Etikett: intraprenader

Hur blir det med insatserna för att minska den höga sjukfrånvaron?

Av , , 1 kommentar 8

Alliansen i Umeå har under en lång rad år uppmärksammat den oroväckande höga sjukfrånvaron bland våra kommunanställda. Det tyder på dålig arbetsmiljö. Vid fullmäktige i april lyckades vi få igenom ett yrkande om ökade insater för att minska sjukfrånvaron.

Men vad har hänt sedan dess? Den frågan vill vi få svar på vid nästa fullmäktige, och har därför ställt nedanstående interpellation till personalutskottets ordförande.

 

Interpellation till personalutskottets ordförande Christer Lindvall (S):
 
 
Ökade insatser för att minska sjukfrånvaron
 
Den 23 april tog vi beslut om Umeå kommuns ”Bokslut 2011” i kommunfullmäktige. Vid sammanträdet bifölls efter votering ett yrkande från Allianspartierna om att öka insatserna för att minska sjukfrånvaron bland våra anställda inom kommunen. Sju miljoner kr avsattes i bokslutet för detta ändamål.
 
Umeå kommuns anställda har nämligen fortsatt ett av landets högsta sjuktal, och vi är angelägna om att förbättra arbetsmiljö, rehabilitering och annat för att kunna minska sjukfrånvaron.
 
Det har nu gått ca fem månader sedan beslutet togs, så det vore intressant att veta vad som händer i denna fråga. Vi ställer i första hand frågan till ordföranden i kommunstyrelsens personalutskott, även om det i ett senare skede lär komma upp till arbetsutskottet för beslut.
 
 
Våra frågor till Christer Lindvall (S) blir därför:
 
1.      Finns det några förslag på hur de sju miljonerna skall användas och hur ser förslagen ut?
2.      När kommer detta i så fall upp till beslut?
 
 
 
Umeå 2012-09-10
 
 
 
Anders Ågren, kommunalråd (M)
Britt-Marie Lövgren, gruppledare (FP)
Mattias Larsson, gruppledare (C)
Veronica Kerr, gruppledare (KD)

Vikten av en god arbetsmiljö

Av , , 2 kommentarer 3

I  gårdagens VF publicerades denna insändare, där jag tillsammans med övriga Alliansgruppledare i Umeå skriver om vikten av att ha en god arbetsmiljö på kommunens arbetsplatser. Höga sjuktal hos personalen innebär att vi måste göra mer på flera fronter: allt ifrån ökade satsningar på friskvård, och rehabilitering till en uppmuntran att bilda intraprenader, där de anställda får större inflytande och möjlighet att påverka sin arbetssituation.

Insändaren, som tidigare har varit publicerad i VK, bifogas nedan:

Ta sjukfrånvaron på allvar!

Vid det senaste fullmäktigesammanträdet i Umeå lyckades Alliansen vinna en viktig votering, om bokslutet och hanteringen av överskottet från 2011. Det innebär att kommunen, som arbetsgivare, nu kommer att öka insatserna för att skapa en bättre arbetsmiljö och få ned sjukskrivningstalen.

Umeå kommuns anställda har nämligen fortsatt ett av landets högsta sjuktal. Detta har vi från Allianspartierna uppmärksammat under många år. Umeå ligger på plats 225 av de 264 kommuner som hittills rapporterat in uppgifter om sjukfrånvaron för 2011, vilket måste ses som ett misslyckande med den hittills förda personalpolitiken i kommunen. Sjukfrånvaron ligger på 5,7% medan snittet för riket ligger på 5,1%.

Vi är bekymrade över detta och har länge efterlyst ökat fokus på arbetsmiljön för de som är anställda i kommunens verksamheter. Nu vann vårt förslag, trots motstånd från de styrande socialdemokraterna och vänsterpartisterna.

Sju miljoner kronor ställs därmed till kommunstyrelsens förfogande för att möjliggöra kraftfullare satsningar på rehabilitering och friskvård under kommande år. Särskilda insatser skall göras för de yrkesgrupper som uppvisar högst sjukfrånvaro.

För att nämna ett annat exempel har startandet av intraprenader under de senaste åren avstannat, trots att dessa verksamheter uppvisat lägre sjukfrånvaro och goda verksamhetsresultat. Denna trend måste vändas. Här ser vi ett systemfel i kommunen. Ledarskapets betydelse och ansvar, på olika nivåer i kommunen, måste särskilt uppmärksammas. En strävan måste vara att få mer självbestämmande för personalen ute i verksamheten, så att de bättre kan styra över sin arbetssituation.

Umeå kommun använder sig ibland av en slogan med lydelsen ” Vi vinner i Umeå”. Den upplevelsen delas nog inte av alla de som har en ansträngd arbetssituation och tyngs av sjukskrivningar. Vår personal förtjänar bättre än att vara bland de mest sjukskrivna i landet och vi måste göra betydligt mer på detta område.

Anders Ågren
Kommunalråd (M)

Britt-Marie Lövgren
Gruppledare (FP)

Mattias Larsson
Gruppledare (C)

Veronica Kerr
Gruppledare(KD)

Seger med siffrorna 33-30 i fullmäktige!

Av , , 1 kommentar 10

Idag vann Alliansen en lite oväntad men mycket glädjande seger vid hanteringen av Umeå kommuns bokslut 2011.

Nu blir det intensifierade insatser för att vi ska kunna få en bättre arbetsmiljö för våra anställda i kommunen, ökade insatser på området rehabilitering och friskvård m.m.

Umeå kommuns anställda har nämligen fortsatt ett av landets högsta sjuktal. Umeå ligger på plats 225 av de 264 kommuner som hittills rapporterat in uppgifter, vilket måste ses som ett misslyckande med den hittills förda personalpolitiken i kommunen. Sjukfrånvaron ligger på 5,7% medan snittet för riket ligger på 5,1%.

Från Alliansen har vi varit bekymrade över detta under flera år. Vid behandlingen av Bokslut 2011 vann vårt förslag om att särskilda medel – 7 miljoner kronor – ur det gångna årets överskott skall användas till insatser för att ytterligare minska sjukfrånvaron bland de kommunanställda. Pengarna ska användas enligt samma principer som de tidigare avsatta medlen för s.k. ”sociala investeringar”.

Genom beslutet möjliggörs kraftfullare satsningar på rehabilitering och friskvård under kommande år, samtidigt som det också innebär en strävan efter att hitta de goda exemplen och sprida dessa inom fler verksamheter. Inte minst uppmuntrande av att starta intraprenader.

Socialdemokraterna och Västerpartiet kämpade emot, nu liksom tidigare år, men förlorade voteringen med siffrorna 33-30 då alla andra partier röstade på Alliansens förslag. Två ledamöter avstod från att rösta.

Ingen bra personalpolitik att minska frihetsgraden för kommunala skolor

Av , , Bli först att kommentera 12

I dagens VK skriver jag och vår ledamot i För- och grundskolenämnden, Terese Andersson, på insändarplats om det positiva med att ge ökad frihet och självbestämmande till personalen vid kommunala skolor och förskolor. Tråkigt att de styrande S/V-partierna tycker tvärtom.

Insändaren bifogas nedan:

     

Ingen bra personalpolitik att stoppa kommunala intraprenader!

Vid För- och grundskolenämndens sammanträdet i juni beslutade socialdemokraterna och vänstern att stoppa de kommunala intraprenaderna på Östermalmsskolan och Sandaliden. Man förnyade inte avtalen med skolorna.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har gjort gemensam sak och kör nu alltså över personalen på skolorna, som gärna ville fortsätta med den friare form det innebär att vara kommunal intraprenad. Större självbestämmande, större ansvar, större frihet. Men det får de nu alltså inte längre fortsätta med. Allt ska in i den politiskt bestämda kartan över skolsystemet i Umeå.

Det är ingen bra personalpolitik. Att köra över sin personal, och dessutom motarbeta goda exempel. Moderaterna, och övriga Allianspartier, säger tvärtom ja till intraprenader. Vi vill att så många som möjligt av Umeås kommunala skolor och förskolor ska få bilda intraprenader. Vi tror på vår personal. Vi tror att verksamheten blir bättre om de får större möjlighet att påverka sin egen arbetssituation. Vi vill se fler kommunala intraprenader – inte färre!

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Terese Andersson
Ledamot, För- och grundskolenämnden (M)

Tragiskt! S/V stoppar intraprenaderna Östermalmsskolan och Sandaliden

Av , , 2 kommentarer 15

I torsdags beslutade För- och grundskolenämnden att stoppa de framgångsrika intraprenaderna på Östermalmsskolan och Sandaliden.

Det är ju helt sjukt!

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har gjort gemensam sak och kör nu alltså över personalen på skolorna, som gärna ville fortsätta med den friare form det innebär att vara kommunal intraprenad. Större självbestämmande, större ansvar, större frihet. men det får de nu alltså inte längre fortsätta med. Allt ska in i den politiskt bestämda kartan över skolsystemet i Umeå.

Skandalöst. Men så går det när politisk ideologi och önskan att detaljstyra får gå före det som är bäst för verksamheten och personalen.

Intraprenaderna har visat sig vara framgångsrika, och de har på område efter område visat goda resultat. Men nu säger den styrande vänsterkoalitionen nej för fortsättningen.

Alliansen Umeå säger tvärtom JA till intraprenader. Vi vill att så många som möjligt av Umeås kommunala skolor och förskolor ska få bilda intraprenader. Vi tror på vår personal. Vi tror att verksamheten blir bättre om de får större möjlighet att påverka sin egen arbetssituation.

På måndag tar fullmäktige ställning till ytterligare intraprenader, som en del i Alliansens budgetförslag. Vi vill se fler kommunala intraprenader – inte färre!

Kommunens personal förtjänar bättre

Av , , Bli först att kommentera 8

Umeå kommun har ett av landets högsta sjukskrivningstal. För år 2010 låg den totala sjukfrånvaron för våra kommunanställda på på 5,7% vilket placerar Umeå på plats 228 av landets kommuner när de tgäller sjukfrånvaro. Inte bra alls.

Från Alliansen Umeå lade vi igår ett särskilt yrkande, vid behandlingen av bokslut 2010, om krafttag för att minska sjukfrånvaron bland våra anställda under kommande år. Det handlar om sådant som mer resuser till rehabilitering, ökade friskvårdsinsatser men även en översyn om varför exempelvis arbetet med att starta självstyrande enheter, s.k. intraprenader, har avstannat inom kommunens olika verksamheter. Vi menar att det är viktigt att kunna ha så stort självbestämmande som möjligt ute på arbetsplatserna, och möjlighet att arbeta utan att vara detaljstyrd "uppifrån".

De styrande socialdemokraterna och vänstern avstod från att rösta om vårt yrkande, vilket gjorde att vi vann bifall till yrkandet. Sedan har majoritetsföreträdarna meddelat att de kommer att stötta vårt förslag och därmed blir det verklighet under kommande år.

Glädjande! Vår personal förtjänar bättre än att vara bland de mest sjukskrivna i landet och vi måste göra mer på detta område.