Sverige är värst i Europa – både gällande skjutningar och sprängdåd!

Av , , Bli först att kommentera 12

Sverige sticker ut, såväl internationellt som historiskt – när det kommer till antalet sprängdåd i vårt land. Dagens Nyheter har idag en artikel om att sprängningarna saknar motstycke i Europa: ”Till och med augusti i år har Nationella bombskyddet varit på plats efter 41 explosioner i bostadsområden runtom i Sverige.”

Sverige sticker även ut gällande antalet skjutningar i jämförelse med andra länder i Europa. Situationen har dessutom förvärrats jämfört med tidigare år.

Sverige behöver en ny regering!

Staten måste sätta hårt mot hårt. Bekämpa de kriminella och återställ ordningen i vårt land – bombdåd, sprängningar och skottlossningar måste upphöra!

Bli först att kommentera

Moderaterna: Alla brott i Umeås skolor ska polisanmälas

Av , , 1 kommentar 8

Följande pressmeddelande har idag skickats ut på förmiddagen.

 

Pressmeddelande 2020-11-16

Moderaterna vill att alla brott i skolan ska polisanmälas

I en motion till Umeå kommunfullmäktige föreslår Lena Riedl, vice ordförande i för- och grundskolenämnden, att alla brott på skoltid eller i anslutning till skoldagen ska polisanmälas.

Nyligen publicerade Brå rapporten ”Skolundersökningen om brott 2019”. Enligt rapporten har ungefär hälften av alla elever i årskurs 9 blivit utsatta för brott och många av brotten sker i skolmiljön. Under hösten har också lokalmedia rapporterat om förekomsten av hot och våld på skolor i Umeå. I media har det framgått att dödshot bland elever är en ökande trend, och att en utbredd tystnadskultur har vuxit fram som ett resultat av detta.

– Skolan ska vara en trygg plats för alla. Utifrån Brås rapport och lokalmedias rapporteringar drar jag slutsatsen att skolan inte är en trygg plats för alla elever i Umeå. Vuxenvärlden måste reagera och stå upp för en god arbetsmiljö för Umeås elever. Vi moderater har konkreta förslag för att öka tryggheten på Umeås skolor. Skolans riktlinjer och rutiner vid brott måste vara tydliga och därför krävs en ny handlingsplan för brott i skolan, säger Lena Riedl (M).

Moderaterna vill att handlingsplanen ska utformas efter tre huvudregler:

– Brottsliga handlingar ska aldrig accepteras.

– Skolan ska polisanmäla alla brott som sker under skoldagen eller i anslutning till skoldagen.

– Skyldigheten att polisanmäla ett brott gäller även när gärningsmannen inte fyllt 15 år.

 

I oktober föreslog Moderaterna i för- och grundskolenämnden att utbildningsdirektören skulle ges i uppdrag att skyndsamt utreda och kartlägga förekomsten av hot och våld på Umeås grundskolor, samt ta fram skarpa förslag för att öka tryggheten på grundskolorna. Frågan lyftes på för- och grundskolenämndens sammanträde i oktober, men förslaget vann inte bifall i nämnden.

 

 

Motionen i sin helhet

 

Motion till Umeå kommunfullmäktige

 

Polisanmäl alla brott i skolan                                                      

Nyligen publicerade Brottsförebyggande rådet (Brå) rapporten ”Skolundersökningen om brott 2019”. Enligt rapporten har ungefär hälften av alla elever i årskurs 9 blivit utsatta för brott.

Rapporten visar att tjejer och killar har blivit utsatta för brott i ungefär lika stor utsträckning, men att typen av brott skiljer sig åt. Bland tjejer är det vanligast att ha utsatts för stöldbrott, följt av sexualbrott, och bland killar är stöldbrott vanligast, följt av misshandel. Många av brotten sker dessutom i skolmiljön. I rapporten framkommer att skolan är den vanligaste brottsplatsen för både lindrig och grövre misshandel, samt för fysiska sexuella kränkningar bland killar. Andelen elever som har uppgett utsatthet för lindrig misshandel i skolmiljö har ökat sedan 2015, både bland tjejer och killar.

Det finns en oro för brott, vilket leder till att unga undviker vissa platser, aktiviteter eller personer. Enligt Brås rapport är det vanligt att elever exempelvis har hållit sig borta från skolan en hel dag, av rädsla för att utsättas för brott.

På senare tid har vi sett alarmerande exempel på att hot och våld har förekommit i Umeås skolor. I lokalmedia kunde vi i september läsa om en ökning av anmälningarna om tillbud eller skador på grund av hot och våld i grundskolan. 123 fall år 2019, vilket är en ökning med 23 procent jämfört med 2018. Vidare har det framgått av reportage i media om att dödshot bland elever är en ökande trend. En handfull ”incidenter” som handlar om hot och fysiskt våld i skolan blir anmälda, men omfattningen av hot är enligt artikeln större än så. Det finns också en utbredd tystnadskultur bland eleverna, som ett resultat av hoten. Det har blivit svårare för vuxenvärlden att få reda på vad som har hänt.

Så här får det inte fortsätta. Skolan ska vara en trygg plats för såväl elever som personal. Alla brott på skoltid eller i anslutning till skoldagen ska polisanmälas.

Skolans riktlinjer och rutiner vid brott måste vara tydliga och bör utformas efter tre huvudregler:

  • Brottsliga handlingar ska aldrig accepteras.
  • Skolan ska polisanmäla alla brott som sker under skoldagen eller i anslutning till skoldagen.
  • Skyldigheten att polisanmäla ett brott gäller även när gärningsmannen inte fyllt 15 år.

 

Med anledning av ovanstående föreslår jag

att kommunfullmäktige uppdrar till för- och grundskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att utarbeta en ny handlingsplan för brott i skolan, utifrån tre nämnda huvudregler.

 

Umeå 2020-11-13

Lena Riedl, kommunfullmäktigeledamot (M)

1 kommentar

Varför ljuger Folkbladets ledarsida?

Av , , 1 kommentar 15

I dagens Folkbladet repliker jag och övriga borgerliga gruppledare på Jonas Bergströms signerade ledartext i fredagens tidning.

Läggs även upp här på bloggen.

 

Varför ljuger Folkbladets ledarsida?

Jonas Bergström skriver i en ledartext (13/11) om hanteringen av de politiska sammanträdena i Umeå sedan pandemin slog till. Problemet är att han ljuger i sin iver att kritisera oppositionen.

Umeås olika partier har tagit ett gemensamt ansvar för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vidtagit åtgärder för att minska risken för smittspridning. Sammanträden har ställts in, möten sker om möjligt digitalt, tjänstgörande ledamöter i fullmäktige har minskats från 65 till 35 etc etc. Principerna och upplägg har löpande stämts av via gruppledaröverläggningar tillsammans med fullmäktiges presidium.

Bergström går till storms mot budgetfullmäktige som genomfördes i oktober med 65 ledamöter – på Umeå Folkets Hus med större lokaler än vanligt, under iakttagande av gällande rekommendationer och riktlinjer.

Men Bergström är upprörd, och påstår att detta var en konsekvens av att Arbetarpartiet och flera borgerliga partier krävde att alla deras ledamöter skulle få vara på plats. Sedan fortsätter hans osakliga angrepp, om att vissa partier inte tar pandemin på allvar och att det är en ”skam”.

Bergström ljuger. Alla partier har varit överens om att budgetfullmäktige skulle genomföras med alla ledamöter på plats. Socialdemokraterna har varit överens om detta, liksom Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Men Bergström bygger hela sin ledare på att det endast var AP och vissa borgerliga som tyckte så.

Varför ljuger Bergström? De politiska partierna – styrande och opposition – har ju varit överens om upplägget kring budgetfullmäktige. Det har inte ens varit en debatt under hösten huruvida KF skulle vara krympt till 35 ledamöter eller ej. Alla har planerat och jobbat utifrån ett fulltaligt fullmäktige. Inget parti har föreslagit något annat än att alla ledamöter skulle tjänstgöra, just utifrån att det är budgetfullmäktige.

Däremot har flera av våra partier krävt att det måste bli möjligt framöver att kunna genomföra fullmäktige digitalt. Antingen helt digitalt, eller uppdelat så att en stor del av ledamöter och ersättare ska kunna vara med digitalt. Det går på andra ställen i vårt land. Umeå borde också ordna denna möjlighet. Nu har AP dessutom sagt upp den frivilliga överenskommelsen, men det är en annan diskussion.

Bergström och Folkbladets ledarsida ljuger. Vi kan bara spekulera i varför. Sannolikt ogillar han bara det faktum att det existerar en opposition i Umeå. Oavsett, så vore en ursäkt från Bergström på sin plats.

 

Anders Ågren, kommunalråd (M)

Mattias Larsson, gruppledare (C)

Peder Westerberg, gruppledare (L)

Veronica Kerr, gruppledare (KD)

1 kommentar

Umeå behöver en politisk högersväng – bli medlem i Moderaterna!

Av , , Bli först att kommentera 8

Umeå behöver mer av liberal och konservativ politik. Umeå behöver en politisk högersväng.

Välkommen att bli en del i detta arbete. Visa ditt stöd för ett garanterat borgerligt parti.

Bli medlem i Moderaterna!

Swisha: 100 kronor till 123 336 00 70, uppge namn och personnummer. Eller gå in på moderaterna.se och följ anvisningarna.

Bli först att kommentera

Det behövs fler åtgärder för att öka tryggheten och motverka brottsligheten i Umeå!

Av , , 1 kommentar 8

I dagens Folkbladet skriver jag och tidigare S-politikern Christer Lindvall om vikten av konkreta åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Umeå. Lindvall är sedan i början av september medlem hos Moderaterna i Umeå.

Insändaren läggs som vanligt upp på bloggen.

 

Fler åtgärder för att motverka brottsligheten i Umeå!

Att umeåbor känner otrygghet kommer vi aldrig att acceptera. Det är uppenbart att det krävs ytterligare insatser, vilket också understryks i den utvärdering som gjorts av UmeBrås satsning ”Umeå växer – tryggt och säkert”.

För några år sedan uppmärksammade Moderaterna varningarna från UmeBrå gällande tendenser till social oro i de nordöstra stadsdelarna i Umeå: våldsbrottslighet, utpressning, bilbränder, bilstölder, knarkhandel, ungdomar som rekryterades av äldre brottslingar och ökad risk för religiös radikalisering.

Många partier valde då att blunda för problemen och istället skjuta på budbäraren. Hösten 2020 har debatten glädjande nog tagit en annan vändning. Nu erkänner de flesta problemen och talar om hur vi ska motverka situationen med brottslighet och otrygghet.

Men ord räcker inte – det krävs också handling!  På nationell nivå verkar vissa socialdemokrater ha vaknat och skriver numera om det positiva med att kommuner sätter upp kamerabevakning och anlitar ordningsvakter. Men i Umeå så stoppas tyvärr konkreta trygghetsåtgärder av de styrande inom S och MP. Det är synd, framförallt för alla umeåbor som fortsätter att drabbas av både kriminalitet och utbredd otrygghet.

I den utvärderingsrapport som UmeBrå offentliggjort, så understryks att insatserna hittills är otillräckliga. När det gäller exempelvis Ersboda och framförallt Östra Ersboda är den sammanvägda uppfattningen att situationen på området förvärrats sedan 2017. Detta trots att man vidtagit en rad förebyggande åtgärder på området – såväl satsningar på utemiljöerna, ökat fokus från polis, fältgrupp, skola samt satsningar på projekt riktat till unga.

Narkotikahantering är den ekonomiska motorn bakom kriminaliteten på nordöstra stadsdelarna och det finns en oro för utvecklingen av narkotikasituationen och kriminalitet kopplad till narkotika. Enligt rapporten är narkotikamarknaden i dagsläget ”inte kopplad till territorier utan olika ungdomsgäng förflyttar sig mellan stadsdelarna. De äldre mer aktiva i kriminalitet ser fortfarande fältgruppen som ett hot. Det har skett allvarliga situationer med knivar på skolorna. Personalen upplever att det finns en oro på bostadsområdet, där äldre kriminella rekryterar barn och unga.” Tryggheten på Ersboda bland ungdomar är också också lägre i Unga-enkäten än kommunsnittet.

Trots goda insatser från både Umeå kommun och Polisen har problemen alltså fortsatt. Moderaterna har redan lagt fram ett helt åtgärdspaket, däribland:

– Umeå kommun borde omgående anlita ordningsvakter som ska kunna arbeta trygghetsskapande runt om i Umeå.

– Kamerabevakning av särskilt brottsutsatta platser i kommunen bör ske snarast, i områden där Polisen inte har satt upp kamerabevakning.

– Fler trygghetsavtal bör upprättas, liknande det som tecknats för Ålidhem centrum.

-Alla brott på skoltid eller i anslutning till skoldagen måste polisanmälas, vilket tyvärr inte sker idag.

– Frivilliga drogtester borde införas på Umeås gymnasieskolor som en del i skolans förebyggande arbete.

I Socialdemokraterna och Miljöpartiets förslag till budget i Umeå lyfte de fram att Umeå ska växa tryggt och säkert. Om de förbyggande satsningarna råder också politisk enighet sedan tidigare. Men som utvärderingen av arbetet hittills har visat, så räcker det inte.

S och MP har dock röstat nej till alla moderata förslag för ökad trygghet i Umeå. Det räcker inte med fina högtidstal för att motverka brottsligheten och öka tryggheten. Upp till bevis!

Anders Ågren, kommunalråd (M) i Umeå

Christer Lindvall, fd ordförande i Ersboda S-förening och numera aktiv medlem i Moderaterna

 

 

1 kommentar

Hur kan det inte vara en större nyhet?

Av , , 1 kommentar 11

I en ledare i Göteborgs-Posten frågar sig Alice Teodorescu Måwe hur det inte kan ha blivit en större nyhet att hälften av landets elever i årskurs nio har utsatts för brott de senaste tolv månaderna: ”Av Brottsförebyggande rådets nya Skolundersökning om brott 2019 framgår att omkring hälften av alla elever i årskurs nio utsatts för brott minst en gång under de senaste tolv månaderna; tjejerna främst för stöld följt av sexualbrott, killarna för stöld följt av misshandel. Brottsplatsen har oftast varit skolan.” 

Hur kan det inte ha blivit en större nyhet runt om i Sverige? Ja, det är en högst motiverad fråga.

Har folk blivit så avtrubbade i vårt land att ingen längre bryr sig om att lyfta detta till debatt eller diskussion?

Jag själv bloggade om det för några dagar sedan, men jag märker att det är ganska tyst i övrigt.

Vuxenvärlden måste reagera och stå upp för en god arbetsmiljö för landets elever. Det gäller också i vårt Umeå. Alla brott på skoltid eller i anslutning till skoldagen ska polisanmälas. Skolor som anser att det krävs ytterligare insatser i form av vakter eller säkerhetssamordnare ska självklart anställa sådana, om behov föreligger.

Moderaterna har föreslagit att för- och grundskolenämnden skulle ge utbildningsdirektören i uppdrag att skyndsamt utreda och kartlägga förekomsten av hot och våld på Umeås grundskolor, samt ta fram konkreta förslag på hur tryggheten på Umeå grundskolor kan öka. Men det vann inte bifall. En majoritet ansåg att det gjordes tillräckligt redan idag. Skolan ska vara en trygg plats för alla barn och elever, där lärarna får fokusera på undervisning och kunskap står i centrum. Vi moderater föreslog dessutom en ökning av ramen med till för- och grundskolan med 120,6 mnkr, vilket är 11 miljoner kr mer än S/MP-budgeten. Även om det inte är resurserna i sig som är det avgörande, så vi vet att just grundskolan har lägre kostnadsnivåer är snittet.

Skolorna ska erbjuda en plats för lärande och förkovran. Skolan ska definitivt inte vara en brottsplats!

1 kommentar

Politisk enighet i Skellefteå om att avyttra delar av kommunala bostadsbolagets lägenhetsbestånd!

Av , , 2 kommentarer 8

Intressant nyhet som vi kunde ta del av igår.

En enig kommunstyrelse i Skellefteå vill avyttra 900 lägenheter från det kommunala bostadsbolaget till en privat aktör. Detta för 1,3 miljarder kr. Det möjliggör ökad nyproduktion och ökat underhåll av befintligt bestånd. Samtidigt som de får in en ny aktör i Skellefteå som har stora investeringsplaner.

Bra jobbat!

Dessutom i politisk enighet! Vi borde nog rekommendera Umeås vänsterpartister och vänsterfalangen inom (S) ett studiebesök till Skellefteå i det sammanhanget.

Umeå borde fortsätta på denna väg också, och fortsätta avyttra delar av AB Bostadens bestånd.

Vi moderater anser att det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden har en central roll att spela, när det gäller nyproduktion av hyresrätter. AB Bostaden har idag en dominerande andel – omkring 45 procent – av hyresrättsbeståndet i Umeå.

Tillsammans med övriga borgerliga partier i Umeå vill vi successivt avyttra ytterligare delar av fastighetsbeståndet för att möjliggöra dels ökade underhållsinsatser, dels ökad nyproduktion. AB Bostaden står inför stora utmaningar trots tidigare genomförd avyttring – ökad takt av nyproduktion men framförallt gällande ett stort upprustningsbehov av miljonprogrammet, vilket kräver kapitaltillskott. Fortsatt avyttring av Bostadens bestånd är därför en nödvändighet för att skapa utrymme för renoveringar och nybyggnationer. Det minskar samtidigt Bostadens dominerande roll på marknaden och släpper in fler förvaltande aktörer som kan dra sitt strå till stacken avseende nyproduktion av hyreslägenheter.

2 kommentarer

Umeå tappar i rankingen av Bästa skolkommun

Av , , 2 kommentarer 4

Moderaternas ambition för Umeås skolor är Sveriges bästa skola – för varje elev – varje dag. Idag har Umeå kommun en lång väg att gå för att kunna titulera sig som bästa skolkommunen i Sverige.

Varje år gör Lärarförbundet en ranking av bästa skolkommun. Årets ranking visar att Umeå tappar i placeringar jämfört med föregående år, från plats 40 till plats 67.

Bäst placerar sig Umeå när det kommer till andelen utbildade lärare, där 84% av lärarna i grundskolorna är behöriga. När det kommer till lärarlöner placerar sig Umeå kommun väldigt lågt jämfört med andra kommuner, på plats 273 av 290 kommuner.

Umeå kommun är medelrankad när det gäller meritvärdet i årskurs 9 jämfört med andra kommuner och rankas på plats 126 av landets kommuner. Det är ett kriterium som bygger på elevernas genomsnittliga meritvärde justerat för socioekonomiska förutsättningar. En glädjande nyhet är att många elever i Umeå kommun fullföljer sin gymnasieutbildning. 76% av eleverna i Umeå tog gymnasieexamen inom tre år, vilket är den högsta andelen i Västerbottens län.

Skolan ska vara en trygg plats för alla barn och elever, där lärarna får fokusera på undervisning och kunskap står i centrum. Vi ökar ramen med till för- och grundskolan med 120,6 mnkr, vilket är 11 miljoner kr mer än S/MP-budgeten. Även om det inte är resurserna i sig som är det avgörande, så vi vet att just grundskolan har lägre kostnadsnivåer är snittet.

För att Umeå ska kunna bli den främsta skolkommunen krävs förändringar. Vi moderater vill bland annat att kommunen ska arbeta för att kommunala skolor i Umeå inför betyg från årskurs 4, införa obligatoriskt val av skola och avlasta lärarna från administrativt arbete, genom ett successivt införande av lärarassistenter.

2 kommentarer

Glöm aldrig Kristallnatten – bekämpa antisemitismen!

Av , , 1 kommentar 8

Det har gått 82 år sen Kristallnatten inträffade den 9 november 1938 i Tyskland. En natt där synagoger brändes ned, judiska butiker fick skyltfönster krossade, människor fick sina hem vandaliserade och hundratals judar mördades. De förbrytelser som under de kommande åren skedde har alltsedan dess fått symbolisera människans ondska och människans förmåga att göra omänskliga gärningar.

För tre år sedan besökte jag själv förintelselägret Auschwitz i Polen. Det borde fler göra i dessa dagar av historielöshet. Den kanske enskilt tydligaste symbolen för antisemitism, folkmord och terror i vår värld. Det fanns också andra läger: Dachau, Majdanek, Treblinka m.fl. Läger, vars enda syfte var slavarbete och utrotning.

Det finns många lärdomar att dra av det som skedde under Förintelsen. Men sak tronar högst av dem alla: Låt oss aldrig glömma. Är det något som vi, oavsett vilken bakgrund vi har, är skyldiga dem som föll offer för nazisternas barbari – så är det att inte glömma det som skedde.

Antisemitism finns än idag. Tyvärr är den på frammarsch. I december 2018 publicerade EU:s byrå för grundläggande rättigheter en undersökning som visade på en ökad otrygghet bland Europas judar. Undersökningen byggde på svar från 16 000 judar inom EU. 90 procent upplevde att antisemitismen hade ökat de senaste fem åren. 85 procent såg antisemitismen som ett stort problem.   Ungefär samma siffror när man tittar på de nedbrutna siffrorna för Sverige.

Detta måste tas på allvar! Man vittnar om trakasserier, hot, våld och förolämpningar i vardagen. Sociala medier fylls av antisemitiska inlägg, människor med judisk bakgrund utsätts för hot och trakasserier. Man möts av antijudiska yttringar på offentliga platser. I Europa, i Sverige, i Umeå.

Vi lever i en värld där hat och våldsextremism hela tiden finner nya uttryck. Detta måste bekämpas. Oavsett vilka grupperingar som är ute efter att mörda och fördriva oliktänkande. Oavsett det gäller nazister, vänsterextrema eller islamister. Staten borde förbjuda deltagande i våldsbejakande organisationer.

 

Att påminna och uppmärksamma Kristallnatten en dag som denna är viktigt. Vi skall ta kampen. Vi ska stå enade i vår front mot antisemitism. Umeå ska stå samlat på judarnas sida.

I år har ingen offentlig manifestation genomförts i Umeå kopplat till pågående coronapandemi. Men Jan Hägglund och Carinne Sjöberg har kontaktat ”Föreningen Förintelsens Överlevande i Sverige”. I samarbete med denna förening håller de i skrivande stund en livesänd föreläsning via facebook. Den överlevande heter Livia Fränkel, en person som överlevt Auschwitz-Birkenau och även Bergen-Belsen och är hedersordförande i Föreningen Förintelsens Överlevande i Sverige.

In på facebook och lyssna!

1 kommentar

Hälften av alla elever i åk 9 har blivit utsatta för brott – brotten sker ofta i skolmiljö!

Av , , Bli först att kommentera 7

Brå publicerade förra veckan rapporten ”Skolundersökningen om brott 2019”. Skolundersökningen om brott genomförs vartannat år bland elever i årskurs nio. Undersökningen har genomförts totalt elva gånger sedan 1995.

Det är en både allvarlig och skrämmande läsning om situationen för Sveriges elever och läget i landets skolor.

Ungefär hälften av alla elever i årskurs 9 har blivit utsatta för brott. Tjejer och killar har blivit utsatta för brott i ungefär lika stor utsträckning, men typen av brott skiljer sig åt. Bland tjejer är det vanligast att ha utsatts för stöldbrott, följt av sexualbrott, och bland killar är stöldbrott vanligast, följt av misshandel.

Var sker då brotten? Ja, det visar sig att det brotten ofta sker i skolmiljö!

”När det gäller de platser där de tillfrågade eleverna uppger att de utsatts för brott, visar resultaten att detta ofta sker i skolmiljön. Det är den vanligaste brottsplatsen för både lindrig och grövre misshandel, samt för fysiska sexuella kränkningar bland killar. Sedan 2015 har andelen som uppgett utsatthet för lindrig misshandel i skolmiljö ökat, både bland tjejer (från nästan 38 procent 2015 till drygt 47 procent 2019) och killar (från drygt 58 procent till drygt 65 procent).

Att utsättas för någon sexuell handling genom tvång är vanligast i någon annans hem, medan den vanligaste brottsplatsen för hot är på internet/sociala medier.”

Det visar sig också att nästan hälften av alla elever i årskurs nio undviker vissa platser, aktiviteter eller personer av oro för brott. Särskilt vanligt är detta bland de elever som tidigare blivit brottsutsatta.

Enligt undersökningen är det vanligast bland tjejer att oro för brott medfört någon form av begränsning i vardagen (56 procent jämfört med 46 procent av killarna). Bland pojkarna har andelen som uppger att de begränsas i sin vardag ökat (från 37 procent 2015), medan nivån varit stabil bland flickorna under samma period.

Det här är en fruktansvärd utveckling.

Lärandemiljön ska vara stimulerande, trygg och i klassrummen ska det vara lugn och ro.

Vi har sett alarmerande exempel på senare tid, med hot och våld på våra skolor även i Umeå. I lokalmedia kunde vi i september läsa om en ökning av anmälningarna om tillbud eller skador på grund av hot och våld i grundskolan. 123 fall år 2019, vilket är en ökning med 23 procent jämfört med 2018.

Vidare har det framgått av reportage i media om att dödshot bland elever är en ökande trend. En handfull ”incidenter” som handlar om hot och fysiskt våld i skolan blir anmälda, men omfattningen av hot är enligt artikeln större än så. Det finns också en utbredd tystnadskultur bland eleverna, som ett resultat av hoten. Det har blivit svårare för vuxenvärlden att få reda på vad som har hänt. Så här får det inte fortsätta.

Vuxenvärlden måste reagera och stå upp för en god arbetsmiljö för landets elever. Det gäller också i vårt Umeå! Alla brott på skoltid eller i anslutning till skoldagen ska polisanmälas. Skolor som anser att det krävs ytterligare insatser i form av vakter eller säkerhetssamordnare ska självklart anställa sådana, om behov föreligger.

Moderaterna har föreslagit att för- och grundskolenämnden skulle ge utbildningsdirektören i uppdrag att skyndsamt utreda och kartlägga förekomsten av hot och våld på Umeås grundskolor, samt ta fram konkreta förslag på hur tryggheten på Umeå grundskolor kan öka. Men det vann inte bifall. En majoritet ansåg att det gjordes tillräckligt redan idag. Skolan ska vara en trygg plats för alla barn och elever, där lärarna får fokusera på undervisning och kunskap står i centrum. Vi moderater föreslog dessutom en ökning av ramen med till för- och grundskolan med 120,6 mnkr, vilket är 11 miljoner kr mer än S/MP-budgeten. Även om det inte är resurserna i sig som är det avgörande, så vi vet att just grundskolan har lägre kostnadsnivåer är snittet.

Skolorna ska erbjuda en plats för lärande och förkovran. Skolan ska definitivt inte vara en brottsplats!

Bli först att kommentera