Det behövs tydliga åtgärder för att krossa den grova brottsligheten i Sverige

Jag har skrivit ett flertal blogginlägg om den grova brottsligheten, de kriminella gängen och att det måste till en politik som tydligt bekämpar dessa. Moderaterna har lagt en rad effektiva förslag, såväl i riksdagen om lokalt i Umeå för att motverka brottsligheten.

Vår partiledare Ulf Kristersson kommenterade också i veckan den alarmerande situation om gängen på sin facebook-sida. Han presenterade också en rad viktiga förslag från oss moderater. Jag lägger upp hans inlägg nedan:

”När barns skjuts ihjäl av grovt kriminella måste det leda till handling och förändring. Det som är uppenbart för alla svenskar måste också bli uppenbart för politiken: Att så här kan vi bara inte ha det längre.

Den förändringen borde ägt rum redan för ett år sedan, när flera mord på unga kvinnor följde på varandra. I augusti sköts 31-åriga Karolin Hakim ihjäl på öppen gata med sitt barn i famnen, och 18-åriga Ndella Jack sköts till döds genom fönstret till sin lägenhet i Vällingby. Bara några månader senare sköts 15-åriga Jaffar på en pizzeria vid Möllan i Malmö och dog.

Då – för ett år sedan – efterlyste jag omedelbar politisk mobilisering för att krossa gängbrottsligheten. Jag erbjöd regeringen riksdagens hjälp att snabbt fatta beslut om nya resurser och ny lagstiftning.

Regeringen svarade med att bjuda in till samtal. Alla skulle få vara med – utom SD. Det var så typiskt, så tröttsamt och så föraktfullt. Alla i Sverige är ju oroliga över kriminaliteten, alldeles oavsett vilket parti de röstar på.

I diskussionerna som ändå följde hade vi moderater med oss tio förslag som snabbt borde ha genomförts i en samlad offensiv mot gängkriminaliteten. Allt från nya resurser till fördubblade straff för gängkriminella.

Men det ville inte regeringen. Den ville inte avskaffa straffrabatten för vuxna mellan 18 och 21 år. Det innebär att de som begår misshandel efter misshandel alltjämt ska slippa fullt straff. Det hela landade i urvattnade kompromisser – som i många fall var gammal skåpmat. Dessutom begravdes flera frågor i ”förutsättningslösa utredningar” där ambitionen knappast var att landa i något konkret och genomförbart. Detta var inte någon kraftfull politisk mobilisering, utan svensk politisk business as usual.

För Moderaterna var det uppenbart att regeringens försiktiga åtgärder inte skulle få någon egentlig betydelse, varför vi tillsammans med KD och L lämnade samtalen. Och nu ser vi misslyckandet svart på vitt.

Det som nu måste göras är det som regeringen inte kunde, ville eller orkade för ett år sedan. Det krävs inte nya små justeringar av den politik som har skapat dagens stora problem, utan genuint mönsterbrytande politik, som ändrar spelreglerna. Det är framför allt sju saker som nu måste göras:

1. Staten måste ta över ansvaret för unga i gängkriminalitet från kommunernas socialtjänst. Kommunerna som rymmer de utsatta områdena har ett nästintill omöjligt uppdrag idag. Jag har stor respekt för socialtjänstens svåra arbete men de är helt enkelt inte riggade för grovt kriminella barn. Tvärtom drabbar det bara de barn och ungdomar som behöver socialtjänstens normala stöd och hjälp för mer normala sociala problem.

2. Fördubbla straffen för gängkriminella. Det divideras mycket om huruvida strängare straff hjälper. De som är emot strängare straff borde i så fall rimligen förslår kortare straff. Men en sak vet vi, de grovt kriminella måste bort från gatorna för att skydda människor och förhindra nyrekrytering. Och är de inlåsta längre begår de i vart fall inga nya brott under den tiden. Men det är också stötande att många som har begått grova brott får korta straff.

3. Inför ett system med visitationszoner, där polisen tillåts att lättare hitta vapen och sprängmedel, så de därmed bättre kan skydda allmänheten.

4. Sänk gränsen för obligatorisk häktning så att alla brott med fängelsestraff på minst ett år omfattas. Idag släpps kriminella ut i väntan på rättegång – och begår nya brott.

5. Sätt upp många fler övervakningskameror, bland annat i utsatta områden.

6. Slopa straffrabatten för vuxna mellan 18 och 21 år – och slopa dagens form av mängdrabatt för den som döms för flera brott.

7. Inför kronvittnen och pröva ett system med anonyma vittnen, så att fler vågar berätta vad de sett och vet.

Tillsammans med fler poliser och fler ordningsvakter som gör att polisen kan fokusera på sådant som bara poliser ska göra, skulle dessa lagändringar ge effekt. Inte över en natt men de skulle systematiskt göra det svårare att vara kriminell.

Jag är fast besluten att göra allt i min makt för att krossa gängkriminaliteten och återupprätta tryggheten och förtroendet för samhällskontraktet i Sverige. För om Sverige fortsätter misslyckas med detta blir många andra frågor helt meningslösa.

Moderaterna sitter som bekant inte i regeringsställning och kan inte lägga de nödvändiga propositionerna. Men vi kommer fortsätta försöka samla majoriteter i riksdagen för att genomföra de åtgärder som inte regeringen förmår. För jag är övertygad om att det finns en bred majoritet i svenska folket som vill få slut på skjutandet, sprängningarna och dödandet. Och om regeringen får ändan ur vagnen och presenterar några bra förslag kommer vi naturligtvis se till att snabbt hantera även dem i riksdagen.

Under flera år har nu regeringen stått handfallen när den grova brottsligheten eskalerar. Vad gör Stefan Löfven när allt detta sker?”

 

3 kommentarer

 1. Brorson

  Flera av de här förslagen borde redan ha varit genomförda. Men nu är de inte det, och därför ska jag kommentera några av förslagen.

  – Fördubbla straffen för gängkriminella. Om vi då har en gängkriminell som redan har dömts för flera relativt lindriga brott och nu återigen ska dömas för ett brott med straffvärde fängelse 6 månader. Dubbla straffet är 12 månader. Räcker det? Och om det är en känd återfallsförbrytare, ex-vis en pedofil, som inte är medlem i något gäng? Jag har ett bättre förslag, nämligen att återinföra internering som en extra påföljd omedelbart EFTER avtjänat fängelsestraff.

  I samband med fängelsedomen ska domstolen även besluta om internering på 10, 20 eller 30 år eller på livstid. Interneringen ska efter ansökan, som får göras tidigast efter fem år, av den internerade genast upphöra, om rätten finner att interneringen inte längre behövs. Vid avslag får ny ansökan göras efter ytterligare fem år.

  Jag har i tidigare debatter föreslagit att endast grov krigsförbrytelse, folkmord och brott mot mänskligheten (mord på ett stort antal civila i andra fall än folkmord och grov krigsförbrytelse) ska kunna leda till längre straff än fängelse i tjugo år, som därmed skulle bli maxstraffet för ETT mord. Men det ska ses mot bakgrund mot att ja, , samt att jag också har föreslagit att påföljden internering, med syfte att förhindra nya brott, (åter-) införs, samt att jag anser att nuvarande form av mängdrabatt för den som har begått flera brott avskaffas.

  – Jag är mycket nöjd med att M har föreslagit just det, att NUVARANDE FORM av mängdrabatt avskaffas. Någon form av mängdrabatt måste finnas. Sammanlagda strafftider på flera hundra år skulle te sig löjliga och urholka respekten för rättssystemet- i synnerhet om en ny riksdagsmajoritet efter en tid skulle införa nya möjligheter till benådning.Mitt fullständiga förslag till straffrabatt ser ut så här:

  • Brorson

   forts

   För de tre grövsta brotten ska dömas till helt straff enligt reglerna.
   För de tre därefter följande grövsta brotten ska dömas till halv straff enligt reglerna. Om domen omfattar mer än sex brott, ska straff för de övriga brotten fastslällas enlig en ”katalog” som kommer att skapas genom rättspraxis enligt följande princip:

   Om brottslingen är 45 år vid domstillfället utgår man från genomsnittlig återsående livslängd för 45 åringar, som vi antar är 90 år. Straffet för de sex grövsta brotten har i vårt exempel avtjänats när den dömde är sextio år. Skillnaden är 30 år. För de övriga brotten får han etttillägg på 15 år (hälfen av återstående uppskattad genomsnittlig livslängd när straffet för de sex grövsta brotten har avtjänats. Om de övriga brotten är få och relativt lindriga blir tillägget mindre än 15 år, är de måna och grova blir straffet mer än 15 år.

   Principen här är att om fängelse på livstid inte har stadgats för något av brotten, ska den dömde vara fri under den sista tiden av sitt liv, om han /hon uppnår genomsnittlig livslängd. Benådning enligt särskilda regler ska förekomma om någon p.g.a. en dödlig sjukdom förväntas avlida tidigare än så. Givetvis under förutsättning att han / hon inte förväntas begå nya brott efter frigivningen.

   Om någon reagerar mot att jag vill sänka max-straffet för mord, svarar jag att det handlar om ETT mord, som är den brottslingens enda brott. För ett mord i ett fall och grov misshandel i ett annat fall, kan det sammanlagda straffet bli fängelse i trettio år. Om det inte räcker för att skydda samhället och eventuella nya brottsoffer, ska alltså domstolen kunna döma till interring som en extra påföljd.

 2. Brorson

  Moderaterna har lagt många bra förslag, som borde ha tilltalat genuina vänstermänniskor och gendubbomförts omedelbart. Och om det rått tveksamhet (Jag har anfört ett par exempel. där jag tycker att M-förslagen inte varit bra nog, hade man kunnat genomföra dem som en försöksverksamhet. De hade i vart fall gjort bättre nytta en ingenting alls, som nu blivit fallet. De M-förslag, som jag ställt mig tveksam till är anonyma vittnen samt dubbelt straff för gängbrottslig

  Betr gångbrottsligheten anser jag att intrrneing är et bättre förslag, vilket jag har motiverat i tidigare kommentar till detta inlägg. Den andra tveksamheten från min sida gälle anonomyma vittnen, men i den frågan har förre överåklagaren Sven-Erik Alhem övertygat mig om att det måste prövas. Det senaste mordet, på en 12ärig flicka, där många har sett men ingen vågar berätta för polisen, för att de är rädda för att tvingas vittna inför domstol, pekar i samma riktning. Alhem säger att en anonym vittnesutsaga inte ska väga lika tung som andra bevis. Men kan faktiskt hjälpa polis / åklagare att finna andra bevis

  Jag har ju också pekat på risken för hämnd på ett känt vittne – och också risken för hämnd på ett anonymt vittne, eftersom den dömde kan lista ut vem det är. Det kan därför behövas lång inlåsning, ett långt fängelsestraff och DÄREFTER internering i tio. tjugo eller trettio år eller på livstid. Jag har också föreslagit en ny fängelsetyp , varifrån inga permissioner ska tillåtas och där fångarna inte ska få vistas i enrum med eventuella besökare.

  Det här hade vi kanske sluppit om M-förslagen hade genomförts omedelbart. När sa S. V och Mp förstå att ju länger man dröjer, desto skarpare förslag behövs? Och när ska de förstå att -med tanke på att de flesta brottsoffren tillhör den lägsta socialklassen är M-förslagen genuin vänsterpolitik – om de inte anses stå över de vanliga politiska stridslinjerna.. Min uppfattning om den saken är emellertid glasklar: Att höger och vänster i svensk politik har bytt plats, så att det numera är vänstern som bedriver högerpolitik av värsta sort.
  :
  M-förslagen om vistelseförbud och visitationszoner måste emellertid – mot bakgrund av den senaste händelseutvecklingen . skärpas till ytterligare:
  1. Den. som har dömts för narkotikabrott ska ha vistelseförbud i närheten av skolor.
  2. Visitationszoner ska ge polisen rätt att visitera vem som helst, som vistas inom en sådan zon för att
  a) kontrollera om vederbörande har rätt att vistas inom z.onen.
  b) kontrollera om vedererv. ö.h.t, har rätt att vistas i Sverige.
  c) kontrollera att vederb., inte bär på vapen av något sllag.
  d) kontrollera att vederb. inte har narkotika av något slag.
  e.) kontrollera att vederb. inte bär på stöldgods-
  f.) kontrollera att vederb.. inte är en minderårig som är ute sent på natten.
  g) och naturligtvis också kontroller att vederb medför en godtagbar legitimationshandling.

  Det ska naturligtvis inte vara ett brott om man har glömt sin legitimation,. men man för finna sig i att bli skjutsad till polisstationen för ID-kontroll. De flesta., som bor inom ett sådant område, torde tycka att det lilla obehaget är ett rimligt pris för att slippa bii skjuten av någon gangster-Det är så allvarligt nu, så att även jag måste stå ut med sådant, som jag hade uppfattat som en allvarlig integritet kränkning för bara ett par år sedan.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.