Etikett: kommuner

SKL:s ekonomirapport

Av , , Bli först att kommentera 7

I dagens VK är det en artikel om Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) ekonomirapport som släpptes igår, och hur utsikterna ser ut för kommunerna och landstinget i Västerbotten. Jag själv är intervjuad apropå Umeås situation. Någon skattehöjning är verkligen inte aktuell i Umeå (vi ligger redan på en väldigt hög skattenivå) och det är positivt att även Lennart Holmlund (S) är tydlig på den punkten.

Vad sades då från SKL:s sida igår? Jo, bedömningen är att BNP växer för 2013 med 1,5 procent och 2014 med 2,5 procent. Samtidigt ser vi kostnadsökningar i sektorn till följd av kraftiga befolkningsförändringar. Sektorn som helhet beräknas därför endast klara nollresultat under 2013 och ett svagt positivt resultat 2014.

 

Svensk ekonomi hålls fortfarande tillbaka av en svag tillväxt i vår omvärld men räddas av de svenska hushållen som har goda finansiella förutsättningar. Demografiska förändringar med fler barn i skolverksamheterna och fler äldre ställer krav på kommuner och landsting att anpassa resurserna. Stora renoveringsbehov finns också skolor, VA-anläggningar, sjukhus mm. Detta är mycket tydligt även i vårt eget län.

Vi kan blicka tillbaka på fem riktigt goda år för våra kommuner och landsting. Överskotten har slagit rekord på rekord. 2012 var det starkaste resultatet hittills om jag kommer ihåg rätt. Enligt SKL-ekonomernas beräkningar så krävs nu både statliga tillskott utöver de redan beslutade, effektiviseringar och förändringar av skattesatsen för att nå tillräckliga överskottsmål till 2016.

Men för Umeå kommuns del kommer verkligen ingen skattehöjning på tal (på sikt borde skatten tvärtom sänkas). Vi har redan ca 2 kr högre kommunalskatt än jämförbara kommuner – det gäller att prioritera tydligare i kommunens arbetsuppgifter och ta en diskussion om vad som är viktigt och mindre viktigt. Budgetprocessen pågår för fullt och i juni kommer budgeten för 2014 att klubbas.

M-styrda kommuner måste gå i bräschen för att skapa fler heltidstjänster

Av , , Bli först att kommentera 5

Tidigar i höst skrev jag tillsammans med Elisabeth Svantesson, ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott, om att landets moderatstyrda kommuner måste gå i bräschen för att erbjuda heltidstjänster till de kommunanställda. Det är en jämställdhetsfråga!

Vi ser i torsdagmorgonens nyhetsflöde att det finns mycket arbete kvar att göra på den fronten, runt om i landets kommuner. Bara var åttonde kommun erbjuder deltidsanställda rätt att gå upp till heltid.

Fler män än kvinnor har heltidsarbete. Vi moderater tror på den svenska modellen och att det är arbetsmarknadens parter och inte lagstiftare som ska avgöra vilka arbetsvillkor som ska gälla på arbetsmarknaden. Men på kommunal nivå, där politiker är arbetsgivare, bör heltidsarbete prioriteras. Moderatstyrda kommuner bör därför gå i bräschen för att skapa fler heltidstjänster.

För 11 år sedan lovade (S) att införa rätt till heltid för alla deltidsanställda. Det skedde inte under de år man satt i regering och har heller inte skett i de flesta av de kommuner där man i dag styr. Fast Alliansstyrda kommuner har inget att yvas över heller. Bland de kommuner i landet som styrs av alliansen erbjuder elva procent rätt till heltid för deltidsanställda.

Detta är en av många frågor som är viktig för jämställdheten i Sverige. Ofrivilligt deltidsarbete drabbar den enskilde på flera sätt: svårt att leva på sin lön, och sämre pension när man blir äldre.

Här har landets alla moderata kommunpolitiker ett ansvar att agera!

 

Kommunsektorn gör ett överskott på 18 miljarder för 2012

Av , , Bli först att kommentera 10

I torsdags släppte Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) höstens ekonomirapport via en direktsänd webbsändning. Om du vill se presskonferensen i efterhand, så kan du klicka här.

Det är ett starkt resultat, även om de kommande åren blir tuffare.

År 2012 pekar prognosen på att kommuner och landsting kommer att gå mot ett överskott på ca 18 miljarder kronor, bl.a. beroende på engångsintäkter på 11 miljarder kronor. För år 2013 beräknas resultatet bli 9 miljarder kronor.

År 2009 och 2010 gjorde den samlade svenska kommun- och landstingssektorn stora överskott, trots att vi då befann oss i en tuff internationell ekonomisk kris. Regeringens tillskott i form av statsbidrag inte bara räddade situationen utan kommuner och landsting gjorde alltså samlat rekordöverskott i boksluten. 2011 blev också ett överskott för sektorn på 6,5 miljarder, vilket var mindre än tidigare år. Kommunsektorn gjorde plus, medan landstingssidan gjorde minus. Den främsta orsaken till försämringen berodde på att pensionsskulden har omvärderats vilket resulterade i kraftiga minus. Men sammantaget ändå ett plus på 6,5 mdr alltså.

Prognosen för innevarande år – år 2012 – pekar nu alltså på ett rekordöverskott på ca 18 miljarder kronor.

Ingen kan numera påstå att regeringen "slaktat välfärden" under sin tid vid makten sedan 2006 – (ja möjligen skulle väl några socialdemokratiska Västerbottenspolitiker i landstinget och vissa kommuner kunna fortsätta med den oseriösa argumentationen) – för siffrorna talar sitt tydliga språk.

Trots värsta internationella ekonomiska krisen sedan 1930-talet har den svenska kommun- och landstingssektorn gjort rekordöverskott under dessa år. År efter år.

Alliansen har värnat och verkligen satsat på välfärden. Vi ser resultaten: Överskott i sektorn alla år, och inte bara överskott utan rekordöverskott. Landets kommuner hade det betydligt tuffare att klara ekonomin på den tiden socialdemokraterna styrde Sverige.

Frågor eller kritik beträffande missförhållanden/brister lokalt i kommunerna eller landstingen bör därför rikats till de politiker och partier som styr i den kommunen eller i just det landstinget.
 

 

95 miljoner kr till Umeå kommun. Pengaregn över alla kommuner och landsting

Av , , Bli först att kommentera 17

Beskedet som vi har väntat på en längre tid kom idag på förmiddagen.

AFA-Försäkring betalar tillbaka medel till sina medlemmar, då sjukskrivningstalen har gått ned. Det gäller premier inbetalda för åren 2007 och 2008. Beslutet har fattas av styrelsen för AFA-Försäkring, där arbetsmarknadens parter ingår.

11,7 miljarder kr betalas tillbaka till arbetsgivare inom kommun- och landstingssektorn under 2012.

För Umeå kommun har de preliminära siffrorna pekat på att vi får tillbaka 95 miljoner kronor. Detta utbetalas under november och förstärker resultatet för innevarande år.

På samma sätt kommer alla kommuner i Västerbotten, liksom vårt landsting, att få sina pengar i slutet av innevarande år.

En god nyhet!

 

Läs mer i nedanstående pressmeddelande:

Återbetalning av premier för år 2007 och 2008

AFA Försäkring betalar tillbaka totalt 17, 5 miljarder kronor i premier för de kollektivavtalade sjukförsäkringarna till arbetsgivare i privata näringslivet, kommuner och landsting. Återbetalningen gäller premier för åren 2007 och 2008.

Avtalsgruppsjukförsäkringen AGS och AGS-KL ger kompletterande ersättning om man har rätt till sjukpenning eller sjukersättning/aktivitetsersättning från Försäkringskassan och om man omfattas av kollektivavtal.

Den 1 juli 2008 reformerades sjukförsäkringssystemet. Antalet personer som har beviljats sjukersättning har därefter minskat avsevärt. Detta har medfört att AFA Sjukförsäkring kan minska reserverna för framtida utbetalningar vilket lett till avvecklingsvinster och en förbättrad konsolidering i bolaget.

Efter att överenskommelse har träffats mellan arbetsmarknadens parter så har AFA Försäkrings styrelse beslutat att sänka och återbetala premier för åren 2007 och 2008. Återbetalningen gäller främst avtalsgruppsjukförsäkringen AGS och AGS-KL.

Dagens beslut innebär att 5,6 miljarder kronor betalas tillbaka till arbetsgivare inom privat sektor (avtalsområde LO-Svenskt Näringsliv), att 11,7 miljarder kronor betalas tillbaka till arbetsgivare inom kommun- och landstingssektorn och att 292 miljoner kronor betalas tillbaka till arbetsgivare inom kooperativa företag (avtalsområde KFO – LO).

Återbetalning
Återbetalning av premier till arbetsgivare inom privat sektor och inom kommun-och landstingssektorn kommer att ske genom Fora. De företag inom privat sektor och företag och organisationer inom kommun- och landstingssektorn som berörs är sådana som hade ett försäkringsavtal via Fora 2007 och/eller 2008 där AGS eller AGS-KL ingick. Dessa kommer inom den närmaste tiden att få ett brev från Fora. Återbetalningen av premierna påbörjas under november 2012.

Mer information finns på www.fora.se/foretag

Kooperativa arbetsgivare som omfattades av AGS under 2007 och 2008 kommer att få återbetalningen från Folksam, tidigare KP Pension & Försäkring. Återbetalning av premierna kommer att påbörjas under november 2012.

Mer information finns på http://arbetsgivare.folksam.se/

Mer detaljerad information – se bilagd PDF och dokumentet "Frågor och svar – Återbetalning av 2007 och 2008 års premier"

Kontakt:
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, tel 08-6964816, 0708-939577
Johan Ljungqvist, kommunikationschef, AFA Försäkring, tel 08-696 4804

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se
 

Ökade skatteintäkter trots svag konjunktur

Av , , Bli först att kommentera 10

I torsdags släppte Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vårens ekonomirapport. Själv sitter jag i styrelsen för SKL och följde presskonferensen med stort intresse via webben.

För kommunsektorn var det positiva besked. Den ekonomiska situationen har stabiliserats och skatteintäkterna bedöms öka mer än i tidigare prognoser.

År 2009 och 2010 gjorde den samlade svenska kommun- och landstingssektorn stora överskott, trots att vi då befann oss i en tuff internationell ekonomisk kris. Regeringens tillskott i form av statsbidrag inte bara räddade situationen utan kommuner och landsting gjorde alltså samlat rekordöverskott i boksluten.

2011 blev också ett överskott för sektorn på 6,5 miljarder, vilket var mindre än tidigare år. Kommunsektorn gjorde plus, medan landstingssidan gjorde minus. Den främsta orsaken till försämringen beror på att pensionsskulden har omvärderats vilket resulterade i kraftiga minus. Men sammantaget ändå ett plus på 6,5 mdr alltså.

Prognosen för innevarande år – år 2012 – pekar på ett rekordöverskott på ca 20 miljarder kronor. Detta dels beroende på att skatteintäkterna glädjande ökar, dels beroende på bl.a. att sjukskrivningarna har minskat och därmed blir det positiva engångeffekter genom återbetalning av stora summor från AFA-försäkring.

Som läget ser ut nu kommer skatteintäkterna att öka med i snitt 4 miljarder per år 2012-2014, jämfört med tidigare prognoser. Det är positivt för oss som är verksamma i kommuner och landsting.

Först från och med år 2015 gör våra ekonomer i SKL bedömningen att det kommer krävas ytterligare höjningar av statsbidragen, alternativt skattehöjningar, för att klara av volymökningar, investeringar och annat som är på gång. Det ger ändå sektorn rådrum och möjlighet att i ordnade former fortsätta utveckla välfärden i kommuner och landsting.

SKL:s ordförande Anders Knape kommenterade rapporten så här, och det är ju bara att instämma i det: – "Det ser positivt ut för 2012 och vi kan se att kommuner och landsting efter flera år med överskott nu vågar investera, vilket är nödvändigt för att kunna erbjuda en fortsatt god service till medborgarna. Men förutsättningarna för att klara det, skiljer sig mycket åt mellan olika kommuner respektive landsting."

Ingen kan numera påstå att regeringen "slaktat välfärden" under sin tid vid makten sedan 2006 – (ja möjligen skulle väl Lennart Holmlund (S) kunna fortsätta med den oseriösa argumentationen) – för siffrorna talar sitt tydliga språk.

Trots värsta internationella ekonomiska krisen sedan 1930-talet har den svenska kommun- och landstingssektorn gjort rekordöverskott under dessa år. År efter år. Alliansen har värnat och verkligen satsat på välfärden.

Vi ser resultaten: Överskott i sektorn alla år, och inte bara överskott utan rekordöverskott.

Frågor eller kritik beträffande missförhållanden/brister lokalt i kommunerna eller landstingen bör därför rikats till de politiker och partier som styr i den kommunen eller i just det landstinget.

Alliansen värnar svenska välfärden!

Av , , 1 kommentar 9

I dagens Folkbladet har jag och moderaternas kommunalråd i Lycksele, Christer Rönnlund fått en replik publicerad på socialdemokraternas distriktsordförande. Bifogas nedan.

 

Alliansen värnar svenska välfärden

Under den globala finanskrisen har den svenska kommunsektorn fått kraftigt ökade statsbidrag och har därför klarat sig förhållandevis bra under krisen. Socialdemokraternas distriktsordförande Lilly Bäcklund hävdar dock i VF (4/4) att regeringen tvingar fram nedskärningar i kommuner och landsting p.g.a. skattesänkningar. Fel, fel, fel.

Hur oseriös får man egentligen bli? Den svenska kommun och landstingssektorn har under senare år gjort rekordöverskott bl.a. tack vare regeringens satsningar. 2010 blev det 18 miljarder kronor i överskott. År 2011 blev det enligt de preliminära boksluten ett överskott i sektorn på 6,3 miljarder och även för 2012 förväntas ett överskott. Överskotten visar ju tvärtom att man fått mer pengar av staten än vad man kunnat göra av med. Så Lilly Bäcklund måste faktiskt hyfsa till argumentationen.

Eventuella nedskärningar i kommuner och landsting beror i så fall på att de lokala och regionala politikerna valt att prioritera på ett sådant sätt. Ingen tidigare regering har nämligen gett så mycket pengar i statsbidrag till kommuner och landsting som den nuvarande Alliansregeringen. Detta samtidigt som man kunnat sänka skatten för såväl dem som arbetar som pensionärerna. Detta samtidigt som man satsat mer resurser till infrastruktur, utbildning och forskning.

Vi är stolta över en regering som – under den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet – har kunnat fortsätta att satsa på den svenska välfärden genom mer pengar till kommuner och landsting.

Anders Ågren
Förbundsordförande
Moderaterna i Västerbotten

Christer Rönnlund
Kommunalråd (M)
Lycksele
 

Inget hyckleri

Av , , Bli först att kommentera 14

I dagens Västerbottens Folkblad har jag fått följande replik publicerad:

 

Inget hyckleri

I en anonym insändare i VF (29/2) angrips jag och moderaterna för att vara hycklare, efter ett inlägg där jag poängterade på att vi måste ha ett starkt skyddsnät för dem som av olika anledningar inte klarar sig själva. Detta utifrån debatten kring missbruk och synen på sångerskan Whitney Houstons knarkmissbruk.

Tyvärr känns det mest som att insändarskribenten angriper en gammal vanföreställning av moderaterna. Vi beskrivs som ett kallt parti som driver linjen ”sköt dig själv och skit i andra”. Det påstås också att vi har sänkt statsbidragen till kommuner och landsting.

Sanningen är att ingen regering har gett så höga statsbidrag till kommuner och landsting som vår nuvarande Alliansregering. Den svenska kommun- och landstingssektorn under senare år gjort rekordöverskott, bl.a. tack var de ökade statsbidragen från staten.

Så är man missnöjd med sjukvården, äldreomsorgen eller för den delen det sociala skyddsnätet på orten där man bor ska man vända sig till det eller de partier som styr i den egna kommunen. Att skylla på Alliansregeringen håller inte, då den har gett kommunerna synnerligen goda förutsättningar att fullgöra sina åtaganden.

Låt mig avslutningsvis upprepa: Det behövs skyddsnät som ger trygghet, men som också ger stöd och hjälp för att kunna ta sig ur problemen. Det är en god moderat politik.

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå

Kommunsammanslagningar inom en snar framtid. Även i Västerbotten.

Av , , 3 kommentarer 10

En av nyheterna denna vecka är att befolkningen i mindre kommuner fortsätter minska, och inte enbart i Norrlands inland utan även i södra och mellersta delarna av Sverige. Samtidigt fortsätter de större städerna och tätorterna att växa.

Redan idag är det många småkommuner, som trots stöd genom ekonomiskt utjämningssystem, har det väldigt svårt att klara service och åtaganden till sina kommuninvånare. I takt med att befolkningen blir äldre, samtidigt som de yngre flyttar därifrån, blir situationen alltmer ansträngd.

Jag är fullständigt övertygad om att många av dessa småkommuner kommer att tvingas slå ihop sig med andra kommuner för att få en tillräckligt stor "kritisk massa". Detta inom en snar framtid. Annars klarar de inte av sitt uppdrag till medborgarna.

Vi lever i en tid där högre och högre krav ställs på kommunerna, inte minst via lagstiftning och utvecklingen i samhället i stort. För många kommuner kommer det bli svårare och svårare att rekrytera den kompetens som krävs för olika yrken och befattningar. Och vilka blir lidande av detta? Ja, självklart kommuninvånarna i respektive kommun som då inte kan räkna med samma nivå på servicen som i andra kommuner där befolkningsunderlaget är större.

Att prata om kommunsammanslagningar är alltid en ömtålig fråga. Men frågan blir bara mer och mer aktuell.

Vi ser detta i stora delar av landet. Inte minst i Västerbotten tror jag att vi inom 5-10 år kommer att få se ett antal kommunsammanslagningar.

Detta för att klara av kommunernas åtaganden till sina invånare.

Resultatet för Sveriges kommuner bättre än väntat för 2011.

Av , , Bli först att kommentera 9

Idag, fredag, väntar styrelsemöte med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Hemfärd via Arlanda till Umeå senare på eftermiddagen.

Vid gårdagens presentation av SKL:s nya skatteunderlagsprognos visade det sig dels att resultatet för kommunsektorn år 2011 blir bättre än vad man tidigare föutsett, dels att även prognosen för år 2012 ser bättre ut än vad man trodde så sent som i oktober. Det är goda nyheter för oss ute i landets alla kommuner. Detta möttes också av många lättade ansiktsuttryck och, på sina håll, applåder.

Samtidigt så är det många orosmoln på himlen, och mycket av den ekonomiska utvecklingen händer så klart på hur man lyckas hantera den pågående krisen i Europa och omvärlden. Tillväxten avmattas, arbetslösheten ökar.

Nedan utdrag ur det pressmeddelande som gick ut i samband med presentationen:

 
Oron för eurons framtid har under hösten ökat. Det står klart att även den svenska ekonomin är på väg att försvagas. Den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden gör därmed halt och arbetslösheten stiger. Trots svagare tillväxt beräknas ändå kommunernas och landstingens skatteunderlag utvecklas förhållandevis väl.

I den bedömning som SKL:s ekonomer presenterar idag förväntas oron i världsekonomin bestå. En svagare internationell tillväxt och fortsatt osäkra framtidsutsikter innebär att möjligheterna också för svensk del skruvas ned. Svensk BNP beräknas nästa år öka med endast 1,2 procent att jämföra med 4,6 procent i år. Det innebär att även den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden bryts och arbetslösheten stiger. Svensk ekonomi är dock i grunden fortsatt stark och efter ett par kvartal med nolltillväxt beräknas produktionen peka uppåt igen. Ökningen av arbetslösheten blir därför begränsad.

Ladda ner högupplöst bild på Mats Kinnwall, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting– Vår prognos bygger på att skuldkrisen klaras upp under ordnade former. I annat fall ser vi en betydligt mörkare bild framför oss, säger Mats Kinnwall, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting.

Trots bedömningar om lägre tillväxt och vikande sysselsättning påverkas SKL:s skatteunderlagsprognos mycket lite. Skatteunderlagets nivå 2012 är i nuvarande bedömning till och med något högre än i höstens Ekonomirapport. Orsaken är att lönesumman 2011 ökat i snabbare takt än vad vi tidigare räknat med.

Bättre skatteunderlag och större skatteintäkter gör att kommunernas och landstingens ekonomiska situation ser något ljusare ut 2012. Jämfört med föregående år är dock sektorns finanser betydligt svagare, vilket gör att 25 kommuner och fyra landsting höjer skatten. Detta tillsammans med lägre sjukförsäkrings- och tjänstegrupplivsförsäkringspremier förstärker resultatet med cirka 2 miljarder kronor i kommunerna och med cirka 1 miljard kronor i landstingen jämfört med beräkningarna i Ekonomirapporten i oktober.

 

Alliansen värnar välfärden

Av , , 2 kommentarer 11

Alliansregeringen har sedan maktskiftet 2006 tillfört stora summor pengar till kommuner och landsting.  Tillsammans med andra satsningar innebär detta att Alliansregeringen 2010 har förstärkt kommunsektorn med 38 miljarder kronor, jämfört med 2006 års nivå. Detta för att – i den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet – kunna värna skola, vård, omsorg. Välfärdens kärna.

Ledande socialdemokrater har gång på gång angripit regeringen för att inte satsa tillräckligt på kommuner och landsting. Men verkligheten ser annorlunda ut: Regeringen har gjort miljardsatsningar genom bl.a. ökade statsbidrag och såväl kommuner som landsting gör stora överskott. Regeringen har t.o.m. tillskjutit mer pengar än vad SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har begärt.
 
Trots detta påstår Holmlund på sin blogg att Alliansregeringen "slaktar" den generella välfärden. Mer pengar från staten till kommunerna är alltså att SLAKTA den generella välfärden?!?? Förhoppningsvis genomskådar de allra flesta vad han skriver på sin blogg.
 
Rätt ska vara rätt.