656 dagar kvar till valet – bli medlem i Moderaterna och hjälp oss att vinna valet!

Idag är det 656 dagar kvar till valdagen år 2022. Du kan redan idag visa ditt stöd för ett borgerligt parti som förenar liberalism och konservatism. Om du delar moderaternas värderingar och vill engagera dig så är du varmt välkommen till vårt parti som medlem. Som medlem väljer du själv hur mycket du vill engagera dig. Ju fler vi blir, desto starkare kraft blir vi inom politiken.

Välkommen att bli en del i vårt arbete.

Bli medlem i Moderaterna!

Swisha: 100 kronor till 123 336 00 70, uppge namn och personnummer. Eller gå in på moderaterna.se och följ anvisningarna.

3 kommentarer

 1. Brorson

  Jag skrev en längre kommentar (Läs den, om du inte redan har gjort det) till inlägget ”M: Smittspåra, snabbtesta och byt ekonomisk strategi”. Det har partiet alldeles rätt i. Jag hörde den numera pensionerade ekonomiprofessorn Lars Calmfors i Rapport. Han var mycket kritisk mot FHM, som gjort ständiga felbedömningar, och menade att -FHM borde ha lyssnat på specialisterna i Sverige och utomlands.

  Han förtydligade att han med ”specialisterna” inte avsåg sig själv utan de medicinska specialisterna. Men som jag skrev i min förra kommentar, har FHM tagit poliska beslut, som borde ha tagits av politiker. FHM har dessutom gjort ekonomiska avvägningar, som Calmfors och hans kollegor inom den ekonomiska professionen borde ha gjort och inte Tegnell och hans kollegor inom FHM. Calmfors framförde redan i början av pandemin ganska radikala men fullt realistiska idéer om hur de ekonomiska konsekvenserna av en svensk nedstängning kunde ha hanterats.

  Rapport-inslaget handlade om regeringens passivitet, speciellt under början av pandemin, då FHM fick bestämma allting, som om FHM vore landets enda expertmyndighet – ett uttryck som jag hittills inte hört användas av en regering om andra myndigheter. Med denna unika statusför FHM har Anders Tegnell haft befogenheter som endast tillkommer den ledande gestalten i en diktatur, där ledaren har befogenhet att offra liv för ”nationen”, eller vad man kallar det intresse som är överordnat medborgarnas rätt till liv. I detta fall tydligen de förväntade, men hittills inte infriade, vinsterna med flockimmunitet.

  Tegnell har ju lovat att Norge, som valt en annan strategi än Sverige snart skulle gå ifatt Sverige i antal döda. ”Nationens intresse” torde i detta fall bestå i färre förväntade döda i ett senare skede, om man avstod från att rädda så många liv som möjligt i början av pandemin. För att anknyta till dagens ämne, som är en uppmaning att hjälpa Moderaterna att vinna valet, konstaterar jag att vi kan rösta bort Löfvén, men inte Tegnell.

  Skulle en M-ledd regering tillåta enskilda statstjänstemän att ta sig diktators befogenheter – med full uppbackning av public service dessutom? Har inte demokratin satts på undantag under de gångna åtta månaderna? Vad innebär egentligen det svenska förbudet mot ministerstyre? Vilken är rollfördelningen mellan riksdagen, regeringen och myndigheterna?

  ”Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag.” (Regeringsformen 12 kap 2 §). Detta är långt ifrån FHM:s tolkning av myndigheternas självständighet i förhållande till riksdag och regering.

 2. Brorson

  Tegnell har i sitt hävdande av en unik maktställning i förhållande riksdag och regeringen i en intervju hänvisat till Axel Oxenstjerna förvaltningsreformer under början av 1600-talet, när riksrådet Axel Oxenstjerna var den som i praktiken styrde riket under kungens bortavaro i krig. Försök att återgå till den typen av statsskick är närmast att likna vid en statskupp.

  Men lika frånvarande som kungen var p.g.a. krig under Oxenstjernas tid, har Löfvén varit frånvarande under pandemin p.g.a förhandlingar med vänsterfraktionen inom S (för att inte S ska bli två partier), Mp (för att inte regeringen inte ska spricka), V (som kräver eftergifter för att inte ta över stödet från LO) samarbetsparterna C och L (för att de inte ska ansluta sig till oppositionen) – Och slutligen oppositionen för att få igenom regeringsförslagen i riksdagen. Och detta utan att tvingas utlösa 5 / 6-delsregeln, som hade krävt stöd även från SD för regerings förslag.

  Problemet för regeringen är ju inte att SD hade röstat mot nödvändiga åtgärder för att minska smittspridningen så mycket som möjligt. Utan precis tvärtom: att man har befarat att SD skulle rösta för. Målsättningen att inte framstå som beroende av SD har alltså för regeringen varit överordnad kampen mot pandemin.

  Jag återkommer här till ansvarsfördelningen mellan riksdagen, regeringen och förvaltningsmyndigheterna. (”Expertmyndigheterna ”är ett nyord, som inte finns i grundlagen.utan är ett påhitt av FHM eller regeringen för att motivera regerings passivitet och undergivenhet i förhållande till en förvaltningsmyndighet (FHM) i syfte att kringgå grundlagen, demokratin ocvh de mänskliga rättigheterna. Räten till liv. Att försvara var och ens rätt till livär statens mest grundläggan de uppgift i en demokrati.

  Men det finns många vler exempel än FHM:s agerande på att medborgarnas rätt till liv har underordntd andra intressen i det nuvarande Sverige. Vi har exempelvis användningen av palliativ vård, som gått utöver smärtlindring till oönskad dödshjälp. Och vi har kriminalpolitiken, där den sociala ingenjörskonsten gått före skyddet av medborgarna av ond, bråd död.

 3. Brorson

  5 /6 -delsregeln, som jag nämnt i föregående kommentar, kan du läsa om i Regeringsformen 2 kap 22 §, första stycket, sista mening. Det är alltså denna regel, som med nuvarande mandatställning i riksdagen, hade krävt stöd även av SD för tvingande åtgärder, som begränsat bl.a. rörelsefriheten.

  Sanningen om FHM:s och dess hejaklack bland ”experter”, och olika särintressen, att tvingande regler hade stridit mot grundlagen, är alltså att det finns undantagsbestämmelser i grundlagen, vilket dock föregås med tystnad av dem, som uttalar sig som ”experter”. Det är naturligtvis en brist i den svenska grundlagen att undantagen inte finns i samma paragrafer som rättigheterna. Hur ska den, som inte är van att läsa lagar veta att man måste titta på olika ställen i lagboken för att veta vad som egentligen gäller?

  Det är väldigt fult av FHM och dess ”fan club” att utnyttja vanligt folks okunnighet i lagtolkning för att föra folk ´bakom ljuset, vilket skett, med följd att tusentals svenskar har dött i onödan. Är Sverige en demokrati? Demokrati är folkstyrelse, sägs det ju.

  Vad sedan gäller förhållandet mellan de högsta statsmakterna (riksdag och regering) och förvaltningsmyndigheterna, så behöver regeringen förvaltningsmyndigheterna för att genomföra det som riksdagen eller regeringen själv (med bemyndigande från riksdagen) har beslutat. Riksdagen eller regeringen kan också med ett särskilt bemyndigande delegera viss beslutsrätt till en förvaltningsmyndighet.

  En förvaltningsmyndighet kan också användas för att samla in fakta inför ett regeringsbeslut. Men det finns ingenting som säger att en förvaltningsmyndighet har en särställning framför andra specialister exempelvis de medicinska fakulteterna vid universiteteten. Bemötandet av de professorer vid universiteten, vilka är de verkliga experterna på smittskydd, är skamlig.

  Vi behöver en smittskyddsmyndighet, som uppmärksammar regering och riksdag och föreslår åtgärder, som måste genomföras för att rädda liv. Smittskyddsmyndigheten ska inte fuska inom andra ämnesområden, såsom social och ekonomisk vetenskap. FHM har åsidosatt sin egen uppgift, att skydda befolkningen mot dödlig smitta, för andra intressen.

  Att väga samman och prioritera mellan olika intressen är en politisk uppgift. Det är det vi har politiker till. Vill de inte göra det, ska de avsäga sig sina politiska uppdrag. Det borde regeringen redan ha gjort. Regeringen borde ha utlyst nyval .Och ställt upp med nya egna kandidater. Nuvarande regering. som sitter i TV och skyller ifrån sig, måste röstas bort.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.