Etikett: arbetslinjen

Välkommen till Nya moderaterna i Umeå!

Av , , 2 kommentarer 13

I Umeå har de politiska styrkeförhållandena varit så att de ”rödgröna” har varit och är betydligt starkare än på riksplanet. Ingen hemlighet alls. Det har varit så länge nu. Socialdemokraterna har lokalt lyckats hålla ställningarna någorlunda jämfört med riksplanet även om de backat. På samma sätt har vi moderater, även om vi gjorde vårt bästa val på 80 år i Umeå nu senast, inte nått upp till motsvarande riksframgångar. En del i detta har brukat förklaras med att en viss andel mitten- och borgerliga väljare har röstat på Holmlund som person i kommunvalet. Jag tror nog att det kan ligga en del i det. Politiken har också tidigare genom åren varit delvis borgerligt influerad. Men dessa väljare hade inte räknat med att när de röstade på Holmlund och (S) i valet 2010 skulle de få med Vänsterpartiet på köpet. En kraftig vänstervridning sedan valet 2010. Vem hade trott det?? Nu ska så Holmlund träda tillbaka från ledningen inom (S) i Umeå.

För de umeåbor som vill ha en pragmatisk och mittenorienterad politik är det därför hög tid att ta farväl av socialdemokraterna. Där blir det bara mer och mer vänsterpolitik, fjärran från den ”Umeanda” vi är många partier som fortfarande slår vakt om. Jag hälsar därför alla mittenorienterade socialdemokratiska väljare, liksom högersossarna, varmt välkomna till nya moderaterna i Umeå. Dessa väljare kommer ju verkligen inte att kunna känna sig hemma hos socialdemokraterna när S i Umeå nu blir ett ännu mer tydligt vänsterparti: i synen på företagande, synen på valfrihet, synen på vikten av tillväxt och arbete m.m.  Så alla väljare i Umeå som vill ha en politik förankrad någorlunda i det politiska mittfältet – och som förenar arbetslinje med ansvarstagande – kan nu glömma att rösta på socialdemokraterna. Liksom på riksplanet är alternativet tydligt: Nya moderaterna.

Varmt välkommen!

Ökade kostnader för att anställa unga med (S)

Av , , 1 kommentar 11

Har skrivit i Folkbladet tillsammans med ordföranden i riksdagens socialförsäkringsutskott, Gunnar Axén (M), om konsekvenserna av socialdemokraternas idé att göra det dyrare att anställa unga människor. Ett förslag som vi starkt tar avstånd ifrån.

Artikeln bifogas nedan.

Ökade kostnader för att anställa unga leder inte till nya jobb!

Med Socialdemokraternas förslag om höjd arbetsgivaravgift för unga riskerar var tionde ung anställd att bli av med sitt jobb. Detta då förslaget innebär ökade lönekostnader med 210 miljoner kronor för företagen i Umeå kommun. En sådan politik är inte rättvis mot dem som söker jobb och försöker etablera sig på arbetsmarknaden.

I tider av ekonomisk oro måste länder i vår närhet höja skatterna och genomföra nedskärningar i välfärden. I Sverige ser situationen annorlunda ut då både tillväxt och sysselsättning utvecklas bättre än i övriga EU i stort. Alliansregeringen har nu fått igenom budgeten för 2013 som fortsätter stimulera svensk ekonomi på ett fördelaktigt sätt då förslagen fokuserar på att skapa fler jobb.

Blir det billigare att anställa får fler arbetsgivare chansen att utöka sin verksamhet och fler människor får möjlighet att delta i en arbetsgemenskap. Därför har regeringen halverat arbetsgivaravgifterna för att anställa någon under 26 år så att fler ungdomar ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

En tredjedel av de ungdomar som finns ute på dagens arbetsmarknad arbetar i restaurangbranschen. Genom momssänkningen på restaurang- och cateringtjänster blir kostnaderna för dessa arbetsgivare lägre och de får möjlighet att anställa fler – vilket med största sannolikhet är unga personer.

Socialdemokraterna vill helt slå undan dessa jobbskapande förutsättningar och utsätter i stället arbetsgivarna för en kostnadschock genom kraftiga skattehöjningar på sammanlagt 30 miljarder som läggs på jobb och företagande.

I våras frågade vi socialdemokratiska företrädare i Umeå hur ökade kostnader för att anställa unga kan leda till fler jobb? Trots att detta inte besvarades föreslår S ännu en gång höjda arbetsgivaravgifter för unga. Genom restaurangmomshöjningen och arbetsgivaravgiftsdubbleringen hotas mellan 15 000-20 000 jobb i landet som helhet. Är S beredda att ta ansvar för en sådan politik?

Mot detta står regeringens riktade ungdomsjobbssatsningar på sammanlagt 8,1 miljarder kronor mellan 2013-2016. Utöver detta görs satsningar på olika former av utbildning och studiemotiverande insatser vilka har stort fokus på lärlings- och yrkesutbildningar. Allt för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden så att fler människor ska kunna bidra i arbetslivet.

Gunnar Axén (M)
Riksdagsledamot
Ordförande i Socialförsäkringsutskottet

Anders Ågren (M)
Kommunalråd
Umeå kommun  

Skattechock riktad mot de unga

Av , , 4 kommentarer 13

I fredagens Folkbladet hade jag och Elisabeth Svantesson (M), ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott, nedanstående replik införd. Läggs som vanligt ut här på bloggen:

 

Skattechock riktad mot de unga

Svar till Ylva Johansson och Lennart Holmlund, båda (S), 2/11. Under en ekonomisk kris med det största BNP-raset vi sett i Sverige sedan depressionen har Alliansens politik lett till att över 200 000 fler idag arbetar i Sverige än 2006. Det samlade utanförskapet har under samma period minskat med runt 200 000 personer. Detta visar att en tydlig arbetslinje kombinerad med en ansvarsfull ekonomisk politik ger resultat.

Socialdemokraterna vill höja beskattningen av svenskarna med 30 miljarder i sin skuggbudget – och skriver sedan till oss att man vill satsa på riktiga (man antyder att jobb i ex. restaurangnäringen inte är riktiga) jobb. Det är inte seriöst. Drygt 14 miljarder av skattehöjningarna S föreslår kommer i form av höjda sociala avgifter för unga. Man riktar alltså skattechocken mot den grupp som redan har en allt för svag ställning på arbetsmarknaden. Hur leder högre kostnader för arbetsgivare i Umeå som anställer unga till fler ungdomsjobb i staden, Johansson och Holmlund?

Tillsammans med de övriga allianspartierna gör vi viktiga framtidsinvesteringar för fler jobb i Umeå och Sverige. I den investeringstunga Alliansbudgeten märks satsningar på bland annat infrastruktur, forskning och innovation och förbättrade villkor för landets företag. Samtidigt fortsätter våra insatser för att sänka trösklarna och skapa ännu fler vägar in på arbetsmarknaden, inte minst för unga. Så kan vi få vind i seglen när den ekonomiska krisen i vår omvärld avtar.

Anders Ågren (M), kommunalråd i Umeå

Elisabeth Svantesson (M), ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott
 

Viktigt kunna erbjuda barnomsorg även på obekväm arbetstid

Av , , 2 kommentarer 14

I gårdagens Folkbladet skrev jag tillsammans med Terese Andersson, distriktsordförande för Moderata Ungdomsförbundet i Västerbotten, om vikten av att kommunerna erbjuder möjlighet till barnomsorg på obekväm arbetstid. Det är en förutsättning för arbetslinjen.

 

Nattis, barnomsorg på obekväm arbetstid, är en viktig service och en förutsättning för arbetslinjen!

Att alla människor ska ha möjlighet att gå till arbetet är något som är grundläggande i välfärdslandet Sverige. Många människor har idag ett arbete där det i regel är väldigt ”obekväma” arbetstider. För många krävs det därför att kommunerna bättre än idag kan ställa upp med barnomsorg även på nätterna.

Vanligtvis är den offentliga serviceapparaten inte tillgänglig under de obekväma tiderna, sena kvällar, nätter, tidiga morgonar, vilket leder till en del problematik för att hitta lösningar som innebär att en person samtidigt kan vara förälder och kunna arbeta under dessa tider. Många människor har barn i en ålder där de behöver mycket tillsyn och därför behövs en gemensam barnomsorg för att få vardagen att gå ihop.

Att den offentliga apparaten ska vara tillgänglig för alla är ett måste och främjar arbetslinjen och välfärdens kärna. Arbete ska löna sig, och framförallt vara möjligt för alla som vill arbeta.

Det är viktigt att kommunerna tar sitt ansvar och inför ”Nattis” i högre utsträckning eftersom samhället förändras med förändrade arbetstider och familjeförhållanden. Sverige behöver barnomsorg som passar alla olika typer av familjer, föräldrar, barn och arbetstider. Nattis är en förutsättning för arbetslinjen!

Anders Ågren
Förbundsordförande
Moderaterna i Västerbotten

Terese Andersson
Distriktsordförande
MUF Västerbotten

Fler jobb för unga med förstärkt arbetslinje

Av , , Bli först att kommentera 18

I dagens VK skriver jag på debattplats tillsammans med vår partisekreterare Sofia Arkelsten och gruppledaren i riksdagen Anna Kinberg Batra.

Debattartikeln bifogas nedan.

Fler jobb för unga med förstärkt arbetslinje

Nya Moderaterna tar ungas arbetslöshet på stort allvar. Därför är det viktigt att satsa på reformer som möjliggör för unga människor att hitta ett arbete. En halvering av restaurangmomsen sänker trösklarna in på arbetsmarknaden för ungdomar och minskar utanförskapet bland dem. Satsningar på utbildning ökar ungdomarnas möjlighet att få ett arbete. Med regeringens politik blir det också billigare för företag att anställa unga.

Under finanskrisen 2008 drabbades ungdomar hårt såväl i Sverige som i övriga Europa. Arbetslösheten och utanförskapet bland unga ökade kraftigt. I samband med Sveriges återhämtning från krisen har vi sett en positiv utveckling av ungdomars situation på arbetsmarknaden de senaste åren. Trots detta är det för få ungdomar som jobbar. Skuldkrisen omkring oss i världen riskerar att bromsa utvecklingen på arbetsmarknaden. För att klara av jobben väljer därför regeringen att i årets budget satsa extra på ungdomarna. En åtgärd är sänkt moms för restauranger. För många ungdomar är jobb på en restaurang det första jobbet. Det betyder en egen inkomst, självständighet och kan ge vänner för livet. Det är också ett jobb som öppnar dörrarna till arbetsmarknaden, som ger arbetslivserfarenhet och referenser för framtida arbeten.

Med sänkt restaurangmoms kan fler vita jobb skapas hos småföretag där det förekommer svarta jobb. Detta kan medföra tryggare arbetsvillkor och tillgång till socialförsäkringssystemet för ungdomarna. Ett införande av en enhetlig restaurangmoms skapar också ett enklare och mer logiskt skattesystem för företagen.

En sänkning av restaurangmomsen gör det också attraktivare för de drygt 1 700 restauranger i Västerbotten att anställa ung arbetskraft. Sedan tidigare har Alliansen halverat arbetsgivaravgiften för ungdomar under 26 år, samt infört nystartsjobb för långtidsarbetslösa ungdomar. Nu tar vi det ytterligare ett steg. I budgeten föreslår vi att unga med försörjningsstöd ska kunna arbeta men ändå behålla en del av sitt försörjningsstöd för att kunna gå från bidrag till arbete. För många unga saknar ett jobb och det är ett samhällsproblem som vi fortsätter att arbeta med. Vår lösning är att förstärka och fullfölja arbetslinjen.

Mot detta står en socialdemokrati som säger sig värna arbetslinjen och öka ungas möjligheter till jobb, men som agerar precis tvärtom. Socialdemokraterna vill fördubbla arbetsgivaravgiften för unga och säger dessutom nej till den sänkt restaurangmoms. Den socialdemokratiska matematiken är svår att få ihop och riskerar att förpassa tusentals ungdomar till arbetslöshet.

En viktig orsak till den höga ungdomsarbetslösheten är brister i utbildningssystemet. Bristerna försvårar övergången från utbildning till arbetsmarknad. Alltför många unga lämnar skolan utan tillräckliga kunskaper. Därför görs det riktade insatser på utbildning, aktivitet och individuellt stöd för att minska klyftan mellan studentliv och arbetsliv. En bra skola ger unga kunskaper för framtiden och förebygger på så sätt arbetslöshet.

I dagarna är vi i Norrland för att vi tar ansvar för hela landet. Vi kommer att besöka ett 40-tal städer runt om i landet, däribland ett flertal i Västerbotten. Vi vill träffa arbetsgivare med unga anställda, unga arbetstagare och studenter för att lyssna på deras berättelser och få en inblick i vardagen.

Vi är övertygade om att vår arbetslinje är den bästa vägen för att pressa tillbaka ungdomsarbetslösheten. Detta är en förutsättning för att trygga Sveriges framtid och välfärd.

Sofia Arkelsten
Partisekreterare (M)

Anna Kinberg Batra
Ordförande för riksdagens finansutskott (M)

Anders Ågren
Kommunalråd (M)

Bra förslag på skatteområdet

Av , , 1 kommentar 15

Inför höstens budgetproposition verkar det som att Alliansregeringen fortsätter på den inslagna vägen, och det är mycket viktigt.

Ett femte jobbskatteavdrag annonserades nu i samband med vårpropositionen. Det kommer att innebära cirka 200 kr i sänkt skatt per månad för en person som tjänar 20 000 kronor i månaden. Liksom de tidigare jobbskatteavdragen är även detta riktat mot låg- och medelinkomsttagare. De som tjänar lägst får störst skattesänkning i procent.

Oppositionen är kritiska till jobbskatteavdragen och kritiken varierar från Vänsterpartiet som helt vill ta bort jobbskatteavdraget till Socialdemokraterna som talar om "avtagande nytta". Men, fakta i målet är att jobbskatteavdraget är den mest effektiva sysselsättningsåtgärden av alla inkomstskattereformer.

Brytpunkten för statlig inkomstskatt kommer att höjas. I dagsläget betalar alla som tjänar över 33 000 kr 20 procent i marginalskatt. Denna gräns kommer att höjas till 35 700 kr. Trots höjningen av brytpunkten så kommer 23,6 procent av Sveriges heltidsarbetande att betala statlig inkomstskatt. I samband med skattereformen 1990 var ambitionen att endast 15 procent skulle betala en marginalskatt om 50 procent.

Pensionärer över 65 år får ett fjärde förhöjt grundavdrag. För en genomsnittlig pensionär innebär det cirka 120 kronor i lägre skatt per månad. Ett höjt grundavdrag påverkar kommunernas skattebas och därför kommer statsbidragen till kommunerna att öka med samma värde som det förhöjda grundavdraget.

Sverige är på rätt väg.

Nytt politiskt landskap

Av , , 1 kommentar 15

Massmedia rapporterar idag om ännu en opinionsmätning, SKOP, där trenden håller i sig:  moderaterna fortsätter öka (till 35%) medan socialdemokraterna fortsätter falla (under 25%).

Det vi ser är ett nytt politiskt landskap, där socialdemokraternas historiska dominans definitivt är bruten. Förvisso lär det stabilisera sig under våren den dag (S) får en ny partiledare, och osäkerheten kring vänsterpartiets och miljöpartets ledning upphör. Ingen tror ju att (S) kommer att ligga kvar så här lågt, och det är lång tid tills nästa val. Hur det går i valet 2014 är ännu ett oskrivet blad, men att vi fått uppleva ett paradigmskifte i svensk politik råder det ingen tvekan om.

Nu gäller det att fortsätta utveckla såväl nya moderaterna som Alliansen som helhet. Vi ska inte sitta still i fyra år, utan jobba enträget och målmedvetet för att stärka såväl välfärden som arbetslinjen i vårt land.

Jobbskatteavdraget

Av , , 4 kommentarer 11

Följande replik hade jag publicerad i dagens VK:

Gärna ett femte steg i jobbskatteavdraget

Signaturen Zäta angriper i VK (13/12) jobbskatteavdraget och hävdar att det är orättvist. Men jobbskatteavdraget är ju en skattesänkning för alla dem som arbetar. Avdraget är riktat så att låg- och medelinkomsttagare får en större skattesänkning procentuellt sätt än höginkomsttagare.
 
Det ska löna sig att jobba och med skattesänkningar på inkomsten lönar det sig ännu mer. När regeringen införde det fjärde jobbskatteavdraget fick 99 % av alla personer som har ett heltidsarbete ca. 1000 kronor extra i plånboken varje månad. Exempel: en undersköterska som tjänar 21.900 kronor i månaden får i jobbskatteavdrag 1480 kronor i månaden. Efter ett år resulterar detta alltså i en extra månadslön som sjuksköterskan har fått, tack vare jobbskatteavdraget.
 
Det femte steget i jobbskatteavdraget bör införas under förutsättning att vi får ha en fortsatt stabil ekonomi. Det blir då ännu mer lönsamt att arbeta – det är positivt för Sverige! 
 
Anders Ågren
Länsförbundsordförande
Moderaterna i Västerbotten

Arbetskraftsinvandring är positivt

Av , , Bli först att kommentera 8

Regeringen öppnade upp och förenklade möjligheterna till arbetskraftsinvandring under den förra mandatperioden och invandrare ses nu inte på samma sätt som en börda, utan en tillgång och det är i stort sett fri invandring under förutsättning att man har försörjningsmöjligheter.

Villkoret för att invandra till Sverige är att man ska ha en anställning och hela Sveriges struktur börjar följa den moderata arbetslinjen vilket känns positivt eftersom det ger mycket goda incitament för att alla ska ha ett arbete.

Dock finns det exempel på oseriösa företag som utnyttjar möjligheten, och detta är naturligtvis viktigt att motverka. Det kommer att behövas mer arbetskraftsinvadndring i framtiden men det är viktigt att myndigheter och arbetsmarknadens parter tar signaler om exempelvis "skenanställningar" etc på allvar.

Idag startade valrörelsen i Västerbotten!

Av , , 1 kommentar 8
Har just kommit hem till lägenheten efter en inspirerande dag, då moderaterna i Västerbotten hade sin valupptakt. Vi fick lyssna bl.a. till handelsminister Ewa Björling och riksdagsledamot Henrik von Sydow på förmiddagen, innan det var dags för kampanj ute på på gator och torg i Umeå.

Bra drag under hela dagen! Det bådar gott. De senaste fyra månaderna har vi förövrigt haft fler kampanjaktiviteter än vad vi haft sammanlagt på de senaste tio åren – det visar att vi lyckats i vår ambition att förändra partiets arbetsformer. Att gå från att ha varit ett i många stycken slutet parti, till att bli öppet och välkomnande. Som vi kunde konstatera – man vinner inte val i sammanträdesrummen.

De senaste månaderna har vi varit utanför COOP, utanför ICA, på torget, på marknader, på festivaler, på idrottsevenemang, på badstranden – överallt har Moderaterna varit på plats och pratat med västerbottningarna.

Vår närvaro i de sociala medierna slår nog också det mesta. I vårt länsförbund har vi några av de mest aktiva moderata bloggarna i hela Sverige. På vk.se är det moderata bloggskribenter som dominerar topplistorna över vilka politikerbloggar som västerbottningarna läser mest. Vi är aktiva och synliga på facebook och twitter.

Inte nog med det – den viktigaste insatsen – är ju att vi har knackat dörr! Denna kampanjmetod som många av oss var lite skeptiska till för ett år sedan har visat sig vara framgångsrik, kul och inte minst får man motion! Målet som partiet har är att vi i länet ska hinna knacka 8000 dörrar fram till den 19 september.

Trots att vi först idag formellt kör igång vår valrörelse så har vi i Västerbotten hunnit en bra bit på vägen. Igår hade vi i länet hunnit med att knacka på hos 2234 hushåll, vilket motsvarar 28% av det totala antalet. Som det ser ut nu så kommer vi att alltså att hinna knacka betydligt fler dörrar och tala med ännu fler väljare, än vad vi hade satt upp som mål. I Vännäs har man redan uppnått sitt mål, i Umeå har vi hunnit med hälften.

Detta bådar mycket gott inför kvällen den 19 september då rösterna skall räknas. Nu kör vi!