Etikett: arbetstillfällen

Vänsterpartiet vill lägga krokben för företagen i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 14

Motorcentralen i Umeå AB, är med sina ca 125 anställda en viktig arbetsplats. Företaget har befunnits på nuvarande lokalisering i över 60 år.

Idag yttrade vi oss i kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott kring förslaget till ny detaljplan i området där Motorcentralen ligger. Ett förslag med utökad byggrätt är ute på samråd, och frågan var uppe hos oss i NP redan för ett par år sedan då vi gav klartecken att frågan skulle prövas i ny detaljplan.

Jag är nöjd med att vi inte gick på tjänstemannayttrandet idag, vilket hade fått som konsekvens att arbetet med nytt detaljplanförlag skulle stoppas.

Nu går ärendet vidare till Byggnadsnämnden och vårt medskick från NP är att intrånget i parkområdet måste begränsas i planförslaget, kring utbyggnaden av Motorcentralen. Därmed måste det också bli ett större avstånd till radhusen jämfört med förslaget. På sikt är det också önskvärt att lastbilsbilsverksamheten flyttas till ett annat mindre störningskänsligt område, även om det kan ligga en bit bort i tiden.

Men vi var inte eniga i utskottet. 

Jag noterade att Vänsterpartiet yrkade – och röstade – för att arbetet med detaljplanen skulle avbrytas. Det är inte alls förvånande. De gör ju sitt bästa för att gång på gång motarbeta och lägga krokben för företagarna i Umeå. Så också denna gång. Att de riskerar arbetstillfällen med sitt agerande verkar inte bekymra Vänstern.

 

Alliansen i Umeå: utred förekomsten av snedvriden konkurrens

Av , , 1 kommentar 9

Idag har Allianspartierna i Umeå lämnat in en motion om att utreda förekomsten av ev osund konkurrens från kommunens sida (kommunala bolag etc) gentemot privata aktörer på marknaden. I en enkät har en stor andel företagare i Umeå uppgett att de upplever detta som ett problem, och vi vill ha en gedigen genomgång om det ligger någonting i dessa synpunkter.

Vi lämnade in en liknande motion för fem år sedan som tyvärr inte blev bifallen. Men skam den som ger sig!

Motionen bifogas nedan:

 

Motion

Snedvriden konkurrens i Umeå kommun?
För att Umeå ska fortsätta vara en stad i stark tillväxt, så är en grundförutsättning att det går bra för vårt lokala näringsliv. Umeå behöver såväl ett växande nyföretagande, utveckling av det befintliga näringslivet som etableringar av nya externa företag i kommunen. Den grundläggande frågan för att skapa fler jobb är ett positivt företagsklimat.

Ett bekymmer som många företagare lyfter fram från sin dagliga verksamhet är att offentlig sektor snedvrider konkurrensen. Idag bedriver många kommuner och landsting affärsverksamhet som snedvrider konkurrensen på marknaden. I en skrift från Svenskt Näringsliv ”Företagens betydelse i Umeå” (2012), så beskriver exempelvis företaget Aptum hur de upplever en osund konkurrenssituation då de konkurrerar med den kommunala räddningstjänsten om utbildningar.

Vi har hört många andra exempel genom åren. Företagare och företagarorganisationer har uppmärksammat att problemet med snedvriden konkurrens är påtagligt. I rapporten Osund konkurrens för miljarder framtagen år 2006 av Svenskt näringsliv uppskattades exempelvis den osunda konkurrensens storlek i Umeå till 108 miljoner kronor.

I den senaste kommunrankingen från Svenskt Näringsliv som presenterades i april 2012, så fanns följande fråga med till de svarande företagarna: "I vilken utsträckning anser du att kommunens verksamheter tränger undan privat näringsverksamhet?" Svaren var klart bekymmersamma för kommunens del. Umeå hamnade på plats 271 av landets 290 kommuner. I stort sett sämst i hela landet, om vi lyssnar till Umeås företagare som svarat på enkäten alltså.

För fem år sedan skrev vi från Allianspartierna i Umeå en liknande motion som denna, men den blev tyvärr inte bifallen. Vi ser fortfarande behovet av en noggrann genomlysning av i vilka avseenden och i vilken omfattning som Umeå kommun kan befaras tränga undan privata företag från marknaden. Därför är det av allra största viktigt att kartlägga företeelserna och presentera åtgärder att motverka eventuell snedvriden konkurrensen.

Med anledning av ovanstående yrkar vi att kommunfullmäktige beslutar:

Att Umeå kommun kartlägger inom vilka områden som det förekommer snedvriden konkurrens från Umeå kommun, genom sina bolag och verksamheter i förvaltningsform, gentemot andra aktörer.
Att återkomma med förslag på åtgärder för att undanröja den snedvridna konkurrensen.

 

 

Anders Ågren (M)

Peder Westerberg (FP)

Mattias Larsson (C)

Veronica Kerr (KD)
 

Bolagsstämma med Uminova Innovation

Av , , Bli först att kommentera 7

Igår var jag på Sävargården och deltog i bolagsstämma med Uminova Innovation AB.

Bakom ägarna till bolaget står Umeå Universitet, SLU, Umeå kommun, Region Västerbotten och Västerbottens Läns Landsting. Uminova Innovation medverkar till kommersialisering av affärsidéer, och målet är att öka etableringen av nya företag och även utveckla befintliga företag.

En prioriterad fråga under kommande år är att utveckla Uminova Science Park. Inkubatormiljön måste ges bättre förutsättningar att utvecklas, så att vi kan få en starkare tillväxt av nya företag. 

Ett ökat stöd från kommunen till företagsinkubatorer är förövrigt en fråga som Alliansen i Umeå driver sedan flera år tillbaka.

 

IKEA!

Av , , 2 kommentarer 18

Detta är en glädjens dag för oss i Umeå!

Som ni redan har sett på nätet, så har vi idag tagit ett stort steg närmare en IKEA-etablering i Umeå. IKEA har bestämt sig för var de vill bygga sitt varuhus i Umeå. Vi har på eftermiddagen i kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott tagit beslut om en gemensam avsiktsförklaring/markreservation med IKEA och IKANO.

IKEA är alltså intresserade av att utveckla ett område vid Entré Syd för handelsändamål.

Detaljplanering skall påbörjas omedelbart och avsikten är att överlåtelse av området ska ske före årsskiftet. Snabba puckar alltså. IKEA:s avsikt är att tillsammans med IKANO uppföra ett IKEA-varuhus på ca 32-36.000 m2, samt övrig detaljhandel på ca 36-40.000 m2. Detaljplanen ska medge handel och kontor, ge förutsättningar för byggandet av ett IKEA-varuhus samt lokaler för detaljhandel inklusive livsmedel. Planen ska även medge exempelvis restaurang, lager, snabbmat och försäljning av drivmedel.

Vi har nu på eftermiddagen haft presskonferens tillsammans med IKEA- och IKANO-representanter. Platsen var just Entré Syd. Nu ska vi göra allt från kommunens sida för att den fortsatta processen ska löpa så smidigt som möjligt.

En IKEA-etablering innebär många nya arbetstillfällen till Umeå och vår region. Det här kommer innebära att Umeå som handelsstad stärks avsevärt, och att Umeå som Norrlands tillväxtmotor ytterligare förstärks.

 

Viktigt med god planberedskap för handeln!

Av , , 2 kommentarer 12

I dagens VK skriver jag på insändarplats om vikten av god planberedskap för handeln. Inte minst därför är det viktigt med det nya planerade handelsområdet Entré Syd i Umeå.

 

Viktigt med god planberedskap för handeln!

Det har i massmedia höjts vissa kritiska röster mot det nya planerade handelsområdet "Entré Syd", som finns med i förslaget till ny fördjupad översiktsplan för Umeå. Kritikerna menar att handeln ska koncentreras till färre platser.

Från moderaterna har vi under lång tid drivit linjen att företag som vill etablera sig i Umeå ska kunna erbjudas olika platser att välja mellan. Vill ett företag etablera sig på Ersboda ska det finnas tillgänglig mark där att tillgå, vill man ligga på Klockarbäcken eller Strömpilen ska det finnas möjlighet där.

Från moderaterna är vi positiva till att kommunen i den framtida planeringen möjliggör handelsetableringar på Entré Syd, om det finns företag som vill etablera sig just där. Det är också av den anledningen som vi under många år drivit frågan om att skrota den kommunala handelspolicyn, eftersom den inskränkte etableringsmöjligheterna för företag som ville etablera sig i Umeå. Det är konsumenterna som ska avgöra om en företagsetablering är lyckad eller inte. Och detta gör de genom sitt val av var man handlar.

Om Umeå ska fortsätta växa och utvecklas är det viktigt att vi kan attrahera fler företag och därmed nya arbetstillfällen. God planberedskap för handelsetableringar är A och O i det avseendet. Nu är vi på rätt väg.

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå

Vill de rödgröna avskaffa RUT-avdraget?

Av , , 1 kommentar 10

Regeringen har den här mandatperioden infört en skattereduktion för hemnära tjänster som skapar en mängd nya arbetstillfällen, både genom att svarta jobb blir vita och många nya företag startas.

SvD skriver nu på morgonen om att moderaterna startar en kampanj för att behålla RUT-avdraget. Enligt en rapport från branschorganisationen Almega arbetar 11 400 personer med hushållsnära tjänster. Enligt undersökningen skulle hälften av dem förlora jobben om skatteavdraget avskaffas.

Det är dags att de rödgröna ger besked om vad de vill. Vill de rödgröna avskaffa RUT-avdraget om de vinner valet?