Vi måste få fart på bostadsbyggandet i Umeå! Det gäller även byggandet av villor och radhus.

Av , , Bli först att kommentera 6

Enligt den senaste prognosen från Umeå kommun, som vi har fått redovisat för oss på politisk nivå, så verkar det ha färdigställts omkring 600 bostäder i Umeå under år 2021. Av dessa var 11 procent småhus. Det är alldeles för lite jämfört med behovet.

Vi har fortsatt brist på bostäder i Umeå och det är ett stort bekymmer.

Detta faktum har vi från moderat sida påtalat under en lång rad av år. Vi har även presenterat olika förslag för att kunna öka takten på bostadsbyggandet, däribland att öppna upp fler områden för byggnation av bostäder. Nu senast lyckades vi dock i byggnadsnämnden få bifall till ett initiativ, tillsammans med andra partier, om att inleda planarbete för Röbäcksliden och Tegelbruksberget. Detta för att tillskapa småhus, men även andra boendeformer. Detta innebär att man snabbare kommer att kunna komma igång på med byggande på dessa områden.

Kommunens mål är sedan tidigare att bostadsbyggandet måste öka till 2000 bostäder per år, men hittills har inte resultaten varit i närheten av målet. Som jag skrev ovan så verkar det ha färdigställts ca 600 bostäder år 2021. För år 2020 blev det bara 412 bostäder. År 2019 färdigställdes ca 1000 bostäder, år 2018 ca 1400 och år 2017 ca 950 bostäder.

Ja, ni ser. Det är inte i närheten. Vi behöver fler småhus, fler lägenheter.

Rådande situation är ett hot mot Umeås tillväxt. Som alltfler uppmärksammar, så är utbudet av villor extremt lågt, vilket vi måste tillgodose under kommande år. Under det senaste decenniet har småhusens andel av den totala produktionen legat på låga 17 procent. Umeå borde bli bättre på att erbjuda attraktivt boende i villa runt om i vår kommun.

Från Moderaterna i Umeå, så lade vi ett förslag i kommunfullmäktige om att uppdra till kommunstyrelsen att skyndsamt möjliggöra en högre takt på byggande av fler småhus (villor, radhus). Detta röstades tyvärr ned, så sent som i juni förra året. Men behovet av detta kvarstår alltså.

Småhusen är en viktig, men ibland förbisedd förutsättning, för kommunens utveckling. Många undersökningar genom åren visar dessutom att det är just i småhus som en majoritet av befolkningen helst vill bo. I en Sifo-mätning från 2019 så angav 75 procent av svenskarna att de ville bo i villa, radhus eller kedjehus. I en undersökning från Demoskop från år 2019 angav över 70% i åldern 25-49 att de helst ville helst bo i småhus. Så efterfrågan finns.

Vi måste få fart på bostadsbyggandet i Umeå, och det gäller även byggandet av småhus.

Bli först att kommentera

Västra länken bedöms kunna öppnas för trafik tidigast juli 2023

Av , , Bli först att kommentera 4

Den enskilt viktigaste infrastruktursatsningen på senare tid kopplad till Umeå är byggandet av ringleden, som beslutades av Alliansregeringen år 2008. Ringleden skulle vara färdig år 2013.

Färdigställandet av Västra länken av ringleden fortsätter emellertid att dra ut på tiden.

Idag kom beskedet att bron över Umeälven som ska knyta ihop Västra länken, inte kommer att bli färdig och öppnas för trafik förrän tidigast i juli 2023. Detta rapporterar SVT Västerbottensnytt.

Jag beklagar denna ytterligare försening. Det var för ett och ett halvt år sedan som brobygget råkade ut för en olycka, och sedan har man försökt åtgärda skadorna och få ordning på det hela igen. Men det är naturligtvis av yttersta vikt att allt görs korrekt och det får ta den tid som krävs. Säkerheten går först.

Så nu får vi hålla vi tummarna för att trafiken kan öppnas upp i juli 2023, i linje med Trafikverkets besked.

Att Umeåprojektet snarast färdigställs med Västra länken är en förutsättning för bättre luftmiljö i centrala Umeå och stadens framtida utveckling. Men det gäller inte enbart miljön. Västra länken är inte bara ett vägprojekt, det är också ett stadsutvecklingsprojekt. Umeås attraktionskraft och konkurrensförmåga förstärks med ett färdigställande av ringleden.

Bra för luftkvaliteten i centrala staden – bra för Umeås fortsatta tillväxt!

Bli först att kommentera

Säkerställ nödvändiga språkkunskaper vid anställning av personal inom hemtjänst och äldreomsorg

Av , , 1 kommentar 7

Arbetsgivaren måste säkerställa att personalen både förstår och gör sig förstådd hos dem som de är satta att hjälpa. Så är tyvärr inte fallet idag inom Umeå kommun. Det finns flera exempel från Umeå där bristande kunskaper i svenska hos personalen har inneburit stora bekymmer för såväl boende som anhöriga.

Fler åtgärder måste vidtas för att öka kompetensen hos personalen och där är språket en betydande del. Kommunen har ett ansvar att försäkra sig om att den blivande anställde har nödvändiga språkkunskaper redan vid rekrytering av personal. Rekryteringsbehoven i äldreomsorgen är stora, men att sänka kraven på att kunna det svenska språket är definitivt ingen lösning, då det utgör en viktig del av omvårdnaden och patientsäkerheten.

Kommunen bör därför införa språktest vid anställning av personal inom hemtjänst och äldreomsorg. Det handlar i grunden om respekt för de som behöver hjälp, förutsättningar för en värdig äldreomsorg och det handlar om patientsäkerhet.

S-styrda Botkyrka kommun har exempelvis infört språktester i äldreomsorgen från 1 oktober 2020. Alla som söker tjänster ska genomgå ett test. Dessutom har de infört en utbildning för dem som redan är anställda, men som anses ha otillräckliga kunskaper i svenska språket.

Ett konkret förslag som gör skillnad.

Men det förutsätter uppenbarligen maktskifte i Umeå i valet 2022!

1 kommentar

Det dödliga våldet måste få ett slut!

Av , , Bli först att kommentera 7

Det är inte rimligt att gängkriminella som sitter inne får fortsätta begå eller planera brott, och spela en aktiv roll i konflikterna på gatan.

Därför presenterade Moderaterna idag fyra förslag som kraftigt skulle försvåra för dömda att delta i gängkonflikter, och som ger den som sitter inne rätt förutsättningar att bryta med sitt förflutna och lämna gängmiljön. Liknande regler finns redan i Danmark.

Vi föreslår:

  1. Stopp för permissioner och villkorlig frigivning under pågående gängkonflikt.
  2. Stopp för besök och andra kontakter med gängmedlemmar under pågående gängkonflikt.
  3. Krav på exitprogram för villkorlig frigivning.
  4. Utökad tid för behandlingsprogram.

Det dödliga våldet måste få ett slut. Nu tar vi tillbaka tryggheten och får ordning på Sverige.

Bli först att kommentera

Umeå borde sikta på topp-10 gällande bäst företagsklimat!

Av , , 1 kommentar 6

Tidigare idag så träffade vi Företagarna i Umeå och Företagarrådet. Från kommunen deltog ett antal politiker och tjänstemän.

Som vanligt var en av punkterna på dagordningen företagsklimatet.

Ett gott företagsklimat är viktigt av många anledningar. Det ger fler jobb och färre i bidragsberoende. De privata företagen är grunden för att kommuner och regioner i nästa led ska kunna satsa pengar på välfärden. Genom sådant som låg skatt, en tydlig arbetslinje och bra villkor för näringslivet kan kommunen främja ekonomisk tillväxt.

Umeå borde sikta på att vara i topp-10 när det gäller det lokala företagsklimatet i Sverige.

I Svenskt Näringslivs kommunranking erhåller Umeå kommun mediokra placeringar. En av landets högsta kommunalskatter, konkurrens från kommunen gentemot privata näringslivet, service och bemötande samt negativ attityd bland politiker och tjänstemän till företagande är sådant som sticker ut. Umeå kommun tappade i den senaste rankingen 12 placeringar till plats 179 av landets 290 kommuner.

I SmåföretagarIndex, som genomförs varje år av Småföretagarnas riksförbund, hamnar Umeå på plats 151 av 290 kommuner. I undersökningen kartläggs förutsättningarna för små och medelstora företag i Sveriges 290 kommuner.

I undersökningen som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gör – Öppna jämförelser Företagsklimat – hamnar Umeå kommun på plats 133 av de sammanlagt 181 kommuner som ingått i rankingen. Bland kommuner med över 40 000 invånare, så är Umeå på plats 51 av 60 kommuner.

Moderaterna har lagt en rad förslag, ibland tillsammans med andra borgerliga partier, för att förbättra Umeås företagsklimat.

Det handlar om att motverka osund konkurrens från kommunen gentemot det privata näringslivet. Ökad konkurrensutsättning och införande av utmaningsrätt. Möjliggöra ökad turism genom att skapa förutsättningar för dels en privat byggd och driven gästhamn i centrala Umeå, dels ställplatser för husbilar och husvagnar. Införande av den s.k. Rättviksmodellen, vilken handlar bl.a. om att minska regelkrångel för företagare utan att förändra lagar och regler.

Kommunalskatten i Umeå är omkring två kronor högre än jämförbara kommuner. Det innebär att en genomsnittlig familj där två vuxna arbetar betalar ca 12 650 kr mer per år i skatt än dem som bor i jämförbara kommuner. Av landets 20 största kommuner har Umeå kommun högst kommunalskatt. Vi moderater har i ett första steg lagt förslag om en sänkning med 15 öre.

Viktigt är också att centrumhandeln kan utvecklas. En konkurrensfördel som brukar pekas ut för de halvexterna handelsområdena är att de erbjuder gratis parkering. För att undanröja en del av konkurrensnackdelen finns möjligheten att erbjuda avgiftsfri parkering i de P-anläggningar och p-platser som UPAB ansvarar över för Umeå kommuns räkning. Moderaterna har upprepade gånger föreslagit försök med avgiftsfri parkering i centrala Umeå, och detta förslag kvarstår. En majoritet av partierna har dock röstat ned våra förslag.

Vi måste också få fart på bostadsbyggandet, genom att bl.a. möjliggöra för fler privata aktörer att bidra i byggandet. Öppna upp fler områden för byggnation och öka takten på ärendehanteringen. Det behövs fler villor, fler bostadsrätter och fler hyresrätter. Utbudet av villor är extremt lågt, vilket vi måste förändra under kommande år. Under det senaste decenniet har småhusens andel av den totala produktionen legat på låga 17 procent. Småhusen är en viktig, men ibland förbisedd förutsättning, för kommunens utveckling.

För att skapa ett bättre företagsklimat måste näringslivsarbetet integreras i hela kommunen. Att ge företagen ett gott bemötande ska åligga varje förvaltningschef och varje handläggare, inte bara en näringslivsenhet. Målet måste vara att alla medarbetare ger en bra service och ett gott bemötande till de företagare som är i kontakt med kommunen. Det finns mycket att göra inom den egna kommunala organisationen, för att förbättra service och dialog med de lokala företagarna.

Umeå borde rankas bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat. Med våra moderata förslag blir detta möjligt.

1 kommentar

Utvisa utländska medborgare som bedöms utgöra ett säkerhetshot mot Sverige

Av , , 2 kommentarer 24

Den islamistiska hatkampanj mot Sverige som sprids just nu måste få ett stopp. Våldsbejakande islamism och politisk islam har varit ett stort problem under många år. Både i Sverige och i övriga Europa har vi sett hur dessa idéer hotar det öppna och fria samhället – i de värsta fallen genom terrorattacker.

Moderaterna föreslår därför:

– Utvisa utländska medborgare som bedöms utgöra ett säkerhetshot mot Sverige.
– Neka extremister inträde till Sverige.
– Stryp finansieringen av radikal verksamhet.
– Stoppa utländsk finansiering av extrema religiösa samfund.
– Stärk samarbetet mellan Myndigheten för psykologiskt försvar och det nationella cybersäkerhetscentrat för att motverka påverkanskampanjer mot Sverige.
– Stärk landets kommunala socialtjänster med skydd och med utbildning, så att de kan stå emot de hot och misstänkliggöranden som försvårar deras viktiga arbete med att skydda barn som far illa.
– Ge FOI uppdraget att analysera hur teknologiutvecklingen påverkar framtidens desinformation hur Sverige kan möta dem.

2 kommentarer

En åtgärd för att öka tryggheten för resenärerna

Av , , 3 kommentarer 6

Intervjuad av SVT Västerbottensnytt.

Umeå kommunfullmäktige har under föregående år godkänt Alliansens motion om flexibla nattstopp i Umeås busstrafik. Det innebär att resenärer ska kunna be busschauffören att få stiga av mellan de ordinarie busshållplatserna för att öka tryggheten. Motionen lämnades in år 2018 av oss gruppledare.

Flexibla nattstopp. En åtgärd för att öka tryggheten hos resenären, helt enkelt. Avsikten är att införa detta successivt.

3 kommentarer

Trafikverkets förslag ett dråpslag mot utvecklingen i norr!

Av , , 1 kommentar 13

I söndagens Folkbladet fick jag nedanstående insändare publicerad.

 

Trafikverkets förslag ett dråpslag mot utvecklingen i norr!

Trafikverkets förslag gällande nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 är ute på remiss. Låt oss hoppas att kritiken blir så massiv att förslaget omarbetas i grunden.

Förslaget uppfyller inte de behov som omställningen av transportsystemet och de stora industrietableringarna i Västerbotten och Norrbotten kräver. De dyra satsningarna på höghastighetsbanor i södra Sverige tränger undan viktiga järnvägs- och vägsatsningar runt om i landet. Med nuvarande förslag så förskjuts färdigställandet av Norrbotniabanan mellan Umeå-Skellefteå flera år. Nu kanske sträckan blir färdig efter 2033. Det saknas även 20 miljarder för att bygga etappen Skellefteå-Luleå. Även elektrifiering och upprustning av Tvärbanan Hällnäs –Storuman saknas.

Det saknas även pengar för viktiga vägsatsningar. Dessa lyser med sin frånvaro i stora delar av Västerbotten. Det finns inte pengar till de sista två etapperna för E4 Umeå-Skellefteå, gällande ombyggnation till 1+2-väg med mitträcke. Likaså saknas resurser för att åtgärda E12.

Vägnätet förfaller. Trafikverket konstaterar själva att med de föreslagna ramarna för underhåll, så kommer vägnätet att fortsätta försämras. En dålig kvalitet på de statliga vägarna i norra Sverige kommer alltså att bli ännu sämre!

Resurserna för underhålla vårt befintliga vägnät måste öka kraftigt. Allt annat vore förödande för oss i norr.

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå

1 kommentar

Nedräkning! 211 dagar kvar till valdagen – bli medlem i Moderaterna och bidra till maktskifte!

Av , , 4 kommentarer 6

Idag är det 211 dagar kvar till valdagen i september. Visa ditt stöd för ett borgerligt parti som förenar liberalism och konservatism. Om du delar Moderaternas värderingar och vill engagera dig så är du varmt välkommen till vårt parti som medlem. Som medlem väljer du själv hur mycket du vill engagera dig. Ju fler vi blir, desto starkare kraft blir vi inom politiken.

Välkommen att bli en del i vårt arbete.

Bli medlem i Moderaterna!

Swisha: 100 kronor till 123 336 00 70, uppge namn och personnummer. Eller gå in på moderaterna.se och följ anvisningarna.

4 kommentarer

Stoppa den islamistiska hatkampanjen mot Sverige!

Av , , 5 kommentarer 20

I ett klipp från en islamistisk youtuber, som har visats över en miljon gånger, påstås felaktigt att socialtjänsten har tagit barn från sina föräldrar för att de velat bära slöja – i Sverige.

Svenska myndigheter kidnappar som bekant inte barn, varken muslimska barn eller andra. När islamister sprider desinformation och uppmanar till våldshandlingar måste det öppna demokratiska samhället skyddas. Det kräver politiska åtgärder.

Moderaterna har tidigare presenterat ett samlat åtgärdspaket mot politisk och våldsbejakande islamism i Sverige. Bland förslagen:

  • Utvisa fler säkerhetshot – utländska medborgare som utgör säkerhetshot ska utvisas från Sverige, och utvisningarna ska verkställas.
  • Neka extremister inträde i Sverige – och upprätta en spärrlista inom EU mot radikala islamister och andra som uppmanar till terror.
  • Återkalla medborgarskap – utländska extremister ska inte vara välkomna i Sverige.
  • Stoppa utbetalningar av skattepengar till extremister på alla nivåer i samhället.
5 kommentarer