Så ska vi ordning på Sverige. 

Tidigare idag presenterades Moderaternas budgetmotion. Den innehåller resurser till nya terrorlagar för att krossa de kriminella gängen. Och stora satsningar på att bryta bidragsberoendet med ett omfattande reformprogram för fler jobb och ökad tillväxt.

Här kommer några huvudpunkter:

 

Kraftig förstärkning av hela rättsväsendet

Vi ska se till att poliserna blir fler genom högre löner och en betald polisutbildning. Åklagarna ska bli 300 fler, så att brotten kan klaras upp. Vi ökar resurserna till nya fängelseplatser, så att de som döms kan låsas in. Moderaterna kommer även gå fram med skarp lagstiftning i Justitieutskottet för att fullt ut avskaffa straffrabatten för myndiga. Regeringen anser att tre av fem unga myndiga som begår brott fortsatt ska få straffrabatter, exempelvis om man misshandlar ett vittne eller angriper en polis. Denna nya lagstiftning finansierar vi fullt ut i budgeten.

Kraftfullt reformprogram för att fler ska börja försörja sig själv

Vi ska halvera långtidsarbetslösheten på tre år och kraftigt minska bidragskostnaderna.  Vi vill sänka skatten för alla som arbetar och sänka kostnader för företag som anställer långtidsarbetslösa. Kostnaden att anställa den som varit arbetslösa i ett till två år sänks med motsvarande två arbetsgivaravgifter. För personer som varit arbetslösa ännu längre sänks kostnaden ytterligare. Vi vill även införa ett bidragstak och ställa högre krav på den som invandrat att lära sig svenska och gör sig anställningsbar. Samtidigt säger vi nej till bidragshöjningarna i regeringens budget. När många arbetsgivare upplever att människor säger nej till jobb för att det ofta lönar sig bättre att gå på bidrag, kan man inte – som regeringen – göra det lättare att få a-kassa. Men vi måste också få mer kraft i den svenska tillväxten som gör att företag kan växa och anställa. Vi föreslår därför sänkt skatt på sparande och minskat regelkrångel för företagare.

Effektiva satsningar på klimatet och miljön

Sverige är på väg att missa det långsiktiga utsläppsmålet till 2045 med en tredjedel av dagens utsläpp. I budgeten satsar Moderaterna bland annat på att utveckla nästa generations kärnkraft. Vi storsatsar på att utveckla teknik som fångar upp och lagrar koldioxid, CCS- och bio-CCS. Moderaterna vill skapa förutsättningar för att få till en storskalig inhemsk produktion av biobränslen och vätgas och satsar därför också på ett grönt bränslestöd.

Nu ska riksdagen behandla alla partiers budgetförslag i finansutskottet, innan de går till slutlig omröstning. Moderaterna är samlingspartiet i svensk politik och vi kommer samtala och samarbeta med partier som också vill fokusera på att krossa de kriminella gängen och bryta utanförskapet. Tillsammans skulle vi kunna ge Sverige en bättre ekonomisk politik redan ett år före valet.

4 kommentarer

 1. Brorson

  I tidigare kommentarer har jag föreslagit att Sverige ska ha 20 reaktorer i drift 2060, med minst samma effekt som de 6 som är i drift idag. Och var de ska finnas eller byggas: Forsmark 3, inga nya, Studsvik 4 nya, Oskarshamn 3, varav 2 nya, Ringhals 4, varav 2 nya eller återstartade, samt Ravlunda 6 nya. Om någon plats är olämplig måste en ny plats tas fram snarast, så att inte byggstarten försenas av rättsprocesser. Byggstart senast 2025, då alla tillstånd måste vara klara.

  Jag har valt ut platser utanför vattenkraftområdet, med gles befolkning i närområdet samt rimliga avstånd till större städer, Därför måste nya reaktorer i Barsebäck uteslutas, enligt min mening. Fastän jag inte alls delar oron, måste vi ta människors oro på allvar och bl.a. erbjuda flytthjälp till boende i närområdet(inom en radie på c:a 2 mil. Det måste också ställas stora krav på vägnätet i närområdet, så att all befolkning där kan evakueras under högst 1 timme. Inte för att jag tror att det behövs, men för att lugna oroliga.

  Jag har inte tagit ställning till vilken typ av reaktorer. Men arbetet med nästa generation kärnkraft, som återanvänder använt kärnbränsle måste drivas skyndsamt. Världens lager av använt kärnbränsle, skulle räcka till att driva den typen av reaktorer under 1000 år, visserligen med nuvarande el-efterfrågan, men det är ändå alldeles för lång tid. Vet vi något om mänsklighetens förmåga att hantera farligt radioaktivt avfall om exempelvis 300 år? Detta farliga avfall vill Miljöpartiet lägga i knät på jordens invånare (människor som vi?) om 100.000 år.

  Att Per Bolund, mp, saknar respekt för människoliv, råkade han avslöja i början av juni 2020, när han sa att Sveriges coronastrategi hade varit framgångsrik och nått de uppsatta målen, som enligt han s uttalande aldrig hade varit att minska antalet dödsfall, utan att minska inläggningarna på sjukhus till vad sjukvården ansågs klara av. Vilket förnekades av S-ministrarna Löfvén och Hallengren, som tydligen har lyckats ljuga sig fria från ett kalkylerat vållande till annans död, för att inte säga massmord. Hälften av världens på mycket lång sikt farliga radioaktiva avfall kommer från kärnkraften, resten från bl.a. det som är tänkt att ersätta kärnkraften. Som alltså inte kan ersättas, om man bryr sig det minsta om miljö, natur och kommande mänskliga generationer.

  Detta innebär givetvis inte att vi ska bagatellisera kärnkraftens nackdelar, varav risken för ett stort haveri torde vara den minsta. Uppvärmningen av luft och vatten genom utsläpp av kylvattnet till haven (även inre vattendrag i andra länder) torde vara den största nackdelen. Även av den orsaken var nedläggningen av Barsebäck rätt. Öresund är ett ganska smalt sund, som dessutom år grunt i den södra delen, som är bredast. I Öresund förekommer ju dessutom utsläpp av både uppvärmt och förorenat vatten från stora städer.

  Därför har jag föreslagit att kylvattnet borde tas tillvara både för odling av sydfrukter i växthus och till fjärrvärme i städer, i stället för andra energislag. Transporten av kylvattnen kan ske med tankbåtar eller tankvagnståg. Ett enda sådant tåg kan transportera 10.000 kbm vatten, med den signalteknik som idag används på svenska järnvägar. Men detta tror inte folk på, efter m iljöpartiets lögnpropaganda MOT järnvägen som transportmedel.

  Genom att framställa järnvägen som ett undermåligt och kapacitetssvagt transportmedel, har MP trott sig kunna driva fram anslag till nya järnvägar, som är avsedda att öka pendlingsavstånden, men inte ta passagerare och gods från bil och flyg. MP:s knäfall för de kapitalintressen, som står bakom bilismen och flyget, hur man förstör landskap för elekrifiering av dessa energislösande transportslag, är enligt min mening en rent kriminell politik. Eftersom partiföreträdarna ljuger och miljön tar stryk.

 2. Brorson

  Mats Nilsson, som representerar Li Umeå miljönämnd skrev i sitt blogginlägg ”Käpphästar” 29 september:

  ”Det intressanta är att de käpphästar som man nu viftar med i de allra flesta fall är riktigt gamla sådana. Skillnaden mot förr är att man nu använder klimatet som förevändning för att försöka få igenom det man har tyckt hela tiden, det vill säga exploatera mer i det ena fallet och att i s ort sett montera ner civilisationen i det andra.”

  Och vad vill då de, som han kallar exploatörerna (M och L:s partiledning)? ”Vi behöver bygga nya kärnkraftverk, se till att utvinna mer metaller till de nya batterifabrikerna, och för att bygga upp dem och staga upp gruvgångarna måste vi ha cement. Vilket vi får genom att bryta mer kalk i Slite.” Mats N har tydligen glömt att L:s dåvarande partiledare Jan Björklund för några år sedan profilerade L som det mest kärnkraftvänliga partiet.

  Vaf Mats N själv tycker i, sitt försök att inta något slags mittenposition, får vi inte veta. Ska vi inte ha några batterifabriker alls? Bra tycker jag. Och hur många reaktorer ska vi ha, om Mats N får bestämma: inga alls, de 6 som nu är i drift, 12 som vi har haft, 20 som jag har föreslagit, eller ännu fler? Jag går inte alls med på att kallas ”exploatör”, eftersom jag vill riva två befintliga vattenkraftverk (i Voxnan i södra Norrland), vill återställa Stora Sjöfallet. vill ha stopp för fortsatt vindkraftutbyggnad. säger nej till batterifabriker, säger nej till nya gruvor för att utvinna metaller till batterierna, nej till slutförvar av använt kärnbränsle – och dessutom säger nej till fortsatt kalkbrytning på Gotland.

  Men till skillnad mot Mats N undanhåller jag inte vad jag vill ha i stället. 14 nya kärnkraftreaktorer med minst samma effekt, som de 6 som nu är i drift, utveckling av ny kärnkraft, som återanvänder använt kärnbränsle, vilket ger en sluprodukt som är farligt under mindre än 300 år, fortsatt cementtillverkning på Gotland, men med kalk från det svenska fastlandet, samt utveckling av teknik för att fånga upp koldioxid ur atmosfären och omvandling av densamma till nya motorbränslen (i synnerhet flygbränsle) samt till nya råmaterial, som kan ersätta plasten.

  Lagring i berggrunden av den infångade koldioxiden ser jag som en tillfällig lösning tills de nya användningsområdena (nya motorbränslen och nya råmaterial) har utvecklats och blivit ekonomiskt lönsamma. Hur mycket eleenrgi detta kommer att kräva, känner jag tyvärr inte till, men det måste beaktas vid utbyggnaden av kärnkraften.

  Jag säger också ja till Moderaternas förslag om sänkt pris på bensin och diesel med 1 kr /lit. Jag har tidigare skrivit att bensinpriset bör vara så högt att biljettpriset för en ensamåkande person i den regionala kollektivtrafiken inte bör vara högre än bensinkostnaden för samma körsträcka med personbil. Jag tror att detta kommer att vara uppnått även med den av M föreslagna sänkningen av priset på bensin och diesel. Människor ska kunna bo kvar. där de bor.

  MP ljuger varje gång folk tror på deras lögner, eftersom de då gynnas politiskt, exempelvis att järnvägen skulle vara ett tekniskt undermåligt och kapacitetssvagt transportmedel. Detta har lett till brist på underhäll av befintliga järnvägar, onödiga tågförseningar och förlust av gods och passagerare till konkurrerande trafikmedel. Däremot tror jag inte att Moderaterna ljuger medvetet. Men visst händer det att även M har fel

 3. Brorson

  Ett annat problem är att korta fängelsestraff enligt erfarenheten ger sämre resultat beträffande inkapacitering än längre fängelsestraff. Å andra sidan kan man inte de korta straffen nämnvärt, eftersom de är för lindrigare brott. Och det måste ju ändå vara en rejäl skillnad i straff mellan lindriga och grova brott. Men vad gör då regeringen under tydlig påverkan av MP? Jo, man vill behålla ungdomsrabatten, som ger halva straffet för unga vuxna för lindrigare brott (som enligt MP är misshandel av vittnen), utan en tanke på att de även utan rabatt får lindrigare straff än de, som har begått ännu grövre brott. Och detta gäller alltså den mest brottsaktiva åldersgruppen, för vilken problemet med otillräcklig inkapacitering är som störst.

  Å andra sidan verkar Moderaternas stöd för förvaring vara ganska hastigt påkommen, både därför att man kalla påföljden ”förvaringsstraff”, och dels därför att man inte har tänkt igenom hur den längre inkapaciteringen av de särskilt farliga återfallsförbrytarna påverkar de normala straffskalorna. Om dessutom nuvarande form av mängdrabatt avskaffas. Vilket även med sänkt straff för ett enskilt brott kommer att ge längre straff för dem, som har begått flera brott. Men Moderaterna har ju som hittills enda parti upptäckt att det behövs en ny Brottsbalk. Mycket bra. Behövs även för M:s egna förslag inte ska strida mot varandra.

  – – –

  Ökad produktion av biobränslen, som M nu vill satsa på, kan väl ingen i prindcip vara mot? Men är det då inte dags att säga nej till fortsatt utbyggnad av vindkraften och ta fram en avvecklingsplan för befintlig vindkraft? Sedan är ju frågan hur mycket skogen räcker till. När regeringen vill reservera biobrnslerna, som alltså inte räcker till allting, till flyget och sjöfarten, men glömmer de o-elektrifierade järnvägarna, måste jag protestera, åtminstone vad gäller flyget.

  Varje extra kilo egenvikt, inkl bränsleförråd, hos ett flygplan, minskar flygplanets möjliga nyttolast. Därför ska flyget ha de bästa bränslena, de bränslen som har det högsta energi-innehållet per kilo. Med ett godståg är det precis tvärtom: Ju tyngre lok, desto tyngre tåg kan loket dra. Därför är jag inte ens motståndare till batterilok, som f.ö. har funnits i Sverige 1928 -1996. Eftersom ett batteri väger lika mycket oavsett laddningsgrad har ett batterilok samma adhesion hela körsträckan. Batteriflyg är däremot helt förkastligt.

  Ett råd från mig är därför att använda järnvägen så mycket som möjligt för både gods- och persontrafik och låta flyget fortsätta med fossila bränslen – i kombination med skogsplantering och teknik för att infånga atmosfärisk koldioxid och lagring av densamma i berggrunden – Och på sikt omvandling av den infångade koldioxiden till nya motorbränslen och ny råmaterial, som skan ersätta plasten.

  Norrbotniabanan är ett ekonomiskt vansinne, som inte behövs för den nutida eller framtida godstrafiken och bara ytterst marginellt öka konkurrensen med flyget, jämfört med nuvarande nattåg. Att den skulle leda till bättre miljö och klimat är en präktig bluff, som MP i Umeå kör med för att kila in sig hos sossarna, som inte vill att tåget ska ta marknadsandelar från flyget Umeå – Stockholm. Det behövs mycket stora investeringar i järnvägen Härnösand -Gävle, om tåget ska ta marknadsandelar från flyget Umeå – Stockholm.

  Att M vill ha kvar både Bromma och Umeå flygplats (med minst nuvarande passagerarvolymer) är inget som M har försökt dölja. Det är bra med hederlighet i politiken, även om man inte håller med om allt.

 4. Ulf Parde

  Det är möjligt att vi behöver lite fler poliser. Men en del kanske frågar sig varför just poliser ska få betald utbildning. Jag gav nyss exempel på mer eller mindre världsunika lagar och förbud – riktade mot vanliga svenska människor – som borde avskaffas för att avlasta rättsväsendet. Här kommer fler exempel:
  Något det talas alltför lite om. Vänsterpartiet vill avkriminalisera eget bruk av narkotika. Här håller
  jag med. legalisera även egen odling av cannabis. Det skulle kanske inte minska antalet användare, men troligen antalet som blir kriminella Det finns många fler lagar och förbud att avskaffa.

  En sådan lag kan vara den världsunika 0,2.lagen för (de flesta) fritidsbåtar (jfr bl. a. övriga Norden)., Ett skräckexempel på hur politikerna (inklusive moderaterna) nykriminaliserat skärgårdsliv och rekreation.

  I September 2020 bötfälldes en man i 60-årsåldern för, att han på landsvägen utanför Askersund klivit ur bilen för att kissa. Riv upp lagar som tydligen kan möjliggöra sådana onödiga polisingripanden! Någon polisbrist tyder det hela inte heller på.

  Vid ungefär samma tid dömdes en 65-årig man i Luleå för att han i sitt vapenskåp råkat förvara en pistol utan licens, som han ärvt från far och farfar. De skärpta vapenlagarna tycks slå blint mot vanliga svenska människor.

  Vad beträffar tullen kan vi omskola personal från Kustbevakningen. Det finns många exempel på hur de legat och lurpassat på ”0,2-fyllerister”, när de vid vindkantring på kvällen tvingats flytta båten.
  Avskaffa sexköpslagen (mellan vuxna). Människohandel får bekämpas på annat vis.
  Också RFSL och Amnesty International (även om de svenska ledamöterna förgäves röstade emot) anser det.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.