Sverige behöver mer kärnkraft – inte mindre!

I dagens Folkbladet fick jag in min insändare om kärnkraften, som även tidigare publicerats i VK.

Läggs som vanligt upp här på bloggen också.

 

Sverige behöver mer kärnkraft!

Kärnkraften är klimatsmart, fossilfri och ger massor av el dygnet runt – även när det är vindstilla och solen inte skiner. Moderaterna vill värna befintlig kärnkraft och dessutom bygga nästa generations kärnkraft.

Svensk elproduktion har länge varit en av världens tryggaste och renaste. Vattenkraften och kärnkraften producerar ren el med pålitlig leverans. Det senaste decenniet har även vindkraften spelat en successivt viktigare roll.

Men de senaste åren har någonting hänt. Det tidigare stabila svenska elsystemet har allvarliga problem. Företag som vill etablera sig har inte kunnat göra det, då det saknas tillgång till el. Oljekraftverket i Karlshamn har startats för att säkerställa att det finns tillräckligt med el under dagar med låg elproduktion och hög efterfrågan. Elen i södra Sverige var i förra veckan hela 672 % dyrare än för ett år sedan. Även i norr har priserna gått upp, men inte till samma nivåer som i söder. Men ännu värre väntas det bli. Statliga Vattenfall beräknar att vinterns elpriser kommer att slå nya rekord.

Elkrisen är ett resultat av regeringens energipolitik. Kärnkraft har lagts ned på ideologiska grunder, utan hänsyn till konsekvenserna för svenska företag och konsumenter. Stängningen av Ringhals reaktor 1 och 2 innebär att elproduktion motsvarande nästan tio procent av Sveriges årliga elkonsumtion har försvunnit.

Samtidigt ökar elbehovet. För att möta utvecklingen måste elproduktionen och elnäten byggas ut samt tillståndsprocesserna kortas. Det behövs också byggas mer kärnkraft. I takt med att regeringspartierna avvecklar kärnkraft, blir Sverige mer beroende av energikällor som vi inte kan styra över. Så kan inte en ansvarsfull regering hantera landets energiförsörjning.

Moderaterna vill värna befintlig kärnkraft och bygga nästa generations kärnkraft. Idag finns det flera hinder för kärnkraften. Det finns förbud mot att driva fler än tio reaktorer, de får inte byggas var som helst utan endast vid de befintliga kärnkraftverken och gamla kärnkraftsreaktorer får inte lov att återstartas. Dessa hinder måste undanröjs. Utvecklingen inom kärnkraftsindustrin går fort och svensk lagstiftning måste moderniseras. Sverige borde bygga minst en forskningsreaktor under kommande mandatperiod.

Kärnkraften tillför stabilitet till elförsörjningen. Den kan leverera stora mängder el dygnet runt, även när det är vindstilla eller molnigt. En trygg elförsörjning är en förutsättning för Sveriges välfärd, konkurrenskraft och tillväxt. Dessutom kan svensk energi spela en viktig roll i den globala klimatomställningen.

 

Anders Ågren

Förbundsordförande

Moderaterna i Västerbotten

5 kommentarer

 1. Brorson

  Mitt förslag om 60 reaktorer i drift 2060. varav 14 nya, alternativt 12 nya och 2 återstartade torde lika mycket nära i effekt socialdemokraten Hans Hoffs förslag till S-kongressen om 11 nya reaktorer.

  I mitt förslag har jag utgått från den framtida elkonsumtion, som nämns i den nuvarande debatten. Men det är inte säkert att elkonsumtionen ökar så mycket. Det finns idiotprojekt, som borde stoppas, eftersom de förbrukar onödigt mycket energi. Å andra sidan vet vi inte hur mycket energi som måste tillföras för att omvandla atmosfärisk koldioxid till nya bränslen och byggmaterial, mm.

  Jag har utgått från att de nya reaktorerna är lika stora, som de som nu är i drift i Sverige. Och de är inte världens största, varför det inte alls är otänkbart att 11 reaktorer levererar lika mycket el som de 14, som jag har föreslagit. Emellertid ser jag en fördel med flera reaktorer jämfört med färre, och den är att bortfallet inte blir lika stort vid ett oplanerat stopp hos en rektor.

  Jag har hittills inte tagit ställning till vilken typ av reaktorer de nya ska vara, men säger nu att vi (världens kärnkraftnationer, däribland Sverige) inom en nära framtid måste börja konstruera reaktorer som återanvänder redan använt kärnbränsle, om vi inte vill öppna nya urangruvor på vår jord. Och dessutom bör lagren av använt kärnbränsle inte fortsätta att växa länge till.

  Världens nuvarande lager räcker för drift av denna typ av reaktorer under tusen år, må vara vid nuvarande elkonsumtion. Men även femhundra år är för mycket. Det finns alltså ingen väg ut ur ”kärnkraftsamhället”. Politiker som påstår det, bl.a. Per Bolund, är direkt livsfarliga. Dessutom verkar han hata svensk natur, som han vill förstöra så mycket det bara går, med såväl vindkraft som nya gruvor för metaller till elbilar.

  Nej, jag tycker inte att nya urangruvor ska öppnas någonstans på jorden, men skulle det ske, ska eventuella urangruvor på svensk mark underkastas lika stränga miljökrav, som all annan gruvdrift. Moderaterna bör sätta ner foten mot Bolund och hans gäng, och försvara de skärpningar av Miljöbalken som genomfördes under alliansåren .Sätt stopp för fortsatt kalkbrytning på Gotland. Det finns kalkfyndigheter av mycket hög kvalitet på det svenska fastlandet.

  Dessutom kan cement till stora delar inom en ganska nära framtid komma att ersättas av nya byggmaterial, som framställs ur koldioxid, som fångas ur atmosfären eller direkt från källan, d.v.s. fabriker och förbränningsanläggningar, som släpper ut koldioxid. Det som driver Bolund att förstöra så mycket natur som möjligt, människor och djurs livsmiljö, torde vara vetskapen arr profitjakten snart är slut, att nya motorbränslen och nya råmaterial, snart kommer att visa att den nu pågående så kallade klimatomställningen är ett ekonomiskt vansinne, som göds med skattemedel.

  Över klimatet råder endast Gud.

  • Brorson

   ”Mitt förslag om 60 reaktorer i drift 2060” ska förstås vara 20 reaktorer varav 14 nya, alternativt 12 nya och 2 återstartade. Men man kan förstås diskutera om en eller två av dessa 20 reaktorer ska ersättas av 5 – 10 mindre reaktorer. Men totalantalet blir i så fall inte 60, utan 25 – 30.Kärnkraftens akilleshäl är, som de flesta vet, de långa start och stopp-tiderna, som så vitt jag förstår, beror på temperaturskillnader i reaktormaterialet under start och stopp.

   Därmed torde temperaturutjämningen gå snabbare i en mindre reaktor än de 24 timmar som varje start och varje stopp (med undantag för nödstopp) tar. Om vi kan nedbringa tiden för varje start och varje stopp till 3 – 5 timmar, kan dessa små reaktorer börja stängas ner kl. 15.00 fredag eftermiddag och börja startas kl 5.00måndag morgon. Kärnkraften skulle därmed kunna ersätta andra energikällor som veckoreglerarare av elproduktionen.

   När det så kommer till elbilar, så är det en självklarhet att det går ännu bättre att ladda de med el från kärnkraftverk än från vindkraft, särskilt nattetid, när det torde vara överskott på kärnkraft-el. även om det inte blåser. Då kan även ackumulatortankar för bostadsuppvärmning och varmvatten laddas. Om ni trodde att jag är motståndare till elbilar, trodde ni fel. Det är skillnad på elbilar och elbilar. Elhybrider och laddhybrider, som körs kortare sträckor på enbart el är en bra lösning, som inte kräver så stora och miljöskadliga batterier som ”ren” eldrift.

   Dieselelektrisk drift (en förbränningsmotor, som driver en generator, som driver en eller flera elmor(er) introducerades för järnvägsdrift i Sverige redan 1912, alltså nästan hundra år innan den förstockade bilindustrin. som Bolund fjäskar för, kom på samma brillianta idé. Med elektrisk kraftöverföring, med ett mindre batteri, som mellanled, kan förbränningsmotorn köras på sitt optimala varvtal hela tiden, som trots omvandlingsförluster vid i- och urladdning ger en inte oväsentlig energibesparing per körda mil (c: a 30 %).

   Men tro inte att den biltypen har högsta miljöbonus. Nejdå, för att Bolund, och andra miljöfiender ska bli riktigt nöjda, ges de största belöningarna till den mest miljöfarliga tekniken. Men var står Moderaterna i denna fråga? Om man vill framställa sig som det nya gröna partiet genom satsning på ny kärnkraft. bör man också tala om vad som ska ersättas med den nya kärnkraften. Det finns stora förväntningar på ”nya Moderaterna” inte minst bland väljare på landsbygden.

 2. Brorson

  Nu skriver Mats Nilsson, L att ”Föreställningen om att använda de resurser som kärnkraften sades skapa till att bygga upp andra energikällor i dess ställe, var en illusion.” Ja, det var en illusion, om man trodde att kärnkraften kan ersättas med något annat än ny kärnkraft. Men i övrigt har MN fel på punkt efter punkt.

  1. Utan de politiska besluten om en förtida avveckling av befintliga reaktorer, hade vinsterna från befintlig kärnkraft kunnat användas till nya reaktorer.

  2. Kärnkraften är lönsam, men har – precis som järnvägar – långa avskrivningstider (d.v.s. den tid det tar innan investeringskapitalet har återbetalats. Utan klåfingriga politiker, som hela tiden försöker stoppa kärnkraften, hade ingen kapitalplacerare tvekat att investera i kärnkraft. Regeringens energipolitik leder till en extremt kortsiktig profitjakt – en av kapitalismens värsta avigsidor. Märkligt att vänstern . som fullständigt har glömt sin Marx – vill ha just den sortens kapitalism.

  3. Kärnkraften drabbas inte alls av ständiga driftavbrott, som MN – som lever i det förgångna- påstår. Det gällde kanske den äldsta svenska reaktorn för kommersiell drift, Oskarshamn 1.Man hade inte tillräcklig erfarenhet. Kvarvarande svenska reaktorer har mycket hög nyttjandegrad. Faktum är att den möjliga nyttjandegraden med råge överstiger efterfrågans miniminivå under nätter, veckoslut och lågsäsong (sommarhalvåret). om all elproduktion hade skett med kärnkraft.

  4, De reaktorer som körs kontinuerligt (och därför redovisar de största vinsterna) måste därför kompletteras med reaktorer som bara körs vid hög efterfrågan (och därför redovisar mindre vinster). Eller med andra energislag. Vindkraften är helt oduglig i detta sammanhang, eftersom vädergudarna inte bryr sig om el-efterfrågan. Detta begriper alla intelligenta människor. Energiminister Andrs Ygeman, S, begriper inte. Mats Nilsson?

  5. Vattenkraften kan däremot regleras efter efterfrågan, varför kärnkraft + vattenkraft är en utmärkt kombination. Vilket Olof Palme förstod, men honom försöker ju alltför många av dagens sossar glömma. Men som jag skrev i min förra kommentar behöver de stora reaktorerna med långa start- och stopptider kompletteras med mindre reaktorer, med start- och stopptider på 3 – 5 timmar. vilka kan användas för veckoreglering av el-produktionen. Det skulle spara vattenkraft.,

  6. Slutligen, Mats Nilsson, majoriteten av dem, som var röstberättigade i folkomröstningen om kärnkraften 1980, lever inte längre. Det behövs nya beslut, som utgår från dagens och morgondagens verklighet samt vunna erfarenheter sedan 1980.

 3. Brorson

  Om Mats Nilsson, L, har besvarat det som jag har skrivit här, är hans enda svar att kärnkraften är otidsenlig och jämför med slaget vid Balaklava under Krimkriget 1854: ”Det enda realistiska som finns att tillgå är vindkraft. Kärnkraft är lika otidsenligt som kavalleriattacker.” Men MN har lika fel om katastrofen vid Balaklava 1854 som han har fel om kärnkraften nu.

  Nederlaget för de brittiska styrkorna vid Balaklava berodde inte, som MN tror, på att britterna, dåtidens ledande militära stormakt, hade förbisett den vapentekniska utvecklingen. Utan på på de lägre officerarnas blinda åtlydnad av en felaktig order från de högre officerarna – trots att de insåg vad denna åtlydnad skulle leda till: att nästan inga av de brittiska soldaterna skulle överleva. Order är order…

  Och vilken är då likheten med den svenska energipolitiken idag? Eller med den svenska coronastrategin under de första månaderna, som orsakat för tidig död, som kunnat undvikas, för tusentals svenskar? Order är order…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.