Umeå har bostadsbrist. Vi måste bygga mer!

AB Bostaden måste öka nyproduktionen av hyresrätter

 

Här kommer mitt anförande vid dagens debatt. (det talade ordet gäller)

 

Ordförande, fullmäktigeledamöter!

 

I Umeå råder bostadsbrist.

 

Bostadsköerna i det kommunala bostadsbolaget visar att man kan få vänta mellan 3-10 år för att få en lägenhet beroende på var man vill bo. (Västerbottensnytt 1/8). Bristen på bostäder har blivit Umeås akilleshäl.

 

Det finns olika uttryck för bostadsbristen i Umeå. Människor som vill arbeta i Umeå hittar inte bostad när de ska flytta hit. Vi har så sent som förra veckan sett hur svårt det är för studenter som kommit in vid universitetet att få tag på en bostad. Vi har nyligen kunnat läsa i VK om det akuta behov av lägenheter som kvinnojouren har. Kvinnor i behov av skydd, kan inte erbjudas boende. I samma artikel konstaterar socialdirektören att även socialtjänsten har svårt att få tag på lägenheter. Det skulle behövas 80-100 nya lägenheter per år enbart för att täcka behovet inom vård och omsorg. Och den tillgång på bostäder som socialtjänsten har idag är betydligt lägre. Länsstyrelsen kommer med propåer om att vi ska öka mottagandet av ensamkommande flyktigbarn – men vi kan inte pga det saknas bostäder. Allt detta är fakta.

 

I somras intervjuades jag och Lennart Holmlund i media, och vi konstaterade båda två att vi egentligen skulle behöva tredubbla nyproduktionen av bostäder i Umeå för att komma ikapp kommande år. Detta efter att de senaste åren ha haft en väldig låg produktion:

 

 

 

Bostadsbyggande- mål 600-800 lgh/år utifrån Bostadsstrategin

År      Nya bostäder

2009-326

2010-429

2011-325

2012-439

 

Det mina vänner är ju rent katastrofala siffror, utifrån de målsättningar som finns, och i synnerhet utifrån de BEHOV som finns.

 

Från moderaterna och övriga Allianspartier i kommunen har vi uppmärksammat bostadsbristen vid återkommande tillfällen på senare år. Det byggs för lite bostäder i Umeå och det är ett allvarligt hot mot Umeås utveckling. Vi brottas med en lägre befolkningstillväxt än vad vi tidigare prognosticerat. En delförklaring i detta är just bristen på bostäder. Om vi kan få en bättre tillgång på bostäder, så kan vi också få en ökad befolkningstillväxt.

 

Befolkningsökning.  Mål 2 200/år utifrån befolkningsmålet 200 000 inv. till år 2050

År      Ökning

2009         -1347

2010         -1398

2011          -992

2012         -829

 

Det hänger ihop. Dålig tillgång på nya bostäder – färre som flyttar hit.

 

Här måste de privata aktörerna och det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden hjälpas åt. Tillsammans ska vi kunna få fart på bostadsbyggandet igen.

 

Från kommunens sida ska vi skapa förutsättningar för att tillräckligt många bostäder byggs. Detta sker genom en god mark- och planberedskap. I utbyggnadsordningen i den nyligen antagna bostadsstrategin finns det projekt som motsvarar byggnadsprojekt på 850 nya bostäder per år men detta går att öka, om trycket blir större. Således positivt att planberedskapen är god.

 

Vi måste också från kommunens sida se till att ta fram planer och markanvisningar som är anpassade för att möjliggöra för mindre byggherrar – just i syfte att öka konkurrensen och underlätta för nya aktörer på bostadsmarknaden. En bärande del i kommunens nya bostadsstrategi är att uppmuntra till byggandet av hyresrätter. Om detta är vi politiskt fullständigt överens. Viktigt inte minst för de unga, och centralt för Umeås framtida tillväxtmöjligheter. Vi ska skapa så goda förutsättningar som möjligt för marknaden att komma igång med nya projekt.

 

AB Bostaden, Umeås kommunala bostadsbolag, är med ca 15.400 hyreslägenheter en viktig och framgångsrik aktör för Umeås tillväxt och bostadsförsörjning.  Bolaget äger idag 57%  av hyresrätterna i Umeå. Här vill vi från moderaterna och övriga Allianspartier att AB Bostaden ska ta ett ännu större ansvar genom att öka nyproduktionen ytterligare. AB Bostaden är, och kommer även fortsättningsvis, vara en strategisk aktör för Umeås fortsatta tillväxt. Men tyvärr är socialdemokraterna och vänsterpartiet motståndare till vårt förslag.

 

Motionen innebär att vi ska ge i uppdrag till AB Bostadens styrelse att försälja 1/3 av beståndet, just för att få ekonomiska muskler till att kunna öka nyproduktionen. Därigenom skulle AB Bostaden bli en strategisk aktör för att kunna fortsätta byggandet av nya hyresrätter och öka tillgången på de bostäder som vi verkligen behöver för Umeås fortsatta tillväxt.

 

Jag blev mycket glad när jag förra måndagen läste en debattartikel som hade skrivits av VD:n för AB Bostaden, Ann-Sofi Tapani. (”Det måste byggas mer i Umeå”.)

 

I artikeln belyser hon situationen i Umeå idag, beskriver AB Bostadens byggande hittills, vilka möjligheter och problem det finns. Vårt kommunala bostadsbolag har i genomsnitt byggt 150-200 lgh/år. Jag citerar: ”Önskvärt vore att Bostaden kunde producera mer än 200 lgh per år och att andra aktörer kunde bidra med minst lika mycket tillsammans under kommande år.”

 

Hon beskriver också vilka alternativ det finns för att ens kunna klara av nuvarande byggnationstakt. Fram till 2020 kommer det krävas 750 miljoner kr till investeringar. Finns då fyra alternativ för att klara av detta:

  1. Höja hyrorna betydligt MER än vad man hittills planerat.
  2. Att låna mer pengar, med då får bolaget en ökad lånestock och det ger ytterligare räntekostnader.
  3. Att sälja en del fastigheter för att få in nytt kapital. Det ger både en vinst samt lägre driftskostnader för bolaget.
  4. Att ägaren (kommunen) går in med aktieägartillskott.

 

Detta krävs alltså för att bara klara av dagens byggnivåer, och behov av renoveringar. Det behövs 750 miljoner kr bara för dagens läge. Men som vi har konstaterat så skulle AB Bostaden behöva bygga ännu mer, för att vi inte ska fortsätta producera mindre än vad som det verkliga behovet är.

 

Det finns ju många förklaringar till den låga takten på bostadsbyggandet, och det ser ju ut på samma sätt runt om i landet inte minst i tillväxtorterna. Bolånetaket, tolkningar av bullerkrav, motstridiga intressen från statliga sidan etc. Samtidigt får vi inte blunda för att även Umeå kommun själv har ett stort ansvar. Det spelar ju ingen större roll hur bra strategier och planer vi har, om det inte fungerar i praktiken och i det vardagliga arbetet.

 

I remissyttrandena till den nya bostadsstrategin, både från AB Bostaden och även från privata aktörer, kommer det allvarlig kritik om långa handläggningstider, att kommunens egna verksamheter inte verkar vara samordnade utan det kommer olika signaler och besked från olika delar av den kommunala förvaltningen i Umeå – det är inte acceptabelt utan måste ordnas till. Vi är ju numera EN förvaltning, men det märks tyvärr inte när det gäller arbetet med detaljplaner, bygglov och annat.

 

Jag har noterat att det här förslaget får stöd från den privata sidan och Sveriges Byggindustrier, som förordar just att AB Bostaden dels säljer 1/3 av beståndet, dels ökar produktionen av hyresrätter)

 

Det här förslaget från oss inom Alliansen löser inte ensamt bostadsbristen i Umeå. Det är bara EN pusselbit, för att på sikt kunna öka produktionen av hyresrätter i Umeå. Men det är ett konkret exempel på vad vi faktiskt KAN göra. Istället för att bara sitta med armarna i kors, och skälla på regeringen, skälla på de privata aktörerna eller på någon annan för den delen.

 

Umeå har bostadsbrist. Vi måste bygga mer.

 

Yrkar med detta bifall till motionen!

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.