Etikett: järnväg

Helt oacceptabel tågsituation i norr

Av , , 6 kommentarer 16

I dagens VK kommenterar jag beskedet att Botniatåg ställer in tågtrafiken mellan Luleå och Umeå under hela januari. Tydligen är det osäkert om trafiken kan återupptas ens under februari. Verkar även finnas oklarheter om man lyckas få fram ersättningsbussar.

Det är naturligtvis helt oacceptabelt. Tågen har ju uppenbarligen inte testats tillräckligt i vinterdrift innan de har tagits i bruk. Givetivs får man vara beredd att acceptera vissa inkörningsproblem, men det här har ju flippat ut fullständigt.

Nu måste de ansvariga snarast möjligt få ordning på trafiken igen, och sedan vidta de åtgärder som krävs för att det inte upprepas nästa vinter igen. Förtroendet för järnvägen som färdsätt har fått sig en allvarlig törn, pga den här bedrövelsen. Vi måste få svar från tillverkarna av tågen vad som brustit, och likaså om man ställt de krav som kan förväntas när upphandlingen av tågen gjordes.

Inte en vinter till med den här soppan!

Umeå – framtida storstaden i norr!

Av , , Bli först att kommentera 14

I dagens VK har jag inne en debattartikel med anledning av de nya fördjupningar av översiktsplaner (Umeå, och de centrala stadsdelarna) som skall behandlas av kommunfullmäkige på måndag.

Artikeln i dess helhet bifogas nedan.

 

Låt oss bygga storstaden i Norrland!

Vi står inför ett paradigmskifte i Umeå. Efter fyra års arbete tar kommunfullmäktige på måndag beslut kring två mycket strategiskt viktiga översiktsplanedokument. Med förslaget till dels ny fördjupning för Umeå, dels ny fördjupning för de centrala stadsdelarna ger vi de planmässiga förutsättningarna för byggandet av storstaden i Norrland.

Umeå har under lång tid lidit av en i många delar inaktuell översiktsplan, vilket har försvårat byggandet i kommunen och försenat många intressanta stadsutvecklingsprojekt. Men efter beslutet år 2006, med efterföljande direktiv 2007, om att ta fram en ny översiktsplan så kan vi äntligen gå till beslut. Som moderat är jag mycket stolt över resultatet.

I november 2007 väckte moderaterna frågan i fullmäktige om inte Umeå i själva verket hade för låga tillväxtambitioner. I en debatt med Lennart Holmlund (S) föreslog jag ett nytt utmanande befolkningsmål: 200.000 invånare senast år 2050. Vi hittade snabbt enighet kring detta och efter några års debatt med andra politiska partier är det nu glädjande att se alla politiska partier har slutit upp bakom Umeå befolkningsmässiga tillväxtambitioner. Det är en styrka.

Översiktsplanernas utgångspunkt är att planera för en hållbar tillväxt, med ambitionen att kunna växa till 200~000 invånare senaste år 2050. I planeringsdokumenten drar vi politiskt upp riktlinjerna för kommunens framtids utveckling och tillväxt. Där hanteras strategiska frågor som bostadsbebyggelse, handel och service, trafikstrategi, parkeringstrategi, infrastruktur, kulturmiljöer, grönstråk etc. För företag och investerare är det en styrka att veta att det råder politisk enighet om praktiskt taget alla stora planeringsfrågor – oavsett om Umeå styrs av socialdemokraterna/vänsterpartiet eller Alliansen i framtiden så vet man långsiktigt vad som kommer att gälla.

En stor del av den kommande befolkningstillväxten förväntas ske i de centrala stadsdelarna, vilket innebär en förtätning av centrum genom att vi tillåter högre hushöjder liksom att kompletteringsbygga nya kvarter och bättre utnyttja marken. Tillkommande bebyggelse ska i stor utsträckning samlas inom fem kilometer från centrum. Ju fler som bor centralt, desto bättre för miljön eftersom det innebär ett minskat bilberoende. Vi måste också möta människors efterfrågan att vilja bo i attraktiva områden, gärna utmed Umeälven. Öbackastrand är ett positivt exempel på senare år.

Men att bygga storstad innebär ett stort ansvar att också värna det offentliga rummets kvaliteter och parker, skapa mötesplatser och uppmuntra höga ambitioner beträffande arkitektur i byggandet. Nya stadskvarter fogas till de gamla och ger spännande kontraster mellan gammalt och nytt. Ju mer stad vi bygger, desto viktigare blir det att vårda våra parker och grönområden. Dessa är viktiga för att åstadkomma en attraktiv livsmiljö, och vi också måste bli bättre på att utnyttja närheten till Umeälven.

Byggandet av staden står dock inte i motsats till att fortsätta utveckla våra kommundelar. Sävar, Holmsund-Obbola och Hörnefors ska också växa och utvecklas. Kommundelarna liksom ett antal byar utmed kollektivtrafikstråk kommer ha goda möjligheter till fortsatt tillväxt, vilket är viktigt inte minst som underlag till att behålla och utveckla skolor och service i närområdet.

Umeå ska erbjuda en modern urban miljö där människor kan förverkliga sina livsprojekt. Människor söker sig till människor. En ökad befolkning leder till större arbetsmarknad och bättre karriärmöjligheter. Fler företag etablerar sig här, vi kommer få en jobbtillväxt och det leder till ökade skatteintäkter – vilket säkrar välfärden och tillåter nya satsningar på skola, äldreomsorg, fritid och kultur. En stad i norr med det bästa utbudet av högre utbildning, kultur, nöjen, handel, uteliv, möjligheter till shopping etc. En stad, med goda och snabba kommunikationer ut i världen inte minst tack vare flyget och järnvägen.

De nya översiktsplanedokumenten innebär ett paradigmskifte för planeringen av Umeå. Nu möjliggörs byggandet av en storstad i Norrland. Bygg högt, bygg tätt, bygg stad. Moderaternas vision är att Umeå ska vara den överlägset starkast lysande stjärnan i norr. En stad som kan erbjuda bästa tänkbara möjligheter att förverkliga sina livsprojekt. Låt oss gå framåt tillsammans och bygga storstaden i norr!

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå
 

 

S snålade mest på järnvägen…

Av , , Bli först att kommentera 9

Socialdemokraterna snålade mest på järnvägen….. ja, så löd rubriken på en artikel i gårdagens nummer av Riksdag och Departement.

Det kan ju vara värt att ha i bakhuvudet när man läser om socialdemokrater som anklagar regeringen för försummelser när det gäller infrastruktur i allmänhet och järnväg i synnerhet. Inte minst kommunalrådet i Umeå, Lennart Holmlund, har ju skrivit mycket om detta.

Här ett citat från artikeln:

"Riksdag&Departement har gått igenom budgetunderlag från Banverket, numera Trafikverket, för åren 2000 – 2011, och jämfört med myndighetens regleringsbrev för samma år för att se hur stora anslag det blev. Granskningen omfattar anslaget till drift, underhåll och trafikledning.

Slutsatsen är att anslaget prutades ner mer under åren 2000 – 2006, då Socialdemokraterna regerade, än under 2007 – 2011, då alliansen har haft makten. På S-regeringens tid blev anslagen i genomsnitt 3,7 procent lägre än Banverket hade begärt. På alliansens tid har anslagen varit 0,6 procent högre än begärt."

 

Medfinansiering möjliggör Norrbotniabanan

Av , , 1 kommentar 8

Får rapporter om att socialdemokraternas partisekreterare Ibrahim Baylan i dagens VK har svängt och nu går på samma linje som Mona Sahlin, och därmed även Alliansregeringen – om att byggandet av Norrbotniabanan kräver medfinansiering av näringslivet utöver de statliga insatserna. Intressant att Ibbe, som så tydligt brännmärkt Alliansen för den uppfattningen, nu tycker samma sak.

Samtidigt innebär det att enighet råder över blockgränsen om att Norrbotnibanan ska byggas, men det det kräver medfinansiering från regionens näringsliv.

Ett viktigt besked.

Större satsningar än under (S) på infrastruktur

Av , , 1 kommentar 11

Infrastrukturpropositionen presenterades igår i Umeå av bl.a. Åsa Torstensson. Från moderaterna deltog vårt förstanamn på riksdagslistan, Edward Riedl. Det är den största satsning hittills, vilket nu redovisas för åren 2010-2021 på järnvägar, vägar och sjöfart. Vårt eget län, Västerbotten, får rekordmycket pengar till bl.a. enskilda vägar, underhåll, bärighet och nyinvesteringar. Detta verkar inte komma fram i medíabevakningen. Man kan fråga sig varför?

För Norrbotniabanan så meddelar regeringen att man vill söka medfinansiering från region och näringsliv för etappen Skellefteå-Piteå. Det är ju ett välkommet besked! Staten är redo att tillskjuta sin del, men den norra regionen och näringsliv måste medfinansiera på samma sätt som man gör i andra delar av landet. För även om det är stora infrastruktursatsningar från regeringen, så räcker inte pengarna till allt.

Dessvärre kommer signaler från just näringslivet att man inte är intresserad av detta och det är ju mycket bekymrande. Jag är just nu uppe i Norrbotten, och här säger exempelvis Vd:n i Norrbottens Handelskammare att företagen inte är intresserade av att delta i medfinansiering av Norrbotniabanan. Bl.a. infrastrukturministern, liksom Maud Olofsson, har upprepade gånger efterlyst ett större engagemang från just näringslivet för Norrbotniabanan. Här krävs det helt uppenbart en fördjupad dialog.