Etikett: byggande

Bostadsbristen i fokus

Av , , Bli först att kommentera 6

I dagens Västerbottens-Kuriren var det en artikel om bostadsituationen i Umeå, och det faktum att takten på nyproduktion måste öka avsevärt jämfört med de senaste åren. I dag så bromsas Umeås tillväxt av dålig tillgång på bostäder. Människor vill flytta hit men det finns inga lediga bostäder, vilket också märks i att vi nu ökar mindre befolkningsmässigt än vad som tidigare prognosticerats. Det finns också brist på lägenheter för socialtjänstens del såväl som för kvinnojourens behov till kvinnor som behöver skydd. Detta är helt uppenbart en ödesfråga för Umeå under kommande år – att få fart på bostadsbyggandet.

Ser att Holmlund och jag verkar vara inne på samma linje när det gäller behovet av ett rejält ökat byggande under kommande åren bara för att ”komma ikapp” och i nivå igen, efter de senaste årens lågnivåer. Bra så.

Men frågan är om socialdemokraterna och Vänsterpartiet, som de facto styr Umeå kommun, är beredd att också göra det som krävs för att öka byggandet. Noterar att de är negativa till Alliansens förslag om att låta AB Bostaden öka nyproduktionen av hyresrätter. Samtidigt vet vi att många viktiga byggprojekt har försenats.

Så frågan är ju högst relevant: hur har S och V tänkt få fart på bostadsbyggandet i Umeå? Hur har de tänkt bidra till att möjliggöra att fler byggnationer kommer igång? Att de inte gillar våra förslag från Alliansen har vi förstått, men har de själva några förslag?

AB Bostaden måste öka nyproduktionen av hyresrätter i Umeå!

Av , , 5 kommentarer 14

Igår lämnade Allianspartierna i Umeå in en motion till kommunfullmäktige, som syftar till att öka takten på bostadsbyggandet i Umeå. Det byggs för lite bostäder här, vilket har blivit ett av de allvarligaste hoten mot kommunens tillväxt.

Människor behöver såklart någonstans att bo – annars är det svårt att flytta hit för att studera eller arbeta.

Som en del i att få fart på bostadsbyggandet  föreslår Allianspartierna i Umeå att det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden ska öka takten på produktionen av hyresrätter. Detta skall möjliggöras genom att man säljer ca 1/3 av det nuvarande fastighetsbeståndet. Med den försäljningen genomförd så får bolaget ekonomiska muskler till att såväl öka nyproduktionen av hyresrätter, som att genomföra nödvändiga renoveringsinsatser av deras kvarvarande bestånd.

Jag blev förövrigt särskilt glad i tisdags då jag läste igenom ett remissyttrande från Sveriges Byggindustrier, med anledning av kommunens förslag till ny Strategi för bostadsbyggandet 2013-2020 som behandlades i veckan. De är inne på precis samma linje som oss i Alliansen. Även Sveriges Byggindustrier lyfter fram behovet av att AB Bostaden bygger mer hyresrätter. Och de föreslår att AB Bostaden säljer en del av sitt nuvarande bestånd, därigenom frigörs kapital så att man kan bygga mer.

Exakt!

Nu hoppas vi att även socialdemokraterna ser fördelarna med att göra på detta sätt. Den låga takten i bostadsbyggandet har blivit Umeås Akilleshäl. Vi är beredda att vidta åtgärder, som möjliggör en högre takt i byggandet. Både för privata aktörer, och som i detta fall, för det kommunala bostadsbolaget.

Motionen bifogas nedan:

 

Motion

AB Bostaden måste öka nyproduktionen av hyresrätter i Umeå

Umeå har under lång tid varit tillväxtmotorn i norra Sverige. Befolkningsmässigt ökar vi stadigt och under förra året pekades Umeå ut som en av de snabbast växande städerna i EU. Men för att den positiva utvecklingen ska kunna fortsätta krävs det att vi får fart på byggandet av bostäder. Tillgången på nya jobb tillsammans med nya bostäder är en förutsättning för att befolkningsutvecklingen ska kunna fortsätta. De senaste åren har vi emellertid hämmats av en för låg nivå på bostadsbyggandet. I dagsläget är det bostadsbrist.

Från kommunens sida ska vi skapa förutsättningar för att tillräckligt många bostäder byggs. Detta sker genom en god mark- och planberedskap och ett flexibelt tolkande av plan- och byggreglerna. Kommunen ska också ta fram planer och markanvisningar som är anpassade för att möjliggöra för mindre byggherrar i syfte att öka konkurrensen och underlätta för nya aktörer på bostadsmarknaden.

AB Bostaden, Umeås kommunala bostadsbolag, är med ca 15.400 hyreslägenheter en viktig och framgångsrik aktör för Umeås tillväxt och bostadsförsörjning. Bolaget drivs affärsmässigt med marknadsmässiga avkastningskrav samtidigt som man tar sitt samhällsansvar, etiskt, miljömässigt och socialt. Genom såväl köp, försäljningar som nyproduktion kan en större mångfald uppnås samtidigt som sambandet mellan hustyp och boendeform kan fortsätta att förändras. Genom försäljning av en tredjedel av hyresbeståndet skapas ett större utrymme för nyproduktion. Vi vill genomföra försäljningar, för att i nästa steg kunna använda AB Bostaden för att öka takten på såväl nödvändiga renoveringar som nyproduktion.

Därigenom blir AB Bostaden en strategisk aktör för att kunna fortsätta byggandet av nya hyresrätter och öka tillgången på de bostäder som vi verkligen behöver för Umeås fortsatta tillväxt.

Med anledning av ovanstående yrkar Allians för Umeå att kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till UKF att via ägardirektiv uppdra till AB Bostaden att försälja ca 1/3 av fastighetsbeståndet för att skapa förutsättningar för en snabbare takt på nybyggnation av hyresrätter samt bättre förutsättning för att klara renoveringsbehovet av kvarvarande bestånd. Försäljningstakten sker utifrån vad som är mest ekonomiskt fördelaktigt för bolaget.

Umeå 2013-05-08

Anders Ågren, M
Peder Westerberg, FP 
Mattias Larsson, C
Veronica Kerr, KD
 

Vårbilden……

Av , , Bli först att kommentera 7

VK uppmanar läsarna att fota vårbilder, vilka onekligen kan vara av varierande karaktär i dessa dagar, och lägga upp dem på Instagram. Så här blev mitt bidrag på morgonen i alla fall. Stadshuset som tittar fram bakom fula snöhögar som förhoppningsvis snart är borta.

Håller som bäst på att förbereda inför månadens möte med Alliansens ledande företrädare i Umeå. Vi kör igång 08.30, och får idag besök av AB Bostadens VD Ann-Sofi Tapani som kommer att berätta om lite aktuellt kring bostadsbolaget. Ett av våra problem i Umeå, som också är ett allvarligt hot mot tillväxttakten, är att det byggs för få bostäder i kommunen. Idagsläget har vi bostadsbrist.

Sen fortsätter dagen i högt tempo med beredningsmöte på Region Västerbotten och sammanträde med vårt lokala brottsförebygganderåd UmeBRÅ. Sen avrundar vi det hela med kvällsmöte för den moderata kommungruppen i Umeå.

Trevlig måndag på er!

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , ,

Åtgärdsprogram mot buller

Av , , Bli först att kommentera 4

Ett av många ärenden som vi behandlat idag, är åtgärdsprogrammet mot buller som nu skall ut på remiss. Pressmeddelandet bifogas nedan.

 

Pressmeddelande 2013-03-19

Program mot buller på samråd

Umeå kommuns åtgärdsprogram mot buller skickas ut på samråd, efter beslut i kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott. Programmet gäller åtgärder för perioden 2013-2018.

Åtgärdsprogrammet ska senast 18 juli 2013 vara fastställt av kommunfullmäktige, och innan dess ska samråd ske med allmänheten och berörda. Programmet har mer karaktären av en strategisk plan än en detaljerad åtgärdslista ”gata för gata” och kan ses som uppstarten på ett mer systematiskt arbete med buller.

Åtgärder som föreslås fram till 2018 är:
• Förbättra ljudnivåerna vid förskolor och skolor
• Bidrag till fastighetsägare för bulleråtgärder
• Program för vallar och bullerplank
• Införande av ändrade/sänkta hastigheter
• Ljudkrav vid upphandling samt öka andelen el- och hybridfordon
• Utredning om tystare beläggning
• Utredning om trafikreglerande åtgärder i syfte att minska buller
• Utredning om ljudmiljön i parker och rekreationsområden samt vid torg och liknande platser
• Ta fram vägledning för tillämpning av råd och riktvärden för trafikbuller vid nybyggnation
• Systematiskt arbete med bullerfrågor i kommunen genom ökad samverkan, framtagande av rutiner och informationsmaterial om olika bullerskyddsåtgärder
• Tillsyn av bullersituation vid bostadsfastigheter och förskolor och skolor samt tillsyn av bullrande verksamheter

– Det är viktigt att programmet går ut till fastighetsägare och andra aktörer, så att vi inte gör åtgärder som hämmar byggandet, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M).

– En långsiktig strategi för buller är mycket bra. Vi måste också hitta en gemensam linje i bullerfrågorna med framför allt Länsstyrelsen, säger kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Marie-Louise Rönnmark (S).
 

Det behöver byggas fler bostäder i Umeå!

Av , , 1 kommentar 10

I dagens VK skriver jag och Leif Lundgren (M), viceordförande i AB Bostaden om vikten av att det byggs fler bostäder i Umeå. Det är en förutsättning för att vi ska kunna öka tillväxttakten i Umeå och vår region.

Debattartikeln bifogas nedan:

Det behöver byggas fler bostäder i Umeå!
– AB Bostaden har en strategiskt viktig roll i detta arbete

Umeå har under lång tid varit tillväxtmotorn i norra Sverige. Befolkningsmässigt ökar vi stadigt och under förra året pekades Umeå ut som en av de snabbast växande städerna i EU. Men för att den positiva utvecklingen ska kunna fortsätta krävs det att vi får fart på byggandet av bostäder. Tillgången på nya jobb tillsammans med nya bostäder är en förutsättning för att befolkningsutvecklingen ska kunna fortsätta. De senaste åren har vi emellertid hämmats av en för låg nivå på bostadsbyggandet.

Från kommunens sida ska vi skapa förutsättningar för att tillräckligt många bostäder byggs. Detta sker genom en god- och planberedskap. I det senaste förslaget till Strategi för Bostadsförsörjningen 2013-2020 så möjliggörs färdigställandet av minst 500 bostäder per år, men med en beredskap i planeringen för att kunna nå byggande på minst 1200 bostäder per år och därigenom ha den planerberedskap som krävs för att nå visionen om 200.000 invånare. Kommunen ska också ta fram planer och markanvisningar som är anpassade för att möjliggöra för mindre byggherrar i syfte att öka konkurrensen och underlätta för nya aktörer på bostadsmarknaden.

Det finns i debatten en missuppfattning om att moderaterna skulle vara motståndare till kommunala bostadsbolag. Den debatten har vi haft även i Umeå. Men moderaterna har förändrats i synen på kommunala bolag. AB Bostaden, Umeås kommunala bostadsbolag, är med ca 15.400 hyreslägenheter en viktig och framgångsrik aktör för Umeås tillväxt och bostadsförsörjning. Bolaget drivs affärsmässigt med marknadsmässiga avkastningskrav samtidigt som man tar sitt samhällsansvar, etiskt, miljömässigt och socialt.

Genom såväl köp, försäljningar som nyproduktion kan en större mångfald uppnås samtidigt som sambandet mellan hustyp och boendeform kan fortsätta att förändras. Genom försäljning av en del av fastighetsbeståndet skapas ett större utrymme för köp och nyproduktion. Vi moderater, tillsammans med övriga partier i Alliansen, har föreslagit en försäljning av en tredjedel av nuvarande hyresbestånd. Det är detta som fått vissa av våra politiska motståndare att påskina att vi inte vill ha ett kommunalt bostadsbolag. Men sanningen är att vi vill genomföra vissa försäljningar, för att i nästa steg kunna använda AB Bostaden för att öka takten på såväl nödvändiga renoveringar som nyproduktion. Därigenom blir AB Bostaden en strategisk aktör för att kunna fortsätta byggandet av nya hyresrätter och öka tillgången på de bostäder som vi verkligen behöver för Umeås fortsatta tillväxt.

Det är viktigt att olika boendeformer samexisterar för att uppnå mångfald och främja integrationen och minst lika viktigt att de olika boendeformerna får agera på lika villkor, ekonomiska och skattemässiga. Här ligger hyresrätten idag i underläge. I dagsläget har vi en stor kull ungdomar som söker bostad, men statistiskt kommer denna kategori att minska. För utvecklingen behöver vi med andra ord se över bostäder för alla och producera mer flexibla boenden, vilket ingår i Bostadens planer. För att få ordentlig fart på nyproduktionen måste de skenande byggkostnaderna bromsas och byggreglerna ses över och blir mer flexibla. Här krävs krafttag och samverkan av alla aktörer för att komma till rätta med problemen. Höga produktionskostnader ger i slutändan väldigt höga hyror.

För att det kommunala bostadsbolaget verkligen ska kunna göra nytta för kommunen, för bostadsområdena och för hyresgästerna krävs ett stabilt och neutralt regelverk, tydliga relationer mellan företaget och ägaren och branschöverskridande samarbeten. Strävan måste vara att kommunala och privata fastighetsägare i alla sammanhang skall ha lika villkor.

Med de nya översiktsplaner som antogs av fullmäktige under 2011 har grunden lagts för en förtätning av staden, utan att för den skulle hindra byggandet i kommundelarna som också är viktigt. Umeå kommun har ett ansvar att genom en god planberedskap möjliggöra byggande av nya bostäder i en högre takt än vad som hittills skett. Om detta råder också politisk samsyn. När det gäller det kommunala bostadsbolagets roll så är vi moderater beredda att låta AB Bostaden få en tongivande roll för att bostadsbyggandet inte ska bli en hämsko för Umeå tillväxt. Det måste byggas fler bostäder i Umeå!

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå

Leif Lundgren
Vice ordförande (M)
AB Bostaden

Möte med Alliansen Umeå

Av , , 1 kommentar 8

Måndagen, veckan då vi har kommunstyrelse, inleds som vanligt med träff för Alliansen Umeås ledande företrädare: Gruppledare, politska sekreterare och partiernas viceordföranden i styrelser och nämnder.

Genomgång av aktuella politiska frågor – allt skall hinnas med på en timme. Diskussion om planärenden, ekonomi, upphandling, kulturhuvudstad. Därefter vidare till andra åtaganden. Idag blir det en lång dag som avslutas med månadmötet med Moderaterna i Umeå. Räknar med att vara hemma nån gång efter kl 21.

På återhörande! 

Gärna höga hus i Umeå

Av , , 2 kommentarer 10
Igår var det en politisk debatt som skulle kretsa kring stadsplanering och byggande i Umeå. Vi som skulle debattera hade fått ett antal frågor i förväg som skulle diskuteras. Nu följdes tyvärr inte ursprungsupplägget – och det visade sig dessutom att vi mer eller mindre skulle fokusera frågor och svar till området centrumfyrkanten. Debatten blev tam, skrev VK idag. Det var faktiskt vänligt beskrivet.

Synd att vi aldrig fick komma in på frågorna om hur staden skall växa, höga hus eller ej, förtätning eller utbredning av bostadsområden, hur vi löser kollektivtrafikfrågor m.m. Nu berördes dessa frågor som bäst i bisatser.

I slutet av kvällen hänvisade jag därför till våra bloggar, om man ville veta mer om vad vi egentligen tyckte kring dessa frågor.

För (M) har vi hur som helst redogjort för vår inställning. Befolkningstillväxten innebär att förtätning är ett måste. Oavsett om vi blir 170.000 eller 200.000 invånare. Många vill bo i Umeå och många vill bo i stadsmiljöer. Det finns ett starkt tryck på att få bo centralt – det är positivt, inte minst ur miljösynpunkt! Ju fler som bor centralt, desto fler kan gå eller cykla och därmed strunta i bilen. För att få en långsiktigt hållbar stad, måste vi fokusera på att bygga mer centralt, utnyttja idag oanvända ytor, bygga högre, förtäta redan existerande stadsdelar och bygga ut efter de stora kollektivtrafikstråken.

Umeå kommun har skrivit under de s.k. Aalborgåtagandena – som innebär att vi för stadsbyggnad åtagit oss att undvika stadsutbredning och prioritera tidigare använd mark framför oexploaterad mark i stadens utkanter. Detta har alla partier varit överens om i fullmäktige. För miljöns skull! Istället för att bygga till nya områden längre och längre bort, så är det dags att fokusera på att förtäta och bygga till inom nuvarande områden. Tillkommer också andra områden av intresse som kan bebyggas– exempelvis I20 med närhet till staden.

På frågan om vi ska kunna tillåta höghus, så är moderaternas svar: JA! Höga och låga hus, gammal och ny arkitektur ska kunna samsas och skapa variation. Både ålder och stilar ska tillåtas att variera. Vi moderater är inte fixerade exakt hur högt ett hus är utan ser mer till den arkitektoniska utformningen. Det ska i ömtåliga kulturmiljöer ställas höga krav på kvalitet och arkitektur.

Varje tidsperiod måste tillåtas att göra sina avtryck i stadsbilden. Mycket mer finns så klart att säga, men det återkommer jag till.
Att bygga mer stad

Av , , 4 kommentarer 7

Senare idag är jag inbjuden att tala för Västerbottens Byggförening, om min syn på kommunens tillväxt och vad som är på gång när det gäller planerade investeringar och byggnationer i Umeå.

Umeå kommuns befolkningsmål på 200.000 invånare år 2050 – ett mål som jag själv föreslog i en debatt för två år sedan och som sedan blivit officiellt antaget – är en utmaning som bl.a. kräver en god planberedskap för var det ska kunna byggas i kommunen

Det ska bli kul att diskutera den här frågan. Tillväxt har högsta prioritet, och Umeå växer ju stadigt ur befolkningsmässig synvinkel – även om alltid kan önska sig att takten skule vara ändå högre. Just nu pågår en rad intressanta och viktiga planeringsarbeten, inte minst fördjupningen för Centrala stan, väcker stort intresse och nyfikenhet.

En av de bärande tankarna är att i så stor utsträckning som möjligt undvika stadsutbredning och istället förtäta staden. Genom att bygga på höjden uppnår vi lättare målen. Ju fler som kan bo centralt, desto mindre blir också påverkan och belastningen på miljön. Att planera och ge förutsättningar för byggande centralt och nära vatten är två för mig viktiga frågor att driva.

Vi hörs!

4 kommentarer
Etiketter: , ,