re läg­ger på att be­dri­va an­ge­lä­gen jour­na­li­stik.

Än så län­ge har vi valt att tillå­ta ano­ny­ma kom­men­ta­rer som vi grans­kar in­nan de pub­li­ce­ras. Vi fö­re­drar sig­ne­ra­de åsik­ter, men sä­ger ja till de ano­ny­ma som är re­le­van­ta. Att skri­va ano­nymt är i vis­sa si­tu­a­tio­ner fullt be­grip­ligt. Inte minst för att und­vi­ka at­tac­ker från nät­mob­ben. Ut­by­te av åsik­ter är vik­tigt i en öp­pen de­mo­kra­ti. En bra de­batt le­der till ett bätt­re sam­hälls­kli­mat. De fles­ta som skri­ver är ock­så se­riö­sa och väl­for­mu­le­ra­de.
Pro­ble­met är nät­mob­ben. En grupp per­so­ner som ska­dar mer än de för­står. På VK fly­ter de upp till ytan så fort vi ex­em­pel­vis skri­ver om in­vand­ra­re, sa­mer eller ho­mo­sex­u­el­la. De hop­par gär­na på lo­ka­la po­li­ti­ker. De för­vräng­er fak­ta, spri­der lög­ner och skräm­mer i värs­ta fall dem som vill föra en se­riös de­batt till tyst­nad.
Allt of­ta­re tving­as vi stänga av möj­lig­he­ten till att kom­men­te­ra, när de­bat­ten spå­rar ur.För oss är det i läng­den en ohåll­bar si­tu­a­tion. Om nät­ha­tet väx­er kom­mer ty­värr även VK be­grän­sa möj­lig­he­ter­na till ano­ny­ma kom­men­ta­rer och en­dast tillå­ta de som står med sitt namn. Det är inte me­nings­fullt att han­te­ra en mobb som sak­nar re­spekt för en sak­lig de­batt. Vårt vik­ti­gas­te an­svar gäller dem som är se­riö­sa, de som an­sträng­er sig.

Som Me­die­värl­dens Axel An­dén klokt ut­tryck­te det: ”Att en per­son slu­tar ut­tryc­ka sina åsik­ter i räds­la för på­hopp är en stör­re för­lust för ytt­ran­de­fri­he­ten än om ald­rig så många ano­ny­ma troll inte tillåts an­vän­da de se­riö­sa me­di­er­na för att väd­ra sitt hat.” Skärp­ning!

Idag kunde vi läsa att VK inför nya regler på din Doroteasajt, som innebär att de som kommenterar inte längre kan vara anonyma. Slår försöket väl ut kan det användas även på andra delar av sajten.

För egen del tycker jag faktiskt att det är helt rimligt.

VK, och andra media, ska inte hjälpa nätmobbare att sprida sitt hat under skydd av anonymiteten. Internet har blivit en frizon, där ljusskygga personer, under skydd av anonymiteteten, tillåts sprida ut sitt hat mot allt och alla. Det eskalerar. Dag för dag, vecka för vecka. Nätmobbningen har blivit den nya tidens lynchmobb.

Förmodligen kommer antalet kommentarer generellt att minska, som en konsekvens av förändringen. Såklart. Det är inte lika kul att förtala, ljuga, mobba, göra personangrepp och sprida hat om man plötsligt måste stå för det personligen. Det är enklarare att gömma sig bakom anonymiteten för att snacka skit.

Samma sak inträffade när VK gav oss bloggare möjlighet att själva moderera kommentarerna på våra bloggar.Jag skrev om det i november 2010. Det blev precis som vi kunde anta – det anonyma hatet minskade radikalt. Det var inte lika kul för mobbarna att skriva, om de riskerade att visa vilken emailadress de hade. Självklart. De var för fega för att fortsätta med sina personangrepp och sitt förtal.

 

Så därför är det en välkommen ändring som VK nu gör: upp med trollen i ljuset.

Gärna en tuff öppen debatt – men våga står för åsikterna också.

 

 

Trevlig helg!

Av , , Bli först att kommentera 4

Vad skönt med fredagkväll! Avslutade arbetsdagen med att promenera iväg till IKSU plus och köra två träningspass: IW 40 min och Bodypump 60 min. Riktigt skönt att ge kroppen en genomkörare.

Då kan man med gott samvete äta den där pizzan 🙂

Med en skön låt av Usher, Screm, som de också spelade på ett av träningspassen,  så vill jag önska alla en TREVLIG HELG!

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Vem är det som är inne och ”petar i organisationen” ?

Av , , Bli först att kommentera 19

Inom Umeå kommun brukar vi försöka hävda linjen att vi ska skilja på "vad" och "hur"-frågor. Politiken ska bestämma VAD som ska göras. Tjänstemänen sköter HUR det skall göras. Det är grundregeln och sedan är det såklart många frågor som kan hamna i en gråzon.

I debatten kring Kvinnohistoriskt Museum går nu Holmlund till angrepp mot Allianspartierna, under devisen "Anfall är bästa försvar", och försvarar sin samarbetspartner Tamara Spiric (V) med näbbar och klor. Det är inte förvånande. Socialdemokraterna sitter sedan valet 2010 i knäet på Vänsterpartiet och är beroende av deras stöd. Därför tvingas (S) med jämna mellanrum ut till försvar för (V). Inget konstigt i det. Det hör till spelet.

Men dagens blogginlägg av Holmlund är fullständigt obegripligt. Han skriver nu på bloggen och antyder bl.a. att Alliansföreträdare – oklart vilka – har synpunkter på anställda och är inne och petar i detaljer i kommunorganisationen. Det är hans försvar för Spiric.

Men ursäkta – det är ju exakt detta som Tamara Spiric anklagas för. Inte Alliansen. Projektledaren Charlotta Gustavsson har skriftligt meddelat detta i sitt brev till styrgruppens ledamöter. Hon hoppar av för att Vänsterpartiets gruppledare, tillika ordförande i styrgruppen, enligt uppgift inte har respekterat rågången mellan politik och tjänstemän – utan varit inne och försökt styra i detaljer i arbetet. Att sedan Holmlund – som säger sig inte vilja vara inne och peta i organisationen – hänger ut projektledarens politiska tillhörighet på sin blogg – är ju ytterst anmärkningsvärt. Vad har det med saken att göra?? 

Projektledarens eventuella politiska tillhörighet har aldrig varit föremål för diskussion eller kritik vad jag vet – det är Vänsterpartiets gruppledares inblandning i tjänstemannafrågor som är föremål för kritik.

Så om Lennart Holmlund menar allvar med att politiken inte ska vara och peta i detaljer i den kommunala organisationen så får han väl uppenbarligen börja med att läxa upp Vänsterpartiet?

Ny skatteunderlagsprognos från SKL

Av , , 2 kommentarer 7

Igår presenterade Sveriges Kommuner och Landsting en ny skatteunderlagsprognos och i ett cirkulär även budgteförutsättningar för åren 2013-2016. Sådant som i nästa steg är av intresse när kommuner och landsting ska arbeta med kommande års budgetförslag.

I senaste prognosen ser det något ljusare ut än i december. Positiva signaler från svensk ekonomi och omvärlden gör att SKL:s ekonomer gör bedömningen att det börjar ljusna för svensk ekonomi. Skatteintäkterna beräknas nu öka något snabbare än den föregående prognosen visade.

 

Bedömningen är att BNP ökar 1,4 procent 2013. Det är något högre än 2012, men arbetslösheten stiger ytterligare något under 2013. Först i början av 2014 kan man tala om en mer påtaglig förbättring av arbetsmarknadsläget.

Däremot kan vi konstatera att skatteunderlaget utvecklas förhållandevis bra under 2013 – kommunsektorns skatteintäkter ökar i prognosen från SKL med 3 miljarder kronor jämfört med tidigare bedömning.

Helhetsbedömningen för sektorn är följande: kommunerna går mot ett överskott på 8,2 miljader kr år 2013, och landstingen på ett överskott på 3 miljarder. Sektorn som helhet går alltså mot ett överskott för 2013 på 11,2 miljarder kr.

Det ser alltså lite bättre ut, men en prognos är en prognos. Det finns många osäkerhetsmoment. Vi har lärt oss att det kan svänga snabbt.

2 kommentarer
Etiketter: , , ,

M: Storsatsning på lärarna!

Av , , 2 kommentarer 3

Nya moderaterna håller på att se över politiken inom en rad områden inför partistämman hösten 2013. En del i detta är att se över skolpolitiken.

Jag är mycket glad att moderaterna nu flyttar fram positionerna på det utbildningspolitiska området. Tidigare betyg, storsatsning på lärarna och extra stöd för den som behöver det är några av förslagen i den rapport som tas fram under ledning av Tomas Tobé, som intervjuas i inslaget ovan.

Mer kan du läsa på vår hemsida.

2 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Kvinnohistoriskt museum ska inte vara Vänsterpartiets lekplats!

Av , , 1 kommentar 25

I dagens VK kan vi läsa att den ansvariga projektledaren för det Kvinnohistoriska museum som är tänkt att finnas i Kulturväven, har sagt upp sig.

Det här är mycket allvarligt.

 

Charlotta Gustafsson skriver enligt uppgift i sin motivering bl.a. att det varit svårt att undvika en tydlig politisk styrning kopplat till vänsterpartiets gruppledare Tamara Spiric, som också är ordförande i den politiska styrgruppen.

Om det är sant så riskeras härmed hela projektet.

Vi moderater stod bakom den ursprungliga uppgörelsen i kommunfullmäktige om att Kulturväven bl.a. skulle innehålla ett nytt Kvinnohistoriskt museum. Med tiden har projektet svällt, och Vänsterpartiet har drivit igenom en nästan fördubbling av driftskostnaderna jmf med hur det ursprungligen var tänkt. Både Folkpartiet och Kristdemokraterna har hoppat av uppgörelsen i fullmäktige sedan tidigare. Vid senaste styrgruppsmötet så reserverade sig Moderaterna ensamt, när majoriteten valde dyraste vägvalet i en enskild fråga. Parallellt har de senaste året farhågorna vuxit om att det Kvinnohistoriska muséet håller på att utvecklas till "Vänsterpartiets kvinnohistoriska museum."

Så kan vi inte ha det. Om Tamara Spiric med politiska pekpinnar försöker styra innehållet i ett MUSEUM, så att det ska passa VÄNSTERPARTIETS ideologiska idéer, kommer inte moderaterna längre att vara med.

Då kan de 8 miljonerna som är avsatta i kommunes budget för detta projekt användas till betydligt bättre saker, än som lekplats för Vänsterpartiets ledande politiker.

Vi moderater kommer återkomma i frågan inom kort. Kanske läge att ta en längre paus i projektet, både med hänvisning till den uppkomna situationen och att Umeå kommuns ekonomi drastiskt har försämrats jämfört med när ursprungsbeslutet togs.

Det finns resursbehov både inom äldreomsorgen och inom förskolan, för att ta två närliggande exempel. Det är betydligt mer viktigt.

1 kommentar
Etiketter: , , ,

Välfärd och arbete hänger ihop!

Av , , 2 kommentarer 7

Den här insändaren fick jag publicerad i gårdagens Folkbladet, apropå lördagens nyhet att MP vill återinföra friåret och minska arbetstiden, och jag kopplar det till den lokala debatten där S i Umeå vill införa sextimmars arbetsdag. De har glömt att välfärden bygger på att människor arbetar.
 

Välfärd och arbete hänger ihop!

I helgen fick vi höra att Miljöpartiet vill återinföra friåret och dessutom minska arbetstiden. Arbetsföra människor ska alltså få särskilt betalt för att vara lediga från jobbet under en längre period, samtidigt som övriga tydligen ska minska arbetstiden. Liknande tokigheter har vi hört i den lokala debatten i Umeå, men då är det socialdemokraterna som stått för dumheterna. MP, S och V passar på så vis bra ihop. De har missat en viktig sak: arbete och välfärd hör ihop!

Sedan valet 2010 styr Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Umeå. Parallellt har S gått åt vänster i den praktiska politiken. De propagerar t.ex. för införande av sex timmars arbetsdag. Det är högst oansvarigt, men det anknyter till den politik som kännetecknar både miljöpartiet och vänsterpartiet.

Moderaterna står för arbetslinjen. Arbete och välfärd hänger ihop, om nu Socialdemokraterna i Umeå har glömt denna koppling. Vi måste fokusera på att skapa förutsättningar för att fler jobb ska kunna växa fram, såväl nationellt som i Umeå. Fler jobb, märk väl. För mig och moderaterna är det viktigt att värna välfärden och trygga pensionerna. Detta kräver att fler arbetar. Detta kräver tillväxt, fler företag och även fler som jobbar inom den offentliga sektorn. Den demografiska utvecklingen tvingar fram att fler måste jobba för att Sverige ska kunna behålla dagens välfärd. Lösningen är inte att dela på de befintliga jobben.

S,V,MP-politiken med minskad arbetstid hotar inte bara den gemensamma välfärden utan kommer också leda till en rejäl standardsänkning för löntagarna. Hur mycket ska alla löner sänkas med för att finansiera kalaset? 30%? 25%? 20%?

Moderaterna och övriga allianspartier står för det ekonomiskt ansvarsfulla alternativet, som också är en garant för välfärden. Välfärd bygger på arbete. Socialdemokraterna tävlar tyvärr med Miljöpartiet och Vänsterpartiet om vem som kan lova mest, till alla, utan att behöva finansiera kalaset. S i Umeå vill att människor jobbar mindre. Moderaternas främsta mål är däremot full sysselsättning.

Anders Ågren, kommunalråd (M)
Umeå