Mitt inledningsanförande i samband med dagens budgetdebatt.

Nedan följer mitt inledningsanförande i samband med budgetdebatten. (OBS – det talade ordet gäller).

 

Inledningsanförande, Budget-KF 2024-06-17

 

Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Jag yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget 2025, som också innehåller 100 uppdrag varav 21 gemensamma uppdrag med övriga Allianspartier.

Umeå behöver en tydlig tillväxtpolitik för både stad och landsbygd. Det är utgångspunkten för Moderaternas politik i vår kommun. Rubriken på budgeten detta år liksom förra året är ”Tillväxt för både stad och landsbygd” – som av en händelse var det också rubriken på vårt valmanifest 2022.

De senaste åtta åren har Umeå kommun gjort stora ekonomiska överskott. År 2021 blev det ett All-time high, som följdes av ett 2022 som blev ytterligare ett All-time high. Nästan 1,2 miljarder kr i plusresultat år 2022, inräknat de kommunala bolagen. Resultatet för 2023 blev också starkare än väntat. Ett plusresultat på 424 miljoner kr, inräknat de kommunala bolagen. Även om man räknar bort plusresultatet för bolagen, så blev det plus 283 miljoner kr, vilket var 195 miljoner kr bättre än budget.

Umeå kommun står alltså starkt rustad, oavsett om det för stunden råkar vara högkonjunktur eller lågkonjunktur.

Vi har en till brädden fylld resultat- och utjämningsreserv. Vi har gjort såna överskott i den kommunala ekonomin under senare år, att vi inte kan sätta undan mer pengar i resultat- och utjämningsreserven än vad vi redan har gjort. Där har vi nu 903 miljoner kr. Som säkerhet vid sämre ekonomiska tider.

Utgångsläget är alltså mer än stabilt. Förutsättningen för att såväl prioritera kärnverksamheten som att sänka skatten är mycket god.

 

I Moderaternas budgetalternativ för 2025 fokuserar vi på

– sänkt kommunalskatt med 35 öre

– tydliga satsningar på äldreomsorg och grundskola

– ett tryggare Umeå med bl.a. kamerabevakning och fler kommunala ordningsvakter

– insatser för ett bättre företagsklimat och valfrihet

– ökat bostadsbyggande

 

Äldreomsorg och skola

Äldrenämnden får med Moderaternas förslag en ramhöjning med 82 miljoner kr. Vi ser ett behov av att stärka förutsättningarna för äldreomsorgen, med bl.a. ökad grundbemanning. Det är 20 miljoner kr mer än i den styrande minoritetens förslag.

Samtidigt möjliggör Moderaternas budgetförslag viktiga satsningar på utbildningsområdet. 56,5 miljoner kr mer till för- och grundskolenämnden i ramhöjning och 32 miljoner kr mer till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Just grundskolan i Umeå ligger under snittet, när det gäller kommuners satsningar på olika områden. Här ser vi ett behov av att särskilt förstärka. Det är 25 miljoner kr mer till för- och grundskolenämnden i vårt förslag, än vad S/MP satsar.

I Moderaternas budgetförslag minskar vi samtidigt – jämfört med förslaget från S/MP – på kommunstyrelsen, kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Individ- och familjenämnden och tekniska nämnden. Moderaterna föreslår också att målet för Umeå kommun ska vara en procent i resultat i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, jämfört med S/MP som höjer målet till två procent i resultat.

För de allra flesta av de nyss uppräknade nämnderna är det en utökad budgetram jämfört med 2024 i vårt moderata förslag. Vi ökar bara inte ramarna lika mycket som S/MP. Det är en medveten fråga om prioriteringar.

 

Skatten

Utöver våra satsningar på kärnverksamheten, så frigör det här ett utrymme som möjliggör en sänkning av kommunalskatten med 35 öre. I ett första steg.

Umeå har en extremt hög skatt. Sänkt skatt är en frihets- och rättvisefråga! Vi är sämst – eller värst, beroende på vilket ord man vill använda – av landets 20 största kommuner. Högst kommunalskatt. Kommunalskatten i Umeå är mer än två kr högre än snittet hos landets samlade kommuner.

En familj i Umeå, där den ena jobbar som polis och den andra som sjuksköterska, betalar drygt 19 000 kronor mer i skatt per år än i jämförbara kommuner. Umeåborna borde kunna kräva betydligt mer av service och välfärd med tanke på hur mycket mer pengar de betalar in jämfört med människor som bor i andra kommuner runt om i landet.

Glöm inte att det är människor med låga inkomster som drabbas hårdast av hög kommunalskatt. De styrande partierna i S/Mp nöjer sig dessutom inte med att ta ut en extremt hög skatt – nu vill de dessutom höja hemtjänstavgifterna för äldre och utsatta med nästan 300 procent!

Två kr i högre skatt motsvarar 720 mnkr, och intäkterna för vattenkraften budgeteras nästa år till 117 mnkr. Umeås kommun kommer därmed ha nästan 840 miljoner kr mer per år till sitt förfogande än jämförbara kommuner.

 

Umeås politiker har nästan 840 miljoner kr MER PER ÅR, att röra sig med för att klara verksamheten, än politiker i landets övriga kommuner.

Håll kvar denna siffra i huvudet, när vi senare under dagen kommer att diskutera 2 miljoner, 5 miljoner eller 10 miljoner mer eller mindre till den ena eller den andra verksamheten.

Även med Moderaternas budgetförslag om sänkt skatt på 35 öre, så har vi ca 710 miljoner kr mer än landets övriga kommuner till vårt förfogande.

Trots detta, så får vi rapporter om dåliga arbetsvillkor, hög sjukfrånvaro inom vissa områden. Och det är också en korrekt bild. Trots extremt mycket mer pengar än övriga kommuner, så blir resultatet i Umeå kommun på många områden dålig arbetsmiljö. Men orsaken är inte att det saknas pengar i kommunens budget på totalen, utan det är i så fall hur man prioriterar, och hur man organiserar och leder arbetet.

Umeåborna måste få politiker som är BÄTTRE på att prioritera.

Umeåborna måste få politiker som är bättre på att HUSHÅLLA med skattepengarna.

Det är inte bara välmående kommuner i södra och mellersta Sverige som har lägre skatt. För så går ju ibland argumentation i den här salen – även i norra Sverige sticker Umeå ut bland de större städerna. Övik, Skellefteå, Luleå, Boden, Östersund, Sundsvall – alla klarar faktiskt av att bedriva verksamheten med lägre skatt.

Det är ju ALLA jämförbara kommuner i landet, som har lägre kommunalskatt än Umeå kommun. Av de 20 största städerna, så har ALLA lägre skatt än Umeå, och 17 av dessa är alltså Socialdemokratiskt styrda.

Umeå är en fantastiskt fin kommun, men den skulle bli ännu mer attraktiv för människor om vi också kunde ha ett RIMLIGT skattetryck. Att låta invånarna få behålla mer av deras egna intjänade pengar.  Det är EN viktig del av att vara en attraktiv kommun.

 

Kulturen

Kultur är viktigt. Men omfattningen på Umeå kommuns satsningar är inte rimliga. Vi måste prioritera. Umeå kommun satsar omkring 87 procent MER än jämförbara kommuner. Det motsvarar 166 mnkr mer per år. Vi moderater drar ner detta något, men kommer även med vårt förslag att vara den kommun i landet som satsar överlägset mest.

 

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen får också se sin ram minskas med 29 miljoner jmf med de styrande. Tydliga minskningar av centrala anslag under kommunstyrelsen.

 

Välfärdsbrottslighet

Sverige, liksom Umeå, är hårt drabbad av fusk inom välfärden. Varje år betalas ca 18 miljarder kr felaktigt ut i olika former av bidrag. De gängkriminella i Sverige tjänar numera mer pengar på ekonomisk brottslighet, än på narkotika. Bedrägerier och välfärdsbrott står alltså för en större del av inkomsterna för den organiserade brottsligheten, än narkotikahandeln.

Fusket inom de kommunala välfärdssystemen har främst funnits inom ekonomiskt bistånd, hemtjänst, personlig assistans, HVB-hem, skolverksamhet, föreningsbidrag, bostadsanpassning samt alkohol- och tobakstillstånd.

Vi moderater är övertygade om att det går att ännu mer framgångsrikt arbeta för att avslöja pågående fusk, även i Umeå.

Vi vill se noggrannare kontroller av försörjningsstöd, med hembesök vid nya ansökningar om försörjningsstöd som en del i pågående utredningar. I de kommuner där man börjat med detta ger det tydligt genomslag. Arbetet mot fusk inom personlig assistans och LSS, är ett annat område där det finns ett stort mörkertal med fusk idag.

 

Tryggheten

Otryggheten är extremt utbredd bland kvinnor i Umeå. 48 procent av tjejerna i åldrarna 13-18 år är otrygga när de går hem ensamma på kvällarna. Varannan tjej. Sedan 2014 har andelen otrygga tjejer mer än fördubblats i Umeå.

Även bland kvinnor generellt i Umeå ses samma otrygghet. Bland kvinnor i åldrarna 16–84 år så är ca 40 procent av kvinnorna otrygga och väljer – ibland eller ofta – att avstå från att gå ut ensam av rädsla för att bli rånad, överfallen eller på annat sätt ofredad.

Det behövs ytterligare trygghetsskapande insatser i det offentliga rummet i Umeå. Såväl mer kamerabevakning som fler kommunala ordningsvakter.

 

Bostäder

Vi har också fortsatt brist på bostäder i Umeå och det är ett bekymmer för tillväxt och utveckling. Detta har vi från borgerlig sida påtalat under en lång rad av år. Ett mål för kommunen är att bostadsbyggandet ska öka till 2000 nya bostäder per år. Vi är inte i närheten av det. De kommande åren ser det dessutom fortsatt illa ut och bostadsbristen förväntas förvärras.

Vi behöver fler småhus, fler bostadsrätter och fler hyreslägenheter i hela kommunen. Här måste de privata aktörerna och det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden hjälpas åt. Fler områden måste öppnas upp för nybyggnation av bostäder. I vårt budgetförslag får byggnadsnämnden dessutom ett tillskott på ytterligare två miljoner kr – utöver satsningarna i S/MP-förslaget – för att öka takten på detaljplaner för villor och andra småhus runt om i vår kommun.

 

Ordförande!

Umeå är på många sätt en mycket bra kommun att bo i, och det ska vi vara stolta över. Samtidigt finns det på område efter område saker som kan bli bättre.

Moderaternas budgetförslag innehåller 100 politiska förslag, däribland satsningar på att förstärka både skolan och äldreomsorgen samtidigt som vi ökar valfriheten.

Umeå behöver ett styre som värdesätter tillväxt, valfrihet, trygghet och välfärd. Umeå behöver en politik för både stad och landsbygd!

 

Tack för ordet – bifall till Moderaternas förslag till budget 2025.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.