Varmt välkommen – besök av Cherson och Vasa stad i Umeå denna vecka!

Av , , Bli först att kommentera 6

En delegation med politiker och tjänstemän från den ukrainska staden Cherson besöker denna vecka Umeå för att förbereda ett fördjupat samarbete mellan våra städer.

Bredvid mig på bilden den ukrainska politikern Dmytro Poddubnyy, kommunalrådet Janet Ågren (S) och två tjänstemän från Cherson – Oksana Pronina och Tetiana Banshchykova.

På plats i Umeå denna vecka – dock inte med på bilden – finns även företrädare för vår finska vänort Vasa stad, som också inlett samarbete med Cherson.

Utrikespolitik är förvisso en nationell fråga, men kommuner har ju möjlighet att välja vilka vi samarbetar med. Och våra val har betydelse. Det är viktigt att den fria världen visar sitt stöd för Ukraina, i dess kamp för att besegra Putins Ryssland.

En del i detta är det partnerskapsamarbete som nu inleds på kommunal nivå, mellan svenska och ukrainska kommuner. Partnerskapen ingår i Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) nätverk för demokratisk resiliens.

Samarbetena som planeras mellan de olika kommunerna sträcker sig över en lång rad av områden: beredskapsfrågor, vattenförsörjning, avfallsfrågor, tekniska tjänster, digitalisering, stadsplanering etc.

Vi är mycket glada över att få vara värdar denna vecka för de ukrainska gästerna.

Sverige och EU gör mycket för Ukraina. Men min uppfattning är att det inte räcker. Vi måste göra MER och ge mer stöd på alla områden – militärt och civilt.

Slava Ukraini!

M-budgeten i Umeå med 100 förslag: Satsningar på skola och äldre, sänkt skatt och besparingar på kulturen

Av , , Bli först att kommentera 5

Pressmeddelande

 

M-budget med 100 förslag: Satsningar på skola och äldre, sänkt skatt och besparingar på kulturen

 

Under måndagen presenterade Moderaterna i Umeå sin alternativa budget för Umeå kommun år 2025. Den innehåller tydliga satsningar på skola och äldre, sänkt kommunalskatt med 35 öre, neddragningar på kulturens område, minskningar av centrala anslag under kommunstyrelsen samt noggrannare kontroller av försörjningsstöd och personlig assistans. Budgetförslaget innehåller totalt 100 politiska förslag, varav 21 gemensamma med de övriga Allianspartierna.

Äldrenämnden får med Moderaternas budgetförslag en ramhöjning med 82 miljoner kr, och för- och grundskolenämnden får en ramhöjning med 56,5 miljoner kr för år 2025. Det är mer pengar till dessa nämnder än vad Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterade för två veckor sedan. För äldrenämndens del är det 20 miljoner kr mer och för skolans del är det 25 miljoner kr mer. Även byggnadsnämnden får ett tillskott på ytterligare två miljoner kr för att öka takten på detaljplaner för villor och andra småhus.

– För oss moderater är det viktigt att värna den kommunala kärnverksamheten. Vårt förslag möjliggör viktiga satsningar på äldreomsorgen och grundskolan, säger kommunalrådet Anders Ågren (M) i en kommentar.

I Moderaternas budgetförslag sparar man samtidigt på kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, tekniska nämnden, individ- och familjenämnden samt kommunstyrelsen jämfört med S/MP-förslaget. Moderaterna anser att målet för Umeå kommun ska vara en procent i resultat i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, jämfört med S/MP som höjer målet till två procent i resultat.

De kostnadsreduceringar som partiet föreslår för vissa nämnder, tillsammans med ett lägre resultatkrav, möjliggör de utökade satsningarna på i första hand äldreomsorgen och grundskolan. Det frigör även ett utrymme som möjliggör en sänkning av kommunalskatten med 35 öre för 2025.

– Umeå kommun har en extremt hög kommunalskatt. Samtidigt gör kommunen stora överskott år efter år. Det är viktigt att hushålla med skattebetalarnas pengar. Vi är sämst av landets 20 största kommuner i detta sammanhang. Även i jämförelse med kommuner i norra Sverige som Örnsköldsvik, Luleå, Östersund, Sundsvall och Skellefteå har vi en högre skatt. Umeåborna ska inte straffas för att de råkar ha politiker som inte kan prioritera. Det är personer med små inkomster som drabbas hårdast av hög kommunalskatt. Sänkt skatt är en frihets- och rättvisefråga, fortsätter Ågren (M).

Moderaterna vill jämfört med de styrande partierna dra ned på kulturens område och föreslår bland annat att minska stödet till kulturföreningar, studieförbund, avveckla stödet till Kvinnohistoriskt Museum, samt avveckla stödet till Guitars genom minskat bidrag till Umeå Folkets Hus. Kommunstyrelsen får se sin ram minskas betydligt, genom bl.a. kraftigt minskade eller avskaffade centrala anslag som klimatanslaget och omställningsanslaget.

Moderaterna vill även införa hembesök vid nya ansökningar om försörjningsstöd som en del i pågående utredningar. Detta görs i flera kommuner i landet, däribland Sundbyberg, för att motverka bidragsfusk. Resultatet i Sundbyberg var att en av fyra inte hade rätt till bidrag. I Södertälje har man genom en rad åtgärder lyckats minska försörjningsstödet med hälften. Skärpt kontroll och uppföljning av personlig assistans och LSS är en annan viktig del.  Dessa förslag sammantaget innebär att kostnaderna för personlig assistans och försörjningsstöd bedöms kunna minska något även i Umeå, vilket innebär att ramen för individ- och familjenämnden inte räknas upp lika mycket som i S/MP-förslaget.

– Runt om i Sverige rapporteras om omfattande fusk med bidragssystemen. Det förekommer även i Umeå. Att stoppa fusk med välfärdssystemen har hög prioritet. Vi har föreslagit delar av detta tidigare, men blivit nedröstade. Nu är det hög tid att även Umeå kommun tar sitt ansvar för skattebetalarnas pengar, säger Ågren i en kommentar.

Anders Ågren lyfter fram förslag för att öka tryggheten i Umeå, som särskilt viktiga.

– För att öka tryggheten i Umeå lägger vi en rad förslag, däribland införande av kamerabevakning på särskilt brottsutsatta platser och kommunala ordningsvakter, säger Ågren (M).

De fyra borgerliga partierna i Umeå har samtidigt presenterat 21 gemensamma förslag inför det kommande budgetfullmäktigesammanträdet, däribland att avyttra delar av AB Bostadens fastighetsbestånd, för att möjliggöra ökad nyproduktion och upprustning av befintligt bestånd.

 

Utöver de konkreta budgetsiffrorna och de gemensamma alliansförslagen, föreslår Moderaterna nu ytterligare 79 uppdrag. Bland dessa kan nämnas:

– att trafikplaneringen för de centrala stadsdelarna ska möjliggöra god framkomlighet även för bilar.

– att alla planerade åtgärder kring Västra Esplanaden för 2025 och framåt skjuts på framtiden tills dess att man kan utvärdera effekten av Västra Länken.

– ökat fokus på att ta fram detaljplaner för småhusbebyggelse runt om i kommunen.

– ökad grundbemanning inom äldreomsorgen.

– inrättandet av en ny central kvalitets- och trygghetsinspektion som tar ett helhetsgrepp om inspektioner, tillsyn och uppföljning av kvaliteten inom äldreomsorgen i Umeå kommun. Detta utöver de uppföljningar och inspektioner som redan sker.

– införa språktester vid nyanställningar inom hemtjänst, funktionshinderomsorg och äldreomsorg.

– nej till förslagen om höjda hemtjänstavgifter. Avgifterna ska bibehållas på samma nivå som idag.

– införande av betyg i åk 4 på kommunala skolor.

– återinförande av friskvårdstimme för alla kommunanställda.

– anställning av kommunala ordningsvakter för ökad trygghet.

– att införa kamerabevakning av särskilt brottsutsatta platser i kommunen.

– avgiftsfri parkering i de P-anläggningar och p-platser som UPAB ansvarar över för Umeå kommuns räkning. Införs initialt på lördagar.

– att samarbetet med Fairtrade ska avbrytas.

– krafttag mot narkotika, genom bl.a. frivilliga drogtester på Umeås gymnasieskolor.

– Avveckla Kvinnohistoriskt Museum i Väven, och det som är av bevarandevärde överflyttas till Västerbottens Museum.

– Avveckla hela det kommunala stödet till Guitars, som numera fördelas via stödet till Umeå Folkets Hus.

– uppdra till kulturnämnden att sluta ge ekonomiskt stöd till studieförbundet Ibn Rushd, vars kopplingar till Muslimska Brödraskapet är väl dokumenterade.

– ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samarbete med Swedavia förverkliga utbyggnadsplanerna för Umeå Airport, etapp 2 och möjliggör satsningar på att utveckla elflyg.

Ett tryggare EU, Sverige och Umeå med moderat politik!

Av , , Bli först att kommentera 3

Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Umeå tryggare. Om detta skrev Tomas Tobé (M) och Elmer Eriksson (M), Umeå, i VK. Läs artikeln här.

Framför allt vill vi att EU fokuserar på tre åtgärder under de kommande åren:

 1. Dra in den fria rörligheten för kriminella.
 2. Inför en europeisk specialpolis som punktmarkerar gängen.
 3. Ge polisen tillgång till bättre verktyg.

Den 9 juni är det Europaval. Men redan nu kan du förstidsrösta för ett tryggare Umeå. En röst på Moderaterna, är en röst för att EU ska göra mer för att bekämpa den organiserade brottsligheten.

Veterandagen idag – ett stort tack till Sveriges veteraner!

Av , , 1 kommentar 7

Idag är det Veterandagen den 29 maj – en dag att hedra och tacka våra svenska veteraner för deras insatser! Sedan år 2018 dessutom allmän flaggdag i Sverige. Det är viktigt att de svenska veteranernas insatser uppmärksammas och synliggörs för den bredare allmänheten.

Sverige har en lång tradition av att delta i internationella – militära eller civila – humanitära operationer runt om i vår värld. I olika oroshärdar har Sveriges genom åren ca 100 000 veteraner ofta varit skillnaden mellan liv och död, ibland med deras egna liv som insats.

För sina insatser förtjänar alla dessa veteraner, militära som civila, hela nationens största tacksamhet och respekt!

Arbetstidsförkortning med bibehållen lön vore förödande för svensk välfärd!

Av , , Bli först att kommentera 9

Såg att VK hade publicerat min insändare gällande det orimliga med förslaget om arbetstidsförtkortning med bibehållen lön på deras nätsida. Så då läggerjag som vanligt upp den här på bloggen också.

 

Arbetstidsförkortning med bibehållen lön vore förödande för svensk välfärd!

Den senaste tiden har frågan om en lagstadgad arbetstidsförkortning med bibehållen lön börjat diskuteras mer och mer. Att Vänsterpartiet har varit positiva till arbetstidsförkortning är känt sedan länge, men nu börjar även Socialdemokraterna lyfta frågan. Den tidigare socialministern Annika Strandhäll (S) leder en arbetsgrupp inom Socialdemokraterna som ska ta fram förslag på området.

Kortare arbetstid med bibehållen lön skulle bli en dyr historia för både individen och samhället. Färre arbetade timmar innebär en lägre produktion. Svensk Näringsliv har varnat för att en 35-timmarsvecka med bibehållen lön skulle innebära ett produktionsbortfall på 8 procent, samtidigt som Sveriges BNP skulle sjunka med över 500 miljarder kronor. Det skulle försvaga Sveriges konkurrenskraft.

Hur många sjukhus, vårdcentraler, äldreboenden, förskolor, skolor, polisstationer och regementen ska stängas och läggas ned för att finansiera dessa flumidéer?

Beräkningar från Riksdagens utredningstjänst (RUT) som förvisso gjordes för ganska många år sedan visade att arbetstidsförkortning med fem respektive tio timmar i veckan – som Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ då hade föreslagit i olika utformningar – riskerade att innebära ett samlat skattebortfall på cirka 155 respektive 310 miljarder kronor.

Fullständigt förödande för vår gemensamma välfärd. Oavsett om nedskärningarna ska ske inom sjukvården, skolan, äldreomsorgen, eller från polis, försvar etc. Ett stålbad utan dess like, med kraftiga nedskärningar på bred front för att finansiera att friska människor boende i Sverige ska få vara lediga i större utsträckning.

En arbetstidsförkortning är inte heller realistiskt. Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna i Norrland. Många företag har länge vittnat om att de har svårt att rekrytera personal. Inom många yrkeskategorier finns det många fler arbetstillfällen än arbetstagare. Problem med kompetensförsörjning är ett enormt hinder för tillväxten. Enligt den årliga undersökningen Arbetskraftsbarometern från SCB år 2023 är bristen på högskoleutbildad arbetskraft särskilt stor inom vård och teknik. 80 procent av arbetsgivarna bedömer att det är brist på nyexaminerade med gymnasieutbildning i automation, fordon, samt dator-och kommunikationsteknik.

Inom kommuner och regioner är bedömningen att ca 400 000 personer behöver anställas på grund av befolkningsutvecklingen. Det visar SKR:s personalprognos. Den demografiska utvecklingen gör att betydligt många fler måste anställas inom äldreomsorgen. Antalet personer som är 80 år eller äldre kommer att öka med nästan 50 procent fram till 2031.

Behovet av personal är omfattande. Då tycker Socialdemokraterna uppenbarligen att det är lämpligt att titta på arbetstidsförkortning. Det är givetvis en omöjlig ekvation. Välfärden klarar inte av en arbetstidsförkortning. Det är uppenbart att samhället inte kommer att fungera om alla ska arbeta mindre med bibehållna löner. Att då komma med ett sådant förslag är ansvarslöst.

Annika Strandhäll (S) och Socialdemokraterna borde vara medvetna om att de föreslår en kraftig försämring av välfärden om de går vidare med förslag om arbetstidsförkortning. Risken är även överhängande att skatterna måste höjas dramatiskt om arbetstidsförkortning införs för att undvika enorma problem inom offentlig verksamhet.

Vi moderater vill stärka arbetslinjen. Vi säger därför nej till en arbetstidsförkortning med bibehållen lön.

Anders Ågren (M)

Förbundsordförande Moderaterna i Västerbotten

Moderaternas valmanifest: För ett fritt och säkert Europa

Av , , 2 kommentarer 6

 

Idag presenterade Moderaternas toppkandidat Tomas Tobé partiets valmanifest i Europavalet. Vår samlade politik för ett fritt och säkert Europa. Bärande är tre förslag för att bekämpa brottsligheten i Europa: vi vill dra in den fria rörligheten för gängmedlemmar, neka dömda EU-medborgare inresa till Sverige och inrätta en europeisk specialpolis som ska uppgå till omkring 10 000 poliser. 

Moderaterna går till val på ett fritt och säkert Europa. Då måste vi slå vakt om både vår yttre och inre säkerhet.Europa ska försvaras och vi ska stödja Ukraina så länge som det krävs. Vi vill fortsätta rusta EU:s försvarsförmåga, öka produktionen av vapen och ammunition och utbilda fler ukrainska soldater.

EU:s inre säkerhet hotas av den organiserade brottsligheten. Här i Sverige är vi tyvärr smärtsamt medvetna om vad skjutningar och sprängningar gör med ett samhälle. Det är dags att göra Sverige tryggt igen.

Därför vi vill dra in den fria rörligheten för gängmedlemmar, neka dömda EU-medborgare inresa till Sverige och inrätta en europeisk specialpolis som ska uppgå till omkring 10 000 poliser.

Vi vill också se ett friare Europa. EU är en värdegemenskap, som handlar om fred och frihet, om hopp och möjligheter för alla. Nuvarande och kommande generationer ska se ljust på Europa. Vi vill trycka tillbaka antisemitismen, stå upp för hbtqi-rättigheter, stärka rättsstaten och grundlagsskydda aborträtten i hela EU.

Moderaternas valmanifest – Sammanfattning 

 • Europa är värt att försvara. Därför vill vi fortsätta stötta Ukraina, ekonomiskt, militärt och civilt så länge som det krävs. Vi vill se fler sanktioner mot Ryssland, stärka den europeiska försvarsindustrin och den civila beredskapen samt öka cybersäkerheten.
 • Sätt gränser för kriminella. Inte för polisen. Vi vill inrätta 10 000 europeiska specialpoliser, dra in den fria rörligheten för gängmedlemmar, neka dömda EU-medborgare inresa till Sverige. Vi vill stärka gränskontrollen och förstärka arbetet mot terrorism.
 • Ett friare Europa. Vi vill grundlagsskydda aborträtten i hela EU, stärka rättsstatsmekanismen och slå vakt om den akademiska friheten. Regnbågsfamiljer ska erkännas i hela EU och öronmärkta EU-medel ska gå till hågkomstresor.
 • Stoppa regelkrångel och byråkrati. Fler jobb i Sverige. Vi vill införa ett konkurrenskraftlås på all ny EU-lagstiftning, minska EU-krånglet för svenska företag med 30 procent, utveckla den inre marknaden för tjänster, få fler frihandelsavtal på plats och se till att EU blir ledande när det gäller forskning och digitalisering.
 • Mer kärnkraft. Mindre utsläpp.  Vi vill se en effektiv och ambitiös klimatpolitik där vi tar vara på ny teknik. Kärnkraften ska i praktiken jämställas med förnybar energi när det kommer till finansiering och klassificering så att vi kan investera EU-medel i ny kärnkraft. Därtill vill vi att EU:s klimatmål kompletteras med ett tillväxtmål. Och vi slår vakt om skogen och äganderätten.
 • Konkurrenskraftigt jordbruk, levande hav och ren miljö. Vi vill minska regelkrånglet för jord- och lantbrukare och tillåta ny teknik för växtförädling. Vi vill värna havs- och vattenmiljöerna och se en ambitiös kemikalielagstiftning på EU-nivå som är baserad på vetenskap.
 • Minska invandringen till Sverige och Europa. Vi vill att EU ska samarbeta närmare med länderna i EU:s närområde, ställa om handels- och biståndspolitiken till att också beakta migration, öka återvändandet och stärka kontrollen över gränserna. Vi vill bygga ut Frontex och att Frontex ska vara på plats i länder i bland annat Nordafrika.
 • Skogen, skatterna och snuset bestämmer vi bäst över själva. Vi vill rädda det vita snuset från ett EU-förbud, inte försvåra för laglydiga jägare och sportskyttar och vi säger nej till nya EU-skatter.

Vill du läsa Moderaternas valmanifest i sin helhet? Klicka här.