Trädens viktiga betydelse för att bl.a. binda utsläpp, lagra kol och förhindra översvämningar vid skyfall

Intervjuad av P4 Västerbotten idag.

Träden är viktiga för att binda utsläpp, lagra kol, erbjuda svalka under varma dagar och minska risken för översvämningar vid skyfall.Att plantera träd är därför viktigt i en växande stad som Umeå. En av Moderaternas 55 punkter i vårt lokala valmanifest berör just trädplantering.

Samtidigt består 64 procent av kommunens yta av skog, vilket är positivt. Det glöms ibland bort i debatten. Skogens betydelse för klimatet är något som Moderaterna i Umeå lyft fram upprepade gånger under denna mandatperiod.

En kommentar

 1. brorson

  Växande träd är de mest effektiva återupptagarna av koldioxid, men andra växter tar också upp koldioxid. Därför är trädplantering så viktigt, inte bara i Umeå utan i hela världen. Dessutom har trädplanteringar de andra fördelar, som du har nämnt. Även ur denna synpunkt är vindkraften så förkastlig. Man hugger ner tråden där vindkraftparkerna anläggs och servicevägar dit byggs. Den brukade åkerarealen krymper också, p.g.a. dessa servicevägar. Den koldioxid, som INTE återupptas p.g.a. vindkraften måste också tas med i kalkylerna.

  När vindkraftparker byggs i renbetemarkerna blir växtligheten där inte ordentligt avbetad, med följden att produktionen av renkött minskar och renskötselföretagens lönsamhet hotas. Detta är synnerligen allvarligt eftersom Sverige bara är till hälften självförsörjande med livsmedel och mycket kött importeras. Regnskogasr huggs ner inte bara för köttproduktion, utgan också för produktion av palmolja, som blandas i bensin och diesel p.g.a. reduktionsplikten. Möjligheterna till trädplantering utnyttjas inte till fullo , t.ex skulle träd kunna planteras på stora parkeringsplatser vidköcentra för att skilja parkeringsrutorna åt.

  Nya metoder, som kompletterar växternas återupptag, för återvinning av koldioxid måste utvecklas, för produktion av nya motorbränslsen samt råvarar till industrin, vilka kan ersätta den farliga plasten.
  Detta bör vara ett högprioriterat forskningsområde. Det viktiga här är att energi-innehållet i de nya motorbränslena måste vara större än den energi som har åtgått för att fånga in och omvandla koldioxiden. Det är så vi kan få miljövänliga flygbränslen, inte genom att ta med tunga batterier (som minskar flygplanens nyttolast) upp i luften.

  Dessutom bör flygresandet minska, genom förnuftiga satsningar på järnvägarna, vilka förkortar restiderna med tåg, på de sträckor där kortare resteder med tåg verkligen ökar tågets konkurrenskraft gentemot flyget, Det gör inte de järnvägsprojekt som S och MP vill kasta bort flera hundra miljarder på. Därförf säger jag nej till dessa projekt och kräver att en nationell järnvägsplan tas fram, innan det är för sent. Innan felinvesteringarna är ertt faktum.. Dessutom måste både passagertåg och godståg köra enligt tidtabellen, vilket kräver standardhöjande reinvesteringar på det befitliga järnvägsnätet –och inte minst en modernisering av järvägarnas signalsystem.

  Detta klarar inte Trafikverket, som snarast måste fråntas ansvaret för drift och underhåll av järnvägarna. Men detta är SMP-politikrtns inte intresserade av, eftersomde inte tillmöter järnvägarna någon nämnvärd betydlese i deras fantasier om ”elektrifiering av transportsektorn”. Det borde ju syfta på ökad användning av det elektriska transportmedel, som redan finns, i synnerhet för godstransporter.

  Jag har tidigare skrivit att små, mobila (rälsgåedee) Kärnkraftreaktorer kan anslutas till befintliga omformarstationer för den elektriska järnvägsdriften. Dessa omformarstationer, ompå vissa platser är inrymda i bergrum, är rean militära skyddsobjekt, varför säkerheten år god. Och det går ju ändå inte att köra moderna tåg på instabil vindkraft. Körströmmen kopplas nämligen ifrån vid spänningsfall. Och det år naturligivis samma sak med många av industrins maskiner, som är byggda för attdra så lite el som möjligt och inte för oplanerade spänningsfall.

  Regeringen, som tydligen helt saknar kunskap om starkströmsteknik, försöker driva de tekniska utvecklingen bakåt – mot energislöseri och skövlad natur.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.