Sverige behöver få kontroll över vilka som bor i landet – genomför en nationell folkräkning!

Det har nu blivit alldeles uppenbart att det inte finns någon koll på vem eller hur många som befinner sig i landet. I spåren av det ser vi hur människor utnyttjas och far illa, och hur organiserad brottslighet använder välfärden som källa till finansiering. Det kan inte få fortsätta.

För att få kontroll över vilka som befinner sig i landet måste vi genomföra en nationell folkräkning.

5 kommentarer

 1. Brorson

  Regerings förslag att avskaffa EBO (lagen om eget boende) är inte ens en halvmessyr, och innebär inte alls att rätten till eget boende för asylsökande avskaffas. Enligt Ygeman ska de idag statliga flyktingförläggningarna kommunaliseras och ett ”incitament” skapas för asylsökande att bo på de kommunala flyktingförläggningarna, genom att de mister rätten (helt eller delvis?) till dagersättning om de väljer eget boende. Jag ser framför mig en försämring av äldreomsorgen och fler asylsökande med timanställningar inom äldreomsorgen.

  Hur ska de kunna försörja sig under utredningstiden, om de inte har jobb? Genom försörjningsstöd från socialtjänsten? Den lägsta ersättning man kan få från socialtjänsten är ungefär hälften mot nuvarande dagersättning, exklusive boendekostnad. Jo, man kan få ännu lägre, om man har chans att få jobb, men vägrar. Men det handlar förstås om ensamstående.

  Ygeman räknar tydligen med att nuvarande länga handläggningstider av asylansökningar, ska bestå, på upp till arton månader för beslut i första instans (Migrationsverket). Beslutet skickas sedan i vanligt brev till sökandens senast kända adress, varefter sökanden har en överklagandefrist på tre veckor, innan beslutet vinner laga kraft, om det inte överklagas. Varunder den asylsökande har gott om tid att gå under jorden.

  Syftet med den föreslagna kommunaliseringen av flyktingförläggningarna är enligt Ygeman att förbättra integreringen, (av personer som inte ens fått beslut om de får vistas i Sverige!) vilket kommer att göra det ännu svårare att genomför beslutade avvisningar. Vartill genomförda avvisningaaar kommer att framstå som ännu mer inhumana.

 2. brorson

  En nationell folkräkning behövs. Jag har tidigare föreslagit att visitationszoner (där alla är skyldiga att visa leg) kompletteras med visitationstider (när alla som befinner sig utanför hemmet är skyldiga att visa leg). Samt begränsning av tystnadsplikten för brevbärare (exempelvis om anmärkningsvärt många i förhållande till lägenhetsstorlek mottar adresserad post under en längre tid.) Jag föreslår också en kraftigt utökad sekretess om privatpersoner hos myndigheter (vilket kräver grundlagsändring), dock inte i förhållande till andra myndigheter.

  Jag säger bestämt nej till förslaget om kommunalisering av flyktingförläggningarna. Jag föreslår i stället kraftiga förändringar av asylprocessen. Denna styrs för närvarande av två lagar, Förvaltningslagen (för handläggningen hos myndigheten) samt Förvaltningsprocesslagen (för handläggningen i förvaltningsdomstolen, om myndighetens beslut överklagas.

  1. Rätten till advokat under handläggningen hos myndigheten (Migrationsverket) avskaffas. ingen har rätt till advokat på statens bekostnad under handläggning hos andra myndigheter. Varför ska asylsökande har förmåner, som ingen annan har? De har ju ändå rätt till tolk.

  2. Beslut i första insans (Migrationsverket) i ett asylärende, ska delges sökanden elva dagar efter ankomstdagen, om sökanden har uppgivit rätt identitet vid ankomsten och denna har kunnat bekräftas under utredningen.

  3. Sökanden ska under utredningstiden vistas i ett förvar, som drivs av staten, och personligen bli delgiven beslutet, som alltså inte ska skickas ut med post.

  4. Överklagandefristen ska vara tre hela dygn , d.v.s minst 72 timmar. Sökanden kan då(inom den tiden) ​göra:
  ​a) Överklaga till Migrationsdomstolen, som o fördröjligen ska utse en ledig advokat, som ska företräda den klagande inför domstolen.
  b) Avge en nöjdförklaring, som om inget talar däremot ska tolkas så att den sökande vill lämna landet frivilligt. Personal ska då följ den sökande till den gränsstation, färjehamn eller flygplats. som han själv har valt, och därefter intyga att vederbörande har lämnat landet.Haan bestämmer själv slutdestination för resan.
  c) Ingenting, vilket bör tolkas så, att den sökande funnit det utsiktslöst att överklaga, men ändå inte vill lämna landet frivilligt och ska därför tvångsavvisas till sitt hemland.

  5. För att klara den lagstadgade handläggningstiden ska Migrationsverket ha rätt att låna in personal från andra myndigheter, med målsättning att inga asylärenden för fördröjas under mer än en månad p.g.a. personalbrist.

  6. Om den målsättningen omöjligen kan uppfyllas p.g.a. en oförutsedd och stor ökning av antalet asylansökningar ska Migrationsverket efter beslut av regeringen dela ut provisorisk uppehållstillstånd till personer, som sannolikt kommer att få asyl, för att de som sannolikt inte komer att få asyl , ska utredas först. Provisorisk uppehållstillstånd ska gäll för en kortare tid och sk inte var några definitiv beslut. Endast i de fallen kan eget boende beviljas.

 3. Anna

  Jag tycker att en nationell folkräkning låter rimlig, om vi gjort det förut borde det inte vara någon konstighet att göra det nu.
  Nu närmar det valtider, är det en prioriterad fråga för Moderaterna skulle ni vinna valet? Hur ser möjligheterna ut att få igenom en sådan med era samarbetspartier?

 4. Brorson

  Nationella folkräkningar har gjorts förut. Men det är svårare nu p.g.a. alla, som vistas illegalt i landet. Och p.g.a. alla bostadslösa. Många tror att regeringens hårdnackade motstånd mot folkräkningar beror på att man vill dölja hur många illegala som finns. Men det finns en annan orsak, som väger tyngre, och den är att regeringen vill dölja hur många svenska män och kvinnor som saknar bostad. Som ratas av den s.k. allmännyttan för att de ha låga inkomster och kanske betalningsanmärkningar och inte har rätt till hjälp från socialtjänsten för att de varken är kriminella, missbrukare eller invandrare. Skötsamma svenskar, som råkat i svårigheter, diskrimineras. i sitt eget land.

  Detta beror i första hand på den förda bostadspolitiken, som MP-minisirar haft ansvaret för under de senaste sju åren, bl.a. den turkiske medborgaren (som har dubbla medborgarskap) Mehmet Kaplan. Denne avslöjades ju ha träffat det turkiska regeringspartiet AKP i Istanbul, när han skulle ha deltagit i ett FN-möte i New York. Även språkröret Peter Eriksson har varit bostadsminister .Det beror också på att skötsamma svenskar inte tillhör de prioriterade grupperna enligt socialtjänstlagen. I många kommuner finns dessutom kommunala, politiska beslut på att ”nyanlända” ska ha förtur till lediga lägenheter i den s.k. allmännyttan.

  I någon enstaka kommun finns ”social förtur” för dem som blivit bostadslösa p.g.a. skilsmässa och tidigare har bott i det kommunala bostadsbolaget – och har hög inkomst och inga betalningsanmärkningar. Detta trots att arbetslöshet och ekonomisk svårigheter ofta ligger bakom skilsmässor. Social förtur för skilsmässofallen finns dock inte i en enda kommun i hela Stockholmsregionen, där även många äldre kvinnor är uteliggare. Men mest män. Så belönar svensk politiker människor som har bott i Sverige hela livet och har bidragit till det allmänna med sin höga skatter. Dem försöker regeringen osynliggöra och vill därför inte ha någon folkräkning som omfattar dem också.

  I Sverige har vi en lag, som kallas EBO-lagen, som ger asylsökande, som kanske kommer att få avslag på sin asylansökningar, rätt till eget boende, om de inte vill bo på flyktingförläggning.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.