M-budgeten i Umeå med 100 förslag: Satsningar på skola och äldre, sänkt skatt och besparingar på kulturen

Pressmeddelande

 

M-budget med 100 förslag: Satsningar på skola och äldre, sänkt skatt och besparingar på kulturen

 

Under måndagen presenterade Moderaterna i Umeå sin alternativa budget för Umeå kommun år 2025. Den innehåller tydliga satsningar på skola och äldre, sänkt kommunalskatt med 35 öre, neddragningar på kulturens område, minskningar av centrala anslag under kommunstyrelsen samt noggrannare kontroller av försörjningsstöd och personlig assistans. Budgetförslaget innehåller totalt 100 politiska förslag, varav 21 gemensamma med de övriga Allianspartierna.

Äldrenämnden får med Moderaternas budgetförslag en ramhöjning med 82 miljoner kr, och för- och grundskolenämnden får en ramhöjning med 56,5 miljoner kr för år 2025. Det är mer pengar till dessa nämnder än vad Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterade för två veckor sedan. För äldrenämndens del är det 20 miljoner kr mer och för skolans del är det 25 miljoner kr mer. Även byggnadsnämnden får ett tillskott på ytterligare två miljoner kr för att öka takten på detaljplaner för villor och andra småhus.

– För oss moderater är det viktigt att värna den kommunala kärnverksamheten. Vårt förslag möjliggör viktiga satsningar på äldreomsorgen och grundskolan, säger kommunalrådet Anders Ågren (M) i en kommentar.

I Moderaternas budgetförslag sparar man samtidigt på kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, tekniska nämnden, individ- och familjenämnden samt kommunstyrelsen jämfört med S/MP-förslaget. Moderaterna anser att målet för Umeå kommun ska vara en procent i resultat i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, jämfört med S/MP som höjer målet till två procent i resultat.

De kostnadsreduceringar som partiet föreslår för vissa nämnder, tillsammans med ett lägre resultatkrav, möjliggör de utökade satsningarna på i första hand äldreomsorgen och grundskolan. Det frigör även ett utrymme som möjliggör en sänkning av kommunalskatten med 35 öre för 2025.

– Umeå kommun har en extremt hög kommunalskatt. Samtidigt gör kommunen stora överskott år efter år. Det är viktigt att hushålla med skattebetalarnas pengar. Vi är sämst av landets 20 största kommuner i detta sammanhang. Även i jämförelse med kommuner i norra Sverige som Örnsköldsvik, Luleå, Östersund, Sundsvall och Skellefteå har vi en högre skatt. Umeåborna ska inte straffas för att de råkar ha politiker som inte kan prioritera. Det är personer med små inkomster som drabbas hårdast av hög kommunalskatt. Sänkt skatt är en frihets- och rättvisefråga, fortsätter Ågren (M).

Moderaterna vill jämfört med de styrande partierna dra ned på kulturens område och föreslår bland annat att minska stödet till kulturföreningar, studieförbund, avveckla stödet till Kvinnohistoriskt Museum, samt avveckla stödet till Guitars genom minskat bidrag till Umeå Folkets Hus. Kommunstyrelsen får se sin ram minskas betydligt, genom bl.a. kraftigt minskade eller avskaffade centrala anslag som klimatanslaget och omställningsanslaget.

Moderaterna vill även införa hembesök vid nya ansökningar om försörjningsstöd som en del i pågående utredningar. Detta görs i flera kommuner i landet, däribland Sundbyberg, för att motverka bidragsfusk. Resultatet i Sundbyberg var att en av fyra inte hade rätt till bidrag. I Södertälje har man genom en rad åtgärder lyckats minska försörjningsstödet med hälften. Skärpt kontroll och uppföljning av personlig assistans och LSS är en annan viktig del.  Dessa förslag sammantaget innebär att kostnaderna för personlig assistans och försörjningsstöd bedöms kunna minska något även i Umeå, vilket innebär att ramen för individ- och familjenämnden inte räknas upp lika mycket som i S/MP-förslaget.

– Runt om i Sverige rapporteras om omfattande fusk med bidragssystemen. Det förekommer även i Umeå. Att stoppa fusk med välfärdssystemen har hög prioritet. Vi har föreslagit delar av detta tidigare, men blivit nedröstade. Nu är det hög tid att även Umeå kommun tar sitt ansvar för skattebetalarnas pengar, säger Ågren i en kommentar.

Anders Ågren lyfter fram förslag för att öka tryggheten i Umeå, som särskilt viktiga.

– För att öka tryggheten i Umeå lägger vi en rad förslag, däribland införande av kamerabevakning på särskilt brottsutsatta platser och kommunala ordningsvakter, säger Ågren (M).

De fyra borgerliga partierna i Umeå har samtidigt presenterat 21 gemensamma förslag inför det kommande budgetfullmäktigesammanträdet, däribland att avyttra delar av AB Bostadens fastighetsbestånd, för att möjliggöra ökad nyproduktion och upprustning av befintligt bestånd.

 

Utöver de konkreta budgetsiffrorna och de gemensamma alliansförslagen, föreslår Moderaterna nu ytterligare 79 uppdrag. Bland dessa kan nämnas:

– att trafikplaneringen för de centrala stadsdelarna ska möjliggöra god framkomlighet även för bilar.

– att alla planerade åtgärder kring Västra Esplanaden för 2025 och framåt skjuts på framtiden tills dess att man kan utvärdera effekten av Västra Länken.

– ökat fokus på att ta fram detaljplaner för småhusbebyggelse runt om i kommunen.

– ökad grundbemanning inom äldreomsorgen.

– inrättandet av en ny central kvalitets- och trygghetsinspektion som tar ett helhetsgrepp om inspektioner, tillsyn och uppföljning av kvaliteten inom äldreomsorgen i Umeå kommun. Detta utöver de uppföljningar och inspektioner som redan sker.

– införa språktester vid nyanställningar inom hemtjänst, funktionshinderomsorg och äldreomsorg.

– nej till förslagen om höjda hemtjänstavgifter. Avgifterna ska bibehållas på samma nivå som idag.

– införande av betyg i åk 4 på kommunala skolor.

– återinförande av friskvårdstimme för alla kommunanställda.

– anställning av kommunala ordningsvakter för ökad trygghet.

– att införa kamerabevakning av särskilt brottsutsatta platser i kommunen.

– avgiftsfri parkering i de P-anläggningar och p-platser som UPAB ansvarar över för Umeå kommuns räkning. Införs initialt på lördagar.

– att samarbetet med Fairtrade ska avbrytas.

– krafttag mot narkotika, genom bl.a. frivilliga drogtester på Umeås gymnasieskolor.

– Avveckla Kvinnohistoriskt Museum i Väven, och det som är av bevarandevärde överflyttas till Västerbottens Museum.

– Avveckla hela det kommunala stödet till Guitars, som numera fördelas via stödet till Umeå Folkets Hus.

– uppdra till kulturnämnden att sluta ge ekonomiskt stöd till studieförbundet Ibn Rushd, vars kopplingar till Muslimska Brödraskapet är väl dokumenterade.

– ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samarbete med Swedavia förverkliga utbyggnadsplanerna för Umeå Airport, etapp 2 och möjliggör satsningar på att utveckla elflyg.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.