Umeå kommun borde prioritera lokalproducerade livsmedel! Och stryka målsättningen om ekologiska livsmedel.

Moderaterna i Umeå driver frågan om att öka andelen lokalproducerat i Umeå kommuns upphandlingar. Att köpa mer närproducerade livsmedel stärker det lokala näringslivet och bidrar till att hålla landsbygden levande.

Kommunfullmäktige beslutade i februari förra året att anta Umeås lokala miljömål 2020. En majoritet av de politiska partierna ställde sig då bakom målsättningen att senast år 2025 erbjuda dels 50 procent ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter, dels 40 procent lokalproducerade livsmedel inom kommunens verksamheter.

Moderaterna stod bakom målet att öka andelen lokalproducerade livsmedel, men röstade nej till målsättningen att kommunen år 2025 ska erbjuda minst 50 procent ekologiska livsmedel i Umeå kommuns verksamheter. Vi moderater lade även förslag om att kravet på ekologiska livsmedel skulle utgå, vid den senaste livsmedelsupphandlingen för Umeå kommun hösten 2019. Tyvärr ville en majoritet annorlunda i båda fallen.

Det saknas vetenskapligt stöd för att ekologisk mat skulle vara bättre för klimatet. I en studie från bland annat Chalmers, drogs slutsatsen att ekologisk mat till och med var sämre för klimatet än konventionellt producerade livsmedel. Detta p.g.a. att större markarealer krävs för ekologisk produktion. I Sverige håller den konventionella produktionen hög kvalitet, med högt krav på djurskydd och lite användning av både antibiotika och bekämpningsmedel.

Vi får nu rapporter om att Umeå kommuns beslut gällande ekologiska livsmedel kan få absurda följder. Innan sommaren genomfördes en nätverksträff med Umeå kommun och berörda företag för att öka andelen lokalproducerad och ekologisk mat i Umeå kommuns verksamheter.

Umeå kommun gav i samband med träffen besked om att i valet mellan två likvärdiga produkter – en ekologisk produkt tillverkad utomlands och en lokalproducerad produkt – så skulle kommunen i en upphandling välja den ekologiska produkten även om den alltså är framställd utomlands. Trots att den lokalproducerade alltså var likvärdig.

Detta är helt absurt.

Umeå kommun har antagit två målsättningar som står emot varandra, och främjandet av ekologiska livsmedel – som vi moderater alltså var emot – riskerar nu medvetet att tränga ut lokala livsmedelsprodukter och lokala producenter i framtida livsmedelsupphandlingar.

Umeå kommun borde fokusera på att öka inköpen av lokalproducerade livsmedel. Och stryka målsättningen om ekologiska livsmedel.

3 kommentarer

 1. Brorson

  Sverige måste producera lika mycket livsmedel som vi själva äter. Därmed inte sagt att vi måste producera allting, som vi själva äter. Men exporten av svenska livsmedel måste vara minst lika stor som importen. Därigenom säkerställs att vi kan producera så mycket som vi behöver, om så behövs, Vi kan inte äta järnmalm.

  Vi måste sluta prata om klimatkris, när klimatet i själva verket har blivit bättre och vi kanske kan börja odla sydfrukter i Skåne och skörda akaciahonung på Gotland. I kärnkraftdebatten har jag skrivit att vi måste ta tillvara kylvattnet från kärnkraften i stället för att låta det värma upp planeten,. Jag skrev att man kan använda det till att värma upp växthus, så att man får tropiskt klimat därinne hela året.

  Vi behöver ett omedelbart totalförbud för vindkraft i renbetesområdet. Vi måste också ha en ny rennäringspolitik, så att renskötseln kan kompletteras med andra näringar, som blivit möjliga genom den påstådda klimatförsämringen, som i själva verket är en klimatförbättring. Renskötarna måste få betydligt större inflytande över mark och vatten, jakt och fiske, inom renskötselområdet. Fler samer måste engageras i livsmedelsproduktionen, d.v.s. renskötseln och de nya binäringar till densamma som måste till.

  Vi måste också säkerställa att den norrländska livsmedelsproduktionen minst motsvarar den norrländska konsumtionen. Jag är dock tveksam till att allt måste vara lokalproducerat. Vi kan inte komma ifrån att produktionskostnaderna är högre i Norrland, bland annat p.g.a. sämre arrondering och minde skörd per skördetillfälle samt färre skördar per år. Men Norrland har också fördelar, speciellt vad gäller delikatesser. Detta är enligt min mening en marknad som måste utvecklas, bl.a. genom bättre distribution och marknadsföring i både södra Sverige och utomlands.

  Slutligen måste jag konstatera att samma partier, som vill öka Sveriges folkmängd genom invandring av personer, som i många fall inte ens har asylskäl, vill minska Sveriges åkerareal genom att bygga bostäder för dessa invandrare på Sveriges bästa åkermarker, där billiga livsmedel kan produceras. Det är ju fullständigt vansinnigt det som MP vill, att vi ska ta emot ”klimatflyktingar” samtidigt som vi gör oss beroende av importerade livsmedel från de länder eller världsdelar, som dessa klimatflyktingar kommer från.

  Faktum är att den importberoende livsmedelspolitik , som regeringen står bakom, skapar livsmedelsbrist och driver upp priserna på matmarknaderna , speciellt i Afrika. Så skapas ”klimatflyktingar” som inte har råd att äta sig mätta i sina hemländer. För övrigt stämmer det du skriver om ekologisk mat bra med mina erfarenheter som anställd inom jordbruk och livsmedelsindustri under en del av mitt yrkesliv.

 2. Tobias

  Hej!
  Jag förstår att ni moderater är motståndare till ekologiskt, men jag menar på att missar ett par aspekter av det hela.

  Du nämner klimatfrågan i detta sammanhang, och det är förvisso kul att moderaterna intresserar sig för den frågan, men i sammanhanget är skillnaden i klimatpåverkan mellan konventionell och ekologisk produktion mycket låg (om ens mätbar) om du jämför med andra sektorer.

  Du hänvisar dessutom i ditt inlägg till en enstaka studie i ett fält som det ännu inte har bedrivits speciellt mycket forskning i. Jag kan visa dig studier på att den ekologiskt produktionen förbättrar matjorden, vilket ökar kolinlagringen. Om du nu verkligen skulle vara intresserad, men jag tror mest att detta handlar om någon form av principiellt ställningstagande från er sida. Oklart varför.

  Jag tänker att ni moderater behöver lyfta in aspekter som biologisk mångfald, halter av bekämpningsmedel, kolinlagring och påverkan på viktiga pollinatörer i denna fråga för att det ska bli relevant.

  Du nämner även att den konventionella produktionen i Sverige håller hög kvalitet, men när jag kikar på statistik från LRF (2018) så framgår det att vi importerar 48% av vår livsmedelskonsumtion (för grönsaker är siffran hisnande 74%. Det känns som att det spelar mindre roll hur hög kvalitet vi har när vi ändå importerar en majoritet i dagsläget.

  Innan vi har hunnit ställa om till en högre självförsörjningsgrad och fått på plats en logistik för att främja det lokalproducerade i de kommunala upphandlingarna så kanske ni moderater kan testa att lyfta in ytterligare ett par perspektiv i denna fråga och även fundera ett varv kring om det ena verkligen behöver utesluta det andra?

  Jag menar på att det finns goda förutsättningar att redan idag upphandla livsmedel som är både lokalproducerade OCH ekologiska – det kanske skulle vara en väg framåt?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.