Dags för budgetdebatt – Umeå behöver mer borgerlig politik!

 

Budgetfullmäktige idag. Bifogar mitt inledningsanförande. (OBS – det talade ordet gäller)

 

Inledningsanförande, Budget-KF 2020-10-26 

 

Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Umeå behöver mer av borgerlig politik. Umeå behöver en politisk högersväng. Umeå behöver en politik som ser till både stad och landsbygd!

Idag är det 685 dagar kvar till valdagen. Det är alltså mindre än två år kvar till valet.  Det är hög tid för de olika politiska partierna att redovisa sin politik inför väljarna. Vi moderater kommer att ägna varje dag fram till valet för att tydligt redogöra för VÅR politik.

Vi moderater förenar liberalism och konservatism, och är det något som Sverige, Västerbotten och Umeå behöver, så är det just det: Mer liberalism och konservatism i politiken.

Moderaternas budgetförslag för Umeå kommun år 2021 – tillsammans med de 11 gemensamma uppdragsförslagen från Allianspartierna – pekar ut färdriktningen för det.

Vårt budgetförslag för Umeå kommun 2021 innehåller bl.a.

– tydliga satsningar på äldreomsorg och skola

– insatser för ett bättre företagsklimat och valfrihet

– konkreta åtgärder för ett tryggare Umeå

– sänkt kommunalskatt

– förslag för ökat bostadsbyggande

– neddragningar på kulturens område

– hårdare kontroller av bl.a. försörjningsstöd.

 

Äldrenämnden får med Moderaternas förslag en ramhöjning med 80 miljoner kr, Det är en större satsning på äldreomsorgen än vad de styrande Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterade i sitt förslag.

För oss moderater är det viktigt att värna den kommunala kärnverksamheten. Detta är betydande satsningar, som innebär ökad trygghet och bättre omsorg för våra äldre. Utöver ramökningen på 80 mnkr, så tillkommer dessutom riktade statsbidrag till äldreomsorgen på 41,4 mnkr per år. Äldre ska kunna vara säkra på att man får den vård och omsorg som förväntas. Pengar som nämnden kan använda till sådant som bättre bemanning, bättre schemaläggning, minskat antal delade turer och högre ersättning till dom som utför hemtjänst.

Samtidigt möjliggör Moderaternas budgetförslag viktiga satsningar på utbildningsområdet och kunskap i skolan. 120 miljoner kr mer till för- och grundskolenämnden. Just grundskolan i Umeå ligger också under snittet, när det gäller kommuners satsningar på olika verksamhetsområden. Här ser vi ett behov av att förstärka.

Vi moderater vågar också prioritera. I Moderaternas budgetförslag sparar vi på kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, individ- och familjenämnden samt kommunstyrelsen jämfört med S/MP-förslaget.

 

Utöver våra satsningar på kärnverksamheten, så frigör det här ett utrymme som möjliggör en sänkning av kommunalskatten med 15 öre. I ett första steg.

Sänkt skatt är en frihets- och rättvisefråga! Vi är sämst eller värst – beroende på vilket ord man vill använda – av landets 20 största kommuner i detta sammanhang. Högst kommunalskatt. Umeåborna ska inte straffas för att de råkar ha politiker som inte kan prioritera. Glöm inte att det är människor med låga inkomster som drabbas hårdast av hög kommunalskatt.

Kommunalskatten i Umeå är två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner. Den är mer än två kr högre än snittet av landets samlade kommuner. Det innebär att en genomsnittlig familj i Umeå – där två vuxna arbetar – betalar ca 11 700 kr mer per år i skatt, än dom som bor i jämförbara kommuner.

Två kr högre skatt motsvarar 600 miljoner kr mer i verksamheterna per år, än andra kommuner i Sverige. Till detta intäkter från vattenkraften på 120 miljoner kr.

Det innebär att Umeå kommun har ofattbara 720 miljoner kr mer per år, som satsas i de olika nämndernas verksamheter. Trots detta, så får vi rapporter om dåliga arbetsvillkor, hög sjukfrånvaro inom vissa områden, svårigheter att hålla budgeten. Och det är också en korrekt bild. Trots extremt mycket mer pengar än övriga kommuner totalt sett, så blir resultatet bl.a. dålig arbetsmiljö inom vissa verksamheter.

Det är inte rimligt att just umeåborna ska betala så mycket mer i skatt, än invånarna i landets övriga kommuner. Umeeåborna måste få politiker som är BÄTTRE på att prioritera.

Kommunalskatten slår hårdast mot dem med låga inkomster, eftersom dessa har små marginaler. Vi sänker skatten för att det är rätt och rättvist. Vi sänker skatten för dom som arbetar och för dom som har arbetat.

Socialdemokraterna nationellt har ju inga problem med att sänka skatter, det har ju både statsminister Löfven och finansminister Andersson intygat. Det är klassisk S-politik, har vi t.o.m. fått höra på sistone. De har tagit bort Värnskatten, och därmed sänkt skatten för de allra rikaste – de som tjänar över 61 000 kr/månaden. Likaså sänkt skatten för bolag.

Det är hög tid att skatten sänks också i Umeå. För alla umeåbor. Umeås pensionärer, Umeås låginkomsttagare – de förtjänar också sänkta skatter.

 

Kultur är viktigt. Men omfattningen på Umeå kommuns satsningar är inte rimliga. Umeå kommun satsar omkring 81 procent MER än övriga jämförbara kommuner.

Moderaterna vill tydligt dra ned på kulturens område och föreslår bland annat att minska stödet till kulturföreningar och festivaler, avveckla stödet till Kvinnohistoriskt Museum, avveckla stödet till Gitarrmuseet, minskat bidrag till Umeå Folkets Hus. Kommunstyrelsen får också se sin ram minskas betydligt.

Moderaterna vill även införa hembesök vid nya ansökningar om försörjningsstöd som en del i pågående utredningar. Detta görs numera i flera kommuner i landet, däribland Sundbyberg, för att motverka bidragsfusk. Resultatet i Sundbyberg var att en av fyra inte hade rätt till bidrag. I Södertälje har man genom en rad åtgärder lyckats minska försörjningsstödet med hälften. Förslaget innebär att kostnaderna för försörjningsstöd bedöms kunna minska påtagligt även i Umeå, vilket innebär att ramen för individ- och familjenämnden inte räknas upp lika mycket som i S/MP-förslaget.

Kommun efter kommun i Sverige börjar nu jobba på detta sätt. Senast var det Göteborg, som för någon vecka sedan beslutade om hårdare tag mot fuskare. Där har Alliansen föreslagit flera konkreta åtgärder, däribland hembesök till alla hushåll som ansöker om försörjningsstöd. Målet i Göteborg är att halvera antalet utbetalningar av försörjningsstöd med hälften.

Runt om i Sverige rapporteras om omfattande fusk med bidragssystemen. Att stoppa fusk med välfärdssystemen måste ha hög prioritet. Det är beklagligt att Umeå kommunfullmäktige har röstat ned detta förslag, när vi har lagt det tidigare. Det skulle behövas göras omgående. Vi hoppa satt fler partier tar detta på allvar.

 

Vi har även presenterat ett antal konkreta förslag för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Umeå, exempelvis införande av kamerabevakning på särskilt brottsutsatta platser, kommunala ordningsvakter och fler trygghetsavtal likande det som tecknats för Ålidhems centrum.

Jag kommer att ägna hela mitt andra anförande åt just trygghetsfrågorna, så jag återkommer längre fram under förmiddagen till detta viktiga område för Umeå.

 

I Umeå råder fortsatt bostadsbrist. Kommunens mål är sedan tidigare att bostadsbyggandet måste öka till 2000 bostäder per år, men hittills har inte resultaten varit i närheten av detta. År 2019 färdigställdes 1016 bostäder i Umeå, år 2018 (1337) och år 2017 (1000 bostäder). För år 2020 är prognosen att det bara kommer att byggas ca 500-600 bostäder. Bostadsmarknaden är inte i balans och det saknas bostäder. I dagsläget skulle det behövas en fyrdubbling av bostadsbyggandet för att nå upp till målsättningen 2000 bostäder per år.

De privata aktörerna och det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden måste tillsammans bidra för att öka takten.

Vi har sedan tidigare börjat inrikta oss på kortare tid för markreservation. Flexiblare och mer generella detaljplaner med optimal volym och användning är också en viktig förutsättning. Kommunen behöver en långsiktig planering där det alltid finns en ”bank” med byggklar mark så att marknaden uppmuntras till att bygga efter invånarnas behov. Blandat boende i olika områden är eftersträvansvärt.

Det är också alltför långa väntetider när det gäller planhandläggning. Det kan dröja upp till 1,5 år innan en privat aktör ens får en planarkitekt tilldelad sitt ärende, och därefter kommer den sedvanliga planprocessen. Det leder till långa väntetider. De privata aktörerna måste själva kunna driva och bekosta planprocessens delar som inte är myndighetsutövning. Det medför flera positiva delar, där exploatören snabbare får fram sina projekt, marknaden bygger upp en kunskap för att utföra dessa tjänster samt att byggtakten hålls uppe.

Detta skulle även frilägga resurser för en snabbare handläggning inom kommunen. Vi skulle se ett betydligt högre tempo när det gäller att möjliggöra nya detaljplaner samt ökat byggande för såväl verksamhet som bostäder.

 

Våra fyra borgerliga partier i Umeå har presenterat elva gemensamma uppdragsförslag inför dagens budgetfullmäktigesammanträde.

De gemensamma uppdragen präglas av en ambition att ge individer mer frihet, stärka företagsklimatet i kommunen samt sätta kvalitet före aktör i kommunens verksamhet. Vi har delat upp uppdragen i fyra kategorier: Tillväxt och företagande, skola, omsorg samt kommunal effektivisering.

Det handlar om att införa utmaningsrätt och utreda förekomsten av osund konkurrens.

Det handlar om att fortsätta avyttra delar av AB Bostadens bestånd. Fortsätta efter samma linje som det beslut som togs i fullmäktige år 2017. Det är fortsatt viktigt för att möjliggöra för AB Bostaden dels att öka underhållsinsatserna för befintligt bestånd, dels att öka takten på nyproduktion av hyresrätter. Det byggs alldeles för lite bostäder i Umeå, och AB Bostaden måste tillsammans med de privata aktörerna ges möjlighet att bygga mer.

Det handlar om att fortsätta med att stärka människors valfrihet. Vi vill införa LOV (Lagen om valfrihet) inom fler områden: särskilt boende, funktionshinderomsorg och daglig verksamhet.

Det handlar om att de privata hemtjänstutförarna och den kommunala hemtjänsten ska få samma ersättning och därmed kunna konkurrera på lika villkor. Så är det fortfarande inte idag.

Det handlar också om att konkurrensutsätta bl.a. den kommunala badverksamheten, däribland Navet och Umelagun.

Utöver de konkreta budgetsiffrorna från respektive parti och de gemensamma alliansförslagen, så har Moderaterna dessutom presenterat 65 olika uppdrag som spänner över en lång rad områden. Jag hoppas att vi kan få fler att stödja en rad av dessa.

 

Ordförande!

Umeå behöver ett borgerligt styre som värdesätter tillväxt, trygghet och välfärd– som ser till både landsbygd och stad. Umeå behöver politiker och partier som har förmågan att prioritera. Som förmår att hushålla med skattebetalarnas pengar.

Jag återkommer under dagen när det gäller vilka övriga partiers uppdrag, som vi kommer att yrka bifall till.

Tack för ordet – bifall till Moderaternas förslag till budget 2021, våra 65 uppdragsyrkanden, våra elva mål och de borgerliga partiernas elva gemensamma uppdragsförslag.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.